Chi phí mở cửa hàng

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
301
lượt xem
59
download

Chi phí mở cửa hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Chi phí mở cửa hàng

  1. CHI PHÍ MÔÛ MOÄT CÖÛA HAØNG PS SOÁ LÖÔÏNG : 1 MAÙY PHOTO STICKER STT TEÂN HAØNG HOAÙ ÑÔN GIAÙ(ñoàng) SOÁ LÖÔÏNG THAØNH TIEÀN(ñoàng) Thieát bò Ñieän BOÙNG ÑEØN 1m2 9,000 04 36,000 2,028,000 OÅ CAÉM ÑIEÄN 30,000 02 60,000 CHUI ÑIEÄN 2,000 02 4,000 DAÂY ÑIEÄN 5,000 05 25,000 MAÙY EÙP 1,583,000 01 1,583,000 HOÄP ÑEØN BAØN CAÉT 320,000 01 320,000 Baøn gheá BAØN KHAÙCH(NHÖÏA) 40,000 2 80,000 1,325,000 GHEÁ KHAÙCH( NHÖÏA) 25,000 15 375,000 BAØN ÑEÅ MAÙY EÙP,CAÉT 500,000 01 500,000 BUÏC HOÀNG(NHOÛ) 120,000 01 120,000 KIEÁNG SOI 60,000 01 60,000 ÑOÀ DAÙN TÖÔØNG 7,000 10 70,000 BAÛNG DAÙN COÙ HÌNH MAÃU 40,000 01 40,000 GIAÙ ÑEÅ HÌNH MAÃU 80,000 01 80,000 Vaên phoøng phaåm CATALOGE 06 652,000 HÌNH MAÃU 10,000 05 50,000 DECAL 40,000 02 80,000 MAÙY TÍNH 30,000 01 30,000 FILE ÑÖÏNG CATALOGE 24,000 01 24,000 SOÅ CHI TIEÁT 7,000 02 14,000 HOÄP ÑÖÏNG GIAÁY HOÀNG 15,000 01 15,000 VIEÁT BI 1,000 10 10,000 VIEÁT XOAÙ 14,000 01 14,000 LÖÔÏC CHAÛI ÑAÀU 1,000 02 2,000 OÁNG BÔM MÖÏC 7,000 01 7,000 BAÊNG KEO 4,000 01 4,000 ÑOÀ BAÁM GIM 20,000 01 20,000 HOÄP GHIM BAÁM 4,000 05 20,000 HOÀ DAÙN 2,000 01 2,000 GIAÁY HOÀNG 40,000 40,000 GIAÁY IN A6 (100 TÔØ) 255,000 255,000 GIAÁY EÙP (100 TÔØ) 65,000 65,000 MÖÏC IN ? 06 Thbò veä sinh SOÏT ÑÖÏNG RAÙC 7,000 01 7,000
  2. 92,200 XOÂ ÑÖÏNG NÖÔÙC 15,000 01 15,000 CHOÅI QUEÙT NHAØ 10,000 01 10,000 CAÂY LAU NHAØ 25,000 01 25,000 NÖÔÙC LAU KIEÁNG 17,000 01 17,000 GIAÁY SUÙC 3,000 02 6,000 KI HOÁT RAÙC 12,200 01 12,200 VAÊN PHOØNG CHOÅI QUEÙT BUÏI 19,200 01 19,200 34,200 BOÏC ÑÖÏNG HÌNH 15,000 01 15,000 MAËT BAÈNG ÑAËT COÏC THUEÂ THAÙNG NHAÂN VIEÂN VAÄN CHUYEÅN 800,000 CHI PHÍ KHAÙC ÑI LAÏI, LIEÂN HEÄ 500,000 500,000 17,000,000 PHÍ KHAI TRƯƠNG 500,000 1 500,000 ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH 500,000 500,000 THUEÁ ÑIEÄN ÑAËT COÏC MAÙY 15,000,000 01 15,000,000 QUAÛNG CAÙO Phaùt sinh 500,000 TOÅNG COÄNG 21,131,400
  3. GHI CHUÙ oå 3 chui gaén hoäp ñeøn gaén hoäp ñeøn Hoå trôï ñeå treo gift(moùc khoùa) baèng goã Hoå trôï poster trang trí trang trí X-N-T.Baùo caùo chi phi
  4. boïc trong thaùng ñeán nôi ñaët maùy chi phí cho NV laép maùy
Đồng bộ tài khoản