Chỉ số giá xây dựng Quí 3- 2009

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
168
lượt xem
27
download

Chỉ số giá xây dựng Quí 3- 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 về việc Công bố chỉ số giá xây dựng quý 3 năm 2009.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ số giá xây dựng Quí 3- 2009

 1. Bé x©y dùng -------------------------- ChØ sè gi¸ x©y dùng QuÝ 3 - 2009 (C«ng bè theo c«ng v¨n sè 2615/Bxd-vp ngµy 30 / 11/2009 cña bé x©y dùng) H néi, th¸ng 11 n¨m 2009
 2. bé x©y dùng céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp- Tù do- H¹nh phóc Sè : 2615/BXD-VP H Néi, ng y 30 th¸ng 11 n¨m 2009 V/v: C«ng bè chØ sè gi¸ x©y dùng QuÝ 3 n¨m 2009 KÝnh göi: - C¸c Bé, C¬ quan ngang Bé, C¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, th nh phè trùc thuéc Trung −¬ng - C¸c TËp ®o n kinh tÕ, Tæng c«ng ty Nh n−íc - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2008/N§-CP ng y 04/02/2008 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n v c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 99/2007/N§-CP ng y 13/06/2007 cña ChÝnh phñ vÒ Qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. Bé X©y dùng c«ng bè tËp ChØ sè gi¸ x©y dùng QuÝ 3 n¨m 2009 kÌm theo v¨n b¶n n y ®Ó c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh sö dông v o viÖc x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t−, dù to¸n, thanh to¸n, qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ng y 25 th¸ng 07 n¨m 2007 cña Bé X©y dùng H−íng dÉn lËp v qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh. N¬i nhËn: kt. bé tr−ëng - Nh− trªn; Thø tr−ëng - V¨n phßng Quèc héi; - Héi ®ång d©n téc v c¸c Uû ban cña Quèc héi; - V¨n phßng Chñ tÞch n−íc; - C¬ quan TW cña c¸c ®o n thÓ; §· ký - To ¸n Nh©n d©n tèi cao; - ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao; - V¨n phßng ChÝnh phñ; TrÇn V¨n S¬n - C¸c Së XD, c¸c Së cã c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh; - C¸c Côc, Vô thuéc Bé XD; - L−u VP, KTXD, ViÖn KTXD, M.230 -1-
 3. CH S GIÁ XÂY D NG (Kèm theo Công văn s 2615/BXD-VP ngày 30/11/2009 c a B Xây d ng v vi c công b Ch s giá xây d ng Qúi 3 năm 2009) I. GI I THI U CHUNG 1. Ch s giá xây d ng là ch tiêu ph n ánh m c ñ bi n ñ ng c a giá xây d ng theo th i gian. Các ch s giá xây d ng trong T p ch s giá xây d ng ñư c xác ñ nh theo nhóm công trình thu c 5 lo i công trình xây d ng (công trình xây d ng dân d ng, công trình công nghi p, công trình giao thông, công trình th y l i, công trình h t ng k thu t) và theo 06 vùng (khu v c): Hà N i, H i Phòng, ðà N ng, ð k L k, Thành ph H Chí Minh và C n Thơ bao g m các lo i ch s sau: - Ch s giá xây d ng công trình; - Ch s giá ph n xây d ng; - Các ch s giá xây d ng theo y u t chi phí g m ch s giá v t li u xây d ng công trình, ch s giá nhân công xây d ng công trình và ch s giá máy thi công xây d ng công trình; - Ch s giá v t li u xây d ng ch y u. 2. Các t ng trong T p ch s giá xây d ng này ñư c hi u như sau: Ch s giá xây d ng công trình là ch tiêu ph n ánh m c ñ bi n ñ ng c a giá xây d ng công trình theo th i gian. Ch s giá ph n xây d ng là ch tiêu ph n ánh m c ñ bi n ñ ng chi phí xây d ng c a công trình theo th i gian. Ch s giá v t li u xây d ng công trình là ch tiêu ph n ánh m c ñ bi n ñ ng chi phí v t li u xây d ng trong chi phí tr c ti p c a cơ c u d toán theo th i gian. Ch s giá nhân công xây d ng công trình là ch tiêu ph n ánh m c ñ bi n ñ ng chi phí nhân công trong chi phí tr c ti p c a cơ c u d toán theo th i gian. Ch s giá máy thi công xây d ng công trình là ch tiêu ph n ánh m c ñ bi n ñ ng chi phí máy thi công xây d ng trong chi phí tr c ti p c a cơ c u d toán theo th i gian. -2-
