CHECKLIST ISO 9001:2000

Chia sẻ: Thugiang Thugiang | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:18

0
862
lượt xem
307
download

CHECKLIST ISO 9001:2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

iso

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHECKLIST ISO 9001:2000

 1. CHECKLIST ISO 9001:2000 Ñôn vò : Ngöôøi ñaùnh giaù : GHI CHUÙ : Ngaøy ñaùnh giaù : Taøi lieäu : 1- Khoâng coù ; 2- Thieáu; 3- Ñuû ; 4- Thuaän tieän ; 5- Raát thuaän tieän Hieäu quaû : 1- Khoâng coù ,khoâng ño ; 2- Chöa roõ ; 3- Coù,chöa cao ; 4- Thaáy roõ ; 5- Hieäu quaû toái öu ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4.1 Coù heä thoáng theo yeâu caàu cuûa 4.1 ? 4 4 Coù nhaän bieát caùc quaù trình caàn thieát? 3 Coù moâ taû moái töông taùc ? 3 Coù chuaån möïc ñoái vôùi töøng quaù trình ? 2 2 Coù phöông phaùp ñaûm baûo taùc nghieäp vaø kieåm soaùt ? 4 3 Coù phöông phaùp,thoâng tin cho vieäc theo doõi ? 4 Coù toå chöùc theo doõi ,ño löôøng caùc quaù trình ? 2 2 Coù ñöï kieán caùc phöông phaùp caûi tieán quaù trình ? 2 2 Coù xaùc ñònh quaù trình thueâ ngoaøi ? 3 4.2 Heä thoáng taøi lieäu coù phaûn aùnh ñuùng heä thoáng CL? 4 4.2.1Coù ñaày ñuû taøi lieäu theo yeâu caàu : ( CSCL + 4 caáp ) ? 4 2 Coù ñuû 6 thuû tuïc baét buoäc ? 4 2 Möùc ñoä heä thoáng TL coù phuø hôïp möùc ñoä QL? 3 3 4.2.2STCL coù moâ taû caùch ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa ISO ? 4 2 Coù moâ taû phaïm vi ñòa lyù ? 4 Coù moâ taû phaïm vi hoaït ñoäng ? 4 Coù moâ taû phaïm vi toå chöùc ? 4 Coù moä taû phaïm vi saûn phaåm ? 4 Coù moâ taû ngoaïi leä vaø lyù giaûi hôïp lyù ? 4 Coù vieän daãn caùc thuû tuïc /taøi lieäu khaùc ? 2 Coù moâ taû caùc quaù trình vaø töông taùc giöõa chuùng? 3 2 Coù moâ taû quaù trình beân ngoaøi ? 3 4.2.3Coù danh muïc taøi lieäu noäi boä ? Coù ñaày ñuû ? 4 3 Danh muïc TL beân ngoaøi coù ñuû ñeå laøm vieäc ? 4 3 Coù danh muïc bieåu maãu ? 4 3 Taøi lieäu coù ñöôïc pheâ duyeät ? Ñuùng chöùc naêng ? 4 3 Söï söûa ñoåi coù ñuùng thaåm quyeàn , coù pheâ duyeät ? 4 3 Coù caùch nhaän bieát söï thay ñoåi ? 4 3 Coù caùch kieåm soaùt vieäc phaân phoái ? 4 3 Taøi lieäu saün coù ? Roõ raøng ? 4 3 Taøi lieäu coù taùc duïng ? Coù ñöôïc söû duïng ? 4 2 Coù caùch kieåm soaùt taøi lieäu ñaëc bieät ? 3 Coù caùch kieåm soaùt vaø caäp nhaät TL beân ngoaøi ? 3 2 Coù löu giöõ , kieåm soaùt TL loãi thôøi ? 3 Coù kieåm soaùt döõ lieäu trong maùy tính ? 5 Coù söûa TL sau khi thöïc hieän CAR ? 4 4.2.4Coù xaùc ñònh HS caàn löu (danh muïc hoà sô )? 3 2 Coù phöông phaùp löu tröõ vaø truy caäp ? 4 3 Coù xaùc ñònh thôøi gian vaø muïc ñích löu ? 3 2 Coù qui ñònh baûo quaûn vaø baûo maät hoà sô ? 3 2 Hoà sô coù deã tìm vaø truy caäp ? 4 3 Hoà sô coù ñuû ñeå laøm baèng chöùng ? 4 3 Hoà sô coù ñöôïc thoáng keâ vaø xöû lyù ? 2 2 ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5.1 Traùch nhieäm truyeàn ñaït ( ñaùp öùng K.H-ISO-luaät phaùp ) 3 Traùch nhieäm xaùc laäp toân chæ hoaït ñoäng ( CSCL ) 5 Traùch nhieäm xaùc ñònh MTCL 5 Traùch nhieäm chuû trì hoïp 5 2 Traùch nhieäm cung caáp nguoàn löïc 5 Coù toå chöùc nghieân cöùu thò tröôøng hay coâng vieäc 5.2 töông töï ñeå xaùc ñònh nhu caàu khaùch haøng ? 3 2 Coù xaùc ñònh phaân khuùc thò tröôøng ,ñoái töôïng khaùch haøng vaø nhu caàu cuûa hoï ? 3 2 Coù phöông phaùp /qui ñònh ñeå toå chöùc ñaùp öùng caùc yeâu caàu naøy ? 3 2 5.3 Coù toân chæ hoaït ñoäng ? ( CSCL ) 4 3 Toân chæ coù phuø hôïp muïc ñích hoaït ñoäng/ñaêng kyù ? 4 3 Coù quan taâm thoaû maõn khaùch haøng ? 4 2
