Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
4
download

Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính về việc chống các hành vi gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp hàng hoá sang thị trường Hoa Kỳ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/2003/CT-BTM của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ch Ø  thÞ  cña  é   ë n g  B é  T h ¬ n g   ¹i S è  01/2003/CT­B T M    B tr M n g µy  11 th¸ng 03 n¨ m  2003  Ò  viÖc chè n g  c¸c h µ n h  vi  V gian lËn th¬ n g   ¹i, h u y Ó n  t¶i Êt hîp p h¸p  m  c  b h µ n g  hãa  n g   sa thÞ  ê n g  H o a   ú tr K Tõ    khiHiÖp  ®Þnh  Th¬ng   m¹i song ph¬ng  (BTA) ViÖt Nam   Hoa      vµ  Kú cã hiÖu    ¬ng    lùc,th m¹i gi÷a hai níc ph¸ttr           iÓn thuËn  itæng  lî , kim ng¹ch  xuÊt  khÈu   haichiÒu   t¨ngnhiÒu  víi so    n¨m 2001.Tuy    nhiªm,cïng víi       kÕt qu¶    ­ ®¹t® îc vÉn    cßn  hiÖn  îng    cã  t c¸c doanh  nghiÖp  cha  do  hiÓu biÕt ®Çy       ®ñ luËt   ph¸p Hoa  thùc hiÖn    Kú    cha  ®óng    c¸cquy ®Þnh  cña Hoa  vÒ  Kú  quy  t¾c  xuÊt  xø  hµng  ho¸ (C/O   vÒ gia  c«ng  hµng ho¸ nhiÒu  c«ng ®o¹n  ë  vµ  nhiÒu  n¬i  kh¸c nhau    (OPA).. thÓ    . hiÖn  chuyÓn  , ë  t¶i khaigi¸trÞcña          hµng   ho¸ v.v.     .§Ó . c¸c ho¹t®éng      xuÊt nhËp    khÈu  vµo    ®i  nÒ nÕp,  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i yªu  cÇu: 1.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp 1.1 Nghiªncøu  thùc hiÖn      vµ    ®óng    c¸cquy  ®Þnh  cña  Hoa  vÒ      Kú  thñ tôc H¶i quan,xuÊtxø        hµng ho¸. 1.2 Kh«ng  îcsö    ®   dông  GiÊy chøng  nhËn xuÊt xø    (C/O)cña        c¸cníckh¸c  cho nh÷ng    l« hµng  nguån  cã  gèc    tõ ViÖt Nam   ngîcl¹ kh«ng  îcsö    vµ      i ®   dông  C/O cña ViÖtNam       ®Ó xuÊtkhÈu    hµng    nguån  ho¸ cã  gèc        tõc¸cníckh¸c. 1.3    Khi khai b¸o    lµm thñ      tôc xin cÊp C/O  khai H¶i  vµ    quan  ph¶i trung     thùc ®óng  chñng  i   vÒ  lo¹ hµng,sè îng vµ          l   gi¸trÞhµng    ho¸ thùc tÕ    xuÊtkhÈu.   2. Bé    Th¬ng      m¹i®Ò nghÞ  Phßng  Th¬ng    C«ng  m¹ivµ  nghiÖp  ViÖt Nam     kiÓm     hå  xin cÊp  tra kü  s¬    C/O, x©y dùng quy tr×nh nghiÖp  ®Ó   thÓ  vô  cã  kÞp    thêiph¸thiÖn      c¸c doanh nghiÖp  biÓu  cã  hiÖn gian lËn trong khaib¸o,     ph©n  i lo¹ doanh    nghiÖp  cã    ®∙  saiph¹m. 3.Bé  ¬ng        th m¹i®Ò nghÞ  Tæng  côc    H¶i quan  biÖn  cã  ph¸p ®Ó     kiÓm    tra ng¨n chÆn     c¸c hiÖn îng  t gian  lËn  ¬ng    th m¹i nªu trªn;®ång    êng    thêith xuyªn  th«ng b¸o    Th¬ng        víiBé  m¹i vÒ c¸c doanh  nghiÖp  gian lËn    ®Ó kÞp    thêicã  biÖn ph¸p xö    ng¨n chÆn.   lývµ    Trêng hîp ph¸thiÖn  hµnh      cã  vi gian lËn,tuú    theo møc     vi ph¹m    c¸c c¬  quan  b¶o  ph¸p luËtcÇn  biÖn  vÖ      cã  ph¸p  ph¹tnghiªm  xö    minh  theo quy ®Þnh  cña Ph¸p    luËtViÖt Nam     tr¸nhtr   êng  doanh  hîp  nghiÖp    lî dông  i C/O  cña ViÖt  Nam     mµ kh«ng    lÊy hµng  cña ViÖt Nam     g©y tæn    h¹i®Õn   tÝn  c«ng  uy  vµ  ¨n  viÖc lµm cho    c¸cnhµ  s¶n xuÊtvµ    ngêilao®éng      ViÖtNam.   Bé Th¬ng      m¹i ®Ò nghÞ   c¸c ngµnh  ªnquan  li   kiÓm     trachÆt    chÏC/O    ®èi víihµng    may   Æc   m xuÊt khÈu  Hoa  ®i  Kú; chØ  cÊp C/O  cho nh÷ng  doanh  nghiÖp  hµng  cã  s¶n  xuÊt t¹    i ViÖt Nam   gia c«ng    vµ    theo    qui ®Þnh OPA  cña  Hoa    Kú; trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn          nÕu  vÊn      cã  ®Ò ph¸tsinh,®Ò     nghÞ ph¶n  ¸nh kÞp        thêi®Ó kÞp  chÊn  chØnh,xö    lý.
Đồng bộ tài khoản