 4. Th i ñi m g c là th i ñi m ñư c ch n làm g c ñ so sánh. Các cơ c u chi phí xây d ng ñư c xác ñ nh t i th i ñi m này. Th i ñi m so sánh là th i ñi m c n xác ñ nh các ch s giá so v i th i ñi m g c ho c so v i th i ñi m so sánh khác. 3. Ch s giá xây d ng công trình t i các B ng 1, 7, 13, 19, 25 và 31 ñã tính toán ñ n s bi n ñ ng c a các chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n ñ u tư xây d ng và m t s kho n m c chi phí khác c a chi phí ñ u tư xây d ng công trình. Các ch s giá xây d ng công trình này chưa xét ñ n s bi n ñ ng c a chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng, tái ñ nh cư (n u có), chi phí l p báo cáo ñ¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng v b¶o vÖ m«i tr−êng (nÕu cã), chi phÝ thuª t− vÊn n−íc ngo i (nÕu cã), chi phí rà phá bom mìn và v t n , l i vay trong thêi gian x©y dùng (®èi víi c¸c dù ¸n cã sö dông vèn vay), vèn l−u ®éng ban ®Çu (®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh). Khi s d ng các ch s giá xây d ng công trình làm cơ s ñ xác ñ nh t ng m c ñ u tư thì c n căn c vào tính ch t, ñ c ñi m và yêu c u c th c a d án ñ tính b sung các kho n m c chi phí này cho phù h p. Ch s giá ph n xây d ng c a công trình t i các B ng 2, 8, 14, 20, 26 và 32 ñã tính ñ n s bi n ñ ng c a chi phí tr c ti p (chi phí v t li u, nhân công và chi phí máy thi công xây d ng) và các kho n m c chi phí còn l i trong chi phí xây d ng (chi phí tr c ti p phí khác, chi phí chung, chi phí ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng). Trư ng h p nh ng công trình có x lý n n móng ñ c bi t, ho c có k t c u ñ c bi t thì khi v n d ng ch s giá ph n xây d ng vào vi c tính toán c n có s ñi u ch nh b sung cho phù h p. Ch s giá v t li u xây d ng công trình, ch s giá nhân công xây d ng công trình và ch s giá máy thi công xây d ng công trình t i các B ng 3, 9, 15, 21, 27 và 33 ñã tính ñ n s bi n ñ ng chi phí v t li u xây -3-
 5. d ng, chi phí nhân công xây d ng và chi phí máy thi công xây d ng trong chi phí tr c ti p. Ch s giá c a m t s lo i v t li u xây d ng ch y u t i các B ng 4, 10, 16, 22, 28 và 34 ph n ánh m c bi n ñ ng giá v t li u xây d ng ch y u bình quân c a Quí 3 năm 2009 so giá v t li u xây d ng bình quân năm 2000 và so v i giá v t li u xây d ng bình quân c a Quí 2 năm 2009 t i 6 vùng (khu v c): Hà N i, H i Phòng, ðà N ng, ð k L k, Thành ph H Chí Minh, C n Thơ. Ch s giá nhân công xây d ng t i các B ng 5, 11, 17, 23, 29 và 35 ph n ánh m c bi n ñ ng giá nhân công xây d ng bình quân c a Quí 3 năm 2009 so v i giá nhân công xây d ng bình quân năm 2000 và so v i giá nhân công xây d ng bình quân c a Quí 2 năm 2009 t i 6 vùng (khu v c): Hà N i, H i Phòng, ðà N ng, ð k L k, Thành ph H Chí Minh, C n Thơ. Ch s giá ca máy thi công xây d ng t i các B ng 6, 12, 18, 24, 30 và 36 ph n ánh m c bi n ñ ng giá ca máy thi công xây d ng bình quân c a Quí 3 năm 2009 so v i giá ca máy thi công xây d ng bình quân năm 2000 và so v i giá ca máy thi công xây d ng bình quân c a Quí 2 năm 2009 t i 6 vùng (khu v c): Hà N i, H i Phòng, ðà N ng, ð k L k, Thành ph H Chí