Chất béo

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
154
lượt xem
56
download

Chất béo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lipid hay chất béo là chất có trong thực vật và động vật không tan trong nước mà tan trong nhiều dung môi hữu cơ nhu benzen, ether, cloroform.v,v.. chất béo hoạt động như là chất vận chuyển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chất béo

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ Gi¸o tr×nh dinh d−ìng gia sóc ch−¬ng 6 chÊt bÐo Chñ biªn: PTS. L−u H÷u M·nh Tham gia biªn so¹n: Th.S. NguyÔn Nhùt Xu©n Dung vµ PTS Vâ V¨n S¬n Th¸ng 1 n¨m 1999
 2. &Kˆ‡QJ , ir1+ 1*+p$ /LSLG KD\ FKƒšW EH‘R ODŽ FKƒšW FR‘ WURQJ WKˆ›F Yƒ›W YDŽ „†œQJ Yƒ›W NK†QJ WDQ WURQJ Qˆ‡‘F PDŽ WDQ WURQJ QKL…—X GXQJ P†L KˆX F‡ QKˆ EHQ]HQ HWKHU FORURIRUP YY&KƒšW EH‘R KRD›W „†œQJ QKˆ ODŽ FKƒšW Yƒ›Q FKX\…˜Q „L…›Q Wˆ FKƒšW FKX\…˜Q Yƒ›Q F‡ FKƒšW WURQJ FD‘F SKDQ ˆ‘QJ FXD HQ]\PH ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q PDŽQJ W…š EDŽR VLQK KRœF YDŽ QKˆ ODŽ FKƒšW Gˆ› WUˆ Q‚QJ Oˆ‡œQJ FKR F‡ WK…˜ &KƒšW EH‘R ODŽ P†œW WURQJ Gˆ‡QJ FKƒšW WURQJ TXL WU‰QK SKƒQ WŒFK SKRQJ „QK „ˆ‡œF JRœL ODŽ EH‘R WK† KD\ ODŽ FKL…šW FKƒšW HWKHU HWKHU H[WUDFW 1‚QJ Oˆ‡œQJ GR „†šW FKD‘\ FKƒšW EH‘R NKRDQJ NFDO NKL VR Y‡‘L NFDO „†šL Y‡‘L FDUERK\GUWDH %DQJ 3KƒQ ORœDL FKƒšW EH‘R /LSLGV &R‘ JO\FHURO .K†QJ FR‘ JO\FHURO i‡Q JLDQ 3Kˆ‘F WD›S 6SKLQJRP\HOLQ &HUHEURVLGH VD‘S *O\FROLSLG 3KRVSKRJO\FHULG VWHURLGV WHUSHQHV SURVWDJODQGLQV 0‡ Gƒ—X *OXFROLSLG /HFLWKLQ *DODFWROLSLG &HSKDOLQV lt WKˆ›F Yƒ›W OLSLG „ˆ‡œF ‡ GD›QJ FƒšX WUX‘F YDŽ W†—Q WUˆ lt GD›QJ FƒšX WUX‘F OLSLG QKˆ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD PDŽQJ W…š EDŽR EDR Y…› O‡‘S E…— P‚›W FXD W…š EDŽR %…— P‚›W W…š EDŽR FKX \…šX ODŽ FKƒšW VD‘S DFLG EH‘R YDŽ FXWLQ /LSLG FRŽQ ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q PDŽQJ FXD W\ WK…˜ PDŽQJ QJX\…Q VLQK FKƒšW ‡ GD›QJ JO\FROLSLG YDŽ SKRVSKROLSLG /LSLG W†—Q WUˆ ‡ WKˆ›F Yƒ›W FKX \…šX WURQJ TXD YDŽ KD›W ‡ GD›QJ Gƒ—X lt „†œQJ Yƒ›W OLSLG Q‚QJ Oˆ‡œQJ Gˆ› WUˆ GD›QJ P‡ FR‘ WK…˜ O…Q „…šQ WURQJ P† P‡ FXD FRQ Yƒ›W EH‘R SK /LSLG FƒšX WUX‘F WURQJ P† FXD „†œQJ Yƒ›W FKX \…šX ODŽ SKRVSKROLSLG 
 3. 0‡ YDŽ Gƒ—X ODŽ WKDŽQK SKƒ—Q FXD „†œQJ Yƒ›W YDŽ WKˆ›F Yƒ›W FKX‘QJ FR‘ FXŽQJ FƒšX WUX‘F YDŽ WŒQK FKƒšW KR‘D KRœF QKˆQJ NKD‘F QKDX Y…— FƒšX WUX‘F Yƒ›W O\‘ iL…˜P QR‘QJ FKD\ FXD Gƒ—X ODŽ ‡ „L…—X NL…›Q QKL…›W „†œ E‰QK WKˆ‡ŽQJ FKX‘QJ GD›QJ ORQJ 7KXƒ›W QJˆ FKƒšW EH‘R IDW GXŽQJ „…˜ GL…˜Q WD FD QKR‘P , &h8 758v& &8t$ &+h7 %(v2 &KƒšW EH‘R ODŽ HVWHU FXD DFLG EH‘R Y‡‘L JO\FHURO Wˆ‘F ODŽ P†œW Uˆ‡œX QR FKˆ‘F &+ 2 &2 5 &+ 2 &2 5 &+ 2 &2 5 3Kƒ—Q O‡‘Q FD‘F DFLG EH‘R FR‘ WURQJ Wˆ› QKL…Q FR‘ P†œW QKR‘P FDUER[\O YDŽ P†œW FKX†™L FDUERQ NK†QJ SKƒQ QKD‘QK FKX‘QJ ODŽ FD‘F DFLG EH‘R EH‘R QR KR‚›F FKˆD QR FKˆD $FLG EH‘R QR dDQRLFe $FLG HWKDQRLF &2 DDFHWLF D 3URSLRQLF &2 D EXWDQRLF &2 EXW\ULF D KH[DQRLF &2 FDSURLF D RFWDQRLF &2 FDSU\OLF D &2 FDSULF D GHFDQRLF &2 ODXULF D WHWUDGHFDQRLF &2 P\ULVWLF D KH[DGHFDQRLF &2 3DOPLWLF D RFWDGHFDQRLF &2 VWHDULF D HLFRVDQRLF &2 DUDFKLGLF GRFRVDQRLF F2 EHKHQLF WHWUDFRVDQRLF F2 OLJQRVHULF KH[DFRVDQRLF &2 FHURWLF DRFWDFRVDQRLF F2 PRQWDQLF  $FLG EH‘R FKˆD QR • $FLG EH‘R FKˆD QR Q†šL „†L dHQRLFe D EXWHQRLF F ∆ DFURWRQLF WHWUDGHFHQRLF F∆ P\ULVWROHLF KH[DGHFHQRLF F ∆ SDOPLWROHLF RFWDGHFHQRLF F ∆ ROHLF • $FLG EH‘R FKˆD QR Q†šL „†L dGLHQRLFe D RFWDGHFDGLHQRLF F∆ DOLQROHLF • $FLG EH‘R FKˆD QR FKˆ‘D Q†šL „†L dWULHQRLFe  RFWDGHFDWULHQRLF F∆  DOLQROHQLF • $FLG EH‘R FKˆD QR FKˆ‘D Q†šL „†L dWHWUDHQRLFe D   HLFRVDWHWUDHQRLF F∆  D DUDFKLGRQLF 
