intTypePromotion=1

Chỉ thị 02/1999/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
56
lượt xem
1
download

Chỉ thị 02/1999/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/1999/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước về việc Ngân hàng Quốc doanh tham gia góp vốn và cử người quản trị, kiểm soát, điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/1999/CT-NHNN5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  h è n g  ® è c  N g © n  h µ n g  N h µ  n íc s è  02/1999/CT­N H N N 5 T n g µ y  12 th¸ng 4 n¨ m  1999 V Ò   Ö c N g © n  h µ n g  q u è c d o a n h  tha m  gia  vi g ã p  v è n v µ  c ö  n g êi q u ¶ n  tr Þ, Ó m  so¸t,  ki   ® i Ò u   µ n h  c¸c N g © n  h µ n g   ¬ n g  m ¹ i C æ   h Ç n h th p   Trong  êigian  th   qua, nhiÒu      Tæ chøc  Ýn  ông, ® Æc   Öt lµ c¸c Ng ©n   td   bi       hµng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ¹t®éng  Ð m   Öu  th m  ph ho   k hi qu¶, kinh doanh      thua  ç.V×   l  vËy,m ét  è  ©n   µng  Ön  ang    s Ng h hi ® gÆp   ã  kh kh¨n vµ  ã    c nguy  ¬  æ   ì,lµm  c ® v  ¶nh  ëng  í  ù   toµn  ña  h Ö   èng. Nguyªn  ©n  ¬  h ti s an  c c¶  th   nh c b¶n  Én  n   d ®Õ t×nh  ¹ngtrªnlµdo  Çu  Õt    ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  Ön  tr       h h c¸c Ng h th m   ph hi nay  µl  c¸c ®¬n   Þ    îc ®iÒu    v ®  chØnh  õ c¸c tæ  t     chøc  Ýn  ông  ®êi  íc c¸c ph¸p td ra  tr       lÖnh  Ò   ©n   µng  íinhiÒu  ån  ¹   èn  ù cã  v Ng h v  t t i v t   cßn  : qu¸  á, n¨ng  ùc qu¶n  nh   l  trÞ, ®iÒu  µnh  ña  é     h c b m¸y  l∙nh ®¹o    cßn  Êt  Ëp,  Õu  Õn  bc thi ki thøc, kinh     nghiÖ m   nªn  a  ¸p  ch ® øng  îc yªu  Çu  Ò   ¹t®éng  ©n  µng  µ  ßi  ái ®  c v ho   ng h v® h  cña  Òn  n kinh tÕ  Þ  êng. LuËt c¸c Tæ     th tr      chøc  Ýn  ông  ã  Öu  ùc thihµnh  td c hi l     tõ ngµy    01/10/1998  òng  ∙  c ® quy  nh  ®Þ “tæ  chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   td cæ ph c Nh nícvµ  ©n  ©n”.Tuy    nh d   nhiªn, Ön   hi nay  Òu  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  nhi Ng h th m   ph kh«ng  ã  èn  ãp  ña    c v g c c¸c Doanh  nghiÖp  µ   íc vµ  èn  ãp  ña    ©n   Nh n   v g c c¸c Ng hµng  èc  qu doanh.§ Ó   ¾c  ôc  ÷ng  ån t¹   Õu  Ð m   ña    ©n  µng    kh ph nh t   iy , k c c¸cNg h th ng  ¹icæ   Çn  µ  ¬ m   ph v duy  ×sù  toµn,æn   nh  tr   an    ®Þ trong ho¹t®éng  ña  µn     c to h Ö   èng  ©n   µng, gãp  Çn   th Ng h   ph b¶o  ¶m   ninh  Ýnh  Þ, x∙ héi,Bé   ® an  ch tr       chÝnh  Þ vµ  Ýnh  ñ  ∙  ã  tr   Ch ph ® c Th«ng  b¸o  è  s 144/TB­   µy  TW ng 3/6/1998  µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 96/1998­ TTg  µy  ng 19/5/1998  Ò   v c«ng    Ên  t¸cch chØnh, cñng    cè, s ¾p   Õp  ¹    ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  µ    x lic¸c Ng h th m  ph v chØ   o    ©n   ®¹ c¸c Ng hµng  èc  qu doanh  tham  gia  ãp  èn, qu¶n  Þ,®iÒu  µnh, kiÓm   g v  tr   h   so¸tho¹t     déng  i víi Ö   èng  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn. ®è     th h Ng h th m   ph § Ó   ùc hiÖn  th   nghiªm  ócchñ  ¬ng  ña  é  Ýnh  Þvµ  ñ íng Ch Ýnh  t  tr c B ch tr   Th t   phñ, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc yªu  Çu  ñ   Þch  éi  ng    ®è Ng h Nh n   c Ch t H ®å qu¶n  Þ, tr   Tæng  gi¸m  c    ©n  µng  èc  ®è c¸c Ng h qu doanh  chøc  ùc hiÖn  Öc  ãp  èn  tæ  th   vi g