Minh, C n Thơ. 4. Các ch s giá xây d ng c a Quí 3 năm 2009 ñã ñư c tính toán, ñi u ch nh chi phí nhân công v m t b ng lương t i thi u theo quy ñ nh t i Ngh ñ nh s 110/2008/Nð-CP ngày 10/10/2008 c a Chính ph quy ñ nh m c lương t i thi u vùng ñ i v i ngư i lao ñ ng làm vi c Công ty, doanh nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia ñình, cá nhân và các t ch c khác c a Vi t Nam có thuê mư n lao ñ ng; ñi u ch nh chí phí máy thi công xây d ng, các chi phí khác trong d toán xây d ng công trình theo m t b ng giá xây d ng t i Quí 3 năm 2009. -4-
 6. 5. Các ch s giá xây d ng nêu t i T p ch s giá xây d ng này ñư c xác ñ nh theo phương pháp th ng kê, tính toán t các s li u th c t thu th p c a các d án ñ u tư xây d ng công trình ñã và ñang xây d ng trong nư c. Các công trình l a ch n ñ tính toán là các công trình xây d ng m i, có tính năng ph c v phù h p v i phân lo i công trình, ñư c xây d ng theo quy trình công ngh thi công ph bi n, s d ng các lo i v t li u xây d ng thông d ng hi n có trên th trư ng. Giá xây d ng công trình tính t i năm 2000 ñư c l y làm g c (ñư c quy ñ nh là 100%) và giá c a các th i kỳ khác ñư c bi u th b ng t l ph n trăm (%) so v i giá th i kỳ g c. 6. Các ch s giá xây d ng t i T p ch s giá xây d ng ñư c tính cho các năm t năm 2005 ñ n Quí 3 năm 2009. Trư ng h p không l y năm 2000 làm g c mà ch n năm khác làm g c thì ch s giá xây d ng c a năm tính toán ñư c xác ñ nh b ng cách l y ch s giá xây d ng t i năm tính toán chia cho ch s giá xây d ng c a năm ch n làm g c. Các ch s giá xây d ng liên hoàn là ch s giá xây d ng ñư c tính b ng cách l y ch s giá xây d ng c a năm sau chia cho ch s giá xây d ng c a năm trư c. -5-
 7. II. CH S GIÁ XÂY D NG 2.1 Ch s giá xây d ng vùng (khu v c) Hà N i B¶ng 1 chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % STT Lo¹i c«ng tr×nh 2005 2006 2007 2008 Q3/20091 I C«ng tr×nh x©y dùng d©n dông 1 C«ng tr×nh nh ë 144 149 175 254 233 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 143 149 174 248 237 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 136 142 163 229 222 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 139 143 165 221 204 5 C«ng tr×nh y tÕ 136 141 161 228 220 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 137 142 163 224 212 7 C«ng tr×nh thÓ thao 134 143 162 226 231 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t 135 141 156 192 186 sãng truyÒn h×nh, ph¸t thanh 9 Nh phôc vô giao th«ng 135 139 162 235 221 II C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 119 123 131 156 159 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 151 160 188 246 237 Tr¹m biÕn ¸p 121 127 135 152 159 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, 123 126 134 157 153 s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc 121 123 130 146 143 phÈm 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt 126 128 138 163 156 liÖu x©y dùng III C«ng tr×nh giao th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi m¨ng 119 124 140 219 224 §−êng nhùa asphan, ®−êng 127 140 157 212 203 thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 147 153 181 247 229 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm 1 So sánh m c ñ bi n ñ ng giá xây d ng công trình bình quân c a Qúi 3 năm 2009 v i m c ñ bi n ñ ng giá bình quân c a năm 2000. -6-
