Chỉ thị 01/LĐTBXH-CT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Chỉ thị 01/LĐTBXH-CT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 01/LĐTBXH-CT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tăng cường công tác chống tiêu cực, tham nhũng trong ngành lao động- thương binh và xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 01/LĐTBXH-CT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. Ch Ø   Þ th c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  01/L§T B X H­C T  n g µ y  20  th¸ng  01 n¨ m  1997 v Ò  t¨ng c ê n g  c«n g  t¸c h è n g  tiªu ù c, tha m  n h ò n g    c  c trong n g µ n h  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi M Êy  n¨m  qua    µnh    thih c¸c NghÞ   Õt,ChØ   Þ  ña  quy   th c §¶ng,Nhµ   ícvÒ     n  chèng    ùc  tiªuc tham  òng  nh trong c¸cc¬      quan,®¬n  Þ    v qu¶n  ýNhµ   íc,ngµnh  l  n  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi®∙  chøc  ùc hiÖn    X∙    tæ  th   nghiªm  chØnh  µ    v thu ® îc nh÷ng  Õt    k qu¶  íc ®Ç u.  õ   ¬  b  T c quan  é   n   a   ¬ng  µ  ¬  ë    B ®Õ ®Þ ph v c s cho ®Õ n  nay  a    ch ®Ó x¶y    ÷ng  ô  Öc    ùc,tham  òng  ínnghiªm  äng, ra nh v vi tiªuc   nh l  tr   Bé   ∙  ® phæ   Õn  µ  Ëp  Ên  y      bi v t hu ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  µ   íccho  ®Þ c Nh n   nªn  è  s vô  Öc    ùc  vi tiªuc tham  òng  nh gi¶m  ¸ng  Ó   víi   ® k so    n¨m  íc®©y.  ét  è  ¬  c¸c tr   M sc chÕ,  Ýnh  ch s¸ch  ∙  îc nghiªn cøu    ®®    bæ sung  öa  æi, quy  Õ   s®   ch qu¶n  ýtµi l    chÝnh, tiÒn  èn, ch¬ng  ×nh,dù  ® îc ph©n  Êp    v  tr   ¸n    c cho  a   ¬ng  µ    ®Þ ph v quy ®Þnh  chÆt  Ï vÒ   ¬  Õ   ch   c ch qu¶n  ý.Bé,  µnh  ∙  l  ng ® t¨ng cêng    c«ng    t¸cthanh  tra,kiÓm     ∙    Ön  Þp  êivµ  ö  ýnghiªm    tra® ph¸thi k th   x l   theo ph¸p  Ëtm ét  è  ô  lu   sv viÖn  Èy    µ  ∙    åisè  Òn thÊttho¸t x ra v ® thu h   ti       cho c«ng  ü. qu Tuy nhiªn,t×nh  ×nh    ùc    h tiªuc tham  òng  nh trong ngµnh  Én    v cßn x¶y    ra. Qua      ña  tØnh,thµnh  è,trong n¨m  b¸o c¸o c 53    ph     1996  Én  v cßn  tØnh,thµnh  33    phè  ã  ÷ng  ô  Öc    ùc, tham  òng; sè  Òn  Êt tho¸të  ét  è  ô  c nh v vi tiªuc   nh   ti th    m sv còng    n   µng    iÖu ®ång, cã  ¬iqua  lªn®Õ h tr¨m tr     n  thanh    ∙    åicho  tra® thu h   c«ng  quü  Çn  g b¶y tr¨m  iÖu ®ång. M Æt   tr     kh¸c,trong m ét  è  Ünh  ùc      sl v c«ng    ña  t¸cc ngµnh cßn    ®Ó x¶y    ÷ng  ô  Öc    ùc  ra nh v vi tiªuc tham  òng    iÓn nh  nh ph¸ttr   trong  viÖc  Ðt duyÖt  ëng  Ýnh  x  h ch s¸ch th ng    ¬ binh,liÖtsÜ, n©ng  ¹ng  ¬ng  Ëtth     h th t ­ ¬ng binh;xÐt  Öt  ¬ng  ×nh,dù  vay  èn    Õt  Öc  µm, ®Ç u       duy ch tr   ¸n  v gi¶iquy vi l   t x©y  ùng  ¬  d c b¶n  v.v. . . § Ó   Õp  ôc thùc hiÖn  ñ  ¬ng  ña  ti t     ch tr c §¶ng  µ  µ   íc vÒ   èng  v Nh n   ch tham   nhòng  trong ngµnh    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,b¶o  Ö   tÝn  µ  Þ   v X∙    v uy  vv thÕ  ña  µnh, gãp  Çn    nh,    iÓn kinh tÕ      éicña  t  íc. c ng   ph æn ®Þ ph¸ttr     ­ x∙ h   ®Ê n   Bé   cÇu    ng  Ý  ñ tr ng  n  Þ, Gi¸m  c  ë   yªu  c¸c ®å ch th   ë ®¬ v   ®è S Lao  ng    ¬ng   ®é ­ Th binh vµ    éitØnh,thµnh  è    o  ùc hiÖn  ét  è  Ö m  ô    X∙ h     ph l∙nh®¹ th   m s nhi v sau  y: ®© 1. TiÕp  ôc hoµn  Ön    Ýnh    t  thi c¸c ch s¸ch,chÕ   ,      ®é c¸c quy  Õ   ch qu¶n  ý, l  nhÊt  µ quy  Õ   l  ch qu¶n  ýtµichÝnh      Ðt    ñ  ôc hå  ¬  i  íic¸c l    ®Ó so¸tx c¸c th t   s ®è v     ®èi t ng hëng  Ýnh   î   ch s¸ch ®ang    qu¶n  ý, ×  ýdo  µo    a  îcthÈm  Öt  l   l   n ®ã ch ®   v duy kü  µng, ®ång  êikiÓm     Èm   nh  c   th   tra,th ®Þ chÆt  Ï nh÷ng  å  ¬  íi tr c khi ch   h s m   í    quyÕt  nh  ®Þ cho  i îng  ëng  Ýnh  ®è t h ch s¸ch,chÕ   .  Æt     ®é M kh¸c cÇn    b¸o    c¸o ngay  íiBé   ÷ng  íng  ¾ c,  Êt  îp  ý trong  Ýnh  v   nh v m b h l  ch s¸ch,chÕ     ∙      ®é ® ban hµnh    é  ®Ó B xem   Ðt bæ   x   sung,söa  æi  Þp  êi.   ® k th 2. ChØ   o    n  Þ  ùcthuéc chÊp  µnh  ng    ®¹ c¸c ®¬ v tr     h ®ó nguyªn t¾c    qu¶n  ý l  tµichÝnh, vËt t  Òn  èn       , ti v theo  Ët ng©n  Lu   s¸ch vµ    b¶n  íng  Én  ña    c¸c v¨n  h d c c¬ quan  chøc n¨ng.C¸c  ¬ng  ×nh,dù    éc ngµnh    ch tr   ¸n thu   qu¶n  ý® îcBé  l     hoÆc   Uû  ban  ©n  ©n  a  ¬ng  nh d ®Þ ph giao cho  n  Þ    ®¬ v ph¶ix©y  ùng    d quy  Õ   ch qu¶n  lý chÆt  Ï,quy  ×nh  Ën  µnh  ña  ¬ng  ×nh,dù  ®óng  ôc   ch,   ch   tr v h c ch tr   ¸n  m ®Ý  
  2. 2 ®óng  i îng  µ  t hiÖu  ®è t v ®¹   qu¶ cao. §Æc   Öt chó    ÷ng    bi   ý nh kho¶n kinh phÝ     ngoµing©n    s¸ch theo ®óng      nguyªn t¾c    qu¶n  ýtµichÝnh. l    3. T¨ng  êng    c c«ng    t¸cthanh    Óm     ña  µnh  tra,ki trac ng theo ph¸p  Ëtlao lu     ®éng  µ  v Ph¸p  Önh  l thanh    ích Õt    äng c«ng    tra,tr   coitr   t¸cthanh    éibé    tran   c¸c ®¬n  Þ  ¬  ë, ® Æc   Öt thanh    Óm     Õ           ån  vcs  bi   tra,ki trach ®é chitiªuc¸c ngu kinh   phÝ  µitrî µ  t     kh«ng  éc ng©n  v thu   s¸ch Nhµ   íccÊp      n  ®Ó ng¨n  chÆn,    Ön  ph¸thi nh÷ng    ãt,xö  ýkÞp  êivµ  sais   l   th   nghiªm  minh  ÷ng    ¹m. Kiªn quyÕt  u   nh viph     ®Ê tranh chèng    Ön îng n Ó     c¸c hi t   nang, nÐ     tranh vµ    bao che,coi®©y   µ hµnh       l  vi tiÕp taycho  Îtiªucùc     k    tham  òng  nh ph¶i® îcxö  ýnghiªm  ¾c.     l  kh 4. KiÖn  µn  ¾p  Õp  ¹ tæ    to s x l i chøc  bé  i  íinh÷ng  Ünh  ùc,c«ng    c¸n  ®è v   l v  viÖc  Ô   Èy  d n sinh tiªucùc     tham  òng    µm  nh nh l c«ng    ô lýhå  ¬  Ðt duyÖt  t¸cth     s x   chÝnh s¸ch chÕ   ,  ¬ng  ×nh dù      ®é ch tr   ¸n vay  èn    Õt viÖc  µm  v gi¶iquy   l v.v.   Ç n   .C . chó    ùa chän  µ    Ö m   ÷ng    é  ã  È m   Êt ®¹o  øc, b¶n  Ünh  ýl   v bæ nhi nh c¸n b c ph ch   ®   l chÝnh  Þ,n¨ng  ùct ng  tr   l  ¬ xøng  íi Ö m  ô  îcgiao. v  nhi v®  5. C¸c  n  Þ  õ c¬    ®¬ v t   quan  é   n   ë   B ®Õ S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    tØnh, thµnh  è    ph ph¶ix©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  µ  Ön    d ch tr   ho v bi ph¸p  ô  Ó  c th nh»m  ng¨n  õa    ùc  ng tiªuc tham  òng  nh trong  n   Þ.  µng  ®¬ v H n¨m  Õn  µnh  ti h "®¨ng  ý  k kh«ng    ®Ó x¶y      ùc  ra tiªuc tham  òng  nh trong ®¬n  Þ"  éc lÜnh  ùc    v thu   v phô tr¸ch. Chèng    ùc  tiªuc tham  òng  µ c«ng  Öc  ã  nh l  vi kh kh¨n  phøc  ¹p nªn  ch  t  ®Ý th©n  ñ tr ng  n  Þ, Gi¸m  c  ë   th   ë ®¬ v   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitØnh,   X∙      thµnh  è  ph ph¶i trùc tiÕp     chØ   o  ®¹ chÆt  Ï,ph¶i tiÕn  µnh  êng  ch     h th xuyªn  µ  v li   ôc ®Ó     Ön  ªnt   ph¸thi ng¨n  chÆn   ím  µ  ö  ýkÞp  êinh÷ng  ô  Öc  Èy    s v x l  th   v vi x ra vµ  Þu  ch tr¸chnhiÖm  Ò   ÷ng  ô  Öc    ùc,tham  òng  ra trong®¬n     v nh v vi tiªuc   nh x¶y      vÞ, ®Þa  ¬ng  × nh. Ph¶ith ng    ph m     ê xuyªn b¸o    µ      Õn  ù    o  ña    c¸o v xiný ki s l∙nh®¹ c c¸c cÊp  û    u §¶ng, chÝnh  Òn  a   ¬ng, sù  èi hîp    quy ®Þ ph   ph   chÆt  Ï víic¸c c¬  ch       quan  chøc n¨ng. Thñ  ëng    n  Þ, Gi¸m  c  ë   tr c¸c ®¬ v   ®è S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi v X∙    tØnh, thµnh  è    ph ph¶itæ    chøc  iÓn khaithùc hiÖn  tr       ChØ   Þ  µy, th¸ng 6  µ  th n    v cuèim çi    n¨m, b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  èng    ùc,tham  òng  íiBé.  ÷ng  ô  ch tiªuc   nh v  Nh v viÖc    ùc  tiªuc tham  òng  õ 100  iÖu ®ång  ëlªnsau      Ön  ë     nh t  tr   tr     khiph¸thi S b¸o c¸o ngay  Ò   é.   vB

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản