intTypePromotion=1
ADSENSE

Chế tạo polyaluminiumclorit (pac) trong môi trường axit và ứng dụng keo tụ một số nguồn nước ô nhiễm chất hữu cơ

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

70
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài này, tác giả trình bày một số kết quả nghiên cứu ban đầu điều chế PAC bằng phư ơng pháp axit và ứng dụng trong xử lý trong một số nguồn nư ớc thải hữu cơ. Kết quả cho thấy, công nghệ đơn giản và nhanh hơn nhiều so với phư ơng pháp trung hòa và sản phẩm có tính năng keo tụ tư ơng đư ơng với PAC Trung Quốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chế tạo polyaluminiumclorit (pac) trong môi trường axit và ứng dụng keo tụ một số nguồn nước ô nhiễm chất hữu cơ

T¹p chÝ Hãa häc, T. 44 (2), Tr. 160 - 163, 2006<br /> <br /> <br /> chÕ t¹o polyaluminiumclorit (pac) trong m«i tr êng<br /> axit vµ øng dông keo tô mét sè nguån n íc « nhiÔm<br /> chÊt h÷u c¬<br /> §Õn Tßa so¹n 23-2-2005<br /> Hå V¨n Kh¸nh<br /> ViÖn Hãa häc, ViÖn Khoa häc & C«ng nghÖ ViÖt Nam<br /> <br /> <br /> Summary<br /> In this paper, the study on polyaluminium chloride (PAC) preparation in acidic medium is<br /> introduced. The results showed that PAC could be produced in two steps: first step - fabrication<br /> aluminium chloride, and second step - reaction of aluminium metal with above aluminium<br /> chloride solution. Density of obtained solution is very high. Examinations showed that its<br /> coagulation- floculation character is similar to that of Chinese PAC.<br /> <br /> <br /> I - §Æt vÊn ®Ò clohidroxit nång ®é 30%, lo¹i c«ng nghiÖp,<br /> nh«m kim lo¹i.<br /> Th«ng th êng, PAC ® îc ®iÒu chÕ b»ng<br /> Kü thuËt ®iÒu chÕ<br /> ph ¬ng ph¸p trung hßa nh»m t¹o nªn nh÷ng<br /> phøc hidroxo ®a nh©n, ph©n tö l îng lín, thÝch §iÒu chÕ dung dÞch nh«m clorua: Trong<br /> hîp cho viÖc keo tô tña quÐt. Tuy nhiªn c«ng b×nh thuû tinh 1 lÝt pha 0,5 lÝt dung dÞch HCl 1 :<br /> nghÖ n7y cã nh îc ®iÓm nh quy tr×nh phøc t¹p, 1. § a 100 - 120 g nh«m hydroxit v7o. §un s«i<br /> thêi gian chÕ biÕn l©u, dung dÞch kh¸ lo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2