Chỉ thị 02/1998/CT-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
3
download

Chỉ thị 02/1998/CT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/1998/CT-BCN về công tác quốc phòng năm 1998 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/1998/CT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/1998/CT-BCN Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 1998 CH THN V CÔNG TÁC QU C PHÒNG NĂM 1998 Th c hi n Ngh nh 19/CP c a Chính ph , Ch th s 2416 ngày 28/12/1996 c a B Qu c phòng và công văn hư ng d n c a B Công nghi p v công tác qu c phòng năm 1997, các cơ quan, doanh nghi p thu c B ã có nhi u c g ng, t k t qu t t, t o ư c chuy n bi n tích c c, góp ph n vào vi c gi v ng và n nh tr t t , tr an, t o môi trư ng thu n l i cho xây d ng và phát tri n kinh t . Tuy nhiên, quá trình th c hi n công tác qu c phòng các cơ quan doanh nghi p còn nh ng v n ph i ti p t c nghiên c u, th c hi n cho phù h p v i yêu c u k t h p kinh t v i qu c phòng m t cách toàn di n, v ng ch c. Năm 1998, tình hình th gi i và khu v c v n còn di n bi n ph c t p, có nh ng bi n ng khó lư ng. i v i nư c ta các th l c thù ch v n ti p t c th c hi n chi n lư c “Di n bi n hòa bình” nh m gây b o lo n, l t b ng các th o n tinh vi và quy t li t hơn. B n ph n ng trong nư c và qu c t r t mu n l i d ng tình tr ng qu n lý y u kém c a m t s cơ s a phương, kích ng gây m t n nh v an ninh chính tr , tr t tư an toàn xã h i. ti p t c th c hi n Ngh nh 19/CP theo tinh th n Ngh quy t i h i VIII, chương trình hành ng năm 1998 c a Chính ph và Ch th 1807 c a B qu c phòng, B Công nghi p yêu c u các cơ quan, doanh nghi p tri n khai th c hi n công tác qu c phòng năm 1998 như sau: 1/ Ti p t c th c hi n Ngh nh 19/CP ngày 12/3/1994 c a Chính ph , t ng bư c ưa công tác qu c phòng các cơ s i vào chi u sâu, thi t th c và nâng cao hi u l c. Lãnh o các cơ s , c n ti p t c nghiên c u, n m v ng ư ng l i, quan i m qu c phòng c a ng trong s nghi p xây d ng và b o v T qu c, k t h p ch t ch vi c xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh té v i qu n lý qu c phòng – an ninh, t o s chuy n bi n m nh m , ng b v nh n th c và t ch c th c hi n t cơ s n toàn ngành cho phù h p v i c i m tình hình, yêu c u, nhi m v c a ngành và a phương, ưa công tác qu c phòng i vào chi u sâu, có n n p, ch t lư ng cao và ư c qu n lý theo pháp lu t. Các cơ s thu c các T ng Công ty: Thép Vi t Nam, Máy và Thi t b công nghi p, Máy ng l c và Máy nông nghi p, Hóa ch t Vi t Nam... ã th c hi n thí i m ng
  2. viên công nghi p theo k ho ch ư c phân công. Các cơ s này c n t ch c sơ k t 4 năm chuNn b cho năm 1999 B t ng k t 5 năm th c hi n Ngh nh 19/CP m t cách an toàn, báo cáo Chính ph . 2/ Ti p t c ch o vi c ph i h p xây d ng khu v c phòng th t nh thành ph : Các cơ s ph i h p v i các a phương giáo d c sâu r ng ý th c qu c phòng cho cán b công nhân viên, k t h p ch t ch phát tri n kinh t v i c ng c qu c phòng an ninh, t o th phòng th v ng ch c t cơ s , s c giành th ng l i trong phòng ch ng “Di n bi n hòa bình”, b o lo n l t , gi v ng n nh chính tr t ng cơ s và a phương; quán tri t t nh n th c n vi c xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t , m b o g n ch t l i ích kinh t v i qu c phòng an ninh. Theo s ch o và hư ng d n c a B Qu c phòng và Ban Ch huy quân s các a phương, xây d ng k ho ch phòng th dân s nh m chuNn b tinh th n l c lư ng v t ch t, s n sàng i phó có hi u qu v i thiên tai và các tình hu ng phá ho i, xâm lư c c a ch. 3/ Công tác tuy n quân và dân quan t v : Các ơn v cơ s ti p t c t ch c quán tri t, tri n khai các Pháp l nh dân quân t v , Pháp l nh d b ng viên, Lu t nghĩa v quân s ; t ch c ăng ký ngu n, m b o s lư ng, ch t lư ng, xây d ng ch , n n p qu n lý theo quy nh c a các Pháp l nh và Lu t. Ti p t c th c hi n nghiêm ch nh Ngh nh 47/CP ngày 12/3/1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, V t li u n , công c h tr và Thông tư Liên B s 01/1998/TTLB- CN-NV ngày 13/1/1998 c a B Công nghi p và B N i v hư ng d n v qu n lý kinh doanh cung ng v t li u n công nghi p. 4/ Công tác ng viên công nghi p ph c v qu c phòng: B Qu c phòng s ti p t c nghiên c u, l p k ho ch ng viên công nghi p và ng viên l c lư ng k thu t c a các ngành công nghi p ph c v quân khí, quân nhu, quân trang, quân lư ng... các cơ s công nghi p toàn qu c và m t s tr ng i m n m trên a bàn quân khu V, quân khu I, quân khu Th ô. C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, các T ng Công ty có các thành viên ư c B Qu c phòng ch n làm thí i m c n t o i u ki n cho cơ s ph i h p ch t ch v i các oàn nghiên c u t ư c k t qu t t nh t. 5/ Th c hi n chính sách h u phương quân i: Ti p t c giáo d c cho toàn th cán b công nhân viên trong toàn ngành hi u rõ n i dung và ý nghĩa chính tr c a chính sách h u phương quân i. Ti p t c v n ng hư ng ng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia ình li t s , bà m Vi t Nam anh hùng và ngư i có công v i nư c. 6/ Báo cáo k t qu th c hi n nhi m v công tác qu c phòng: Ch th này ư c ph bi n n các cơ s trong ngành thi hành.
  3. Các cơ s nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo v B theo th i h n quy nh./. K/T B TRƯ NG B CÔNG NGHI P TH TRƯ NG Nơi nh n: 68 ơn v thu c B , B Qu c phòng ( b/c), Các thành viên Ban Ch o, Lưu VP, KH T. Lê Huy Côn
Đồng bộ tài khoản