Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
71
lượt xem
5
download

Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGAN IIANG NI{A NLTdC cQNcHoAxA s0r csu r*c;ulavr$r NAM VIUT NAM 'Iu DQclap - do - Hanh phfc So: 01/2008/C'l'-brHNN trlAll6i, ngdy 29 thdng 01 ndm 2008 CHi THI vi vi€ctnng cuhrg chi dao congtr{cthanh Iy eui tin dqngnhan din Thdi gian qua cdng tdc thanhlv Qul rfn dung nh8n d0n bi thu hdi giay ph6pthqnhlQpv) hoat ddng trong qud trinh thuc hi€n cring cfi, hohnthien v-n phrit tridn h0 thdng Qui rin dgng rrhin dan thco tinh thdn chi thi rO sr- CryfW ngey 10i10/2000ctra BO chfnh tri "Vd cturg cd, hohn thien vl phdr tridn hQthdng Qu! tin dqng nhdn d6n" vd euyet ainn sd rcsl2aab/eD-T]-g ngdy 28fi1n0}0 ciia Thu 1u6ng Chinh phir "Vd vi€c phOduydt Dd r{n cirng c6, hoi,n thiOnvd ph6t tridn h0 thdng Qu! tin dgng nha.t dani'd6 dat duqc mdt so ket quAnhat dinh, g6p phdn dim bio trat tg an tohn x6 h6i vl. an tohn trong hoat d6ng cira h0 thdng Qu! tin dgng nhin dAn, Tuy nhiOn,qua hon 7 ndm tridn khai cdng t6c thanh lv Qug tfn dung nhan d6.n, mf,c dD Ngan hurrgNhi nudc vb chinh quydn dia phuong& nhlrng noi c6 Qu! tin dqog nhan d&n dang thuc hidn thanh li de cd g6ng tip trung chi dao, ddn ddc nhung vi€c thanh lf Qug trn dung nh0n d6n dat hiOuquA v6n cdn thAp,thd hien qua m6t sd tdn tai cq thd nhu sau:cOngtiic thu hdi no tien tridn chdm, c6 bidu hiOntr] trOc15n tinh trang thdi gian thanh lf k6o ddn ddi, co quanquin Iy c6 thdm quydn phii gia han thanhly nhitiu ldn. Nguy€n nhan do phdn 16nno cho vay phii thu li no kh6 dbi, qud han di nhidu ndm tr) trudc khi Qu! tfn dung nhdn dan thr,tchidn thanh iy, trong khi d6 phdn lcrn ngudi vay von qu6 nghdo,lhm f,n thua 16hoac gap kh6 khan dan ddn khOng c6 khi n6ngtri no vd rn6t so it ddi tugng rrdy j'kh6ng chiu tri no. Dd th6o gd nhirng kh6 khan, nrdng m6c, ddy nhanh tidn dd tidn tdi sdtrn kdt thric cdng t6c thanh ly Qu! tfn dung nhan d6n, Thdng ddc l!{gin hirngNhb nudc yOucdu Ngan hdng l{hd nudc chi nh6nhc6c tinh, thinh pho truc thuOcTrung udng noi c6 Qu! tfn dpng nhAnddn trdn dia blin dang thuc hi€n thanhlf khdn tnrctngtridn khai thuc hi6n rndt sd c6ng vi€c sau: 1. NAng cao trdch nhiOrnvd ting culng hi6u qui hoat ddng gi6m s6t thanhly Quy tin dung nhAnd0n; thuhngxuy6n nam bat dien bidn ti6n t16thu hdi ncr,chi tri no vd nhfrngvdn dd ph6t sinh trong qu6 trinh thanh lf rJdcd biOnph6p chi dao kip thiri nhim grip phdn ddy nhanhtidn dd thanh lf Quy tin dung nhAnclin trdn dia b)n.
  2. 2. Ctrng cd, kiOn tohn bO rniy hoat dQngci:a H6i c'feirrg: tliantr ly Qu! tin dung nh6ndfln. Ddnh gi6"rfit kinh nghi0mnhfi:rgnr.ri rlur:p,cd;:g viOcdfl hi0u riua hoac hi$u hi8n thanir ly ntr*rg c:hr.fa tridn khai trong qud trinlr thr;rc qui cbn th{p v} chua rlqrt hoachdti ra; iJfin doc chi ctrao ke ting cuth-rg tri4ch nhi€rn cua cdc cd nhan vd t6p thd HOi dOngthanh Iy trurugr,;u{tr)nh thuc hiOnthanh l-yiQu! tin dung nhfrn d6n, cldngttrili dd ra cfc u.iiii piuip nharn nAngcao hi0u quAcOngtiic thanhly QuVtfn dung nh0ndAn. 3. Ti0p tuc tharnrnrng Tinh iiy, Thdniruy vli Uy f':an cho ullArrclin tirrh, thdrrhphd truc thudc lnrrfp-$ong tang cudng chi dao cfip u!, t,;i 5un nh{tn dAn cdc cApvl c6c co quan bao v0 ph6pluAt cr ilia phirctrg1 cuc h0 trsl iicli t{0i ddng thanhly Qu-y- dung nhdndAntrong c6ng tdc lhu trdi nl-- tfn cho v'a3' dd thanhto6n cho cfc chu no, han chd d$n mfic ttr'rap ttjn thai tli sancdra nhat Qu! tfn dUngnhOndfln vh cira nhh nudc trong quri tr)nh tLranli dSngthiti lf, kh,1ntruong sdm.kdt thric c0ng tdc thanh li'. $di vdl nirir::rgQulr tfn dqng nhAndAndd thanh tofn hdt ciic khoan nctcho cdc cfrilintl ttreot1.uy dinh, cdn kh€intrur:ng dOnctdclhm thu tuc kdt thric thanh lf theo clurigrpr,vdlnh cua ph6plu0t. 4. Chi dao IIOi tldng thanh ly QuI tin dulrglnhAn i1;i!n ;
  3. dungnhandandangrhuchiOntha'h ly1chfi rich FI6iddngrhanhlf eu! tin dqngnh6nd6nchiurrdchnhiOrn hlnh Ctritiri nay. thi chi thi niy c6 hiQu saumudilamngiy, kd tt ngeyddngc6ngb6o. luc Noi nhdn: - Nhu khoAn5: Fr"o*c Doc,F - Thfr tucrngvi PTT Nguy6n Sinh Hilng (Od U/c); puo rHdNcodc - Vdn phdng Chfnh phil (2 bin); - VP TV/ Ding: - Ban lSnhdao NHNN; - B0 tu phlp (Dd kidm tra); - Tinh uf, Thlnh uf vh UBND ci{c tinh, Tp {u^r,,-z truc thu6c TW c6 QTDND (dd phdi hqp chi - QTDND Trung o*g; - Hisp hoi QTDNDVi€t Nam; - BAohidmtidngiii Vi€t Nam; - Luu VP, Vu PC,Vu CdcTCTDHT. rni,N MrNH ru.{N
Đồng bộ tài khoản