 2. Coù quan taâm caûi tieán heä thoáng ? 4 2 Coù ñöôïc coâng boá ? 4 3 Taøi lieäu , muïc tieâu coù phuø hôïp CSCL ? 4 3 Moïi ngöôøi coù hieàu,uûng hoä vaø laøm theo ? 4 3 Coù xem xeùt söûa ñoåi cho phuø hôïp ? 4 Coù MTCL khoâng ?Muïc tieâu coù yù nghóa vôùi hoaït 5.4 ñoäng kinh doanh ? 4 4 Muïc tieâu coù phuø hôïp CSCL, khaû thi,cuï theå , ñònh löôïng, tuaân thuû, 4 4 MTCL coù ñöôïc trieån khai ôû moïi caáp lieân quan ? 5 4 Coù xaây döïng keá hoaïch khaû thi ñeå thöïc hieän muïc tieâu khoâng ? 5 4 Keá hoaïch coù ñeà caäp ñeán moïi khía caïnh ñeå ñaûm baûo tính hôïp lyù vaø khaû thi ? Coù phaân coâng ngöôøi chòu traùch nhieäm thöïc hieän ? 5 4 Coù theo doõi ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän muïc tieâu? 5 4 Vieäc thöïc hieän muïc tieâu coù laøm thay ñoåi heä thoáng ? Khi coù söï thay ñoåi heä thoáng ,coù hoaïch ñònh heä thoáng theo yeâu caàu 4.1 vaø ñaùp öùng caùc muïc tieâu ñeà ra ? 5.5.1Coù sô ñoà toå chöùc ? Coù coâng boá ? 5 Coù xaùc ñònh chöùc naêng ? Coù maâu thuaãn vôùi TL? 4 ( Coù ma traän traùch nhieäm hay TL töông töï ? ) Coù tình traïng moät nôi nhaän chæ ñaïo töø nhieàu caáp treân khoâng ? 4 3 Coù coâng vieäc naøo khoâng ai phuï traùch vaø coâng vieäc naøo nhieàu nôi phuï traùch khoâng ? 4 3 5.5.2Coù ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn xem xeùt ñieàu haønh thay GÑ 4 3 Coù baùo caùo tình hình quaûn lyù , ñieàu haønh ? 4 3 5.5.3Coù söï baùo caùo vöôït caáp khoâng ? 4 3 Coù vöôùng maéc veà thoâng tin ( Thieáu ,sai ,chaäm ,thöøa )? 4 4 Coù qui ñònh veà vieäc trao ñoåi thoâng tin ? Ai khôûi xöôùng ,löu taïi ñaâu ? 4 3 5.6 Coù toå chöùc hoïp giao ban thöôøng xuyeân/ñònh kyø ? 4 3 Coù thoâng baùo noäi dung hoïp ? Coù qui ñònh baùo caùo ? 4 3 Coù keát luaän cuï theå? Coù thoaû ñaùng ? Coù phaân coâng ? 3 1 Coù bieân baûn ? Coù phaân phoái ?Coù theo doõi ? 3 2 ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Cuoäc hoïp coù taùc duïng ? Coù hieäu quaû ? Coù laâu ? 4 2 Coù ñeà caäp caùc noäi dung lieân quan ñeán K.H,MTCL…? 3 Coù qui ñònh phöông phaùp xaùc ñònh nhu caàu nhaân 6.1 söï,thieát bò ,moâi tröôøng ? 4 Vieäc ñaùnh giaù nhu caàu coù caên cöù vaø ñöôïc ghi nhaän ? 4 Vieäc cung caáp nguoàn löïc coù ñöôïc ñaùnh giaù hieäu quaû ? (Taêng naêng suaát,chaát löôïng , phaùt trieån …) Coù xaùc ñònh tieâu chuaån nhaân vieân ?… 4 3 Coù ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc cuûa 6.2 moïi thaønh vieân ( keå caû Giaùm ñoác )? 3 2 Coù xaùc ñònh nhu caàu nhaân söï ( ñaøo taïo , tuyeån duïng ) ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñeà ra ? 4 3 Moïi ngöôøi coù yù thöùc ñöôïc vai troø vaø vò trí cuûa coâng vieäc mình ñang laøm ? 4 4 Coù danh muïc nhaân söï ? Coù chaáp haønh luaät LÑ ? 5 4 Keá hoaïch ñaøo taïo coù ñöôïc laäp vaø pheâ duyeät? 5 3 Keá hoaïch ñaøo taïo coù caên cöù keát quaû coâng vieäc ?Coù caên cöù muïc tieâu phaùt trieån ? 3 2 Coù hoà sô theo doõi ñaøo taïo /huaán luyeän ?Keát quaû ñaøo taïo coù ñöôïc ñaùnh giaù vaø xöû lyù ? 4 3 Vieäc ñaøo taïo coù ñem laïi hieäu quaû ? 4 3 Keá hoaïch ñaøo taïo coù ñöôïc tuaân thuû ? 4 3 Coù ai khoâng ñöôïc ñaøo taïo khoâng ? Lyù do coù hôïp lyù khoâng ? coù keá hoaïch ÑT Giaùm ñoác ? Coù thuyeân chuyeån , ñeà baït ? Caên cöù ? Hieäu quaû ? Coù tuyeån duïng môùi ? Coù phöông phaùp vaø tuaân thuû ? 4