 4. ,, $&,' %(v2 7+,j7
 5. &DL WKL…›Q WŒQK FKƒšW O\‘ KRœF FXD WKˆ‘F ‚Q QKˆ ODŽP E‡‘W „†œ EX›L WD›R PXŽL Y WK‡P QJRQ Q…Q JLD VX‘F G…™ ‚Q K‡Q iƒ\ ODŽ P†œW YDL WURŽ NKD‘ TXDQ WURœQJ FXD FKƒšW EH‘R WURQJ NKƒ˜X SKƒ—Q $QK Kˆ‡QJ WU…Q FD‘F Gˆ‡QJ FKƒšW NKD‘F FKƒšW EH‘R ODŽP JLDP Vˆ› Vˆ GX›QJ FDUERK\GUDW YDŽ SURWHLQ Y‰ Q‚QJ Oˆ‡œQJ WUDR „†˜L FXD FKƒšW EH‘R FDR ODŽP WKƒQ QKL…›W W‚QJ O…Q F‡ WK…˜ JLD VX‘F Wˆ› „†œQJ „L…—X FKŠQK Oˆ‡œQJ WKˆ‘F ‚Q KƒšS WKX ODŽP JLDP Oˆ‡œQJ FDUERK\GUDW YDŽ SURWHLQ „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ GR „R‘ JLD VX‘F E NKL…šP Gˆ‡QJ ORD›L FKƒšW QDŽ\ 1KL‹W EDL WKD•L DL 7KŽF ˆQ 1ˆQJ OŽQJ WKŒ 1KL‹W WˆQJ GR WKŽF ˆQ 1KL‹W KŽX GXQJ ,9 1+mu1* 7q1+ &+h7 &8t$ &+h7 %(v2 7ŒQK WKX\ SKƒQ K\GURO\VLV &KƒšW EH‘R FR‘ WK…˜ E WKX\ SKƒQ E‚“QJ GXQJ GFK NL…—P WD›R WKDŽQK JO\FHURO YDŽ [DŽ SKRŽQJ &+2&25 &+2+ &22&25 .2+ &+2+ 5&22. &+2&25 &+2+ &KƒšW EH‘R *O\FHURO ;DŽ SKRŽQJ 6ˆ› WKX\ SKƒQ QKˆ WK…š FRŽQ JRœL ODŽ SKDQ ˆ‘QJ [DŽ SKRŽQJ KR‘D VDSRQLILFDWLRQ Y‰ QR‘ K‰QK WKDŽQK [DŽ SKRŽQJ ODŽ PX†šL FXD 1D KD\ . Y‡‘L DFLG EH‘R 4XD‘ WU‰QK WKX\ SKƒQ FR‘ WK…˜ [D\ UD WURQJ Wˆ› QKL…Q Y‡‘L Vˆ› FR‘ P‚›W FXD HQ]\PH OLSDVH 7URQJ „L…—X NL…›Q Wˆ› QKL…Q VDQ SKƒ˜P WKX\ SKƒQ FKR UD PRQR KD\ GLJO\FHURO Y‡‘L DFLG EH‘R Wˆ› GR 3Kƒ—Q O‡‘Q QKˆQJ DFLG EH‘R Qƒ—\ NK†QJ PDŽX YDŽ NK†QJ PXŽL WX\ QKL…Q FR‘ P†œW V†š FKƒšW EH‘R QKˆ EXW\ULF YDŽ FDSURLF FR‘ PXŽL UƒšW Q‚›QJ ODŽP FKR QJˆ‡ŽL WL…X WKX› NK†QJ FKƒšS QKƒ›Q /LSDVH GR QƒšP YDŽ P†šF VDQ VLQK ODŽP FKƒšW EH‘R E Kˆ FRŽQ JRœL ODŽ E KR‘D †L 
