intTypePromotion=1

Chăn nuôi trâu bò : Giống và công tác giống trâu bò part 1

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
425
lượt xem
94
download

Chăn nuôi trâu bò : Giống và công tác giống trâu bò part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

• • • • • • • GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG TRÂU BÒ CHỌN LỌC TRÂU BÒ GIỐNG NHÂN GIỐNG TRÂU BÒ CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG TỔ CHỨC ĐÀN QUẢN LÝ PHỐI GIỐNG CÔNG TÁC GIỐNG TRÂU BÒ Ở VIỆT NAM 3GIỚI THIỆU CÁC GIỐNG TRÂU BÒ CÁC GIỐNG TRÂU BÒ NỘI: - Trâu Việt Nam - Bò Vàng Việt Nam - Bò Lai Sind MỘT SỐ GIỐNG TRÂU BÒ NGOẠI: - Các giống bò kiêm dụng - Các giống bò sữa - Các giống bò thịt - Giống trâu Mura...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăn nuôi trâu bò : Giống và công tác giống trâu bò part 1

  1. NỘI DUNG MÔN HỌC CHĂN NUÔI TRÂU BÒ Lợi nhuận gièng vμ c«ng t¸c gièng tr©u bß sinh sản năng suất sức khoẻ quản lí sinh chuồng trại thức ăn (2) + + sản (4, 5) (3) + giống (1) kỹ thuật chăn nuôi 1 (6, 7, 8, 9) NỘI DUNG GIỚI THIỆU CÁC GIỐNG TRÂU BÒ • GIỚI THIỆU MỘT SỐ GIỐNG TRÂU BÒ CÁC GIỐNG TRÂU BÒ NỘI: • CHỌN LỌC TRÂU BÒ GIỐNG - Trâu Việt Nam - Bò Vàng Việt Nam • NHÂN GIỐNG TRÂU BÒ - Bò Lai Sind • CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG TRÂU BÒ NGOẠI: • TỔ CHỨC ĐÀN - Các giống bò kiêm dụng • QUẢN LÝ PHỐI GIỐNG - Các giống bò sữa • CÔNG TÁC GIỐNG TRÂU BÒ Ở VIỆT - Các giống bò thịt NAM - Giống trâu Mura 3 4 CÁC GIỐNG TRÂU BÒ NỘI Tr©u néi Nguån gèc: Thuéc nhãm tr©u ®Çm lÇy (swamp buffalo) (Bubalus bubalis) Ngo¹i h×nh * §Çu: h¬i bÐ; tr¸n vµ sèng mòi th¼ng, cã con h¬i vâng; tai nhá, mäc ngang, hay ve vÈy; sõng dµi, dÑt, h×nh c¸nh cung, h−íng vÒ say vµ h¬i vÓnh lªn trªn * Cæ: Con c¸i cæ nhá vµ hÑp, con ®ùc cæ to trßn * YÕm: kh«ng cã * U vai: kh«ng cã * L−ng th¼ng, m«ng xu«i, ngùc në * Bông: to, trßn * §u«i: dµi ®Õn kheo, tËn cïng cã chßm l«ng Mµu l«ng: ®a sè cã mµu ®en x¸m, d−íi hÇu vµ øc cã khoang mµu tr¾ng; kho¶ng 5-10%6cã 5 l«ng mµu tr¾ng (tr©u b¹c)