 3. Hieäu quaû ? Coù xaùc ñònh nhu caàu trang thieát bò , cô sôû haï 6.3 taàng cho moãi döï aùn hay muïc tieâu ? 4 Coù danh muïc thieát bò ? cô sôû haï taàng ? Coù ñuû ? 4 3 Coù lòch xích baûo trì cho moïi thieát bò / cô sôû haï taàng coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng ? 4 3 Lòch baûo trì coù khaû thi ? Caên cöù keá hoaïch SX vaø khaû naêng thieát bò, löïc löôïng baûo trì ? 4 3 Coù hoà sô baûo trì ? 4 3 Queùt virus maùy tính ,caäp nhaät chöông trình… 4 2 Caùc heä thoáng thieát bò trao ñoåi thoâng tin ( vi tính ,fax … ) ñöôïc quaûn lyù ra sao ?baûo trì theá naøo 4 3 Coù xaùc ñònh caùc dòch vuï hoã trôï ( vaän chuyeån , trao ñoåi thoâng tin ) vaø caùch ñaùp öùng ? 4 Coù xaùc ñònh moâi tröôøng laøm vieäc aûnh höôûng 6.4 tôùi : Chaát löôïng –söùc khoeû–quan heä(tinh thaàn) 4 Coù bieän phaùp ñaùp öùng vaø ñònh kyø ñaùnh giaù laïi ? Coù hoà sô ? Vieäc hoaïch ñònh CL( hoaëc qui ñònh töông töï ) coù 7.1 ñöôïc thöïc hieän vôùi moïi saûn phaåm trong phaïm vi aùp duïng ? 4 Vieäc hoaïch ñònh coù caên cöù hieän traïng heä thoáng veà QL? 4 Coù xaùc ñònh muïc tieâu,yeâu caàu ,tieâu chuaån cuûa SP ? 3 Tieâu chuaån coù tham khaûo keát quaû thieát keá ,trieån khai ? 3 ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Coù xaùc ñònh nhu caàu quaù trình,nguoàn löïc,TL cuï theå ? 4 Coù xaùc ñònh hoaït ñoäng kieåm tra,kieåm soaùt ? 4 Coù xaùc ñònh hoà sô caàn thieát ? 4 Hình thöùc theå hieän coù ñöôïc QÑ vaø phuø hôïp ? 4 7.2.1Coù xaùc ñònh caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng ? 3 2 Coù xaùc ñònh thò tröôøng vaø khaùch haøng muïc tieâu ? 3 3 Coù xaùc ñònh nhu caàu cuûa hoï ? 3 2 Coù xaùc ñònh caùc saûn phaåm /dòch vuï ñaùp öùng ? 3 3 Coù xaùc ñònh caùch thöùc tieáp nhaän yeâu caàu cuûa K.H? 4 3 Caùch thöùc tieáp nhaän yeâu caàu coù ñaûm baûo xaùc ñònh roõ moïi yeâu caàu cuûa khaùch haøng ? 4 2 Coù qui ñònh cho vieäc xem xeùt hôïp ñoàng ? coù qui cheá vôùi töøng thò tröôøng/khaùch haøng ? 4 3 Coù xaùc ñònh caùc yeâu caàu tieàm aån vaø caùc qui ñònh cuûa phaùp luaät lieân quan ñeán saûn phaåm ? 4 3 Coù xaùc ñònh vaø giôùi thieäu cho khaùch haøng nhöõng ñaëc tröng cuûa saûn phaåm ? 3 1 Coù xaùc ñònh caùch ghi nhaän trao ñoåi ?Coù gaëp khoù khaên ? 3 2 7.2.2Coù qui ñònh thoáng nhaát hình thöùc hôïp ñoàng ? 4 3 Coù qui ñònh traùch nhieäm thoâng tin,xem xeùt ,kyù keát? 4 3 Coù xem xeùt hôïp ñoàng tröôùc khi kyù vaø chuyeån giao ? 4 3 Coù lieân heä caùc boä phaän lieân quan khi xem xeùt?Coù ghi ? 4 3 Xem xeùt,pheâ duyeät coù caên cöù khaû naêng ? Caên cöù CSCL ? 4 2 Coù qui ñònh löu hoà sô töøng hôïp ñoàng ? 4 3 Coù caùch thöùc xaùc nhaän ñuû hieäu löïc khi ñôn haøng khoâng baèng vaên baûn ? 4 Nhöõng ñieåm khaùc bieät coù ñöôïc xaùc ñònh ,thoaû thuaän tröôùc khi kyù keát ? 4 Söûa ñoåi HÑ coù thoâng baùo, pheâ duyeät laïi khoâng ? coù kòp thôøi ?(Caû vôùi noäi boä vaø beân ngoaøi ) Coù qui ñònh veà vieäc naøy khoâng ? 4 3 Coù kinh doanh treân maïng?hình thöùc xem xeùt coâng boá ? Coù qui ñònh veà dòch vuï trong hôïp ñoàng ? 4 2 Coù xaùc ñònh caùch thöùc thoâng tin vôùi khaùch haøng 7.2.3vaø trong noäi boä cho caùc tröôøng hôïp hoaëc cho caùc coâng vieäc lieân quan tôùi baùn haøng ? 4 3 Thoâng tin veà saûn phaåm ( toå chöùc marketing ,tieáp thò,baùn haøng ) 3 2 Xöû lyù ,thoâng tin khi coù söûa ñoåi hôïp ñoàng . 4 3 Tieáp nhaän vaø xöû lyù caùc yù kieán,khieáu naïi cuûa khaùch haøng . 4 4 Coù qui ñònh thaåm quyeàn giaûi quyeát ? 4 4