 6. 6ˆ› R[LG KRD‘ WKˆ‘F ‚Q FR‘ QKL…—X FKƒšW EH‘R QKƒšW ODŽ FKƒšW EH‘R FKˆD QR UƒšW G…™ QKDQK FKR‘QJ E R[LG KRD‘ NKL W†—Q WUˆ OƒX Gˆ‡‘L WD‘F GX›QJ FXD QKL…›W ƒ˜P „†œ YDŽ D‘QK VD‘QJ 4XD‘ WU‰QK R[LG KR‘D YDŽ WKX\ JLDL [D\ UD ODŽP FKR FKƒšW EH‘R E K†L YDŽ VLQK UD QKL…—X FKƒšW FR‘ KD›L FKR F‡ WK…˜ QKˆ FD‘F K\GURSHUR[LG FR‘ GD›QJ QKˆ VDX &+&+ &+ &+&+ 2 &+&+ &+&+&+ 22+ &D‘F VDQ SKƒ˜P GR R[LG KR‘D EDR J†—P FD‘F DFLG EH‘R FR‘ FKX†˜L QJ‚–Q DFLG EH‘R GD›QJ „D K‡œS IDWW\ DFLG SRO\PHU DOGHK\GH NHWRQH HSR[LGH YDŽ K\GURFDUERQ 1KˆQJ FKƒšW WL…—Q R[LG KR‘D SUR R[LGDQW QKˆ PX†šL &X )H FR‘ V‚•Q WURQJ WKˆ‘F ‚Q VH [X‘F WD‘F SKDQ ˆ‘QJ R[LG KR‘D YDŽ Y‰ WK…š SKDQ ˆ‘QJ „ˆ‡œF JRœL ODŽ R[LG KR‘D Wˆ› „†œQJ DXWR[LGDWLRQ $‘QK VD‘QJ WLD Wˆ QJRD›L FR‘ WD‘F GX›QJ ODŽP W‚QJ Vˆ› R[LG KR‘D &R‘ QKL…—X FKƒšW JRœL ODŽ FK†šQJ FKƒšW R[LG KR‘D DQWL R[LGDQW QKˆ DFLG FLWULF FD‘F K‡œS FKƒšW %+7 %XW\ODWHG +\GUR[\ 7ROXHQ %+$ %XW\ODWHG +\GUR[\ $UQLVRO YLWDPLQ ( FR‘ NKD Q‚QJ ODŽP FKƒ›P SKDQ ˆ‘QJ R[LG KR‘D &D‘F WKˆ‘F ‚Q WU†œQ V‚•Q WURQJ F†QJ QJKL…›S E‚–W EX†œF SKDL WU†œQ WK…P FD‘F FKƒšW %+7 %+$ Y‡‘L Q†—QJ „†œ 7Kˆ‘F ‚Q †L WKˆ‡ŽQJ FR‘ PXŽL K†L YDŽ Y PƒšW QJRœW QJX\…Q QKƒQ ODŽ GR Vˆ› FR‘ P‚›W FXD PHWK\O NHWRQH GR „R‘ ODŽP JLD VX‘F ‚Q ŒW „L GXŽ JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ FXD WKˆ‘F ‚Q NK†QJ Pƒš\ WKD\ „†˜L &DURWHQ YLWDPLQ $ YLWDPLQ % E KX\ NKL WKˆ‘F ‚Q †L 7ŒQK NKD‘QJ R[LG KRD‘ FD‘F FKƒšW EH‘R WURQJ Wˆ› QKL…Q FR‘ NKD Q‚QJ „…— NKD‘QJ Y‡‘L Vˆ› R[LG KRD‘ GR Vˆ› FR‘ P‚›W FXD FD‘F K‡œS FKƒšW JRœL ODŽ NKD‘QJ R[LG KRD‘ DQWLR[LGDQW 1KˆQJ FKƒšW Qƒ—\ QJ‚Q QJˆŽD Vˆ› R[LG KR‘D FD‘F FKƒšW EHR‘ FKˆD QR FKR „…šQ NKL FKX‘QJ K‰QK WKDŽQK QKˆQJ FKƒšW WU‡ 0†œW V†š K‡œS FKƒšW FR‘ „‚›F WŒQK R[LG KR‘D J†—P FR‘ SKHQRO TXLQRQH WRFRSKHURO JDOOLF DFLG YDŽ JDOODWH .KD‘QJ FKƒšW R[LG KR‘D TXDQ WURœQJ QKƒšW WURQJ Wˆ› QKL…Q ODŽ YLWDPLQ ( *LD VX‘F QKDL OD›L NK†QJ FKLX› „ˆ‡œF NKƒ˜X SKƒ—Q QKL…—X FKƒšW EH‘R 9‡‘L NKƒ˜X SKƒ—Q FKƒšW EH‘R ERŽ VH QJˆQJ WL…X KR‘D ‡ GD› FR YDŽ GD› PX‘L NK…š Y‰  &KƒšW EH‘R FDQ Vˆ› GL „†œQJ FXD WKˆ›F KRDŽQ WURQJ †šQJ WL…X KR‘D YDŽ ˆ‘F FK…š Vˆ› WL…šW GFK Y 