  2. Tr©u néi Bß vµng Ngo¹i h×nh (Bubalus bubalis) (Bos Indicus) ThÓ träng: * §Çu: Con c¸i ®Çu thanh, sõng ng¾n; Con ®ùc ®Çu to, sõng dµi; m¹ch m¸u vµ g©n S¬ sinh: 28-30 kg mÆt næi râ Tr−ëng thµnh: c¸i 400-450 kg; * M¾t: tinh, lanh lîi ®ùc 450-500 kg • Cæ: Con c¸i cæ thanh, con ®ùc cæ to; Sinh s¶n: 2 løa/3 n¨m l«ng cæ th−êng ®en * YÕm: kÐo dµi tõ hÇu ®Õn x−¬ng øc S÷a: * U vai: con ®ùc cao, con c¸i kh«ng cã Chu kú: 5-7 th¸ng * 3 kg/ngµy * L−ng vµ h«ng: th¼ng, h¬i réng Mì s÷a: 9-12% * B¾p thÞt: në nang * M«ng: h¬i xu«i, hÑp vµ ng¾n ThÞt: ThÞt xÎ: 48%; * Ngùc: s©u nh−ng h¬i lÐp Søc kÐo: Trung b×nh: 600-800N * Bông: to, trßn nh−ng kh«ng sÖ ThÝch nghi: chÞu ®ùng kham khæ, * Bèn ch©n: thanh, 2 ch©n tr−íc th¼ng, 2 ch©n sau ®i kh¸ng bÖnh tèt, thÝch nghi víi th−êng ch¹m kheo 7 8 khÝ hËu nãng Èm Mµu l«ng: vµng t−¬i, n©u thÉm hay c¸nh gi¸n Bß vµng Bß Lai Sind (Bos Indicus) ThÓ träng: Nguån gèc: KÕt qu¶ t¹p giao gi÷a bß S¬ sinh: 14-15 kg Sindhi vµ bß vµng ViÖt Nam Tr−ëng thµnh: c¸i 200-250 kg; ®ùc 250-300 kg Ngo¹i h×nh: trung gian gi÷a 2 gièng bß Sinh s¶n: trªn Phèi gièng lÇn ®Çu: 20-24 th¸ng tuæi Tû lÖ ®Î hµng n¨m 70-80% * §Çu: hÑp; tr¸n gå; tai to vµ côp S÷a: * Rèn vµ yÕm: rÊt ph¸t triÓn, kÐo dµi tõ Chu kú: 4-5 th¸ng * 2 kg/ngµy hÇu ®Õn rèn, cã nhiÒu nÕp nh¨n Mì: 5% * U vai: næi râ ThÞt: ThÞt xÎ: 50-52%; PhÈm chÊt: thÞt hång, Ýt mì, khÈu vÞ tèt, th¬m * L−ng ng¾n, ngùc s©u, m«ng dèc Søc kÐo: Trung b×nh: c¸i 380-400N; ®ùc 440-490N * BÇu vó kh¸ ph¸t triÓn Tèi ®a: c¸i 1000-1500N; ®ùc 1200- * §u«i dµi, chãt ®u«i th−êng kh«ng cã 1800N ThÝch nghi: chÞu ®ùng kham khæ, kh¸ng bÖnh tèt, x−¬ng thÝch nghi víi thêi tiÕt khÝ hËu nhiÒu vïng trong Mµu l«ng: vµng hoÆc sÉm, mét sè con cã n−íc 9 10 v¸ tr¾ng Bß Lai Sind CÁC GIỐNG BÒ KIÊM DỤNG ThÓ träng: S¬ sinh: 17-19 kg Tr−ëng thµnh: c¸i 250-300 kg; ®ùc 350-450 kg Sinh s¶n: Phèi gièng lÇn ®Çu: 18-24 th¸ng tuæi Kho¶ng c¸ch løa ®Î kho¶ng 15 th¸ng S÷a: Chu kú: 6-9 th¸ng * 4-7 kg/ngµy Mì: 5-5,5% ThÞt: ThÞt xÎ: 48% Søc kÐo: Trung b×nh: 560-600N Tèi ®a: c¸i 1300-2500N; ®ùc 2000- 3000N ThÝch nghi: ChÞu ®ùng kham khæ, kh¸ng bÖnh tèt, thÝch nghi víi khÝ hËu nãng Èm 11 12