v vµ  ö  êitham    c ng   giaqu¶n  Þ,®iÒu  µnh,kiÓm    i víi   ©n  µng  ­ tr   h   so¸t®è     Ng c¸c h th ¬ng  ¹icæ   Çn  m   ph theo m ét  è  éidung  ô  Ó      sn  c th nh sau: 1. C¸c  ©n  µng  èc    ng h qu doanh tham    ãp  èn  µ  ö  êi qu¶n  Þ, gia g v v c ng   tr   ®iÒu  µnh    ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn, gå m: h c¸cNg h th m   ph   ­Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam;   h Ngo   ¬ Vi   ­Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng  ÖtNam, th Vi   ­Ng ©n  µng  Çu   µ    iÓnViÖtNam;   h § tv ph¸ttr     ­Ng ©n  µng    h N«ng  nghiÖp  µ    iÓnn«ng  v ph¸ttr   th«n ViÖtNam.     2. C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  éc diÖn  îcNg ©n   µng  èc    Ng h th m   ph thu   ®  h qu doanh  ãp  èn,gå m: gv  ­ C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ®«  Þ  µ    Ng h th m   ph ( th v n«ng th«n)cha  ã  èn    cv gãp    Çn  ña  ©n  µng  èc  cæ ph c Ng h qu doanh. ­ Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  îcm ét  ©n  µng  èc    h th m   ph ®  Ng h qu doanh  tham  gia  ãp  èn  g v theo  yªu  Çu  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ    ¬  ë  ï  îp  íi c c Th t Ch ph trªn c s ph h v   nguyªn t¾c  t¹ ®iÓ m       nªu    i 5.1 ChØ   Þ  µy. th n
  2. 2 3. Tõng  ©n  µng  èc    Ng h qu doanh  Çn  ñ  ng  Õp xóc,t×m  Óu  ×nh  c ch ®é ti     hi t h×nh  ¹t®éng  ho   kinh doanh, n¨ng  ùc tµichÝnh, kh¶      l     n¨ng ph¸ttr Ón cña     i   c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  µ   n  Þ  ù  nh  h th m   ph m ®¬ v d ®Þ mua     Çn. Trªn c¬  cæ ph     së  ,  µn  ¹c thèng  Êt víi   o  ©n  µng    Çn  ©y  ùng  ¬ng  ®ã b b   nh     l∙nh®¹ Ng h cæ ph xd ph ¸n  ãp  èn  µ  ¨ng  ývíiNg ©n   µng  µ   ãc  Ò   êi®iÓ m,  g v v® l    h Nh n v th   møc   èn  v mua   cæ   Çn   µo  õng  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn    èng  c  ©n   ph vt Ng h th m  ph ®Ó Th ®è Ng hµng  µ   ãc  Nh n xem   Ðt,chÊp  Ën. x  thu 4. Ng ©n   µng  ¹ith ng,Ng ©n  µng    h Ngo   ¬   h C«ng  ¬ng  µ  ©n  µng  Çu  th v Ng h § tvµ    Ph¸ttr Ón xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  ãp  èn  µ  ö  êitham     i   x  ®Þ vi g v v c ng   gia qu¶n  trÞ,kiÓm    so¸t, iÒu  µnh  i víi   ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  «  Þ;   ® h ®è     Ng c¸c h th m   ph ® th   Ng ©n  µng  h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n xem  Ðt,quyÕt ®Þnh    x    tham   gia®èi víi   ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn        Ng c¸c h th m   ph n«ng  th«n. 5.Nguån  èn  µ  ûlÖ    v v t   tham    giamua    Çn: cæ ph 5.1  Öc  ©n   µng  èc  Vi Ng h qu doanh  ãp  èn  g v mua     Çn  ña  ©n   cæ ph c Ng hµng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  th m   ph trong ChØ   Þ  µy  îc thùc hiÖn    th n ®     theo nguyªn  ¾c  t sau: ­ Tù   ñ, tù chÞu    ch     tr¸chnhiÖm,      ®ñ kh¶ n¨ng  µichÝnh  µ  ¶m   t  v® b¶o    an toµn  cho  ©n  µng  ã  èn  ãp. Ng h cv g ­ChØ   ö  ông  èn  ùcã      sd v t   ®Ó tham    ãp  èn  giag v mua    Çn. cæ ph ­ Tæng  è  èn  ö  ông  ïn vèn,li     sv sd h    ªndoanh,mua    Çn  µ  µnh  Ëp   cæ ph v th l  C«ng    tycon  ña  õng Ng ©n  µng  èc  ct  h qu doanh  kh«ng  îcvît ®   møc  quy  nh. ®Þ ­  è   èn  Sv tham  gia mua     Çn   ña  õng  ©n   µng  èc  cæ ph c t Ng h qu doanh  kh«ng qua 10%   èn  iÒu  Ö  ña  õng  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ù  v® lc t Ng h th m  ph d ®Þnh tham  gia. ­ M ét    hoÆc   ét  è  ©n   µng  èc  m s Ng h qu doanh  ã  Ó  ïng  c th c tham    gia mua   cæ   Çn  ña  ét  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn. ph c m Ng h th m   ph ­ 5.2 Trong  êng  îp  Æc   Öt,xÐt  Êy  Çn  tr h® bi   th c ph¶i gãp  èn  ng      v nh do thiÕu  ån  èn  ngu v hoÆc   îtqu¸ tû lÖ  v       cho  Ðp, Ng ©n   µng  èc  ph   h qu doanh ph¶i  cã  êtr×nh b¸o c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   ãc    ×nh Thñ íng ChÝnh  t      ®è Ng h Nh n ®Ó tr   t  phñ xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    6. V Ò   Öc  ö  êi tham      vi c ng   gia qu¶n  Þ,kiÓm   tr   so¸t,®iÒu  µnh  ¹  ©n     h ti Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn: th m   ph 6.1 C¸c  ©n  µng  èc    Ng h qu doanh  ph¶icö    é  ã    c¸n b c tr¸chnhiÖ m,  ã  È m     c ph chÊt ®¹o  øc  µ  ã  ×nh ®é     ® v c tr   chuyªn m«n   µm  êi®¹idiÖn    l ng     cho  ©n   µng  Ng h m × nh    ®Ó tham   gia øng  ö  µo    c v c¸c chøc danh  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þ, tr   Ban  Óm  ki so¸t,  Ban  iÒu  µnh  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn. ® h Ng h th m   ph 6.2 Ng êi® îccö  µm  idiÖn  ¹ Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn        l ®¹   t  i h th m   ph kh«ng    vi ph¹m    iÒu        LuËt      c¸c ® 37, 38, 39, 40  c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  µ    td v c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ã  ªnquan  h c li   kh¸c. 6.3 Ng êi®¹idiÖn  ña  ©n   µng  èc       c Ng h qu doanh  ¹  ©n   µng    Çn   tiNg h cæ ph chÞu tr¸chnhiÖ m   c¸o kÞp  êi, y    ×nh  ×nh  ¹t®éng, viÖc  Êp    b¸o    th   ®Ç ®ñ t h ho     ch hµnh    c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtcña  ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  µ    Êt    Ng h th m   ph v ®Ò xu   nh÷ng    gi¶iph¸p  nh»m   ¶m   ® b¶o  toµn  è  èn  ãp  ña  ©n   µng  èc  an  s v g c Ng h qu doanh    ñ   Þch  éi  ng  lªn Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ©n   µng  èc  ®è Ng h qu doanh.
  3. 3 7. Thanh    ©n   µng, Vô     ©n   µng  µ      tra Ng h   c¸c Ng h v chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   ãc  (n¬icã  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  Æt  ôsë  Ýnh) cã  n     Ng h th m   ph ® tr   ch   tr¸ch   nhiÖ m   íng dÉn  µ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó   ©n   µng  èc  h  v t  ki thu l   i Ng h qu doanh  ×m  t hiÓu,®¸nh    ng  ùc tr¹ngNg ©n  µng    Çn  ù  nh  ãp  èn.   gi¸®ó th     h cæ ph d ®Þ gv Thñ   ëng    ô   ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   ãc  tr c¸c V c li   thu Ng h Nh n Trung  ng;¬  Gi¸m  c  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   ãc  Ng h Nh n tØnh, thµnh  è; Chñ   Þch  éi   ph   t H  ®ång  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ©n   µng  èc  ®è Ng h qu doanh, Ng ©n   µng  ¬ng    h th m¹i cæ   Çn    ph ph¶i nghiªm  óc thùc  Ön    t  hi chØ   Þ  µy. Trong  th n   qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn, m äi  íng  ¾ c     v m ph¶i ® îc ph¶n     ¶nh, b¸o    c¸o  Þp  êib»ng  k th   v¨n b¶n    lªn Thèng  c  ©n  µng  µ   ãc    ã  ñ  ¬ng,biÖn  ®è Ng h Nh n ®Ó c ch tr   ph¸p gi¶i     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2