Chỉ thị 01-BYT/CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Chỉ thị 01-BYT/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01-BYT/CT về chấn chỉnh công tác quản lý tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01-BYT/CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01-BYT/CT Hà N i, ngày 02 tháng 2 năm 1991 CH THN V CH N CH NH CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC ƠN VN HÀNH CHÍNH VÀ S NGHI P Th c hi n ch th c a Ch t ch H BT s 439/CT ngày 24/12/1990 v ch n ch nh công tác qu n lý tài chính, B Y t có công văn hư ng d n các ơn v th c hi n như sau: Trong th i gian qua, cùng v i vi c th c hi n i m i cơ ch qu n lý c a Nhà nư c, các ơn v tr c thu c B có thêm ngu n thu t ho t ng kinh t , vi n tr qu c t , h p tác chuyên gia, h p tác lao ng, h c phí, vi n phí... kinh phí ph c v cho công tác ư c tăng thêm, ng th i còn dành m t ph n c i thi n i s ng cán b , nhân viên. Tuy nhiên, do cơ ch qu n lý m i chưa ng b , nhi u i m b t h p lý chưa ư c s a i, nh n th c v quy n t ch trong vi c s d ng kinh phí Nhà nư c c p cũng như các ngu n kinh phí khác còn nhi u sai l ch, công tác qu n lý chưa ư c ch t ch , ch h ch toán k toán, th ng kê không ư c ch p hành nghiêm túc cho nên bên c nh các m t tích c c nói trên, công tác qu n lý thu chi c a các ơn v tr c thu c B cũng còn nh ng khuy t i m, tiêu c c không nh bi u hi n dư i các hình th c sau ây: 1. Ch l p d toán thu, chi ngân sách hàng quý, năm không ư c ch p hành nghiêm ch nh, các kho n thu s nghi p, vi n tr , các kho n thu t ho t ng s n xu t d ch v không ư c tính toán y c th và ưa vào d toán hàng quý, năm. 2. Vi c chi tiêu không theo d toán, chưa ti t ki m các kho n chi tiêu hành chính như i n tiêu dùng, bưu phí, i n tho i, xăng d u ô tô h i ngh , công tác phí, mua s m trang thi t b nh p khNu quá t n kém. Có ơn v v n còn duy trì ch bao c p tr ti n i n tiêu dùng sinh ho t thay cho CBCNV ch c các khu nhà t p th . 3. Dùng kinh phí ư c c p chi ti p khách, quà bi u, chi oàn ra oàn vào, t ch c h i th o, chi nghi m thu các tài nghiên c u khoa h c quá m c, mang tính ch t phô trương hình th c, không tính toán hi u qu qua thi t th c. 4. Qu n lý khâu s a ch a xây d ng còn nhi u sơ h , nh t là khâu ch n ơn v thuê khoán, vi c xem xét thi t k d toán, nghi m thu quy t toán công trình còn ch m tr , ho c lãng phí. 5. Vi c s d ng ngu n thu t vi n tr qu c t , t các l p h c, h i th o do nư c ngoài tài tr chưa ư c qu n lý ch t ch và s d ng chưa t hi u qu t i ưu.
  2. 6. Chưa ch p hành y , ch h ch toán k toán như h ch toán hàng vi n tr có nơi ch theo dõi s lư ng chưa theo dõi giá tr và ánh giá hi u qu ngu n vi n tr , s dư công n cao và dây dưa nhi u năm, v t tư, tài s n m t mát hư h ng thư ng không ư c quy trách nhi m c th và gi i quy t s lý k p th i. Không ch p hành nghiêm ch nh ch báo cáo quy t toán theo quy nh hi n hành, như quy t toán g i quá ch m có ơn v 6 tháng sau m i xong quy t toán năm trư c, có ơn v quý 3 m i xong quy t toán quý 1. Có tài nghiên c u khoa h c không quy t toán hàng quý và ch làm quy t toán năm. 7. Công tác t ki m tra cơ s và công tác ki m tra, thanh tra xét duy t d toán và báo cáo quy t toán c a B v i cơ s còn b buông l ng, các ch , nh m c b t h p lý chưa ư c s a i k p th i. Các khuy t i m này, trư c h t thu c trách nhi m c a th trư ng ơn v , m t khác các k toán trư ng chưa làm y ch c năng ki m soát viên c a Nhà nư c v a làm tham mưu, v a yêu c u th trương và ơn v ch p hành úng ch tài chính c a Nhà nư c. Nhi u ng chí k toán trư ng còn y u v t ch c i u hành, m t s ng chí chưa quan tâm h c t p tinh thông v nghi p v nên công vi c bê tr , báo cáo quy t toán ch m B b Nhà nư c phê bình và nh c nh . Th c hi n Ch th s 439/CT ngày 24/12/1990 c a H i ng B trư ng ch m d t tình tr ng nói trên, ch n ch nh công tác qu n lý tài chính các ơn v , B Ch th các ơn v c n làm t t nh ng công vi c sau ây trong năm 1991. 