  3. Bß Red Sindhi Bß Shahiwal • Nguån gèc: Pakistan • Nguån gèc: Pakistan • Mµu l«ng: ®á vµng hay vµng • Mµu l«ng: ®á c¸nh d¸n hay n©u thÉm • Ngo¹i h×nh: th©n ng¾n, ch©n cao, m×nh lÐp, thÉm tai to vµ rò xuèng, cã yÕm vµ nÕp gÊp da d−íi • Ngo¹i h×nh: t−¬ng tù nh− rèn vµ ©m hé rÊt ph¸t triÓn. Bß ®ùc cã u vai rÊt cao, ®Çu to, tr¸n gå, réng, sõng ng¾n, cæ bß Sind ®á, nh−ng bÇu vó ph¸t ng¾n, v¹m vì, ngùc s©u nh−ng kh«ng në. Bß triÓn h¬n c¸i cã ®Çu vµ cæ nhá h¬n, phÇn sau ph¸t triÓn • ThÓ vãc: bß c¸i 360-380kg, bß h¬n phÇn tr−íc, vó ph¸t triÓn, nóm vó to, dµi, tÜnh m¹ch næi râ. ®ùc 470-500kg • ThÓ vãc: bß ®ùc 450-500kg, • Søc s¶n xuÊt s÷a: bß c¸i 350-380kg. 2100-2300kg/chu kú 9 th¸ng • Søc s¶n xuÊt s÷a: 1400-2100kg/chu kú 270-290 ngµy mì s÷a 5-5,5%. mì s÷a 5-5,5%. • ThÝch nghi: khÝ hËu nãng • ThÝch nghi: khÝ hËu nãng Èm, chÞu ®ùng Èm, chÞu ®ùng kham khæ vµ kham khæ vµ kh¸ng bÖnh tèt. 13 14 kh¸ng bÖnh tèt. Bß N©u Thuþ Sü • Nguån gèc: Vïng Golstand, Thuþ Sü (Brown Swiss) • Nguån gèc: Thuþ Sü • Mµu l«ng: §á n©u v¸ tr¾ng, l«ng ®Çu • Mµu l«ng: N©u th−êng cã mµu tr¾ng. • Ngo¹i h×nh: • Ngo¹i h×nh: ngùc s©u, réng. Bé x−¬ng ch¾c ch¾n. C¬ ph¸t triÓn tèt. §Çu ng¾n, tr¸n dµi vµ réng, måm réng, sõng ng¾n, cong, gèc sõng • H−íng s¶n xuÊt: kiªm dông thÞt-s÷a tr¾ng. Th©n h×nh dµi, ngùc në, - ThÞt: tr−ëng thµnh bß ®ùc 1000kg, bß s©u, réng, s−ên bông thon. Bèn c¸i 750kg. Nu«i d−ìng tèt bª ®ùc nÆng ch©n ch¾c ch¾n khoÎ m¹nh, t− 517kg, bª c¸i 360kg lóc 1 n¨m tuæi. Bª thÕ v÷ng vµng, mãng ®en. BÇu vó 6-12 th¸ng tuæi cho t¨ng träng 1200- ph¸t triÓn. 1350g/ngµy. Nu«i d−ìng tèt bª ®ùc giÕt • ThÓ vãc: bß c¸i 650-700kg thÞt lóc 14-16 th¸ng tuæi cã tû lÖ thÞt xÎ 66%. bß ®ùc 800-950kg - S÷a: • Søc s¶n xuÊt s÷a: 3500-4000 kg s÷a/chu kú 300 ngµy 3500-4500kg/chu kú tû lÖ mì s÷a 3,9-4% mì s÷a 3,5-4%. • ThÝch nghi: khÝ hËu «n ®íi • ThÝch nghi: ThÝch nghi víi vïng nói cao, chÞu nãng tèt h¬n bß1HF. 5 16 Bß Hµ Lan (Holstein Friesian) Nguån gèc: Hµ Lan CÁC GIỐNG BÒ SỮA Ngo¹i h×nh: toµn th©n cã d¹ng c¸i nªm * §Çu con c¸i ®Çu dµi, nhá, thanh, sõng ng¾n; Con ®ùc ®Çu th«; Sõng nhá, ng¾n, chÜa vÒ phÝa tr−íc; Tr¸n ph¼ng hoÆc h¬i lâm * Cæ thanh, dµi võa ph¶i, kh«ng cã yÕm * Vai-L−ng-M«ng n»m trªn mét ®−êng th¼ng *BÇu vó rÊt ph¸t triÓn, tØnh m¹ch vó ngo»n ngoÌo næi râ * Bèn ch©n th¼ng, 2 ch©n sau do·ng Mµu l«ng: cã 3 d¹ng chÝnh: lang tr¾ng ®en (chiÕm −u thÕ), lang tr¾ng ®á, toµn th©n ®en 17 18 riªng ®Ønh tr¸n vµ chãt ®u«i tr¾ng.
  4. Bß Hµ Lan (Holstein Friesian) Bß Jersey • Nguån gèc: Anh (®¶o Jersey) ThÓ träng: • Mµu l«ng: Vµng s¸ng hoÆc sÉm, S¬ sinh: 36-42 kg cã thÓ cã ®èm tr¾ng ë bông, ch©n vµ ®Çu Tr−ëng thµnh: c¸i 550-650 kg; ®ùc • Ngo¹i h×nh: 800-1000 kg §Çu nhÑ, mÆt cong, m¾t låi, cæ thµnh dµi Sinh s¶n:Kho¶ng c¸ch løa ®Î 12-13 vµ cã yÕm kh¸ ph¸t triÓn. Vai cao vµ dµi. th¸ng Ngùc s©u, x−¬ng s−ên dµi. L−ng dµi, réng. M«ng dµi, réng vµ ph¼ng. Bông to, trßn. S÷a: Bèn ch©n m¶nh, kho¶ng c¸ch gi÷a hai ch©n réng. §u«i nhá. BÇu vó ph¸t triÓn tèt S¶n l−îng: 4000-6000 kg/chu kú 10 c¶ vÒ phÝa tr−íc vµ phÝa sau, tÜnh m¹ch vó th¸ng (nước ta) to vµ dµi. Mì s÷a: 3,5% • ThÓ vãc: bß c¸i 350-400kg, bß ®ùc 450-500kg ThÞt: ThÞt xÎ: 40-45% • Søc s¶n xuÊt s÷a: ThÝch nghi: chÞu nãng vµ chÞu ®ùng 3000-5000kg/chu kú 305 ngµy kham khæ kÐm, dÔ c¶m nhiÔm bÖnh tËt; • mì s÷a 4,5-5,2%, mµu vµng, h¹t to chØ nu«i thÝch nghi tèt ë nhiÖt ®é d1−íi 9 20 • ThÝch nghi: chÞu nãng tèt h¬n bß Holstein 20oC Bß A.F.S. CÁC GIỐNG BÒ THỊT (Australian Friesian Sahiwal) • Nguån gèc: Australia (lai gi÷a bß HF vµ bß Sahiwal) • Mµu l«ng: lang tr¾ng ®en/®á • Ngo¹i h×nh: trung gian gi÷a bß HF vµ bß Sahiwal, bÇu vó ph¸t triÓn • ThÓ vãc: bß c¸i 350-450kg, bß ®ùc 600-800kg • Søc s¶n xuÊt s÷a: 3500kg-4000/chu kú mì s÷a 4-4,2%. • ThÝch nghi: cã kh¶ n¨ng chÞu nãng kh¸ tèt 21 22 Bß Brahman • Nguån gèc: Mü (kÕt qu¶ lai 4 • Nguån gèc: bß thÞt nhiÖt ®íi ®−îc gièng bß Zebu víi nhau) t¹o ra ë Australia b»ng c¸ch lai gi÷a bß Shorthorn víi bß Brahman. • Mµu l«ng: tr¾ng gio hoÆc ®á • Mµu l«ng: ®á • Søc s¶n xuÊt thÞt: • Søc s¶n xuÊt thÞt: Khi tr−ëng thµnh bß ®ùc n¨ng 680- Tr−ëng thµnh bß ®ùc nÆng 820- 900kg, bß c¸i nÆng 450-630kg. 1000kg, bß c¸i nÆng 550-680kg. Lóc 1 n¨m tuæi con ®ùc n¨ng Lóc 1 n¨m tuæi con ®ùc nÆng kho¶ng 375kg, con c¸i nÆng 450kg, con c¸i nÆng 325kg. 260kg. Bª ®ùc 6-12 th¸ng tuæi ®−îc nu«i T¨ng träng cña bª ®ùc tõ 6-12 d−ìng tèt cho t¨ng träng 1000- th¶ng tuæi kho¶ng 900-1000g/ngµy. 1200g/ngµy vµ cho tû lÖ thÞt xÎ 55- 60% khi giÕt thÞt lóc 14-16 th¸ng Tû lÖ thÞt xÎ kho¶ng 52-58%. tuæi.
  5. Bß Blanc Blue Belge Bß Charolais (B.B.B.) • Nguån gèc: Vïng Charolais cña • Nguån gèc: BØ Ph¸p • Mµu l«ng: tr¾ng, xanh lèm ®èm, • Mµu l«ng: mµu tr¾ng ¸nh kem • Ngo¹i h×nh: c¬ b¾p rÊt ph¸t triÓn • Ngo¹i h×nh: c©n ®èi, th©n réng, • Søc s¶n xuÊt thÞt: m×nh dµy, m«ng kh«ng dèc, ®ïi ph¸t Khi tr−ëng thµnh bß ®ùc cã khèi triÓn l−îng 1100-1200kg, bß c¸i 710- • Søc s¶n xuÊt thÞt: 720kg. Bß ®ùc tr−ëng thµnh nÆng 1000- NÕu nu«i d−¬ng tèt bª 1 n¨m tuæi 1400kg, bß c¸i 700-900kg. bª ®ùc nÆng trung b×nh 480kg, bª NÕu nu«i tèt, lóc 12 th¸ng tuæi bª c¸i 370-380kg. ®ùc ®¹t 450-540kg, bª c¸i 380kg. Bª 6-12 th¸ng tuæi cã t¨ng träng Trong giai ®o¹n 6-12 th¸ng tuæi bª b×nh qu©n 1300g/ngµy. cã thÓ t¨ng träng 1450-1550g/ngµy. Bª ®ùc nu«i d−ìng tèt giÕt thÞt lóc GiÕt thÞt lóc 14-16 th¸ng tuæi, tû lÖ thÞt 14-16 th¸ng tuæi cho tû lÖ thÞt xÎ xÎ 65-69%. 66%. 25 26 Bß Angus • Nguån gèc: §¶o Hereford cña Anh. Bß Hereford • Mµu l«ng: ®á, riªng ë ®Çu, ngùc, • Nguån gèc: Scotland phÇn d−íi bông, bèn ch©n vµ ®u«i cã ®èm tr¾ng • Mµu l«ng: ®en hoÆc ®á sÉm; cã thÓ cã ®èm tr¾ng d−íi bông, bÇu vó, bao tinh • Ngo¹i h×nh: tiªu biÓu cña bß chuyªn dông h−íng thÞt. §Çu kh«ng hoµn Ngo¹i h×nh: th©n h×nh v¹m vì, ®Æc to nh−ng réng. Cæ ng¾n vµ réng. tr−ng cho bß h−íng thÞt, kh«ng cã sõng, Ngùc s©u vµ réng, l−ng dµi vµ réng. ch©n thÊp. C¬ b¾p rÊt ph¸t triÓn. Ch©n thÊp. Da • Søc s¶n xuÊt thÞt: dµy h¬i th«. Bé x−¬ng v÷ng ch¾c. Khi tr−ëng thµnh khèi l−îng bß ®ùc • Søc s¶n xuÊt thÞt: Bß c¸i tr−ëng 1000-1300kg, bß c¸i 650-800kg. thµnh nÆng 750-800kg, bß ®ùc 1000-1200kg. NÕu nu«i d−ìng tèt bª Nu«i d−ìng tèt bÒ ®ùc nÆng trung b×nh ®ùc 1 n¨m tuæi nÆng 520kg, bª c¸i 540kg, bª c¸i 380kg lóc 1 n¨m tuæi. 364kg. Bª 6-12 th¸ng tuæi t¨ng träng Bª 6-12 th¸ng tuæi cã t¨ng trong 1300- 1300-1500g/ngµy. Tû lÖ thÞt xÎ lóc 1400g/ngµy. 14-16 th¸ng tuæi ®¹t 67-68%. ChÊt l−îng thÞt tèt, thÞt ngon, mÒm, th−êng Bª ®ùc nu«i tèt giÕt thÞt lóc 14-16 th¸ng cã líp mì kÎ gi÷a líp c¬ b¾p. 27 tuæi cã tû lÖ thÞt xÎ 68-69%. 28 Bß Limousine Bß Shorthorn • Nguån gèc: Ph¸p • Mµu l«ng: ®á sÉm • Søc s¶n xuÊt thÞt: Bß ®ùc tr−ëng thµnh nÆng 1000- 1300kg, bß c¸i 650-800kg. NÕu nu«i d−ìng tèt bª ®ùc 12 th¸ng tuæi n»ng 500kg, bª c¸i 350kg. Bª 6-12 th¸ng tuæi t¨ng träng 1300-1400g/ngµy. Bª ®ùc nu«i tèt giÕt thÞt lóc 14-16 th¸ng tuæi cho tû lÖ thÞt xÎ 68- 71%. 29 30