 8. STT Lo¹i c«ng tr×nh 2005 2006 2007 2008 Q3/2009 CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 147 156 181 244 235 CÇu thÐp 158 176 205 270 277 HÇm cho ng−êi ®i bé 143 153 177 233 225 4 C«ng tr×nh s©n bay §−êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh 122 132 145 181 192 C«ng tr×nh thñy IV lîi 1 C«ng tr×nh ®Ëp §Ëp bª t«ng 121 128 142 186 195 T−êng ch¾n bª t«ng cèt 140 149 172 236 242 thÐp C«ng tr×nh h¹ V tÇng kü thuËt 1 C«ng tr×nh tho¸t n−íc 154 164 193 270 275 2 C«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i 117 122 127 145 148 -7-
 9. B¶ng 2 chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng (n¨m 2000 = 100) §¬n vÞ tÝnh: % STT Lo¹i c«ng tr×nh 2005 2006 2007 2008 Q3/2009 C«ng tr×nh x©y dùng I d©n dông 1 C«ng tr×nh nh ë 147 152 181 266 245 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 145 152 179 258 246 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 142 149 175 257 247 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 145 151 177 247 226 5 C«ng tr×nh y tÕ 144 150 178 267 257 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 145 151 178 258 243 7 C«ng tr×nh thÓ thao 135 145 164 231 236 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t sãng 167 179 215 302 287 truyÒn h×nh, ph¸t thanh 9 Nh phôc vô giao th«ng 136 141 164 239 226 II C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 125 132 146 195 199 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 152 161 189 249 242 Tr¹m biÕn ¸p 141 156 179 232 259 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, s¶n 143 149 172 236 224 xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm 147 154 179 248 233 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu 152 158 186 259 237 x©y dùng III C«ng tr×nh giao th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi m¨ng 119 124 140 221 226 §−êng nhùa asphan, ®−êng 127 140 157 215 205 thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 147 154 182 250 232 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 147 156 182 245 235 CÇu thÐp 158 176 205 270 278 HÇm cho ng−êi ®i bé 143 154 177 234 226 -8-
 10. STT Lo¹i c«ng tr×nh 2005 2006 2007 2008 Q3/2009 4 C«ng tr×nh s©n bay §−êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh 122 133 146 186 197 IV C«ng tr×nh thñy lîi 1 C«ng tr×nh ®Ëp §Ëp bª t«ng 121 128 142 188 197 T−êng ch¾n bª t«ng cèt thÐp 140 149 172 239 243 C«ng tr×nh h¹ tÇng V kü thuËt 1 C«ng tr×nh tho¸t n−íc 154 164 193 273 276 2 C«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i 125 133 146 195 197 -9-
 11. B¶ng 3 ChØ sè gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % n¨m 2005 n¨m 2006 n¨m 2007 STT Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc C«ng tr×nh x©y I dùng d©n dông 1 C«ng tr×nh nh ë 139 234 123 140 288 138 167 346 150 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 136 234 123 136 288 138 161 346 150 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 131 234 123 131 288 138 154 346 150 4 Trô së c¬ quan, v¨n 142 234 123 142 288 138 168 346 150 phßng 5 C«ng tr×nh y tÕ 132 234 123 132 288 138 156 346 150 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 136 234 123 136 288 138 160 346 150 7 C«ng tr×nh thÓ thao 123 234 123 125 288 138 141 346 150 8 C«ng tr×nh th¸p thu 161 234 123 162 288 138 197 346 150 ph¸t sãng truyÒn h×nh, ph¸t thanh 9 Nh phôc vô giao 129 234 123 130 288 138 152 346 150 th«ng C«ng tr×nh II c«ng nghiÖp 