1. Ph i c ng c ki n toàn b máy k toán cơ s , tăng cư ng cán b ph trách có phNm ch t và trình nghi p v , ch n ch nh công tác k toán, th ng kê, ch p hành úng các ch chi tiêu c a Nhà nư c và c a B , th c hi n úng ch k toán m i ban hành theo Quy t nh s 257/TC-C KT ngày 1/6/1990 c a B Tài chính. Tăng cư ng công tác t ki m tra phát hi n và ngăn ng a k p th i nhưng hành ng tham ô lãng phí các vi ph m chính sách ch k lu t kinh t - tài chính c a Nhà nư c, B s tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra v i ơn v cơ s n u phát hi n vi ph m v chi sai ch , chính sách quy nh, chi sai m c ích thì s xu t toán, thu h i n p vào ngân sách Nhà nư c. Th trư ng ơn v ph i ch u trách v các sai ph m. 2. Trong công tác l p d toán hàng quý, năm ph i l p y các ngu n thu, các kho n chi c n tính toán cho sát v i yêu c u th c t , khi chi tiêu ph i theo úng nh m c ch hi n hành v i tinh th n tri t ti t ki m theo Quy t nh s 140/H BT ngày 15/9/1987 c a H i ng B trư ng. Trư c m t ph i ti n hành làm ngay m t s vi c: a. Các ơn v không ư c t ý xây d ng các công trình h ng m c công trình ngoài k ho ch XDCB ã ư c B duy t, không ư c b sung thêm v n u tư vư t quá m c B duy t b ng b t c ngu n kinh phí nào n u không ư c B ng ý. Các ơn v HCSN không ư c l y kinh phí s nghi p ư c c p xây d ng m i nhà khách tr s làm vi c và nhà . Vi c ch ng xu ng c p các công trình các ơn v HCSN ph i có thi t k , d toán và ư c B duy t. b. Các ơn v không ư c dùng kinh phí mua s m nh ng trang thi t b nh p ngo i t ti n chưa th t c n thi t cho yêu c u công tác chuyên môn, nh t là nh ng th trong nư c ã s n xu t ư c.
  3. c. Ch p hành nghiêm ch nh ch tiêu biên ch và qu lương ã ư c B duy t. B ch c p phát ti n lương và các kho n ph c p theo lương cho các ơn v theo úng ch tiêu biên ch và qu lương ã duy t. d. Th c hi n ngay Ch th s 338/CT ngày 19/10/1990 c a Ch t ch H BT và Công văn 1719/TC - HCVX ngày 6/11/1990 c a B Tài chính v tri t ti t ki m tiêu dùng xăng, d u, nh m gi m nh m c tiêu hao xăng d u trên u xe, ch p hành nghiêm ch nh ch s d ng xe ô tô con. e. Tri t ti t ki m i n trong tiêu dùng t ng ơn v , nghiêm c m các ơn v dùng kinh phí HCSN thanh toán ti n i n nhà t p th cho CBCNV. ơn v c n có bi n pháp tích c c ph i h p v i ngành i n l p t ng b ng h i n cho các h tiêu dùng i n các khu t p th trư c ây s d ng chung v i i n c a cơ quan. g. Ti t ki m chi tiêu v h i ngh , ti p khách, ch trong trư ng h p th t c n thi t m i ư c t ch c h i ngh chuyên ngành và ph i ư c B duy t, chi tiêu cho h i ngh ph i theo úng ch do B Tài chính quy nh. Các cu c h i th o khoa h c ph i ư c chuNn b k v n i dung ưa l i hi u qu thi t th c, chi tiêu ti t ki m trong ph m vi d toán ư c duy t. T nay tr i, các cơ quan ơn v không ư c dùng rư u bia, thu c lá, nư c gi i khát nh p ngo i ti p khách. 3. Các ơn v không ư c dùng ti n h n m c Nhà nư c c p mua quà bi u cho khách nư c ngoài vào nư c ta, ho c quà bi u mang ra nư c ngoài vư t quá m c quy nh. Trong vi c giao d ch, ti p khách nư c ngoài c n thi tiêu úng ch quy nh, m b o l ch s , gi quan h t t trong công vi c. Quà bi u c a khách nư c ngoài cho cá nhân và t p th có giá tr l n như ô tô ... c n ph i báo cáo v i B n p vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. 4. Xoá b t t c các qu l p ra trái phép chi tiêu. T t c các ngu n thu, d ch v u ph i ghi vào s sách k toán c a h th ng tài kho n, k toán m i theo quy nh s 257/TC - C KT ngày 1/6/1990 c a B Tài chính, nghiêm c m các ơn v t t ra các l phí thu thêm v các d ch v ngoài các ch quy nh c th như: a. Ch thu m t ph n vi n phí ph i áp d ng úng như Q 45/H BT ngày 24/4/1989 và Thông tư 14/TT-CB ngày 15/6/1990 c a Liên B Y t - Tài chính và giá bi u t m th i v m t s d ch v y t kèm theo. b. i v i các d ch v khác: cho thuê nhà c a, các phương ti n chi u phim, video, âm thanh, qu ng cáo, t ch c d y ngoài gi và khám ch a b nh ngoài gi ph i th c hi n úng theo Thông tư 03/ TC-HCVX ngày 16/2/1989 c a B Tài chính. c. i v i kho n thu b ng ngo i t phát sinh t có ơn v như thu d ch v khám ch a b nh cho ngư i nư c ngoài ph i th c hi n theo Thông tư 19/BYT-TT ngày 26/7/1988 c a B . Các kho n thu b ng ti n, hàng hoá, tài s n do t ch c nư c ngoài ng h và vi n tr h p tác NCKH làm d ch v m các l p h c, h i th o t i Vi t nam ph i th c hi n úng như Thông tư s 10/BYT-TT ngày 8/4/1988 và Thông tư 22/BYT-TT ngày 20/11/1990 b sung c a B Y t .
