Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
83
lượt xem
10
download

Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng báo cáo thống kê trong ngành Ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Ng©n hµng nhµ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ViÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè : 02/2007/CT­NHNN  Hµ Néi, ngµy  20 th¸ng 3 n¨m 2007 .  ChØ thÞ VÒ viÖc t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p n©ng cao  chÊt lîng b¸o c¸o thèng kª trong ngµnh Ng©n hµng QuyÕt   ®Þnh   sè   477/2004/Q§­NHNN   ngµy   28/4/2004   cña   Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª  ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc  tÝn dông ®∙ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/01/2005 (sau ®©y  gäi  lµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   477)   vµ   QuyÕt   ®Þnh  sè   1747/2005/Q§­NHNN  ngµy 01/12/2005 vÒ viÖc söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña ChÕ ®é  b¸o c¸o thèng kª ¸p dông ®èi víi c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 477  ®∙ cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/6/2006 (sau ®©y gäi lµ QuyÕt  ®Þnh   sè   1747),   ®Õn   nay   viÖc   thùc   hiÖn   2   QuyÕt   ®Þnh   trªn   cho  thÊy, ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª vÒ c¬ b¶n phï hîp víi yªu cÇu ®æi  míi c«ng nghÖ ng©n hµng vµ chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc. Víi sù nç lùc vµ chñ ®éng kh¾c phôc khã kh¨n vÒ tæ chøc c¬  së d÷ liÖu, øng dông c«ng nghÖ tin häc cña Ng©n hµng Nhµ níc vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông, c«ng t¸c thèng kª cña ngµnh ®∙ cã bíc ®æi  míi c¬ b¶n, tõng bíc gãp phÇn c¶i tiÕn chÊt lîng b¸o c¸o thèng  kª cña ngµnh, gi¶m thiÓu sù trïng lÆp vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn  lîi cho c¸c ®¬n vÞ cung cÊp th«ng tin. Tuy nhiªn, xÐt trªn gãc ®é th«ng tin lµ c«ng cô h÷u hiÖu  phôc vô c«ng t¸c chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc, chÊt  lîng  th«ng  tin   do  tæ  chøc   tÝn   dông  b¸o   c¸o  ®Þnh   kú  cho   Ng©n  hµng Nhµ níc hiÖn nay cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ tÝnh chÝnh  x¸c, tÝnh ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. KÕt qu¶ kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc  hiÖn   b¸o   c¸o  ho¹t   ®éng   tÝn  dông   cña  mét   sè  tæ  chøc   tÝn   dông  trªn ®Þa bµn tØnh Hµ T©y, Hng Yªn, Phó Thä, Hoµ B×nh trong QuÝ  III/2006 cho thÊy, c¨n cø ph©n lo¹i ngµnh nghÒ cña c¸c tæ chøc  tÝn   dông   cha  thèng   nhÊt,   b¸o  c¸o   doanh   sè  cÊp   vµ  thu  nî   tÝn  dông  cßn bao gåm c¶ c¸c  kho¶n  h  sè do chuyÓn  tõ nhãm nî nµy  sang nhãm nî kh¸c, b¸o c¸o tÝn dông theo nhãm nî t¹i mét sè tæ  chøc tÝn dông (®Æc biÖt lµ t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t  triÓn n«ng th«n ViÖt Nam) cha phï hîp víi qui ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh   493/2005/Q§­NHNN   ngµy   22/4/2005   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng  Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Qui ®Þnh vÒ ph©n lo¹i nî, trÝch lËp vµ  sö dông dù phßng ®Ó xö lý rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng ng©n  hµng cña tæ chøc tÝn dông, …  Nguyªn   nh©n   chñ   yÕu   cña   t×nh   tr¹ng   trªn   lµ   do   nhiÒu   tæ  chøc tÝn dông cha thùc sù quan t©m ®Õn c«ng t¸c th«ng tin b¸o  c¸o cho Ng©n hµng Nhµ níc, nªn cha cã sù chØ ®¹o s¸t sao trong  qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸n bé lµm c«ng t¸c thèng kª cha ®îc quan  t©m   ®óng   møc,  nhiÒu  c¸n   bé  thèng   kª  cha  n¾m  ®îc   yªu  cÇu   b¸o 
