Chỉ thị 01/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
58
lượt xem
2
download

Chỉ thị 01/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của các ngân hàng thương mại quốc doanh đối với khách hàng ở khu vực hành chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n s è 01/1999/CT­N H N N 1  n g µ y  29 th¸ng 1 n¨ m  1999 V Ò   Ö c  vi ® i Ò u  ch Ø n h  gi¶ m  l∙is u Ê t ch o     vay b» n g  ® å n g  Vi Ö t N a m   c ñ a c¸c N g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i  u è c  o a n h  ® è i víi m q d   kh¸ch  µ n g  ë  k h u  v ù c  µ nh th Þ h th Thùc  Ön  ñ  ¬ng, chÝnh  hi ch tr   s¸ch vÒ   µichÝnh    Òn tÖ    t  ­ ti   n¨m  1999  ña  c TW  §¶ng, Quèc  éivµ    h   chØ  o  ña  Ýnh  ñ; nh»m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  ®¹ c Ch ph   t  ki thu lî cho      i c¸c doanh nghiÖp, hé  ®×nh,    ©n  äichung  µ kh¸ch  µng)    gia  c¸ nh (g   l  h ph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh doanh; Thèng  c  ©n   µng  µ   íc yªu  Çu     i   xu       ®è Ng h Nh n   c c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  h th m  doanh  ©n  µng  (Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v ph¸ttr Ón   i n«ng  th«n  Öt Nam,  ©n   µng  Vi   Ng h C«ng  ¬ng  Öt Nam,  ©n   µng  ¹i th Vi   Ng h Ngo   th ng  ÖtNam,  ©n  µng  u    µ    iÓnViÖtNam)  ùc hiÖn  ét  è  ¬ Vi   Ng h ®Ç tv ph¸ttr     th   ms néidung      nh sau: 1/ Tõ  µy  th¸ng 2    ng 01    n¨m 1999, c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc     h th m  doanh  cho vay  èn  v th«ng  êng  th b»ng  ng  Öt Nam   i  íikh¸ch hµng    ®å Vi   ®è v     ë khu  ùc  v thµnh  Þ  íi   Êttèi®a  µ1,1%/th¸ng®èi víi th v   i l∙su     l        cho vay  ¾n  ¹n,vµ  ng h   1,15%/ th¸ng®èi víi      cho vay  trung,dµih¹n.    §èivíisè    î vay  ¾n   ¹n,trung h¹n  µ  µih¹n  ña      dn  ng h    vd  c kh¸ch hµng  n     ®Õ cuèingµy  th¸ng 10    31    n¨m  1999  Õp  ôc thùc hiÖn  ti t     theo    Êt cho  l∙ su   i vay    ghi trªnhîp dång  Ýn  ông.    td L∙isuÊt cho      vay  i  íikh¸ch  µng    µnh  Þ  éc  ®è v   h ë th th thu khu  ùc  miÒn  v 3  nói(theo quy  nh  ¹ Th«ng   è      ®Þ t i ts 41/UB­ ngµy  TT  08/01/1996 vµ    Quy Õt  nh   ®Þ sè 42/UB­   µy  Q§ ng 23/05/1997  ña  û   c U ban  ©n   éc  µ  Òn   ói)vµ  ïng  d t v mi n v ®ång  µo  ¬    èng  Ëp  b Kh me s t trung gi¶m    30%   víi   Êtcho  so    i l∙su   vay  ïng lo¹ . c i 2/ ViÖc    cho  vay  i víihé  Ìo,cho  ®è     ngh   vay  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ thiªntai   , cho vay  ®∙i®èi víi ét  è  Æt   µnh  Êt khÈu, cho  u        m sm h xu     vay    ù    c¸c d ¸n theo  Õ   k ho¹ch  µ   íc vµ  Nh n   cho  vay  ®∙ikh¸c,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  u       h th m  doanh  tiÕp  ôc thùc hiÖn  t    theo quy  nh  Ò     Êt cho  ®Þ v l∙ xu   i vay  Ön  µnh  ña  Ýnh  hi h c Ch phñ  µ  èng  c  ©n  µng  µ   íc. v Th ®è Ng h Nh n 3/ Thùc  Ön  ng  é  Ých  ùc        hi ®å bt c c¸c gi¶iph¸p  Ò   v huy  ng  èn    ã  ®é v ®Ó c ®ñ   èn  v cho  vay  i  íic¸c ph¬ng  s¶n  Êt,kinh doanh, dù  ®Ç u      ®è v     ¸n  xu       ¸n  t ph¸t tr Ón cã  Öu  i   hi qu¶, kh¶    µ  ¶m     thiv ® b¶o kh¶ n¨ng  µn    î;tr c m ¾t,  Ëp  ho tr¶ n   í   t trung vèn  Ýn    t dung  cho    thu mua ¬ng  ùc,n«ng  l th   s¶n,l th«ng  µng    ôc   u  h ho¸ ph vô  Õt  û   T K m∙o, xuÊt khÈu  µ      v cho  vay  i  íich¬ng  ×nh,dù  tÝn  ông    ®è v   tr   ¸n  d u ®∙itheo chØ  nh  ña  Ýnh  ñ.     ®Þ c Ch ph 4/ T¨ng  êng  Óm       c ki tra,gi¸m    Öc  ö  ông  èn  s¸tvi s d v vay  ña  c kh¸ch  µng, h   viÖc cho vay  µ    î cña      v thu n   c¸c chinh¸nh  a   ¬ng, thùc hiÖn  ã  Öu    ®Þ ph     c hi qu¶ c¸cgi¶i    ph¸p vÒ   ©ng   n cao  Êtl ng tÝn  ông,gãp  Çn    ëng  ch  î   d   ph t¨ngtr kinh tÕ  µ   v ®¶m  b¶o an toµn hiÖu qu¶ kinh doanh theo ChØ  thÞ sè  08/1998/CT­ NHNN14  µy  th¸ng10 n¨m  ng 03    1998  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n 5/ Ch¸nh    V¨n phßng  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    ô,  ôc  éc Ng h Nh n   tr c¸c V C thu   Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam,  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh, thµnh  è,  ñ   Þch  éi  ng    ph Ch t H ®å qu¶n  Þ  µ  tr v Tæng   Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµnh  ¬ng  ¹iquèc  th m  doanh    µnh  thih nghiªm  ócChØ   Þ  µy. t  th n
  2. 2 Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi ChØ   Þ  µy, n Õu   ã  íng  ¾ c,    ©n   th n   cv m c¸c Ng Hµng  ¬ng  ¹i quèc  th m  doanh ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   ©n   µng  µ   íc ViÖt k th   Ng h Nh n     Nam     ®Ó xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy
Đồng bộ tài khoản