  4. d. i v i kho n thu ti n m t s m t hàng vi n tr và thu l phí hàng vi n tr , các ơn v ph i th c hi n úng như Thông tư 24/BYT-TT ngày 1/11/1989 và Công văn 3769/KHTC ngày 9/8/1990 b sung c a B Y t . 5. Ch p hành nghiêm ch nh ch k toán m i; ôn c thanh toán công n không dây dưa nhi u năm, t ch c m t cách nghiêm túc và h p lý vi c như ng bán tài s n cũ không còn c n dùng c a cơ quan b sung cho kinh phí c a ơn v theo úng Thông tư 19/BYT-TT ngày 5/9/1989 c a B Y t . - Khai thác và t n d ng các ngu n vi n tr ã có nhưng chưa s d ng ho c dùng không h t công su t tránh lãng phí khâu s d ng. - V t tư, tài s n m t mát hư h ng c n quy trách nhi m, các hành vi vi ph m ch qu n lý tài chính, v t tư, tài s n c a Nhà nư c u ph i ư c x lý nghiêm minh theo pháp lu t. - Ch p hành ch g i báo cáo quy t toán v B theo Thông tư 57/TC-NSNN ngày 26/11/1990 c a B Tài chính. 6. Ti p t c nghiên c u tri n khai làm thí i m xây d ng qu b o hi m y t nh m huy ng s óng góp c a nhân dân, t o ngu n kinh phí cho công tác khám ch a b nh thay th d n vi c thu vi n phí, nâng cao trách nhi m c a các cơ quan, t ch c c a t ng cá nhân v i s nghi p chăm lo s c kh e cho nhân dân. - Ti p t c nghiên c u s a i, b sung ho c ngh B Tài chính s a i, b sung các chính sách, ch , nh m c cho phù h p v i c i m c a ngành. B yêu c u các cơ quan, ơn v tr c thu c thi hành nghiêm ch nh Ch th này, trong quá trình th c hi n n u có gì khó khăn vư ng m c, các ơn v g i báo cáo v B nghiên c u gi i quy t. K HO CH CH N CH NH CÔNG TÁC TÀI CHÍNH C A B Y T 1. C ng c l i h th ng tài chính - N m i ngũ k toán trong ngành, l p KH ào t o, b túc nâng cao trình cho cán b k toán. - Rà soát l i năng l c i ngũ k toán trư ng các ơn v tr c thu c ki n ngh v i cơ s b sung k toán trư ng có trình năng l c và phNm ch t tư cách t t. 2. T ch c công tác thanh tra tài chính - Nh c các ơn v t ki m tra - L p KH ki m tra thư ng xuyên các ơn v v các m t: + Ch p hành ch k toán m i
  5. + Ch p hành các ch chi tiêu tài chính, qu n lý hàng vi n tr , như ng bán tài s n t i các ơn v . + Ki m tra t t c các ngu n thu: (kinh phí s nghi p, ngo i t , XDCB, Vi n tr , Vi n phí, d ch v , h i th o ...) 3. Duy t quy t toán 1990 các ơn v tr c thu c, l p và g i báo cáo quy t toán k p th i h n quy nh. 4. Rà l i các ch chi tiêu tài chính, k p th i ngh B s a i ho c ngh B Tài chính s a i cho h p lý v i th c t hi n nay. 5. Xem xét l i các t ch c làm kinh t trong các ơn v tr c thu c, nh ng t ch c chưa th t c ph i ăng ký l i, ch n ch nh qu n lý, th t c. Nh ng t ch c không i u ki n ph i ình ch ho t ng. 6. Th c hi n thanh lý tài s n và gi i quy t công n 2 vime, các công ty và các ơn v có quan h kinh t v i B . 7. Ti p t c tri n khai làm thí i m xây d ng qu b o hi m y t thay th d n vi c thu vi n phí trong ngành Y t . Ph m Song ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản