Chapter 4: Ghép nối hệ thống vi xử lý

Chia sẻ: Hoang Cuong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:88

1
215
lượt xem
82
download

Chapter 4: Ghép nối hệ thống vi xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về bộ nhớ và Ghép nối vi xử lý với bộ nhớ. Các thuật ngữ về bộ nhớ: Dung lượng (Kbit, Mbit, Gbit); Tổ chức bộ nhớ (Các đường địa chỉ; Các đường dữ liệu)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 4: Ghép nối hệ thống vi xử lý

 1. CHƯƠNG 4: GHEP NÔI  ́ ́ HÊ THÔNG VI XƯ LÝ ̣ ́ ̉ Pham Thê Duy ̣ ́ ptduy@yahoo.com    
 2. GHEP NÔI HÊ THÔNG VI XƯ LÝ ́ ́ ̣ ́ ̉  Giơi thiêu vê bô nhơ. ́ ̣ ̀ ̣ ́  Ghep nôi vi xư ly vơi bô nhớ ́ ́ ̉ ́ ́ ̣    
 3. Cac thuât ngư vê bô nhớ ́ ̣ ̃ ̀ ̣  Dung lương  ̣  Kbit, Mbit, Gbit  Tô chưc bô nhớ ̉ ́ ̣  Cac đương đia chi ­ Address lines ́ ̀ ̣ ̉  Cac đương dư liêu ­ Data lines ́ ̀ ̃ ̣  Tôc đô/ Đinh thơi: Speed / Timing ́ ̣ ̣ ̀  Thơi gian truy câp ­ Access time ̀ ̣  Kha năng ghi dư liêu ­ Write ability ̉ ̃ ̣  ROM RAM     
 4. Cac loai bô nhơ ROM ́ ̣ ̣ ́  Mask Rom  PROM – OTP  EPROM – UV_EPROM  EEPROM  Flash memory     
 5. Cac loai bô nhơ RAM ́ ̣ ̣ ́  SRAM  DRAM  NV­RAM  SRAM – CMOS  Internal lithium battery  Control circuitry to monitor Vcc    
 6. Cac vi mach nhơ ­ Memory Chip ́ ̣ ́  8K SRAM A0 I/O0  to be specific: A1 I/O 1 A2 I/O 2 A3 I/O 3  8Kx8 bits SRAM A4 I/O 4 A5 I/O 5 A6 I/O 6 A7 I/O 7 A8 A9 6264 A 10 A 11 A 12 OE WE CS1 CS2    
 7. Sơ đô khôi 6264 ̀ ́    
 8. Bang mô ta hoat đông cua 6264 ̉ ̉ ̣ ̣ ̉    
 9. Vi mach nhơ ROM 2764 ̣ ́  8K EPROM A0 Q0  Dung lương: A1 Q 1 ̣ A2 Q 2 A3 Q 3  8Kx8 bits EPROM A4 Q 4 A5 Q 5 A6 Q 6 A7 Q 7 A8 A9 2764 A 10 A 11 A 12 G P C VPP    
 10. Sơ đô khôi 2764 ̀ ́ Chip enable Output enable    
 11. Cac chê đô hoat đông ́ ́ ̣ ̣ ̣    
 12. Lâp trinh cho 2764 ̣ ̀  Sau khi xoa băng đen tia cưc tim UV­EPROM): ́ ̀ ̀ ̣ ́  Tât ca cac bit trong M2764A co mưc 1. ́ ̉ ́ ́ ́  Chi co môt cach duy nhât biên bit 0 thanh 1 la băng đen tia  ̉ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ cưc tim (ultraviolet light erasure) ̣ ́  Chê đô lâp trinh đươc chon khi: ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣  VPP câp 12.5V́  E va P co mưc thâp TTL ̀ ́ ́ ́  Câp dư liêu tơi cac chân dư liêu, đia chi tơi cac chân đia chi  ́ ̃ ̣ ́ ́ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ va câp xung lâp trinh. ̀ ́ ̣ ̀    
 13. Cac chân tin hiêu cua 8088 ́ ́ ̣ ̉ MN / MX AD0 AD 1 READY AD 2 CLK AD 3 RESET AD 4 AD 5 TEST AD 6 AD 7 HLDA A8 HOLD A9 NMI A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 8088 A 15 A 16 / S3 A 17 / S4 A 18 / S5 A 19 / S6 SSO DEN DT / R IO / M RD     WR ALE INTR INTA
 14. Cac chân nguôn va GND ́ ̀ ̀  Vcc – chân 40  Gnd – chân 1 va 20 ̀    
 15. Cac chân đia chi ­ Address Pins ́ ̣ ̉  AD0..AD7  A8..A15  A19/S6, A18/S5, A17/S4, A16/S3    
 16. Cac chân dư liêu ­ Data Pins ́ ̃ ̣  AD0..AD7    
 17. Cac chân điêu khiên ­ Control Pins ́ ̀ ̉  MN/MX’ (input)  Cho phep chon chê đ9o65 hoat đông cua CPU ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉  MIN mode: câu hinh tôi thiêu không co đông xư lý ́ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̉  MAX mode – co đông xư ly toan hoc ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣  READY (input)  Khi tac đông mưc thâp CPU se chuyên qua trang thai chơ  ́ ̣ ́ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ̀ trong cac chu ky truy câp BUS. ́ ̀ ̣  CLK (input)  Cung câp xung đinh thơi cơ ban cho CPU  ́ ̣ ̀ ̉  RESET (input)  CPU kê thuc trang thai hoat đông hiên hanh ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̀    Cân giư mưc cao trong it nhât 4 chu ky clock ̀ ̃ ́ ́   ́ ̀
 18. Cac chân điêu khiên ­ Control Pins ́ ̀ ̉  TEST’ (input)  Khi cung câp mưc cao CPU se ngưng hoat đông cho  ́ ́ ̃ ̣ ̣ tơi khi hêt mưc cao. ́ ́ ́  HOLD (input)  Ngo vao yêu câu DMA tư DAM controller ̃ ̀ ̀ ̀  HLDA (output)  Ngo ra châp nhân yêu câu DMA. ̃ ́ ̣ ̀    
 19. Cac chân điêu khiên ngăt ­ Control Pins ́ ̀ ̉ ́  INTR (input)  Ngo vao yêu câu ngăt ­ Interrupt request ̃ ̀ ̀ ́  INTA’ (output)  Ngo vao châp nhân yêu câu ngăt ­ Interrupt  ̃ ̀ ́ ̣ ̀ ́ Acknowledge  NMI (input)  Ngo vao yêu câu ngăt không che đươc ̃ ̀ ̀ ́ ̣ Non­maskable interrupt    
 20. Cac chân điêu khiên bô nhơ va vao ra  ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ Memory/IO Control Pins  DEN’ (output)  Data Enable – cho phep dư liêu ́ ̃ ̣  Tac đông mưc thâp khi CPU truy câp dư liêu bên ngoai ́ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̀  DT/R’ (output)  Data Transmit/Receive –Truyên nhân dư liêu ̀ ̣ ̃ ̣  Khi tac đông mưc cao, chiêu truyên dư liêu tư vi xư ly tơi bô nhơ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̣ /vao ra. ́ ̀  Khi tac đông mưc thâp, CPU đoc dư liêu tư bô nhơ hoăc vao ra. ́ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀  IO/M’ (output)  Input Output/Memory  Khi truy câp I/O CPU tac đông tin hiêu nay mưc cao ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́  Khi truy câp bô nhơ CPU tac đông tin hiêu nay mưc thâp ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́    
Đồng bộ tài khoản