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa 117 234 123 119 288 138 131 346 150 láng 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 136 234 123 136 288 138 159 346 150 Tr¹m biÕn ¸p 106 234 123 107 288 138 116 346 150 3 C«ng tr×nh c«ng 136 234 123 137 288 138 157 346 150 nghiÖp dÖt, s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn 141 234 123 141 288 138 165 346 150 thùc phÈm 5 C«ng tr×nh c«ng 147 234 123 148 288 138 174 346 150 nghiÖp vËt liÖu x©y dùng C«ng tr×nh giao III th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi 109 234 123 110 288 138 124 346 150 m¨ng -10-
 12. n¨m 2005 n¨m 2006 n¨m 2007 Lo¹i c«ng STT VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y tr×nh liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc §−êng nhùa 124 234 123 135 288 138 151 346 150 asphan, ®−êng thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 2 C«ng tr×nh 137 234 123 138 288 138 162 346 150 ®−êng s¾t 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm CÇu, cèng bª 145 234 123 146 288 138 173 346 150 t«ng xi m¨ng CÇu thÐp 157 234 123 158 288 138 191 346 150 HÇm cho ng−êi ®i 147 234 123 148 288 138 176 346 150 bé 4 C«ng tr×nh s©n bay §−êng b¨ng cÊt 107 234 123 110 288 138 118 346 150 h¹ c¸nh IV C«ng tr×nh thñy lîi 1 C«ng tr×nh ®Ëp §Ëp bª t«ng 111 234 123 113 288 138 123 346 150 T−êng ch¾n bª 126 234 123 127 288 138 145 346 150 t«ng cèt thÐp V C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 1 C«ng tr×nh tho¸t 139 234 123 139 288 138 163 346 150 n−íc 2 C«ng tr×nh xö lý 118 234 123 122 288 138 132 346 150 n−íc th¶i -11-
 13. B¶ng 3 ChØ sè gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % n¨m 2008 Q3/2009 stt Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc I C«ng tr×nh x©y dùng d©n dông 1 C«ng tr×nh nh ë 251 476 168 215 610 179 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 241 476 168 208 610 179 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 234 476 168 205 610 179 4 Trô së c¬ quan, v¨n 244 476 168 206 610 179 phßng 5 C«ng tr×nh y tÕ 243 476 168 212 610 179 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 236 476 168 203 610 179 7 C«ng tr×nh thÓ thao 202 476 168 188 610 179 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t 290 476 168 234 610 179 sãng truyÒn h×nh, ph¸t thanh 9 Nh phôc vô giao th«ng 229 476 168 203 610 179 II C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa 178 476 168 172 610 179 láng 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 204 476 168 169 610 179 Tr¹m biÕn ¸p 141 476 168 133 610 179 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 216 476 168 190 610 179 dÖt, s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc 230 476 168 200 610 179 phÈm 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 247 476 168 208 610 179 vËt liÖu x©y dùng III C«ng tr×nh giao th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi m¨ng 204 476 168 201 610 179 -12-
 14. n¨m 2008 Q3/2009 STT Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc §−êng nhùa asphan, 216 476 168 199 610 179 ®−êng thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng 223 476 168 185 610 179 s¾t 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm CÇu, cèng bª t«ng xi 249 476 168 212 610 179 m¨ng CÇu thÐp 280 476 168 228 610 179 HÇm cho ng−êi ®i bé 257 476 168 216 610 179 4 C«ng tr×nh s©n bay §−êng b¨ng cÊt h¹ 160 476 168 164 610 179 c¸nh IV C«ng tr×nh thñy lîi 1 C«ng tr×nh ®Ëp §Ëp bª t«ng 171 476 168 170 610 179 T−êng ch¾n bª t«ng 207 476 168 190 610 179 cèt thÐp V C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 1 C«ng tr×nh tho¸t 238 476 168 213 610 179 n−íc 2 C«ng tr×nh xö lý 176 476 168 169 610 179 n−íc th¶i -13-
 15. B¶ng 4 ChØ sè gi¸ vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu §¬n vi tÝnh:% quÝ 3/2009 so QuÝ 3/2009 so STT Lo¹i vËt liÖu víi n¨m 2000 víi quÝ 2/2009 1 Xi m¨ng 150 101 2 C¸t x©y dùng 229 103 3 §¸ x©y dùng 187 105 4 G¹ch x©y 271 101 5 Gç x©y dùng 115 100 6 ThÐp x©y dùng 278 102 7 Nhùa ®−êng 239 100 8 G¹ch l¸t 134 105 9 VËt liÖu tÊm lîp, bao che 117 104 B¶ng 5 ChØ sè gi¸ nh©n c«ng x©y dùng §¬n vi tÝnh: % quÝ 3/2009 so QuÝ 3/2009 so STT Lo¹i nh©n c«ng víi n¨m 2000 víi quÝ 2/2009 1 Nh©n c«ng x©y dùng 610 100 B¶ng 6 ChØ sè gi¸ ca m¸y thi c«ng x©y dùng quÝ 3/2009 so QuÝ 3/2009 so STT Lo¹i m¸y thi c«ng víi n¨m 2000 víi quÝ 2/2009 1 M¸y thi c«ng x©y dùng 179 100 -14-
 16. 2.2 Ch s giá xây d ng vùng (khu v c) H i Phòng B¶ng 7 chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh (n¨m 2000 =100) §¬n vÞ tÝnh: % STT Lo¹i c«ng tr×nh 2005 2006 2007 2008 Q3/2009 C«ng tr×nh x©y dùng I d©n dông 1 C«ng tr×nh nh ë 142 151 175 265 237 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 142 152 174 258 241 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 136 145 163 241 226 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 136 143 163 226 205 5 C«ng tr×nh y tÕ 136 144 162 239 224 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 136 144 162 232 214 7 C«ng tr×nh thÓ thao 133 146 162 239 246 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t sãng 133 140 155 192 184 truyÒn h×nh, ph¸t thanh 9 Nh phôc vô giao th«ng 135 144 162 252 231 II C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 121 126 132 164 166 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 148 161 190 269 248 Tr¹m biÕn ¸p 122 128 135 158 165 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, 125 129 136 165 157 s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm 121 125 131 152 148 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt 126 130 139 168 159 liÖu x©y dùng III C«ng tr×nh giao th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi m¨ng 123 133 143 241 237 §−êng nhùa asphan, ®−êng 134 148 151 240 252 thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 144 154 179 264 236 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 144 155 180 245 230 CÇu thÐp 156 175 204 264 272 HÇm cho ng−êi ®i bé 140 153 175 232 221 -15-
 17. STT Lo¹i c«ng tr×nh 2005 2006 2007 2008 Q3/2009 4 C«ng tr×nh s©n bay §−êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh 123 134 143 187 201 IV C«ng tr×nh thñy lîi 1 C«ng tr×nh ®Ëp §Ëp bª t«ng 122 130 140 192 200 T−êng ch¾n bª t«ng cèt thÐp 138 150 170 237 237 C«ng tr×nh h¹ tÇng V kü thuËt 1 C«ng tr×nh tho¸t n−íc 152 167 194 280 267 2 C«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i 118 123 127 158 162 -16-
