intTypePromotion=1

Chỉ thị 02/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
112
lượt xem
21
download

Chỉ thị 02/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2004/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ   cña thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc sè 02/2004/CT­NHNN  ngµy 06 th¸ng 02 n¨m 2004 VÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c  b¶o ®¶m an toµn trong ho¹t ®éng thanh to¸n  ®iÖn tö ng©n hµng Nh÷ng   n¨m   qua,   ho¹t   ®éng   thanh   to¸n   qua   ng©n   hµng   kh«ng ngõng  ®îc cñng cè, n©ng cÊp b»ng viÖc  ®Çu t  trang   bÞ  kü  thuËt c«ng nghÖ  hiÖn  ®¹i vµ  tõng bíc hoµn thiÖn hÖ   thèng c¬  së  ph¸p lý  phï  hîp. §iÒu nµy  ®∙ gióp cho c«ng   t¸c   thanh   to¸n   ®îc   th«ng   tho¸ng,   kh«ng   ®äng   vèn,   t¨ng   nhanh vßng quay cña  ®ång vèn cho c¸c doanh nghiÖp; tháa   m∙n  ®Çy  ®ñ  kh¶ n¨ng chi tr¶ cho c¸c nhu cÇu kinh tÕ  x∙   héi; gãp phÇn b×nh æn gi¸ trÞ ®ång tiÒn, æn ®Þnh nÒn kinh   tÕ   vÜ   m«,   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi   trong   huy   ®éng   vèn,   phôc vô  cã  hiÖu qu¶ nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ­ x∙ héi,   c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, thóc ®Èy toµn bé nÒn kinh tÕ   ph¸t triÓn. §ång thêi t¨ng cêng vai trß qu¶n lý  Nhµ  níc   cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam (NHNN)   ®èi víi c¸c ho¹t   ®éng   ng©n   hµng   vµ   t¹o   m«i   trêng   thuËn   lîi   ®Ó   c¸c   ng©n   hµng   cña   ViÖt   Nam   tõng   bíc   héi   nhËp   víi   céng   ®ång   tµi   chÝnh khu vùc vµ  quèc tÕ. Tuy nhiªn, trong c«ng t¸c qu¶n   lý  ho¹t  ®éng thanh to¸n  ®iÖn tö  cña mét sè  tæ chøc tÝn   dông ®∙ cã biÓu hiÖn thùc hiÖn cha tèt mét sè quy ®Þnh vÒ   an   toµn   b¶o   mËt   nh:   giao   cho   mét   ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu   kh©u xö lý nghiÖp vô mµ theo quy ®Þnh ph¶i giao cho nhiÒu   ngêi; dïng chung m∙ khãa b¶o mËt  ®∙ cÊp riªng cho tõng   ngêi sö dông; c¬ chÕ ñy quyÒn trong kh©u duyÖt lÖnh thanh   to¸n... Nh»m   t¨ng   cêng   c«ng   t¸c   b¶o   ®¶m     an   toµn   b¶o   mËt,   ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ nh÷ng rñi ro tiÒm Èn trong ho¹t ®éng   thanh to¸n  ®iÖn tö  ng©n hµng, Thèng  ®èc NHNN yªu cÇu c¸c   ®¬n vÞ  thuéc NHNN vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn mét   sè néi dung sau: I­ §èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông 1. Tu©n thñ   ®Çy  ®ñ  c¸c quy  ®Þnh vÒ  an toµn b¶o mËt  trong ho¹t  ®éng thanh to¸n  ®iÖn tö  Ng©n hµng t¹i c¸c