 7.  *O\FHURO YDŽ DFLG EH‘R ˆ‘F FK…š Vˆ› WL…šW GFK Y $FLG EH‘R &D &D E PƒšW WKHR SKƒQ YDŽ „†—QJ WK‡ŽL FXQJ WL…X KDR Q‚QJ Oˆ‡œQJ Y‰ „D „ˆ‡œF GXŽQJ „…˜ N…šW K‡œS WD›R UD SKDQ ˆ‘QJ [DŽ SKRŽQJ KR‘D lt QJˆ‡ŽL W\ O…› FKƒšW EH‘R WURQJ WKˆ‘F ‚Q FKƒšW EH‘R WURQJ WKˆ‘F ‚Q FR‘ WK…˜ W‡‘L lt JLD Fƒ—P WˆŽ  QKˆQJ WK†QJ WKˆ‡ŽQJ ODŽ  9 7,j8 +2v$ 9$s +h3 7+8€ &+h7 %(v2 l „†œF Y  1KX „†œQJ FXD GD› GDŽ\ YDŽ WD‘ WUDŽQJ ODŽP Y‡ FKƒšW EH‘R WKDŽQK QKˆQJ KD›W QKX Wˆ‡QJ WK† 9‡‘L Vˆ› KL…›Q GL…›Q FXD FXD Pƒ›W HQ]\PHH OLSDVH YDŽ FROLSDVH FXD GFK WX›\ WKX\ JLDL QKˆQJ JLRœW P‡ WULJO\FHULG WKDŽQK DFLG EH‘R YDŽ PRQRJO\FHULG YDŽ SKƒQ WD‘Q FKƒšW EH‘R Gƒ—Q WKDŽQK QKˆQJ KD›W QKX Wˆ‡QJ QKR U†—L WL…šS WX›F WKX\ JLDL 0X†šL Pƒ›W DFLG EH‘R PRQRJO\FHULG N…šW K‡œS WKDŽQK KD›W PLFHOOH FR‘ E…— P‚›W QJRDŽL ˆD Qˆ‡‘F ORL OLSLG 0LFHOOH GL FKX\…˜Q „…šQ YL QKXQJ UX†œW YDŽ Y‡ UD $FLG EH‘R Wˆ› GR YDŽ PRQRJO\FHULG KƒšS WKX YDŽR QL…P PD›F UX†œW Pƒ›W FRŽQ OD›L WURQJ ORŽQJ UX†œW FKX\…˜Q [X†šQJ Gˆ‡‘L U†—L „ˆ‡œF KƒšS WKX „ˆD Y…— JDQ 7URQJ QL…P PD›F UX†œW DFLG EH‘R YDŽ PRQRJO\FHULG W†˜QJ K‡œS OD›L WKDŽQK WULJO\FHULG N…šW K‡œS Y‡‘L FKROHVWHURO YDŽ SKRVSKROLSLG FR‘ O‡‘S SURWHLQ EDR TXDQK K‰QK WKDŽQK QKˆQJ YL KD›W QKX WUƒšS FK\ORPLFURQ YDŽ KD›W OLSRSURWHLQ W\ WURœQJ UƒšW WKƒšS FX†šL FXŽQJ „ˆ‡œF EDŽL WL…šW YDŽR †šQJ ED›FK KX\…šW 
 8. +‰QK 6ˆ› WL…X KR‘D YDŽ KƒšS WKX FKƒšW EH‘R 7ULJO\FHULG W†˜QJ K‡œS WURQJ ED›FK KX\…šW [XƒšW SKD‘W WˆŽ WKˆ‘F ‚Q QKˆQJ NK†QJ KRDŽQ WRDŽQ JL†šQJ WULJO\FHULG FXD WKˆ‘F ‚Q JO\FHURO Oƒš\ WˆŽ WKˆ‘F ‚Q W†˜QJ K‡œS P‡‘L YDŽ DFLG EH‘R WU…Q QKD‘QK  YDŽ DFLG EH‘R WU…Q