 18. B¶ng 8 chØ sè gi¸ phÇn x©y dùng (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % STT Lo¹i c«ng tr×nh 2005 2006 2007 2008 Q3/2009 I C«ng tr×nh x©y dùng d©n dông 1 C«ng tr×nh nh ë 145 154 180 278 249 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 144 155 179 269 250 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 142 153 176 273 256 4 Trô së c¬ quan, v¨n phßng 142 151 175 253 226 5 C«ng tr×nh y tÕ 144 155 179 281 262 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 143 153 178 268 246 7 C«ng tr×nh thÓ thao 134 148 164 245 252 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t sãng 163 177 213 298 277 truyÒn h×nh, ph¸t thanh 9 Nh phôc vô giao th«ng 136 145 165 258 237 II C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa láng 129 138 149 209 210 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 149 162 192 273 253 Tr¹m biÕn ¸p 143 160 180 248 268 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp dÖt, s¶n 149 158 178 256 230 xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm 149 159 183 263 236 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp vËt liÖu 153 163 189 271 238 x©y dùng III C«ng tr×nh giao th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi m¨ng 123 133 143 241 239 §−êng nhùa asphan, ®−êng 134 148 151 240 253 thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 145 155 180 267 240 3 C«ng tr×nh cÇu, hÇm CÇu, cèng bª t«ng xi m¨ng 144 156 180 246 232 CÇu thÐp 156 175 204 264 272 HÇm cho ng−êi ®i bé 140 153 175 232 223 -17-
 19. STT Lo¹i c«ng tr×nh 2005 2006 2007 2008 Q3/2009 4 C«ng tr×nh s©n bay §−êng b¨ng cÊt h¹ c¸nh 124 135 145 191 208 IV C«ng tr×nh thñy lîi 1 C«ng tr×nh ®Ëp §Ëp bª t«ng 122 130 140 192 201 T−êng ch¾n bª t«ng cèt thÐp 138 150 170 237 239 V C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt 1 C«ng tr×nh tho¸t n−íc 152 167 194 280 267 2 C«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i 126 135 145 216 224 -18-
 20. B¶ng 9 ChØ sè gi¸ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng (n¨m 2000=100) §¬n vÞ tÝnh: % n¨m 2005 n¨m 2006 n¨m 2007 STT Lo¹i c«ng tr×nh VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y VËt Nh©n M¸y liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc liÖu c«ng tc I C«ng tr×nh x©y dùng d©n dông 1 C«ng tr×nh nh ë 138 234 123 142 288 138 166 346 150 2 C«ng tr×nh gi¸o dôc 134 234 123 139 288 138 160 346 150 3 C«ng tr×nh v¨n hãa 131 234 123 136 288 138 154 346 150 4 Trô së c¬ quan, v¨n 138 234 123 142 288 138 166 346 150 phßng 5 C«ng tr×nh y tÕ 133 234 123 138 288 138 157 346 150 6 C«ng tr×nh kh¸ch s¹n 134 234 123 139 288 138 160 346 150 7 C«ng tr×nh thÓ thao 122 234 123 130 288 138 141 346 150 8 C«ng tr×nh th¸p thu ph¸t 154 234 123 159 288 138 195 346 150 sãng truyÒn h×nh, ph¸t thanh 9 Nh phôc vô giao th«ng 130 234 123 135 288 138 152 346 150 II C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 1 Kho x¨ng dÇu, khÝ hãa 122 234 123 126 288 138 134 346 150 láng 2 C«ng tr×nh n¨ng l−îng §−êng d©y 133 234 123 137 288 138 162 346 150 Tr¹m biÕn ¸p 109 234 123 112 288 138 117 346 150 3 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 142 234 123 147 288 138 164 346 150 dÖt, s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa 4 C«ng tr×nh chÕ biÕn thùc 143 234 123 148 288 138 169 346 150 phÈm 5 C«ng tr×nh c«ng nghiÖp 148 234 123 152 288 138 177 346 150 vËt liÖu x©y dùng III C«ng tr×nh giao th«ng 1 C«ng tr×nh ®−êng bé §−êng bª t«ng xi m¨ng 115 234 123 121 288 138 127 346 150 §−êng nhùa asphan, 132 234 123 145 288 138 144 346 150 ®−êng thÊm nhËp nhùa, ®−êng l¸ng nhùa 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 134 234 123 139 288 138 160 346 150 -19-
Đồng bộ tài khoản