  2. c¸o, viÖc nhËp d÷ liÖu cßn theo c¶m tÝnh. Do ®ã, chÊt lîng b¸o  c¸o thèng kª cßn phô thuéc nhiÒu vµo nhËn thøc cña c¸n bé nhËp  d÷ liªu. NhiÒu tæ chøc tÝn dông cha chñ ®éng phèi hîp chÆt chÏ  víi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó hiÓu ®óng  b¶n chÊt c¸c chØ tiªu b¸o c¸o thèng kª vµ yªu cÇu b¸o c¸o ®èi  víi c¸c chØ tiªu nµy. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng  Nhµ níc cha lµm tèt vai trß theo dâi, ®«n ®èc còng nh híng dÉn  c¸c tæ chøc tÝn dông thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu b¸o c¸o thèng kª  cña Ng©n hµng Nhµ níc. H¬n n÷a, trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ héi  nhËp quèc tÕ, diÔn biÕn thÞ trêng tµi chÝnh, tiÒn tÖ ngµy cµng  phøc   t¹p,   ®ßi   hái   chÊt   lîng   th«ng   tin   phôc   vô   c«ng   t¸c   ®iÒu  hµnh kinh tÕ vÜ m« nãi chung, qu¶n lý Nhµ níc trong lÜnh vùc  tiÒn   tÖ   vµ   ho¹t   ®éng   ng©n   hµng   còng   nh  ®iÒu   hµnh   chÝnh   s¸ch  tiÒn tÖ nãi riªng ngµy cµng ph¶i n©ng cao . V× vËy, ®Ó n©ng cao chÊt lîng b¸o c¸o thèng kª, xö lý døt  ®iÓm c¸c víng m¾c liªn quan ®Õn c¸c yªu cÇu b¸o c¸o quy ®Þnh  t¹i QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1747 cña Thèng ®èc Ng©n  hµng   Nhµ   níc,   thùc   hiÖn   tèt   vai   trß   lµ   kªnh   th«ng   tin   toµn  diÖn, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®¸p øng yªu cÇu chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña  Ng©n hµng Nhµ níc, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc yªu cÇu:  1. Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông:  chØ ®¹o  ®¬n vÞ thùc hiÖn c¸c néi dung sau ®©y: a. Nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu b¸o c¸o thèng kª cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ  QuyÕt ®Þnh sè 1747. X¸c ®Þnh n©ng cao chÊt lîng th«ng tin b¸o  c¸o lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña ®¬n vÞ trong n¨m  2007. b. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ QuyÕt  ®Þnh sè 1747 cña ®¬n vÞ ®Õn thêi ®iÓm 31/3/2007, trong ®ã nªu  râ t×nh h×nh triÓn khai thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn vÒ c«ng nghÖ tin  häc, con ngêi, nh÷ng khã kh¨n,  víng m¾c trong  qu¸ tr×nh thùc  hiÖn, gi¶i ph¸p  kh¾c phôc, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ, …. B¸o c¸o ®¸nh  gi¸ ®îc göi vÒ Ng©n hµng Nhµ níc (Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ)  tríc  ngµy 05/5/2007. c. Lo¹i bá c¸c kho¶n h sè vµ doanh sè ph¸t sinh do chuyÓn  tõ nhãm nî nµy sang nhãm nî kh¸c, ®¶m b¶o ph¶n ¸nh ®óng doanh  sè cÊp tÝn dông, doanh sè thu nî thùc tÕ. B¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ) chËm nhÊt vµo ngày 25/4/2007 vÒ c¸c  biÖn ph¸p vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn viÖc lo¹i bá c¸c kho¶n h sè ®ã.  d. Híng dÉn toµn hÖ thèng thùc hiÖn ph©n lo¹i nî theo ®óng  qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó ph¶n ¸nh ®óng chÊt  lîng   tÝn   dông   cña   hÖ   thèng   ng©n   hµng   th«ng   qua   c¸c   b¸o   c¸o  thèng kª.  e.  Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho c¸c Phßng, Ban trong  viÖc kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c chØ tiªu b¸o c¸o tríc khi  truyÒn vÒ Ng©n hµng Nhµ níc, xö lý døt ®iÓm t×nh tr¹ng göi sè  liÖu b¸o c¸o sai ®¬n vÞ tÝnh (nh trêng hîp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch  x∙ héi).