QKD‘QK ODŽ JL†šQJ Y‡‘L DFLG EH‘R FXD WKˆ‘F ‚Q $FLG EH‘R & KƒšS WKX YDŽR PD›FK PD‘X 3KRVSKROLSLG SKƒ—Q O‡‘Q ODŽ OHFLWKLQ ˆD Qˆ‡‘F YDŽ E SKRVSKROLSDVH FXD GFK WX›\ SKƒQ JLDL SKR‘QJ WKŒFK DFLG EH‘R YDŽ O\VROHFLWKLQ K‰QK WKDŽQK PLFHOOHV KƒšS WKX YDŽ „ˆ‡œF W…š EDŽR QL…P PD›F WD‘L W†˜QJ K‡œS WD›R WKDŽQK SKRVSKROLSLG KR‚›F FR‘ WKˆŽD VH W†˜QJ K‡œS WKDŽQK WULJO\FHULG &KRVOHVWHURO HVWHU E FKRVOHVWHURO HVWHUDVH GFK WX›\ SKƒQ JLDL YDŽ WDQ YDŽR ORL OLSLG FXD PLFHOOH YDŽ KƒšS WKX WKHR PLFHOOH  .KD Q‚QJ WL…X KR‘D YDŽ KƒšS WKX FKƒšW EH‘R ‡ JLD VX‘F „†œF Y WXŽ\ WKX†œF ‡ EDQ FKƒšW FKƒšW EH‘R WL…X KR‘D KƒšS WKX› O‡‘Q NKL 
 9.  &KX†™L DFLG EH‘R FDŽQJ QJ‚–Q  &DŽQJ QKL…—X DFLG EH‘R FKˆD QR  l GD›QJ WULJO\FHULG WK‰ W†šW K‡Q DFLG EH‘R Wˆ› GR lt E… NKD Q‚QJ KƒšS WKX› E‡ ! P‡ KHR ! P‡ ERŽ lt „D Y 7Kˆ‘F ‚Q FXD WUƒX ERŽ FR‘ UƒšW QKL…—X DFLG EH‘R FKˆD QR WURQJ JDODFWROLSLG FXD FR YDŽ WURQJ WULJO\FHULG FXD KD›W QJX F†šF 7X\ QKL…Q OLSLG FXD NK†šL WKˆ‘F ‚Q WURQJ GD› FR WK‰ NKD‘F 9L VLQK Yƒ›W WKX\ JLDL JDODFWROLSLG YDŽ WULJO\FHULG SKR‘QJ WKŒFK DFLG EH‘R Wˆ› GR YDŽ O…Q PHQ JO\FHURO YDŽ JDODFWRVH WKDŽQK DFLG EH‘R ED\ K‡L 9L VLQK Yƒ›W W†˜QJ K‡œS WƒšW FD DFLG EH‘R WˆŽ FKˆD QR „…šQ QR FKX†™L & OH WˆŽ SURSLRQDWH YDŽ SKƒQ QKD‘QK WˆŽ DFLG DPLQ YDO OHX LOH 'R GD› FR FR‘ WŒQK UƒšW NKˆ Q…Q FD‘F DFLG EH‘R FKˆD QR UƒšW QKDQK FKR‘QJ WU‡ WKDŽQK DFLG EH‘R QR VWHDULF ODŽ FKX \…šX .KD Q‚QJ WL…X KR‘D KƒšS WKX FKƒšW EH‘R FDŽQJ FDR QKƒšW „†šL Y‡‘L DFLG EH‘R FKX†™L QJ‚–Q YDŽ FKˆD QR 7X\ QKL…Q VWHDULF OD›L „ˆ‡œF Vˆ GX›QJ W†šW QKƒšW Y‰ QR‘ G…™ NKX…šFK WD‘Q NKL „…šQ WD‘ WUDŽQJ /LSLG Gˆ‡‘L GD›QJ YL KD›W QKX WUƒšS YDŽ KD›W W\ WURœQJ WKƒšS „ˆ‡œF PDR TXDQ KX\…šW „ˆD „…šQ P† P‡ 7URQJ W…š EDŽR YD‘FK PDR TXDQ WULJO\FHULG WKX\ JLDL WKDŽQK GLJO\FHULG YDŽ DFLG EH‘R $FLG EH‘R ‡ OD›L PD›FK PD‘X FRŽQ GLJO\FHULG [X\…Q PD›FK YDŽ „ˆ‡œF WL…šS WX›F WKX\ JLDL „…šQ DFLG EH‘R YDŽ JO\FHURO *O\FHURO „ˆ‡œF „ˆD QJˆ‡œF YDŽR PD›FK PD‘X FRŽQ DFLG EH‘R „L YDŽR P† P‡ N…šW K‡œS Y‡‘L JO\FHURO „ˆ‡œF W†˜QJ K‡œS P‡‘L WˆŽ „ˆ‡ŽQJ SKƒQ „…˜ WD›R UD WUL JO\FHULG 7URQJ PD›FK PD‘X DFLG EH‘R Wˆ› GR JO\FHURO YDŽ FKROHVWHURO HVWHU „ˆ‡œF „ˆD „…šQ JDQ „…˜ WUDR „†˜L FKƒšW 9, 7k}1* +l3 &+h7 %(v2 .KL FRQ Yƒ›W ‚Q WKˆŽD Q‚QJ Oˆ‡œQJ VR QKX Fƒ—X WK‰ GXŽQJ Q‚QJ Oˆ‡œQJ YDŽ JOXFLG WD›R JO\FRJHQ WŒFK OX\ WURQJ JDQ YDŽ F‡ .KL JO\FRJHQ WŒFK OX\ „ƒ—\ „X FRQ Yƒ›W FKX\…˜Q VDQJ W†˜QJ K‡œS P‡  l „†œF Y  $FLG EH‘R JO\FHURO +ƒšS WKX *OXFR] *O\FHURO 7ULJO\FHULG 3DOPLWLF $F &R$ 
 10. iD Y .K†QJ GXŽQJ „ˆ‡œF JOXFRVH Y‰ NK†QJ FR‘ HQ]\PH FK†šW $73 FLWUDWH O\DVH YDŽ 1$'3 PDODWH GHKJGURJHQDVH &LWUDWH 2[DODOR DFFHWDW 0DODWH 0DODWH 3\UXYDWH 'XŽQJ DFHWDWH KR‚›F EXW\UDWH /LSLG 9‰ ,VRFLWUDWH α − .HWRJOXWDUDWH UƒšW QKL…—X 1$'3 PLFURVRPH & & & 7\ WK‹ 3DOPLWLF PLFURVRPH & .K†QJ WK…˜ FR‘ HQ]\PH J‚–Q Q†šL „†L TXD‘ ∆ /LQROHLF DUDFKLGRQLF OLQROHQLF WKL…šW \…šX 9,, 7q&+ /8u< 0lu 0† P‡ ODŽ Q‡L WŒFK OX\ Q‚QJ Oˆ‡œQJ Gˆ WKˆŽD WˆŽ FD‘F TXD‘ WU‰QK EL…šQ Gˆ‡QJ FDUERK\GUDWH OLSLG YDŽ DFLG DPLQ &R‘ NKRDQJ P‡ WŒFK OX\ ‡ Gˆ‡‘L GD YDŽ SKƒ—Q FRŽQ OD›L ODŽ ‡ TXDQK P†œW V†š F‡ TXDQ „‚›F EL…›W ODŽ WKƒ›Q WURQJ PDŽQJ UX†œW WURQJ E‚–S WKW9‰ „ˆ‡œF QX†L Gˆ‡QJ E‚“QJ K…› WK†šQJ PD›FK PD‘X YDŽ WKƒ—Q NLQK Q…Q P† P‡ OX†Q OX†Q KRD›W „†œQJ OX†Q OX†Q KDL TXD‘ WU‰QK SKƒQ JLDL YDŽ W†˜QJ K‡œS [D\ VRQJ VRQJ YDŽ FƒQ E‚“QJ QKDX 1JX†—Q WKˆ‘F ‚Q WD‘F „†œQJ „…šQ P‡ F‡ WK…˜ ‡ „†œF Y 0‡ WŒFK OX\ Oƒš\ WˆŽ JOXFLG YDŽ DFLG EH‘R FXD PD‘X Q…Q FKX DQK Kˆ‡QJ FKƒšW EH‘R WKˆ‘F ‚Q %DQJ FKŠ V†š ,RG FXD FKƒšW EH‘R WKˆ‘F ‚Q YDŽ P‡ F‡ WK…˜ FKX†œW QX†L E‚“QJ QKˆQJ WKˆ‘F ‚Q Wˆ‡QJ ˆ‘QJ $QGHUVRQ YDŽ 0HQGHO  &KƒšW EH‘R WKˆ‘F ‚Q &KŠ V†š ,RG FXD FKƒšW EH‘R WKˆ‘F ‚Q &KŠ V†š ,RG FXD P‡ F‡ WK…˜ 'ƒ—X „ƒ›X QDŽQK  