  6. Tr©u Mura • Nguån gèc: Vïng Santa Gertrudis, Taxas, Mü (do lai gi÷a bß Shorthorn Nguån gèc: ¢n ®é, thuéc nhãm tr©u song vµ bß Brahman víi tû lÖ m¸u bß (river buffalo) Brahman 3/8 vµ bß Shorthorn 5/8). Ngo¹i h×nh • Mµu l«ng: ®á sÉm. • Ngo¹i h×nh: kÕt cÊu v÷ng * §Çu thanh, tr¸n gå, m¾t con c¸i låi, mòi ch¾c. Ngùc s©u, cã yÕm to, dµy, réng, hai lç mòi xa nhau. Tai to, máng, nhiÒu nÕp gÊp. L−ng th¼ng, ph¼ng. th−êng rñ xuèng. Sõng cuèn kÌn nh− Da máng, l«ng mÞn. sõng cõu • Søc s¶n xuÊt thÞt: * YÕm: kh«ng cã Khi tr−ëng thµnh bß ®ùc cã khèi l−îng 850-900kg, bß c¸i 630-720kg. * U vai: kh«ng ph¸t triÓn Nu«i tèt bª ®ùc 12 th¸ng tuæi nÆng * M«ng në 480kg, bª c¸i 335kg. * Bèn ch©n to, ng¾n, b¾p næi râ Bª 6-12 th¸ng tuæi cho t¨ng träng 1000-1300kg. * Bçu vó rÊt ph¸t triÓn, tÜnh m¹ch vó ngo»n Nu«i ch¨n th¶ trªn ®ång cá bª ®ùc 1 ngoÌo, næi râ n¨m tuæi nÆng 300-350kg. Bª ®ùc Mµu l«ng: toµn th©n ®en tuyÒn, riªng tr¸n vµ nu«i nhèt giÕt thÞt lóc 14-16 th¸ng tuæi cho tû lÖ thÞt xÎ 55-60%. ®u«i th−êng cã ®èm tr¾ng 31 32 CHỌN LỌC TRÂU BÒ GIỐNG Tr©u Mura ThÓ träng: S¬ sinh: 35-40 kg Tr−ëng thµnh: c¸i 500-600 kg; • Các tính trạng chọn lọc cơ bản của trâu bò ®ùc 700-750 kg • Phương pháp đánh giá trâu bò đực giống Sinh s¶n: 15-16 th¸ng/ løa S÷a: • Phương pháp đánh giá trâu bò cái giống 1500-1800kg/ chu kú 9-10 th¸ng • Tổ chức chọn lọc và gây tạo trâu bò giống Mì s÷a: 7-9% ThÞt: ThÞt xÎ: 48%; Søc kÐo: Trung b×nh: 600-800N ThÝch nghi: thÝch nghi víi khÝ hËu nãng Èm 33 34 Hiệu ứng chọn lọc trên số lượng tính trạng C¸c tÝnh tr¹ng chän läc c¬ b¶n cña khác nhau ở bò sữa tr©u bß (loại thải 25% xấu nhất) A: Đàn xuất phát - §èi víi tr©u bß s÷a: s¶n l−îng s÷a, hµm l−îng mì, B: Đàn được chọn protein vµ vËt chÊt kh« trong s÷a, thÓ träng, kÝch theo SL sữa th−íc vµ h×nh d¹ng bÇu vó, hÖ sè æn ®Þnh cña chu kú C: Đàn được chọn s÷a, tèc ®é th¶i s÷a, hiÖu qu¶ sö dông thøc ¨n, kh¶ theo SL sữa và n¨ng sinh s¶n, thêi gian sö dông, kh¶ n¨ng kh¸ng mỡ sữa bÖnh, c¸c ®Æc tr−ng c¬ b¶n vÒ ngo¹i h×nh thÓ chÊt, v.v. D: Đàn được chọn - §èi víi tr©u bß thÞt: thÓ träng, tû lÖ thÞt xÎ, t¨ng träng theo mỡ sữa + hµng ngµy, khèi l−îng m« c¬, c¸c chØ tiªu vÒ chÊt protein sữa l−îng thÞt (thµnh phÇn ho¸ häc,nhiÖt n¨ng, tû lÖ c¬, E: Đàn được chọn mì, x−¬ng, m« liªn kÕt trong th©n thÞt), c¸c chØ tiªu theo SL sữa + mỡ vÒ sinh s¶n, tÝnh dÔ ®Î, tËp tÝnh nu«i con vµ søc s¶n sữa + protein sữa xuÊt s÷a.v.v. 35 36
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2