intTypePromotion=1

Chăn nuôi bò sinh sản - Phần mở đầu

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
251
lượt xem
73
download

Chăn nuôi bò sinh sản - Phần mở đầu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chăn nuôi bò sinh sản. Tác giả. Nguyễn Xuân Trạch. Chăn nuôi bò, đặc biệt là bò sữa, hiện đang được khuyến khích phát triển mạnh với nhiều ý nghĩa kinh tế-xã hội quan trọng. Để tăng nhanh số lượng và chất lượng đàn bò thì việc quan tâm đầu tiên là chăn nuôi tốt bò sinh sản nhằm cung cấp nhiều bê con tốt cho tái sản xuất đàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăn nuôi bò sinh sản - Phần mở đầu

  1. NguyÔn xu©n tr¹ch Ch¨n nu«i bß sinh s¶n Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖp Hµ Néi – 2003
  2. Lêi giíi thiÖu N-íc ta hiÖn nay cã trªn 7 triÖu tr©u bß, trong ®ã sè l-îng ®µn bß s¶n suÊt s÷a vµ thÞt cã n¨ng suÊt vµ chÊt l-îng cao cßn rÊt Ýt. §Ó ph¸t triÓn ch¨n nu«i phôc vô cho sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu trong n«ng nghiÖp vµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n vÒ thùc phÈm, nhÊt lµ s÷a vµ thÞt, chóng ta ®· nhËp néi mét sè gièng bß s÷a, bß thÞt vµ cho lai víi c¸c gièng ®Þa ph-¬ng, t¹o ra c¸c thÕ hÖ con lai cã thÓ vãc vµ n¨ng suÊt s÷a, thÞt ®-îc n©ng cao râ rÖt. §Ó gãp phÇn ph¸t triÓn ch¨n nu«i bß sinh s¶n, t¸c gi¶ ®· biªn so¹n cuèn s¸ch nµy víi néi dung cô thÓ nh- sau: Ch-¬ng 1: Ch¨n nu«i bß ®ùc gièng. T¸c gi¶ ®· tr×nh bµy mét sè ®Æc ®iÓm vÒ gi¶i phÉu cña c¬ quan sinh dôc ®ùc, tinh dÞch vµ ®Æc biÖt ph©n tÝch sù ®iÒu hoµ thÇn kinh-thÓ dÞch ®èi víi ho¹t ®éng sinh dôc cña bß ®ùc. Ngoµi ra, t¸c gi¶ ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tinh dÞch. Nh÷ng kiÕn thøc nµy cã ý nghÜa quan träng. H¬n n÷a, phÇn nu«i d-ìng, qu¶n lý ch¨m sãc ®ùc gièng vµ kÜ thuËt khai th¸c tinh dÞch lµ tµi liÖu quý cã thÓ øng dông vµo thùc tiÔn ch¨n nu«i ®ùc gièng. Ch-¬ng 2: Ch¨n nu«i bß c¸i sinh s¶n. T¸c gi¶ ®· tr×nh bµy ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¬ quan sinh s¶n cña bß c¸i, chu k× tÝnh, c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng còng nh- sù ®iÒu tiÕt cña thÇn kinh-thÓ dÞch ®èi víi ho¹t ®éng sinh s¶n cña con c¸i. PhÇn nµy ®· cËp nhËt nhiÒu tµi liÖu míi. Mét néi dung quan träng lµ kÜ thuËt nu«i d-ìng vµ ch¨m sãc bß c¸i sinh s¶n, trong ®ã t¸c gi¶ cã nhiÒu chØ dÉn cô thÓ ®Ó øng dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt. Ch-¬ng 3: Nu«i d-ìng bª. T¸c gi¶ ®· chØ ra nh÷ng ®Æc ®iÓm sinh tr-ëng cña bª vµ c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng, kÜ thuËt nu«i d-ìng vµ ch¨m sãc bª. PhÇn nµy ®-îc tr×nh bµy rÊt cô thÓ, gióp cho ng-êi nu«i bß cã thÓ ¸p dông ®-îc ®Ô dµng. Ch-¬ng 4: Ph¸t hiÖn ®éng dôc vµ c«ng nghÖ thô tinh nh©n t¹o. §©y lµ kh©u quan träng trong ch¨n nu«i bß sinh s¶n. T¸c gi¶ ®· giíi thiÖu kh¸ ®Çy ®ñ c«ng nghÖ ®«ng l¹nh vµ kÜ thuËt sö dông tinh