intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

151
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

  1. Chỉ định phòng kiểm nghiệm chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Trồng trọt Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Trồng trọt Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trường hợp hồ sơ có sai sót thì trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải thông báo cho tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ các nội dung cần sửa chữa, bổ sung; - Trong 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt thành lập Hội đồng đánh giá, chỉ định phòng kiểm nghiệm. - Thời gian từ khi quyết định thành lập Hội đồng đánh giá đến khi ra quyết định chỉ định không quá 30 ngày làm việc , trừ trường hợp phòng kiểm nghiệm có những điểm chưa phù hợp phải tiến hành khắc phục. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Đánh giá, công nhận Quyết định số 1. 10.000.000đ/phòng/lần phòng kiểm nghiệm GCT 11/2008/QĐ-BTC... Lệ phí cấp giấy chứng Quyết định số 2. nhận phòng kiểm nghiệm 100.000đồng/lần 11/2008/QĐ-BTC... giống cây trồng. Phí giám sát phòng kiểm 5.000.000 Quyết định số 3. nghiệm GCT. đồng/phòng/lần 11/2008/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước - Phòng kiểm nghiệm có nhu cầu đề nghị chỉ định gửi hồ sơ về 1. Bước 1 Cục Trồng trọt; 2. Bước 2 - Cục Trồng trọt tiếp nhận, thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ có sai sót phải thông báo cho đơn vị nộp hồ sơ các nội dung cần sửa chữa,
  3. Tên bước Mô tả bước bổ sung; - Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt chủ trì phối hợp với Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thành lập Hội 3. Bước 3 đồng đánh giá, chỉ định phòng kiểm nghiệm. Hội đồng tổ chức đánh giá và gửi kết quả về Cục Trồng trọt; -Trường hợp phòng kiểm nghiệm có những điểm chưa phù hợp nhưng có thể khắc phục được thì Hội đồng liệt kê các điểm không phù hợp và đề xuất thời hạn khắc phục. Cục Trồng trọt 4. Bước 4 thông báo để phòng kiểm nghiệm tiến hành khắc phục các điểm chưa phù hợp và gửi báo cáo khắc phục về Cục Trồng trọt. Căn cứ vào báo cáo khắc phục, Cục Trồng trọt tiến hành thẩm định, trường hợp cần thiết đề nghị Hội đồng đánh giá lại. - Cục trưởng Cục Trồng trọt quyết định chỉ định phòng kiểm 5. Bước 5 nghiệm.
  4. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị chỉ định (Phụ lục 2c) ; - Sổ tay chất lượng của phòng kiểm nghiệm theo TCVN ISO/IEC 2. 17025:2005; - Kết quả thử nghiệm thành thạo (trước khi làm hồ sơ đăng ký, phòng kiểm 3. nghiệm phải gửi văn bản đề nghị được tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo do Cục Trồng trọt tổ chức); 4. - Báo cáo năng lực và kết quả hoạt động của phòng kiểm nghiệm (Phụ lục 3); - Bản sao công chứng Chứng chỉ công nhận phòng kiểm nghiệm do Tổ chức 5. công nhận cấp và các tài liệu liên quan về phạm vi được công nhận (nếu có). Số bộ hồ sơ: Không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đăng ký chỉ định phòng kiểm nghiệm Quyết định số 1. (Phụ lục 2c) 106/2008/QĐ-BNN... Báo cáo năng lực hoạt động của phòng kiểm Quyết định số 2. nghiệm (Phụ lục 3) 106/2008/QĐ-BNN... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Có chức năng nhiệm vụ kiểm tra chất lượng về lĩnh vực đề nghị chỉ định; đảm bảo tính độc lập về tổ chức, tài chính; trường hợp phòng kiểm nghiệm là bộ Quyết định số 1. phận trực thuộc thì phải bố trí sắp xếp để các bộ phận 106/2008/QĐ- khác có liên quan về lợi ích như sản xuất kinh doanh, BNN... tiếp thị, tài chính không ảnh hưởng bất lợi đến tính độc lập, khách quan của phòng kiểm nghiệm; 2. Có hệ thống quản lý theo TCVN ISO/IEC 17025: Quyết định số 2005 được văn bản hoá trong sổ tay chất lượng và 106/2008/QĐ-
  6. Nội dung Văn bản qui định đảm bảo được thực thi; BNN... Có cán bộ quản lý đủ năng lực, có nhân viên kỹ thuật Quyết định số 3. được đào tạo và được cấp chứng chỉ về kiểm nghiệm 106/2008/QĐ- và lấy mẫu đối với lĩnh vực đề nghị chỉ định; BNN... Quyết định số Có trang thiết bị phù hợp với yêu cầu kiểm nghiệm về 4. 106/2008/QĐ- lĩnh vực đề nghị chỉ định; BNN... Quyết định số Có trang thiết bị kiểm soát môi trường phù hợp với 5. 106/2008/QĐ- yêu cầu kiểm nghiệm về lĩnh vực đề nghị chỉ định; BNN... Đã tham gia vào chương trình thử nghiệm thành thạo Quyết định số 6. và có kết quả đạt yêu cầu đối với tất cả các phép thử 106/2008/QĐ- đề nghị chỉ định; BNN... Quyết định số Phòng kiểm nghiệm đã có ít nhất 02 năm hoạt động 7. 106/2008/QĐ- kiểm nghiệm về lĩnh vực đề nghị chỉ định và đã kiểm BNN... nghiệm được ít nhất 500 mẫu/ lĩnh vực đề nghị chỉ
  7. Nội dung Văn bản qui định định. Chi tiết yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm giống, Quyết định số 8. sản phẩm cây trồng và phân bón được chỉ định theo 106/2008/QĐ- hướng dẫn tại Phụ lục 8a. BNN...
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2