  3. g.  Quan t©m ®Çu t  thÝch ®¸ng cho ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng  t¸c thèng kª t¹i ®¬n vÞ (bao gåm c¸c c¸n bé trùc tiÕp thùc hiÖn  vµ c¸n bé phô tr¸ch): ­ X©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o và tiÕn hành ®µo t¹o cho c¸c  c¸n bé trùc tiÕp nhËp d÷ liÖu b¸o c¸o. C¸c c¸n bé ®îc ph©n c«ng  lµm c«ng t¸c thèng kª ®Òu ph¶i qua c¸c líp tËp huÊn nghiÖp vô  ®Ó hiÓu b¶n chÊt c¸c chØ tiªu thèng kª, lµm c¨n cø thùc hiÖn  tèt ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª cho Ng©n hµng Nhµ níc.  ­ Qui ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi còng nh nghÜa vô  cña c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c thèng kª. h. Th«ng b¸o danh s¸ch c¸n bé chÞu tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸o  cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   theo   tõng   nhãm   chØ   tiªu,   mÉu   biÓu   quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ ®îc söa ®æi, bæ sung t¹i QuyÕt  ®Þnh   sè  1747   (danh   s¸ch   ghi  râ   tªn  c¸n   bé  trùc   tiÕp   lËp  b¸o  c¸o, c¸n bé phô tr¸ch, ®¬n vÞ c«ng t¸c vµ sè ®iÖn tho¹i cña c¸n  bé ®ã) ®Ó c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc cã thÓ  chñ ®éng trao ®æi, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu khi cÇn thiÕt.  Danh s¸ch ®îc göi vÒ Ng©n hµng Nhµ níc (Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ)  tríc ngµy 25/4/2007.  2. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ t¹i trô së chÝnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc : a.   TËp   trung   xö   lý   døt   ®iÓm   c¸c   víng   m¾c   liªn   quan   ®Õn  thùc hiÖn c¸c yªu cÇu b¸o c¸o qui ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ  QuyÕt   ®Þnh   sè   1747,   ®Æt   môc   tiªu   n©ng   cao   chÊt   lîng   b¸o   c¸o  thèng kª lµm nhiÖm vô träng t©m trong n¨m 2007. Ph©n c«ng c¸n  bé chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp ®èi víi m¶ng th«ng tin do ®¬n vÞ  phô tr¸ch ®Ó thêng xuyªn ®èi chiÕu kiÓm tra, x¸c ®Þnh râ nguyªn  nh©n c¸c tæ chøc tÝn dông cha thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn cha tèt  c¸c nhãm chØ tiªu do ®¬n vÞ phô tr¸ch. b. Thêng xuyªn vËn hµnh, khai th¸c phÇn mÒm b¸o c¸o thèng  kª vµ th«ng b¸o kÞp thêi c¸c víng m¾c vÒ kü thuËt cho Côc C«ng  nghÖ tin häc Ng©n hµng ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi, tr¸nh  trêng hîp th«ng b¸o c¸c lçi qu¸ chËm do kh«ng vËn hµnh, kh«ng  kiÓm tra hÖ thèng.  c. §èi víi c¸c th«ng tin do Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh  tØnh, thµnh phè chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt  Nam, c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng chñ ®éng phèi hîp chÆt chÏ víi Côc  C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng ®Ó xö lý døt ®iÓm c¸c vÊn ®Ò liªn  quan ®Õn c«ng nghÖ nhËp, truyÒn, nhËn, vµ khai th¸c th«ng tin  qua   m¹ng,   th¸o   gì   víng   m¾c   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   b¸o   c¸o,   ®¶m   b¶o  truyÒn sè liÖu ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi. d. Trªn c¬ së c©n nh¾c nhu cÇu th«ng tin thùc sù cÇn thiÕt  cho viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ®¬n vÞ, tiÕn hµnh rµ  so¸t nhu cÇu th«ng tin cña ®¬n vÞ, lo¹i bá c¸c yªu cÇu b¸o c¸o  kh«ng thùc sù cÇn thiÕt ®Ó gi¶m bít khèi lîng b¸o c¸o cho tæ  chøc tÝn dông. KÕt qu¶ rµ so¸t ®îc göi vÒ Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ  tríc ngµy 20/5/2007 ®Ó tæng hîp, dù th¶o QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ  sung QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1747.