v¨n  b¶n: NghÞ   ®Þnh sè  64/2001/N§­CP ngµy 20/9/2001 cña ChÝnh  phñ vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n qua c¸c tæ chøc cung øng dÞch  vô   thanh   to¸n,   QuyÕt   ®Þnh   sè   44/2002/Q§­TTg   ngµy  21/03/2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc sö  dông chøng  tõ   ®iÖn   tö   lµm   chøng   tõ   kÕ   to¸n   ®Ó   h¹ch   to¸n   vµ   thanh  to¸n   vèn   cña   c¸c   tæ   chøc   cung   øng   dÞch   vô   thanh   to¸n, 
  2. 2 QuyÕt ®Þnh sè 353/1997/Q§­NHNN2 ngµy 22/10/1997 cña Thèng  ®èc NHNN vÒ  viÖc ban hµnh  Quy  chÕ  chuyÓn  tiÒn   ®iÖn  tö,  QuyÕt  ®Þnh sè  309/2002/Q§­NHNN ngµy 09/04/2002 cña Thèng  ®èc NHNN vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ thanh to¸n ®iÖn tö liªn  Ng©n   hµng   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   349/2002/Q§­NHNN   ngµy  17/04/2002 cña Thèng  ®èc NHNN vÒ  viÖc Quy  ®Þnh x©y dùng,  cÊp ph¸t, qu¶n lý  vµ  sö  dông M∙ khãa b¶o mËt trong thanh  to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng. 2. KiÓm so¸t, ®èi chiÕu vµ cËp nhËt d÷ liÖu nghiÖp vô   trong thêi gian quy ®Þnh. KÞp thêi ph¸t hiÖn, xö lý nh÷ng   sai sãt, chªnh lÖch ®¶m b¶o h¹ch to¸n chÝnh x¸c, an toµn. 3.   KiÓm   tra   viÖc   thùc   hiÖn   quy   ®Þnh   l u   tr÷   ch¬ng  tr×nh,   d÷   liÖu   vµ   c¸c   gi¶i   ph¸p   dù   phßng   b¶o   ®¶m   ho¹t  ®éng cña hÖ  thèng thanh to¸n  ®iÖn tö  ng©n hµng kh«ng bÞ  gi¸n ®o¹n khi ph¸t sinh sù cè. 4. Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) cña c¸c tæ chøc tÝn dông  chÞu tr¸ch nhiÖm: ­   ChÊn   chØnh   vµ   t¨ng   cêng   c«ng   t¸c   kiÓm   tra,   kiÓm  to¸n, kiÓm so¸t néi bé t¹i ®¬n vÞ, b¶o ®¶m kiÓm so¸t chÆt  chÏ  mäi kh©u xö  lý  nghiÖp vô, tr¸nh  ®Ó  x¶y ra sù  cè  g©y  thÊt tho¸t  tµi s¶n. T¨ng cêng ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p  kü  thuËt c«ng nghÖ  tiªn tiÕn  ®Ó  ng¨n ngõa, h¹n chÕ  c¸c rñi  ro tiÒm Èn trong ho¹t ®éng thanh to¸n. ­   KiÓm   tra   chÆt   chÏ   viÖc   thùc   hiÖn   quy   tr×nh   cÊp   ph¸t, qu¶n lý vµ sö dông m∙ khãa b¶o mËt (ch÷ ký ®iÖn tö)   dïng ®Ó trao ®æi d÷ liÖu trªn m¹ng, m∙ khãa truy nhËp c¸c  ch¬ng tr×nh xö lý nghiÖp vô. Ngêi ®îc cÊp m∙ khãa b¶o mËt  ph¶i gi÷  g×n cÈn thËn, thay  ®æi m∙ khãa  ®Þnh kú  vµ  tuyÖt  ®èi kh«ng dïng chung mét m∙ khãa cho nhiÒu ngêi sö dông.  ­ ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh an toµn, chÝnh x¸c ®èi víi   nghiÖp vô kÕ to¸n, thanh to¸n ®∙ ¸p dông chøng tõ ®iÖn tö  trong   hÖ   thèng   m×nh   vµ   c¸c   sè   liÖu   tõ   kÕ   to¸n   néi   bé   chuyÓn sang hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn Ng©n hµng. ­ KiÓm tra vµ  thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c thñ  tôc theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  vÒ  c¬  chÕ   ñy quyÒn  trong  kh©u duyÖt  lÖnh thanh to¸n. II­ §èi víi c¸c vô, Côc thuéc NHNN 1. C¸c Vô, Côc trong ph¹m vi chøc n¨ng nhiÖm vô  cña  m×nh cÇn rµ  so¸t c¸c c¬  chÕ  chÝnh s¸ch, v¨n b¶n ph¸p lý  liªn quan b¶o  ®¶m   an toµn c«ng t¸c thanh to¸n  ®iÖn tö  Ng©n hµng. 2. Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng:
  3. 3 ­  CÇn  t¨ng  cêng kiÓm  tra  vµ  thùc  hiÖn tèt  viÖc  x©y  dùng, cÊp ph¸t vµ  thay  ®æi  ®Þnh kú  m∙ khãa b¶o mËt phª  duyÖt trong hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö liªn ng©n hµng. ­ Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p øng dông kü thuËt   tiªn tiÕn, b¶o  ®¶m an toµn, b¶o mËt trong qu¸ tr×nh khai  th¸c d÷ liÖu vµ xö lý c¸c nghiÖp vô ng©n hµng. 3. Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh: ­ T¨ng cêng kiÓm tra vµ  thùc hiÖn tèt viÖc x©y dùng,  cÊp   ph¸t   vµ   thay   ®æi   ®Þnh   kú   m∙   khãa   b¶o   mËt   trong   hÖ  thèng   chuyÓn   tiÒn   ®iÖn   tö   vµ   bï   trõ   ®iÖn   tö   liªn   Ng©n  hµng. 4. Thanh tra Ng©n hµng: ­ T¨ng cêng c¸c ho¹t  ®éng kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c tæ  chøc tÝn dông  trong  viÖc chÊp  hµnh  c¸c c¬  chÕ  an toµn,  b¶o mËt trong ho¹t ®éng thanh to¸n. ­ Phèi  hîp  víi Côc  C«ng nghÖ  tin  häc Ng©n  hµng  x©y  dùng   vµ   triÓn   khai   hiÖu   qu¶   c¸c   gi¶i   ph¸p   øng   dông   kü  thuËt c«ng nghÖ  tiªn tiÕn  ®Ó  gi¸m s¸t tõ  xa vµ  c¶nh b¸o  phßng ngõa rñi ro ®èi víi c¸c tæ chøc tÝn dông. III­ §èi víi c¸c chi nh¸nh NHNN tØnh, Thµnh phè Gi¸m   ®èc   Chi   nh¸nh   NHNN   tØnh,   thµnh   phè   chÞu   tr¸ch   nhiÖm vÒ an toµn, chÝnh x¸c sè liÖu vµ tµi s¶n t¹i ®¬n vÞ   m×nh vµ  thêng xuyªn tæ chøc theo dâi, kiÓm tra,  ®«n  ®èc  c¸c tæ chøc tÝn dông trªn  ®Þa bµn thùc hiÖn tèt c¸c quy  ®Þnh vÒ qu¶n lý, sö dông m∙ khãa b¶o mËt vµ c¸c quy tr×nh   xö  lý  nghiÖp  vô, b¶o  ®¶m an toµn trong  ho¹t  ®éng thanh  to¸n t¹i ®¬n vÞ vµ trªn toµn ®Þa bµn. Thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   NHNN,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång  qu¶n trÞ,  Tæng  Gi¸m  ®èc (Gi¸m   ®èc)  cña c¸c tæ chøc  tÝn  dông cã  tr¸ch nhiÖm qu¸n triÖt, triÓn khai thùc hiÖn tèt  ChØ thÞ nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t sinh víng m¾c, c¸c  ®¬n vÞ b¸o c¸o Thèng ®èc NHNN xem xÐt, gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2