 4. Qui ñònh coù hieäu quaû ? coù baèng chöùng ? coù bò chaäm ? coù giaûi quyeát thoaõ ñaùng ? 4 3 Coù qui ñònh cho vieäc thieát keá : Sô boä , nguyeân lyù 7.3.1( phuïc vuï baùn haøng ) vaø thieát keá chi tieát ? Coù qui ñònh cho vieäc trieån khai saûn xuaát thöû tröôùc khi saûn xuaát haøng loaït ? Keá hoaïch coù ñöôïc laäp ? coù ñuû 7 böôùc ? coù ñöôïc tuaân thuû ? Coù ñöôïc theo doõi ? baèng chöùng theo doõi vaø ñieàu chænh ? ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Keá hoaïch coù neâu ñuû caùc giai ñoaïn ? coù phaân coâng cuï theå ? coù xaùc ñònh thôøi haïn ?Coù xaùc ñònh vaø giaûi quyeát söï phoái hôïp trong quaù trình thieát keá / trieån khai ? Qui ñònh traùch nhieäm ,caùch thöùc thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin cho vieäc thieát keá /trieån khai? Coù qui ñònh caùch thöùc phoái hôïp trong thieát keá ? Coù qui ñònh caùch thöùc xem xeùt,caäp nhaät,xöû lyù ? Yeâu caàu chöùc naêng vaø coâng duïng cuûa saûn 7.3.2 phaåm /dòch vuï môùi coù ñöôïc xaùc ñònh roõ ? Caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm nhö : tieâu chuaån ,phaùp luaät coù ñöôïc xaùc ñònh ? Thoâng tin tham khaûo töø caùc thieát keá töông töï coù ñöôïc xaùc ñònh vaø thu thaäp,xöû lyù ? Caùc yeâu caàu khaùc cho vieäc thieát keá / trieån khai ( naêng löïc hieän taïi … ) Caùc thoâng tin ñaàu vaøo coù ñöôïc xem xeùt ?ngöôøi xem xeùt coù traùch nhieäm ? Thoâng tin coù mô hoà ? coù maâu thuaãn ? coù ñöôïc giaûi quyeát ? Yeâu caàu keát quaû thöû coù ñöôïc xaùc ñònh roõ ? ( vôùi trieån khai saûn xuaát thöû ) Thoâng tin töø nhöõng laàn thöû töông töï coù ñöôïc thu thaäp ñeå tham khaûo ? Coù qui ñònh caùch theå hieän keát quaû thieát keá 7.3.3/trieån khai ? Caùch theå hieän keát quaû thieát keá trieån khai coù khaû naêng ño ñöôïc ?cuï theå ? Keát quaû thieát keá coù phuø hôïp ñaàu vaøo ( yeâu caàu saûn phaåm ,döõ lieäu )?coù ñöôïc pheâ duyeät ? Keát quaû thieát keá coù cung caáp thoâng tin ,giuùp cho vieäc mua haøng ,saûn xuaát ,trieån khai ? Keát quaû thieát keá coù ñöa ra tieâu chuaån hay chuaån möïc hay caùch thöùc chaáp nhaän saûn phaåm ?( ñeå bieát sau khi saûn xuaát , theá naøo laø saûn phaåm ñaït yeâu caàu ). Keát quaû thieát keá coù chæ ra caùc ñieàu kieän phuø hôïp cho söû duïng saûn phaåm , caùc qui taéc an toaøn , caùc ñaëc tính coát yeáu cuûa saûn phaåm ? Keá hoaïch thieát keá /TK coù ñöôïc tuaân thuû ,theo doõi 7.3.4,ñaùnh giaù , ñieàu chænh cho phuø hôïp ? Nhöõng truïc traëc trong quaù trình thieát keá/TK coù ñöôïc nhaän bieát vaø khaéc phuïc ,ñieàu chænh ? Nhöõng ngöôøi xem xeùt coù ñöôïc qui ñònh ?coù lieân quan ? coù ñuû thaåm quyeàn ? Keát quaû xem xeùt coù laäp thaønh hoà sô ? Coù toå chöùc / qui ñònh vieäc ñaùnh giaù keát quaû 7.3.5 thieát keá /trieån khai ? Coù theo keá hoaïch ? Coù keát luaän ? coù ñieàu chænh ?Coù hoà sô ? Coù qui ñònh caùch thöùc vaø trieån khai ñaùnh giaù giaù trò söû duïng cuûa thieát keá (coâng duïng saûn phaåm ) 7.3.6vaø trieån khai ( giaù trò qui trình )?Coù tuaân thuû keá hoaïch ? Coù qui ñònh thaønh phaàn ñuùng yeâu caàu ?Coù keát luaän ? coù ñieàu chænh ? coù hoà sô ? ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 5. Coù qui ñònh caùch thöùc nhaän bieát ,xem xeùt ,ñieàu 7.3.7 chænh nhöûng thay ñoåi ? Coù pheâ duyeät vaø xaùc ñònh giaù trò söû duïng laïi ? Coù xem xeùt nhöõng taùc ñoäng ñoái vôùi boä phaän caáu thaønh /coâng vieäc ñaõ thöïc hieän hay chuyeån giao ?Coù hoà sô ? Coù thoâng baùo hay phoái hôïp khi xem xeùt thay ñoåi ? Coù xaùc ñònh caùc saûn phaåm coù aûnh höôûng ñeán 7.4.1chaát löôïng? 3 2 Coù xaùc ñònh tieâu chuaån saûn phaåm mua vaøo ? 4 3 Coù qui ñònh caùch thöùc ñaùnh giaù löïa choïn nhaø cung öùng ? 4 2 Coù qui ñònh caùch thöùc kieåm soaùt vaø ñaùnh giaù laïi nhaø cung öùng ? 4 2 Coù danh saùch? Nhaø cung öùng coù ñöôïc pheâ duyeät ?Danh saùch coù ñöôïc caäp nhaät? 3 2 Nhaø cung öùng coù ñöôïc ñaùnh giaù treân khaû naêng cung öùng ? Baèng chöùng xem xeùt, kieåm soaùt, ai kieåm soaùt ? Coù hoà sô ? 3 2 Coù chuaån möïc ñeå löïa choïn nhaø cung öùng ? chuaån möïc caên cöù treân khaû naêng …? 3 2 Nhaø cung öùng coù ñöôïc kieåm soaùt qua moãi laàn giao haøng ? Coù hoà sô ? 3 2 Coù maáy nhaø cung öùng cho 1 loaïi haøng ? 4 Coù keá hoaïch mua haøng? keá hoaïch coù caên cöù 7.4.2toàn kho vaø tieán ñoä söû duïng ? Coù danh muïc haøng hoaù caàn mua ? 3 2 Coù qui ñònh caùch thöùc kieåm soaùt vieäc mua haøng phuø hôïp töøng saûn phaåm ? 3 2 Vieäc mua haøng coù caên cöù caùc yeâu caàu CL ? Coù tieâu chuaån, moâ taû cho töøng loaïi SP (chuû yeáu aûnh höôûng tôùi CL) vaø dòch vuï (vaän chuyeån, kieåm ñònh, thueâ ngoaøi….) Coù caên cöù soá toàn kho? 3 3 Coù xaùc ñònh nhöõng loaïi haøng caàn mua ? coù tieâu chuaån chaáp nhaän ? caùch thöùc ñaùnh giaù ? 4 3 Coù xem xeùt yeâu caàu mua tröôùc khi göûi ñi ? Vieäc mua haøng coù ñöôïc pheâ duyeät ? Ngöôøi pheâ duyeät coù ñuû thaåm quyeàn ? (moâ taû trong TN-QH) 4 3 Vieäc mua haøng coù qui ñònh veà duy trì hoà sô ? 4 3 Coù dòch vuï thueâ ngoaøi ? Coù quaù trình thueâ ngoaøi ? coù qui ñònh caùch thöùc kieåm soaùt ? Coù qui ñònh caùch thöùc kieåm tra xaùc nhaän haøng 7.4.3 mua vaøo ? 4 3 Coù qui ñònh traùch nhieäm vaø thuû tuïc ? Coù ngoaïi leä ? 4 3 Caên cöù ñeå kieåm tra coù ñöôïc thoaû thuaän trong hôïp ñoàng ? Keá hoaïch coù ñöôïc tuaân thuû ? 3 HÑ mua coù ñeà caäp vieäc kieåm tra xaùc nhaän taïi cô sôû nhaø cung caáp ? 3 HÑ coù ñeà caäp vieäc khaûo saùt cuûa khaùch haøng ? (neáu caàn) 3 Coù qui ñònh veà duy trì hoà sô ? 3 3 7.5.1Vieäc taïo saûn phaåm coù ñöôïc laäp thaønh keá hoaïch / qui ñònh ? 4 3 Caùc thoâng tin caàn thieát cho vieäc saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï coù ñöôïc xaùc ñònh vaø caáp ñuû? 4 4 Coù thoâng tin chính thöùc veà yeâu caàu , moâ taû saûn phaåm coù ñöôïc xaùc ñònh vaø chuyeån giao ? 4 3 Caùc khaâu coù ñuû taøi lieäu khoâng ?TL coù ñöôïc huaán luyeän ? 4 4 ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Caùc thieát bò ,duïng cuï saün coù vaø phuø hôïp ñeå laøm vieäc? 4 3 Caùc duïng cuï,thieát bò ño saün coù vaø phuø hôïp ñeå laøm vieäc? 4 3 Coù qui ñònh vaø thöïc hieän vieäc ño löôøng saûn phaåm? 3 2 Coù moâ taû caùch thöùc kieåm soaùt töøng coâng ñoaïn quaù trình? 3 3 Coù kieåm soaùt ( theo doõi , ño löôøng ) caùc thoâng soá coâng ngheä theo keá hoaïch ? 4 3 Coù ñöôïc ñaøo taïo khoâng ? Baèng chöùng ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc ? 4 4 Moïi nhaân vieân coù hieåu roõ coâng vieäc ? (muïc ñích, caùch ñieàu chænh, tieâu chuaån chaáp nhaän, thao taùc, ghi hoà sô, baùo caùo) 4 4
 6. Moâi tröôøng laøm vieäc coù ñaït yeâu caàu cuûa NN ? 4 4 Coù qui ñònh hoà sô ?Hoà sô coù ñuû ? 3 3 Coù qui ñònh caùch thöùc ñaùnh giaù xaùc nhaän keát quaû coâng vieäc ? 4 3 Coù qui ñònh traùch nhieäm quyeát ñònh cho SP qua khaâu keá tieáp ? Caùch thöùc theå hieän ? 4 2 Coù saún caùc tieâu chuaån chaáp nhaän, HDCV, phaïm vi ñieàu chænh ? tieâu chuaån tay ngheà ? 4 3 Coù qui ñònh veà giao haøng , baûo haønh ,baûo trì saûn phaåm ? 4 Coù xaùc ñònh quaù trình ñaëc bieät ? CN ôû khaâu naøy 7.5.2coù baèng chöùng ñöôïc ñaøo taïo khoâng ? Coù chuaån möïc vaø caùch thöùc ñeå ñaùnh giaù xaùc nhaän giaù trò quaù trình ñaëc bieät ? Coù thöïc hieän ñaùnh giaù vaø taùi ñaùnh giaù ? Coù pheâ duyeät keát quaû ? Coù qui ñònh trình ñoä nhaân vieân , thieát bò ? Coù hoà sô / 7.5.3Coù qui ñònh veà vieäc nhaän bieát vaø truy tìm ? 4 3 Coù phaân bieät ñöôïc caùc saûn phaåm cuøng loaïi ? Caùc loâ saûn phaåm ? Töø ñaàu vaøo ñeán ñaàu ra? 4 3 Coù caùch xaùc ñònh SP do chuyeàn naøo SX, ai SX, ngaøy, giôø, ca, loâ NVL, ñuùng SP cuûa Coâng ty khoâng? 4 3 Coù caùch xaùc ñònh nguoàn goác SP ? 4 3 Caùch thöùc nhaän bieát tình traïng KT-TN ôû caùc khaâu coù ñöôïc qui ñònh vaø tuaân thuû? 3 3 Coù hoà sô ? 4 Coù qui ñònh vieäc kieåm tra, baûo quaûn SP do khaùch 7.5.4haøng cung caáp ? 3 2 Coù qui ñònh vieäc nhaän bieát ? kieåm soaùt ? 3 2 Coù qui ñònh vieäc xöû lyù khi khoâng phuø hôïp ?Neáu bò hö thì coù baøn vôùi khaùch haøng ? 3 3 Coù qui ñònh duy trì hoà sô ? 3 3 Coù qui ñònh caùch thöùc XD - LK - BQ - BG - GH ? Caû ñoái vôùi NVL , baùn thaønh phaåm ?( saûn phaåm töø 7.5.5NVL ñaàu vaøo – BTP – TP ñöôïc baûo quaûn theá naøo , coù ñaûm baûo chaát löôïng )? 4 3 Vieäc löu kho, baûo quaûn coù caên cöù yeâu caàu cuûa SP ? Coù qui ñònh cheá ñoä baûo quaûn ? 4 3 Coi keá hoaïch kieåm kho ñònh kyø ? Vieäc kieåm kho coù ñaùnh giaù CL ? Xem hoà sô 3 2 ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Coù kieåm soaùt ñöôïc toàn kho ? Vieäc nhaän bieát vò trí haøng hoaù trong kho coù deã daøng ? 3 2 Vieäc nhaäp - xuaát, truy tìm, nhaän daïng trong kho coù ñöôïc phoå bieán cho NV kho ? 3 2 Moâi tröôøng kho ? An toaøn ? PCCC ? 4 3 Coù sô ñoà kho ? caùch phaân bieät loâ saûn phaåm ? 3 3 Coù thöïc hieän FIFO ? Caùc TT nhaäp - xuaát haøng coù ñöôïc tuaân thuû ? 4 Vieäc nhaäp - xuaát coù caên cöù keát quaû KT-TN. 3 Vieäc baûo quaûn trong quaù trình vaän chuyeån vaø giao haøng ? 3 1 Caùch thöùc giao haøng, nghieäm thu coù ñöôïc neâu vaø xem xeùt trong HÑ (7.2 ) ? 3 3 7.6 Coù xaùc ñònh caùc pheùp ño ,naêng löïc thieát bò ño caàn thieát ? 3 Coù xaùc ñònh caùc quaù trình lieân quan ñeán ño löôøng ? 3 Coù qui ñònh veà vaän haønh ,kieåm tra ,baûo quaûn ,hieäu chuaån thieát bò ño ? 3 Coù danh muïc thieát bò ño theo keá hoaïch CL ? 3 Thieát bò ño coù ñöôïc baûo trì, kieåm tra tröôùc khi duøng, hieäu chuaån ñònh kyø vaø ñoät xuaát ? 3 Coù lòch baûo trì, kieåm tra, hieäu chuaån vaø ñöôïc tuaân thuû khoâng ? 3 Moâi tröôøng caát giöõ,höôùng daãn vaän haønh ? 3
 7. Thieát bò ño coù ñuû khaû naêng ñaùp öùng keá hoaïch CL ? 3 Vieäc nhaän bieát tình traïng kieåm tra, hieäu chuaån. 3 Coù qui ñònh traùch nhieäm xem xeùt ,cho pheùp söû duïng ? 3 Qui ñònh veà vieäc nieâm phong ?Baûo veä ? 3 Qui ñònh veà vieäc truy ngöôïc vaø xöû lyù khi phaùt hieän thieát bò ño bò hö. 3 Qui ñònh ñoái vôùi phaàn meàm duøng ño löôøng ? 3 Coù qui ñònh duy trì hoà sô hieäu chuaån vaø taùi xaùc nhaän ? 3 Coù xaây döïng vaø thöïc hieän caùc keá hoaïch theo doõi 8.1 ,ño löôøng,phaân tích,caûi tieán ? 2 2 Coù hoà sô tuaân thuû ,ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh ? 3 Coù qui ñònh caùch thöùc thöïc hieän ?Traùch nhieäm ? 3 Coù qui ñònh veà vieäc toå chöùc thu thaäp thoâng tin 8.2.1 veà möùc ñoä thoaû maõn cuûa khaùch haøng ? 3 3 Coù qui ñònh caùch thöùc tieáp nhaän vaø xöû lyù yù kieán K.H? 3 4 Coù tuaân thuû ? coù phaân tích keát quaû ? Coù xöû lyù/khaéc phuïc ? 2 2 Hoà sô ? Khaùch haøng coù thoaû maõn ? 3 3 8.2.2Coù thuû tuïc ÑGCLNB ? 4 3 Coù lòch ñaùnh giaù CLNB khoâng ? Coù caên cöù keá hoaïch SX vaø hieän traïng heä thoáng ?Coù ÑG ñoät xuaát ? 4 3 Caùc yeáu toá cuûa ISO 9001:2000 coù ñöôïc xem xeùt ñaày ñuû? Coù xaùc ñònh muïc tieâu vaø phaïm vi? 3 2 Chuyeân gia coù ñöôïc ñaøo taïo ? Kieåm tra ? 4 2 Chuyeân gia coù ñoäc laäp ? Coù söï chuaån bò ñaày ñuû tröôùc khi ñaùnh giaù ? 4 3 Keá hoaïch coù khaû thi ?coù tuaân thuû ? 4 3 Vieäc tuaân thuû TT ñaùnh giaù CLNB ? Coù check list ? coù ghi nhaän hoà sô , baùo caùo ? 4 2 ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Vieäc ñaùnh giaù coù bao goàm ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa heä thoáng vaø keát quaû thöïc heän keá hoaïch, muïc tieâu ? 2 Caùc hoaït ñoäng sau ñaùnh giaù : Baùo caùo,HÑKP,giaùm saùt ? 4 3 Vieäc ñaùnh giaù coù ñem laïi hieäu quaû ? 3 3 Coù qui ñònh caùch thöùc ñaùnh giaù hieäu quaû caùc 8.2.3 quaù trình ? 2 2 Coù tuaân thuû ?coù bieän phaùp khaéc phuïc ? 3 3 Coù qui ñònh caên cöù ñaùnh giaù ? 2 2 Coù qui ñònh duy trì hoà sô ? 2 Coù qui ñònh caùch thöùc ,traùch nhieäm ,thôøi gian 8.2.4kieåm tra thöû nghieäm theo keá hoaïch ? 3 2 Coù keá hoaïch KT-TN töø khaâu ñaàu ñeán khaâu cuoái ? Bao goàm theo doõi vaø ño löôøng ? 3 2 Keá hoaïch coù ñöôïc tuaân thuû ? Xem hoà sô 4 2 Coù SP naøo khoâng qua KT-TN ? SP söûa laïi coù ñöôïc KT-TN laïi vaø ghi hoà sô kieåm tra laïi khoâng ? Coù qui ñònh caùch laáy maãu ? HDCV veà KT-TN ? Coù tieâu chuaån chaáp nhaän khoâng ? Coù dung sai khoâng ? Baèng chöùng khaâu cuoái kieåm tra laïi toaøn boä ? 4 2 KCS coù ñoäc laäp ôùoái vôùi khaâu laøm ra SP ñöôïc thöû nghieäm ? 4 Coù ghi laïi ñuû moïi hoà sô KT-TN caàn thieát ? 3 Keát quaû kieåm tra coù ñöôïc ngöôøi coù traùch nhieäm (moâ taû TN-QH) pheâ duyeät 4 Keát quaû KT-TN coù duøng laøm gì khoâng ? 4 Vieäc kieåm tra coù ñaûm baûo pheá phaåm khoâng loït löôùi ? 4 Coù qui ñònh thuû tuïc xöû lyù SP khoâng phuø hôïp 8.3 (phaùt hieän, caùch ly, baùo caùo, xöû lyù, kieåm tra vaø ghi hoà sô) 4 3
 8. Coù qui ñònh traùch nhieäm vaø caùch thöùc xöû lyù theo töøng möùc ñoä (nhaát laø huûy boû)? 4 3 Coù thoáng keâ loaïi SP khoâng phuø hôïp vaø keát quaû xöû lyù ? Xöû lyù coù hieäu quaû khoâng ? 3 3 Coù HDCV xöû lyù SP khoâng phuø hôïp sau khi giao ? 4 3 Coù kieåm tra laïi sau khi xöû lyù ?Keát quaû xöû lyù coù ñöôïc chaáp nhaän ( keå caû khaùch haøng )? 4 2 Coù lieân heä ñeán haønh ñoäng khaéc phuïc ? 3 2 Hoà sô xöû lyù ? 4 2 Coù xaùc ñònh phöông phaùp thoáng keâ , muïc ñích 8.4 ,caùch thöùc aùp duïng ? 3 3 Coù thoáng keâ : keát quaû KSQT - KTTN ? Khieáu naïi cuûa khaùch haøng ? Söï coá kyõ thuaät sau khi giao haøng ? pheá phaåm 4 3 Vieäc xöû lyù soá lieäu coù ñöôïc qui ñònh vaø tuaân thuû ? 4 3 Vieäc xöû lyù soá lieäu coù ñi ñeán quyeát ñònh ñieàu haønh / caûi tieán ? 2 2 Vieäc phaân tích soá lieäu coù lieân quan ñeán söï thoaû maõn khaùch haøng ,söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm , xu höôùng quaù trình , cô hoäi phoøng ngöøa ,ngöôøi cung öùng? 2 2 Coù duy trì hoà sô ? 3 3 8.5.1Coù qui ñònh lieân quan ñeán vieäc caûi tieán vaø xaây döïng muïc tieâu caûi tieán ? 3 ÑK Noäi dung Taøi lieäu Hieäu quaû 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Caùc hoaït ñoäng sau coù daãn ñeán vieäc caûi tieán : söû duïng CSCL , söû duïng MTCL , söû duïng keát quaû ñaùnh giaù , phaân tích döõ lieäu ,haønh ñoäng khaéc phuïc/phpoøng ngöøa , hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ? 2 Coù thuû tuïc thöïc hieän HÑKP? coù tuaân thuû caùc 8.5.2böôùc ? 3 2 SP khoâng phuø hôïp vaø keát quaû xöû lyù coù ñöôïc truy tìm nguyeân nhaân vaø khaéc phuïc ? 3 2 Vieäc thöïc hieän HÑKP coù ñöôïc theo doõi vaø ñaùnh giaù keát quaû khoâng ? 3 2 Vieäc khaéc phuïc coù daãn ñeán thay ñoåi TL khoâng ? Coù töông xöùng möùc ñoä khoâng phuø hôïp ? 3 2 Vieäc thu thaäp, xöû lyù yù kieán / khieáu naïi cuûa khaùch haøng coù ñaït ñöôïc thoûa maõn khoâng ? 3 2 Coù thoáng keâ khieáu naïi khoâng ? Coù giaûm khoâng ? 4 3 Coù taùi laäp laïi nhöõng söï khoâng phuø hôïp ñaõ khaéc phuïc khoâng ? 2 2 Coù hoà sô veà 8.5.2 ? 3 3 HÑKP coù daãn ñeán thay ñoåi heä thoáng vaø söûa ñoåi taøi lieäu ? 3 2 Coù ñöa keát quaû xöû lyù 8.5.2 vaøo hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo khoâng ? do caáp coù thaåm quyeàn Vieäc ñöa ra HÑKP-PN coù 4 2 quyeát ñònh ? Coù qui ñònh traùch nhieäm ñieàu tra - thöïc hieän - giaùm saùt ? 4 2 Coù theo doõi, giaùm saùt thích hôïp HÑKP? 3 3 8.5.3Coù thuû tuïc thöïc hieän HÑ phoøng ngöøa ? Coù qui ñònh thaåm quyeàn ?Caùch thöùc ? Coù xem xeùt ñeà xuaát phoøng ngöøa ? Coù töông xöùng vôùi hoaït ñoäng ? Coù ñuùng thaåm quyeàn ? Coù hieäu quaû ?coù theo doõi ? coù hoà sô ? Coù theo doõi , giaùm saùt ? COÄNG : 951 519 SO SAÙNH VÔÙI MÖÙC TUYEÄT ÑOÁI : 266-798-1330 193-579-965 Möùc ñoä phuø hôïp theo döï ñònh: 71,5 % Möùc ñoä phuø hôïp theo tuyeät ñoái: 65% Möùc ñoä hieäu quaû theo döï ñònh : 53,8% Möùc ñoä hieäu quaû theo toái öu : 35,4 % 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 KEÁT LUAÄN :
 9. Heä thoáng hieän nay ôû möùc khaù thuaän tieän ñeå aùp duïng , so vôùi möùc trung bình laø 798 ñieåm thì heä thoáng ñaõ vöôït qua möùc trung bình 153 ñieåm . So vôùi möùc trung bình tuyeät ñoái laø 879 ñieåm thì heä thoáng cuõng vöôït qua 72 ñieåm . Tuy nhieân , veà maët hieäu quaû , coøn coù nhieàu noäi dung chöa ñöôïc chuù yù ñaåy maïnh vaø thöïc hieän ño löôøng neân hieäu quaû chöa cao . Hieäu quaû heä thoáng hieän nay chæ taäp trung ôû moät soá hoaït ñoäng , coøn ña phaàn laø chöa theå hieän roõ . Hieäu quaû heä thoáng coøn keùm möùc trung bình 60 ñieåm vaø coøn khaù xa so vôùi möùc hieäu quaû toái öutuyeät ñoái . Nhìn chung , heä thoáng ñaõ vöôït qua möùc cô baûn vaø ñang böôùc vaøo giai ñoaïn khai thaùc hieäu quaû .
 10. ù: õ ; 5- Hieäu quaû toái öu Ghi chuù Chæ ôû caùc quaù trình DV Moät soá chöa thuaän tieän Vieän daãn chöa cuï theå Chöa ñuû Ghi chuù Chöa ñuû
 11. Coù ÑDLÑ Xöû lyù thoâng tin K.H Ghi chuù Chöa thaáy neâu vieäc ñaøo taïo nhaéc laïi Chöa ñaùnh giaù cuï theå
 12. Chöa ñaùnh giaù cuï theå Ghi chuù Coøn thieáuK.H giaùn tieáp
 13. Khoâng khaûo saùt Ghi chuù Ghi chuù
 14. Ghi chuù
 15. Coøn coù nguy cô Ghi chuù Coøn nguy cô Löu yù caùc maùy kieåm tra Ñeå ñaûm baûo an toaøn
 16. Coøn chöa ñuû Chöa xöû lyù heát Ghi chuù Chöa ñuû Chöa ñuû Chöa ñuû Chöa ñuû
 17. Caàn boå sung theâm Chöa ñuû Coøn thieáu Coøn thieáu Coøn thieáu phoái hôïp vôùi cô quan chuû quaûn ñeå caûi tieán Ghi chuù Chöa ñuû Moät soá CAR chöa xöû lyù tôùi nguyeân nhaân goác Chöa ñaùnh giaù laïi ñoái vôùi K.H ñi taøu Coøn taùi laäp laïi 293-879-1465 326-978-1631
 18. aïn khai thaùc hieäu quaû .
Đồng bộ tài khoản