viªn vµ tinh cäng r¹ trong thô tinh nh©n t¹o. §ã lµ nh÷ng tiÕn bé kÜ thuËt míi ®ang ®-îc øng dông ë n-íc ta. Tµi liÖu nµy sÏ rÊt bæ Ých ®èi víi ng-êi ch¨n nu«i còng nh- c¸c kÜ thuËt viªn thô tinh nh©n t¹o. Ch-¬ng 5 vµ 6: §iÒu khiÓn ®éng dôc vµ cÊy truyÒn ph«i. §Ó ®iÒu khiÓn gia sóc sinh s¶n theo kÕ ho¹ch còng nh- xö lý c¸c tr-êng hîp chËm sinh, v« sinh, hiÖn nay ng-êi ta sö dông c¸c phÕ phÈm h«cmon ®Ó g©y ®éng dôc vµ rông trøng. Ngoµi ra ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiÕn bé di truyÒn, viÖc g©y siªu rông trøng ë ®µn bß cao s¶n vµ cÊy truyÒn ph«i cho c¸c bß kh¸c nh»m nh©n nhanh ®µn bß cao s¶n cã ý nghÜa quan träng. Trong tµi liÖu nµy t¸c gi¶ ®· giíi thiÖu kh¸ tØ mØ c¸c ph-¬ng ph¸p trªn. §©y lµ tµi liÖu tham kh¶o tèt vµ cã thÓ øng dông vµo s¶n suÊt. Ch-¬ng 7: BÖnh sinh s¶n vµ s¶n khoa. Trong ch¨n nu«i bß sinh s¶n nhÊt lµ bß s÷a ta th-êng gÆp c¸c bÖnh vÒ sinh s¶n. Trong ch-¬ng nµy t¸c gi¶ ®· giíi thiÖu kh¸ ®Çy ®ñ nh÷ng bÖnh sinh s¶n th-êng gÆp còng nh- c¸c ph-¬ng ph¸p xö lý vµ phßng bÖnh. Tãm l¹i, nghÒ ch¨n nu«i bß sinh s¶n, nhÊt lµ bß s÷a, ë n-íc ta ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Tµi liÖu nµy sÏ gióp c¸c b¹n ®äc tham kh¶o, n©ng cao hiÓu biÕt cña m×nh trong lÜnh vùc sinh s¶n còng nh- øng dông nh÷ng kiÕn thøc trªn vµo thùc tiÔn ch¨n nu«i, gãp phÇn gióp n«ng d©n t¹o ra nguån s¶n phÈm hµng ho¸ ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr-êng ®ång th¬× t¨ng thªm c«ng ¨n viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp. GS. TSKH Cï Xu©n DÇn
  3. Lêi nãi ®Çu Ch¨n nu«i bß, ®Æc biÖt lµ bß s÷a, hiÖn ®ang ®-îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn m¹nh víi nhiÒu ý nghÜa kinh tÕ-x· héi quan träng. §Ó t¨ng nhanh sè l-îng vµ chÊt l-îng ®µn bß th× viÖc quan t©m ®Çu tiªn lµ ch¨n nu«i tèt bß sinh s¶n nh»m cung cÊp nhiÒu bª con tèt cho t¸i s¶n xuÊt ®µn. §èi víi bß s÷a, sinh s¶n cßn lµ tiÒn ®Ò cho viÖc khai th¸c s÷a. Cuèn s¸ch nhá nµy nh»m giíi thiÖu víi b¹n ®äc nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n trong ch¨n nu«i bß ®ùc vµ c¸i sinh s¶n, nu«i bª, c¸c c«ng nghÖ sinh s¶n (thô tinh nh©n t¹o, ®iÒu khiÓn ®éng dôc vµ rông trøng, cÊy truyÒn ph«i) vµ mét sè bÖnh sinh s¶n quan träng. Víi môc ®Ých phæ biÕn kiÕn thøc c¬ b¶n trong lÜnh vùc nµy, t¸c gi¶ kh«ng dÉn tµi liÖu tham kh¶o trong tõng néi dung cô thÓ ®Ó b¹n ®äc réng r·i cã thÓ theo dâi ®-îc nhÑ nhµng h¬n. C¸c tµi liÖu chÝnh ®· dïng ®Ó biÖn so¹n cuèn s¸ch nµy ®-îc ghi râ trong phÇn Tµi liÖu tham kh¶o ë cuèi s¸ch. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng tµi liÖu quan träng mµ b¹n ®äc cÇn ®äc thªm khi muèn t×m hiÓu s©u vµ réng h¬n n÷a. Cuèn s¸ch nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Mong ®-îc b¹n ®äc gãp ý bæ sung ®Ó nh÷ng lÇn xuÊt b¶n sau ®-îc hoµn thiÖn h¬n. T¸c gi¶ TiÕn sÜ NguyÔn Xu©n Tr¹ch 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2