Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
100
lượt xem
6
download

Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ   cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc sè 01/2004/CT­NHNN  ngµy 02 th¸ng 1 n¨m 2004 vÒ viÖc chÊn chØnh viÖc xö lý  n î   v a y   n g © n   h µ n g   ® è i   v í i   n g ê i   t r å n g ,   c h ¨ m   s ã c ,   t h u   m u a   v µ  chÕ biÕn cµ phª t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông Thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè  1127/Q§­TTg  ngµy   27/08/2001   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc xö lý nî vay ng©n hµng ®èi   víi   ngêi   trång,   ch¨m   sãc,   thu   mua   vµ   chÕ   biÕn   cµ   phª;   Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®∙ ban hµnh Th«ng t  sè  10/2001/TT­NHNN ngµy 19/10/2001 vµ  c¸c QuyÕt  ®Þnh chØ   ®¹o cô thÓ c¸c Ng©n hµng Th¬ng m¹i Nhµ níc, Ng©n hµng Th­ ¬ng m¹i cæ phÇn, Quü  TÝn dông Nh©n d©n thùc hiÖn viÖc xö   lý  nî   ®èi víi ngêi trång, ch¨m sãc, thu mua vµ  chÕ  biÕn   cµ phª theo ®óng chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ.   Nh×n chung, viÖc xö  lý  nî   ®èi víi ngêi trång, ch¨m   sãc, thu mua vµ chÕ biÕn cµ phª ®∙ ®îc tiÕn hµnh khÈn tr­ ¬ng,  ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý  vµ   ®óng  ®èi tîng theo chØ  ®¹o   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ. Tuy nhiªn, theo ph¶n ¸nh cña mét   sè  tØnh, thµnh phè  vµ  cña mét sè  tæ chøc tÝn dông, t¹i   mét sè   ®Þa ph¬ng viÖc xö  lý  nî  cha  ®îc thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ   theo   nh  quy   ®Þnh   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   1127/Q§­TTg   ngµy   27/08/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, Th«ng t sè 10/2001/TT­ NHNN ngµy 19/10/2001 vµ  c¸c QuyÕt  ®Þnh xö  lý  cô  thÓ  cña   Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. §Ó   nghiªm   tóc   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng   ChÝnh phñ, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc yªu cÇu Chñ  tÞch   Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c Ng©n hµng   th¬ng m¹i Nhµ  níc, Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ ph©n, Quü  TÝn   dông Nh©n d©n (gäi t¾t lµ c¸c tæ chøc tÝn dông) thùc hiÖn   mét sè néi dung sau: 1. C¸c tæ chøc tÝn dông cho vay  ®èi víi ngêi trång,  ch¨m   sãc,   thu   mua   vµ   chÕ   biÕn   cµ   phª   ®∙   ®îc   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ,   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chØ   ®¹o   xö   lý  khoanh nî  cÇn thùc hiÖn nghiªm chØnh theo c¸c v¨n b¶n  ®∙  chØ  ®¹o cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc xö  lý  nî  vay ng©n hµng  ®èi víi ngêi trång,  ch¨m sãc, thu mua vµ chÕ biÕn cµ phª. 2. C¸c tæ chøc tÝn dông tiÕn hµnh rµ so¸t l¹i viÖc xö  lý  khoanh nî  vay ng©n hµng  ®èi víi ng êi trång, ch¨m sãc,  thu mua vµ chÕ biÕn cµ phª, ®¶m b¶o khoanh nî ®óng ®èi t ­ îng, ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. §ång thêi, theo dâi chÆt chÏ   c¸c kho¶n ®∙ ®îc khoanh nî. Khi   hÕt   thêi   h¹n   ®îc   khoanh   nî   th×   c¸c   kho¶n   nî  khoanh   ph¶i   ®îc   chuyÓn   vµo   nî   vay   th«ng   thêng,   c¸c   tæ 
  2. 2 chøc tÝn dông  ®«n  ®èc thu nî  theo  ®óng Quy chÕ  cho vay  cña   tæ   chøc   tÝn   dông   ®èi   víi   kh¸ch   hµng   ban   hµnh   theo  QuyÕt ®Þnh sè 1627/2001/Q§­NHNN ngµy 31/12/2001 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 3. Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng   ®∙   cho   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   vay   t¬ng   øng   ®Ó  thùc hiÖn khoanh nî ®èi víi ngêi trång, ch¨m sãc, thu mua  vµ  chÕ  biÕn cµ  phª cÇn theo dâi,  ®«n  ®èc c¸c tæ chøc tÝn   dông hoµn tr¶ l¹i vèn vay  ®óng thêi h¹n quy  ®Þnh t¹i c¸c  v¨n b¶n Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ®∙ chØ ®¹o. 4. Thñ trëng c¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ t¹i Ng©n hµng Nhµ n­ íc   ViÖt   Nam,   Gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi  nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c tæ chøc tÝn  dông   cã   liªn   quan  cã   tr¸ch   nhiÖm   triÓn   khai,   thùc  hiÖn   nghiªm tóc ChØ thÞ nµy. 5.   ChØ   thÞ   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản