Chỉ thị 02/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
98
lượt xem
5
download

Chỉ thị 02/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường công tác bảo vệ an ninh, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGAN HANG NHA NUOC ceNG HoA xA HgI cHU NGHil vrpr NAM vrET NAM DQclAp - TF do - HSnh phric 36 : A2/2008/CT- NHNN Hd N|i, ngdy a4 iltdng 3 ndm 2008 CHi THI VG ting cudng c6ng tr{c bio v$ an ninh, an toirn tiri sino phdng ch6ng chriy n6 trong hQthdng Ng6n hirng lThir nudc Trong nhfrng ndm gdn ddy cdng t6c bAo vQ an toan tdi sin, kho tdng, cflng nhu phdng chdy,chfia ch6y t3i cdc co quan,don vi thu6c hQthdng Ngdn hing Nhd nu6c 1u6ndugc Ban Lenh dao NgAn hdng Nhd nu6c quan tdm dung mric. Tuy nlien theo d6nh gi6 cuaco quanchric ning, tinh hinh an ninh trft fu an todn xd h6i gdn ctdyc6 nhtng di€n bi6n m6i d6ngchf y v6i sy hoat d6ng cria cdc bangnh6m !0i nham hinh sg, d6i tuqng luu manh chuy6nnghiQp,sOAOitugng trong c6c bdng 6 ntrOm hoptdQng theokii5u" xd h6i.den"bi xri ly tru6c d6y c6 aAuhigu hopt dgng tro lai o mQt sOtnann pnOtcrn.Nhi€u b[ng nhom cuqp giQt,trQm c6p hoat dQng tinh vi vd li€u linh hcrn,nhiAuvp tAn c6ng cudp ti€n c16 ra eOivOi m6t s6 Ngdn xhy hang thucrng mpi. V€ tinh hinh chSyn6 trong nlm 2007, theo th6ng k6,criaTdng cpc Cdnh s6t BQ C6ng an trong ci nu6c xiry rc 2.628 vu chdy. Ndm bnt kip thcri a, r.i t ,i I . r r r I d I _\ ! I \ r ntrtng di€n bi€n cta cdc loai hinh t6i pham cfing nhu tinh hinh chdy nO tr6n cd nu6c, ndm2007Ngdn hdngNha nu6c da ph6i hqp chdtch6v6i B9 COngan b6ro vQ an todur sin cua Nhir nudc giao cho Ng0n hdngNhd nu6c quAnly. tdi ^l -, , D6 dap tmg voi y€u cdu nhi$m vg hi$n nay yd thuc hi6n Chi thi cua Thri tt*g Chinh phir vC c6ng tfc phong ch6ngkhung bd trong tinh hinh mdi, Thdng ddc Ngdn hdng Nhir nuoc y€u ciu Thir tru&ng c6rcdcrnvi thuQcNg6n hing Nhd nudc thUchiQnm6t sd c6ngvi6c sau: . .1. Ph6tdQngtoan thi3c6n b0 c6ng chric,vi€n chirc tham gia b6o v0 an ninh td qudc vd phdng ch6ng khring UO.fO chric t6t c6ng t6c tuy€n truyAn, gi6o dUc nAng caoy thric c6nh giirc crta c6nbQ,dine vi6n; kh6ng aCte xdu lcyidUngxuy6n t4c gdy hoangmang, 6nh hucng xdu d6n an ninh chinh tri, trat tg an tohn xd hQi vi hopt dQngd6i ngoqi cta Ding, Nha nu6c; ddng thdi hudrngdu luAn dAutranh, 16n 6n, vach tran am muq thu dopn ph6 hoai an ninh vi hoat dQngkhung bd cua k6 dich vd phAntri xdu. COngtdc bho v€ an ninh trflt 'W, en todn tdi sin, kho tdng cria co quan vi c6ngt6c phdngch6ngkhungb6 phei 16yphongngria ld chinh,chu dQngnim chic tinlr hinh; ph6t hi€n fun muu tir sdm, dU b6o du-s. ciic tinh hu5ng, c5c khi ndngc6 c ,r :. tA A r 1 , th€ xiy ra d€ xdy dr,mgphuong 6n ddu tranh, xir l1i, v6 hi€u ho6 kC hopch khung " b6, ph6 ho4i,kh6ngAeUi dQng ngo. bAt 2. GiaoVu Td chric c6nbd chu tri ph6i hqp voi Thu trucmg.c6c vi thuQc dcrn he th6ngNgin hdngNhd nu6c c6 tr6chnhi0mbOtri du bi6n ch6 sOngudi ldrm cdng l
  2. t6c b6o v9 chuy€ntrdch, bao girm ci sd nguoi bO tri ldm thay cho nhftng nguoi nghi theo ctr0O.O ngdynghi 15, nghi phdphing nbm. vi t6t, Vipc phdn c$ng lUc lugng b6o vQ thuong trpc tudn ffa canh g6c hdng ngdy do Thu trgrrngc6c don vf chu dQngb6 tri, saocho dir kh6 ndngb6o vQan ninh, an toin tdi s6n,kho tang cua co quan,dcrnvi, trgng thtri gian 24124gio hdng ngdy' Kh6ng dugc UO bao vq ldm vipc thdng ca, n5i ca, m5i ca ldm viQckh6ng qu6 08 tri gid. Trucrnghqp cAn thitit co th6 bO tri lAm th€m, nhung khdng q"6 .01 gio/mQt igey vd phTi thanh to6n ti€n cdng theo ch6 d0 ldm th€m gid. Kh6ng bOtri c6ng khdng c6 chuyOn .h,lt, vi6n chri'c m6n nghiQp b6o vQlhm nhiQm bAovp' vU vU Thri tru&n chcdgn ui thuong g ki6m tra, ddn doc lUc luqng b6o vQ ""Y:T so6tch{t ch0 ngudi vd phucrng tign thgc hiQntOt cOngt6c hdn tra, canhg6c,ki6m ralviro co quan, b6o vQ an ninh, an toirn tiri sin kho ting co quan; chir trqng tdttg cuongvAonhtng kho6ngthoi giannqo.ai hanh. gio chinh,nhirngngaynghi, l,g?lte vd ngay tr5t. Xiric nhd ciin bQc6ng chric s6px6p hd so tdi li€u ggn gdng,cdt diQn, kho6 vi ni6m phong k6t, cita kho, cta phong lirm viqc.trong nhirng ngey le, tet' Nghi6m c6m can bO tO chri'cn6u 6n, thip huong, ndn, thd cirtrgtrong phong ldm vi9c. 3. Hodn thiqn c6c nQi quy, quy dinh, c6c phucrng v6 c6ng tdc bho vQ an 6n toirn co quan; phbng ch5y, chf,a chiy (PC9C); phbng ch6ng thien tai, tai nan gi6i thucrng-chc Cung rti- lUr lrrgngPCCCtai ch5 d6m bAochri dgng thuc hiQnvd tictr. quy6t vdndCve an to?rn PCCC tqi co so. Xdy dgng quy ch6ph0i hprp cdngt6c gifia c6c thdnh vi0n Ban chi d4o PCCC; quy dlnh chti'cndng,nhiQmvp vd alYgn hpn trru DOi PCCC co s0; c6n bQ,c6ng chric, vi€n chirc phdi duo. hqc tQphu6n c luypn vOnghiQp PCCC,bi6t su dpngthdnhthpocdc lo4i phucmg vU tign chfr'achdy. Tru6c khi xdy dUngmOi hoflc sira chita chi tao c6c c6ng trinh trong co quan vd khi nghiQm dua vdo sir dUng,phii c6 claidiqn dcrnvi PCCC co s0 tham gia thu e6p!, kitSnvd nghiQmthu. 4. TO chirc ki6rn tra c6cdiAukiQnvd an toAnPCCC, phhthiQnvd khic phpc kip thoi nhimg so h0, thi6u s6t, nhirngvi ph4mvA pCCC .O tnti d5n dOnch6y,n6. Cin chir f ki€m lra c6cbign ph6p an todn v6 PCCC trong qudn lf, su dryg diQn, xdng AAu,t
  3. an toim tdi sdn, kho tdng as quan gitra h;c lugng ciinh sdt brio v9 mqc ti€u vd lgc lugng b6o vg c0 quan. 6. Tht tru0ng c6c don vi Ngdn hdngNhd nu6c thuQcph?m vi didu chinh c6a tu li€n bQsd l4lTTLB ngey 04lllll992 ciaNgdn hdngNhd nu6c - NQi vu Ih.6tg "vd cdng tdc bho vQan ninh vd tdi s6n Nhd nu6c do.nginh xgan hdng qu6n ly vd bio quin"(Th6ng tu 1i6nb0 sO t4lT'TLB), td chric tOngt6t Oanfr ihirng thu4n gia Jqt h".911, toTg m6.c tro.nS trintr qu6 thuchienThdng 1i0n rOru/ffrn, tu iO ki6n nghi nhfrng cli6m cAn b6 sung sria dOi, grii b6o cSorrCNgan hdng Nhd nuoc trudc ngdy 1514120a8 Quantri) d6 t6ng hqp b6o c6o licn b0. (cuc 7. Giao cqc Quan tri Ngan hdng Nhd nu6c chu tri ctng voi c6c vg, cpc cffc ndng tai Ngdn hfg Nhd nu6c.Trung ucrngldm dAu*Oi p5-Oi hgp v6i c6c don n0 c9p ant6nghryJ_ki6n cuac6c vf, x6ydwg Th6ng m6ithay dcrn ru :ilT:: th€ Th6ngtu li€n b0 sd t4lTTLB, trinh Thdng dOcNgdn hdng Nhd nu6c tru6c ngdy 301512008. 8. chi thi niry c6 higu"lgc thi hdnh saumudi ldm ngdy, te tu ngdy ddngc6ng 7, Dao. ch6nh vdn phdng Ng0n hdng Nhd nu6c, Thfi rruong c6c dqp vi thu6c Ng6n hdng nu6cchlutr6ch Nhd nhiQm chrtc td thuchienchi thi;ey ++ - Noi nhfin: THONGDOC - Ban L,6nhil4o NHNN; - VEn phong Chinh phri (02 bin); - BQTu ph6p(de ki6m tra); - BQ C6ng an (ilti phOitrqp;; - Thi trudng cdc dtrn vithuQc NHNN (aCyn); - LrruVP,PC,QT. wcurEnvAr.r cAu
Đồng bộ tài khoản