 11. 'ƒ—X E‚–S  'ƒ—X KD›W E†QJ YDL  'ƒ—X SKRœQJ  0‡ KHR  %‡  'ƒ—X GˆŽD  +HR ‚Q WKˆ‘F ‚Q QKL…—X FKƒšW EH‘R FKˆD QR FKŠ V†š FDR QKƒšW WK‰ P‡ ORQJ YDŽ FDŽQJ QKL…—X FKƒšW EH‘R QR WK‰ P‡ FDŽQJ U‚–Q 1JX†—Q WKˆ‘F ‚Q WD‘F „†œQJ „…šQ P‡ VˆD YDŽ P‡ F‡ WK…˜ ‡ „D Y 9L VLQK Yƒ›W GD› FR FR‘ NKD Q‚QJ EDR KRŽD DFLG EH‘R UƒšW PD›QK PH QKˆQJ GXŽ Yƒ›\ WUƒX ERŽ Yƒ™Q FR‘ EL…šQ „†œQJ Y…— KDŽP Oˆ‡œQJ FKƒšW EH‘R FKˆD QR WURQJ VˆD YDŽ F‡ WK…˜ WKHR FKƒšW EH‘R FXD WKˆ‘F ‚Q &KƒšW EH‘R FXD VˆD W‚QJ QKL…—X QKƒšW ODŽ DFLG ROHLF YDŽ FKŠ FR‘ V†š ŒW ODŽ DFLG OLQROHLF & Y‰ U‚“QJ YL NKXƒ˜Q GD› FR FKŠ K\GUR KR‘D „ˆ‡œF Q†šL „†L PDŽ WK†L 9,,, 75$2 ik}, &+h7 %(v2 (CH 2O) n Gl ucose di hyrox y &KƒšW EH‘R JO\FHURO 3 DFLG EH‘R JO\FHURO iˆ‡ŽQJ tKˆ‘F ‚Q SKƒQ Pal mi tic A cetone P‡ Gˆ› WUˆ CoA P-gl yceral dehyd A cety l Co A ci d pyruvi c 2 [ \ G KR‘D β A cety l CoA Caproy l CoA Butyry l CoA (8C) (4C) K rebs 7ŒFK OX\ P‡ 6ˆ› Gˆ› WUˆ P‡ WURQJ FD‘F P† ODŽ P†œW TXD‘ WU‰QK „†œQJ KRœF lt KHR „L…—X QDŽ\ FR‘ WK…˜ WKƒš\ TXD E…— Gƒ—\ YDŽ FƒšX WD›R FXD P‡ OˆQJ WKD\ „†˜L FK‚›W FKH WKHR KDŽP Oˆ‡œQJ 
 12. FKƒšW EH‘R WURQJ WKˆ‘F ‚Q 1…šX FKƒšW EH‘R FXD WKˆ‘F ‚Q QKL…—X YDŽ ODŽ QKˆQJ FKƒšW EH‘R QR WK‰ P‡ OˆQJ FXD KHR ODŽ GDŽ\ YDŽ P‡ ORQJ YDŽ Q…šX FKƒšW EH‘R ŒW YDŽ ODŽ QKˆQJ FKƒšW EH‘R FKˆD QR WK‰ P‡ OˆQJ PRQJ 0‡ U‚Q FR‘ JLD‘ WU FDR K‡Q GR W†—Q WUˆ „ˆ‡œF OƒX &D‘F JLD VX‘F ŒW WKD\ „†˜L FƒšX WD›R P‡ WKHR WKˆ‘F ‚Q ODŽ ERŽ FˆŽX G… Y‰ QKˆQJ JLD VX‘F QDŽ\ W†˜QJ K‡œS FKƒšW EH‘R FXD F‡ WK…˜ WˆŽ FDUERK\GUDWH YDŽ SURWHLQ FKˆ‘ NK†QJ SKDL WˆŽ FKƒšW EH‘R K‰W EHR 2[LG KRD 7Œ FKŽF P 1ˆQJ OŽQJ &2 +2 *D Q GŽ WUŽ 
Đồng bộ tài khoản