  4. e. Thanh tra Ng©n hµng phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan  thuéc Ng©n hµng Nhµ níc x©y dùng kÕ ho¹ch, tiÕn hµnh thanh tra,  xö   lý   c¸c   ®¬n   vÞ   ®∙   ®îc   nh¾c   nhë   nhng   vÉn   tiÕp   tôc   vi   ph¹m  nhiÒu   lÇn   viÖc   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   b¸o   c¸o   thèng   kª   theo   QuyÕt  ®Þnh sè 477 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1747. g. Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu  t  tæ chøc tËp huÊn cho c¸c ®¬n vÞ ®Ó híng dÉn thèng nhÊt c¸ch  ph©n tæ tÝn dông theo hÖ thèng ngµnh kinh tÕ cña ViÖt Nam ban  hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 10/2007/Q§­TTg ngµy 23/01/2007 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ. h. Vô C¸c tæ chøc tÝn dông hîp t¸c phèi hîp víi Côc C«ng  nghÖ tin häc Ng©n hµng vµ c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan ®¸nh gi¸ phÇn  mÒm tin häc ®∙ ®îc QuÜ TÝn dông nh©n d©n Trung  ¬ng hoµn thiÖn  ®a vµo ¸p dông trong hÖ thèng QuÜ TÝn dông nh©n d©n nh»m hç trî  c¸c quÜ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¸o c¸o cho Ng©n hµng Nhµ níc. i.   Vô   C¸c   ng©n   hµng   vµ   tæ   chøc   tÝn   dông   phi   ng©n   hµng  th«ng b¸o kÞp thêi cho Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ vµ Côc C«ng nghÖ  tin häc ng©n hµng danh s¸ch c¸c tæ chøc tÝn dông míi ®îc cÊp,  thu håi giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng, c¸c tæ chøc tÝn dông  thuéc diÖn kiÓm so¸t ®Æc biÖt, hoÆc gi¶i thÓ, s¸p nhËp, chuyÓn  ®æi lo¹i h×nh tæ chøc tÝn dông, …®Ó cËp nhËt kÞp thêi danh s¸ch  c¸c tæ chøc tÝn dông trong ch¬ng tr×nh th«ng tin b¸o c¸o. k. Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng : ­ Phèi hîp víi Ng©n hµng Nhµ níc c¸c chi nh¸nh tØnh, thµnh  phè, c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ®¶m b¶o viÖc  tiÕp nhËn vµ xö lý th«ng tin ®îc th«ng suèt, th¸o gì víng m¾c  vÒ mÆt kü thuËt  cho  c¸c  ®¬n  vÞ b¸o c¸o vµ nhËn b¸o c¸o theo  QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1747. ­ Phèi hîp víi Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó cËp nhËt kÞp thêi  danh môc c¸c tæ chøc tÝn dông hiÖn ®ang ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam  trong ch¬ng tr×nh th«ng tin b¸o c¸o .  3.   Gi¸m   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc trung ¬ng: a. Nghiªm tóc thùc hiÖn chøc n¨ng theo dâi, ®«n ®èc c¸c  ®¬n vÞ göi b¸o c¸o theo ®óng qui ®Þnh t¹i ChÕ ®é b¸o c¸o thèng  kª ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1747.  b. Chñ ®éng tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra c¸c tæ chøc tÝn  dông trªn ®Þa bµn vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh b¸o c¸o  cña Ng©n hµng Nhµ níc t¹i QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ QuyÕt ®Þnh sè  1747, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n c¬ b¶n cña t×nh tr¹ng c¸c tæ chøc  tÝn dông cha thùc hiÖn tèt ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª vµ b¸o c¸o  Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó phèi hîp xö lý. Tríc m¾t, tiÕn hµnh kiÓm  tra   viÖc   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o   th¸ng   3/2007   cña   c¸c   tæ   chøc   tÝn  dông trªn ®Þa bµn vµ tæng hîp b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm tra göi Ng©n   hµng Nhµ níc (Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ) trong th¸ng 5/2007 ®Ó phèi   hîp xö lý.
  5. c. Rµ so¸t c¸c chØ tiªu b¸o c¸o thèng kª thuéc tr¸ch nhiÖm  cña Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè b¸o c¸o c¸c ®¬n  vÞ thuéc trô së chÝnh Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó göi ®óng thêi h¹n,  ®ñ chØ tiªu vµ ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c. Tríc khi truyÒn b¸o c¸o  cho Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng, ph¶i tiÕn hµnh ®èi chiÕu  víi c¸c phßng liªn quan ®Ó ®¶m b¶o tÝnh khíp ®óng cña sè liÖu  b¸o c¸o.    d.   Rµ   so¸t   ch¬ng   tr×nh   th«ng   tin   b¸o   c¸o   thèng   kª   theo  QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1747 vµ th«ng b¸o kÞp thêi  c¸c víng m¾c vÒ kü thuËt cho Côc c«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng ®Ó  chØnh söa. 4. Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m ­ Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông x©y dùng  c¬   chÕ   khen   thëng   vµ   xö   lý   vi   ph¹m   cña   ®¬n   vÞ   ®èi   víi   c¸c  Phßng, Ban vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch tèt hoÆc vi ph¹m c¸c qui  ®Þnh t¹i ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Ó ®éng viªn c¸c c¸n bé lµm  c«ng t¸c thèng kª.  ­ ViÖc khen thëng c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ cã thµnh tÝch trong  thùc hiÖn yªu cÇu b¸o c¸o thèng kª cña Ng©n hµng Nhµ níc quy  ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 477 vµ söa ®æi, bæ sung t¹i QuyÕt ®Þnh  sè   1747  ®îc   thùc  hiÖn   theo   c¸c  quy   ®Þnh   t¹i  Qui   chÕ  thi   ®ua  khen   thëng   ngµnh   Ng©n   hµng   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  40/2006/Q§­NHNN ngµy 17/8/2006 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. ­ C¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n vi ph¹m viÖc thùc hiÖn yªu cÇu b¸o  c¸o thèng kª cña Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè  477 vµ söa ®æi, bæ sung t¹i QuyÕt ®Þnh sè 1747 sÏ bÞ xö ph¹t  theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 202/2004/N§­CP ngµy 10/12/2004  cña ChÝnh phñ vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn  tÖ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. 5. Tæ chøc thùc hiÖn a.   ChØ  thÞ   nµy  cã  hiÖu   lùc   thi  hµnh   sau  15   ngµy,   kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. b. Ch¸nh V¨n phßng,  Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ, Thñ  trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung  ¬ng, Tæng  Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh ChØ thÞ nµy./.  kt.Thèng ®èc phã thèng ®èc §∙ ký : NguyÔn §ång TiÕn N¬i nhËn: ­ Nh ®iÓm b Môc 5. ­ Ban L∙nh ®¹o Ng©n hµng Nhµ níc. ­ V¨n phßng ChÝnh phñ (2 b¶n). ­ Bé T ph¸p (®Ó kiÓm tra). ­ Lu VP, Vô Ph¸p chÕ, Vô CSTT.
Đồng bộ tài khoản