Chỉ thị 02/2009/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Chỉ thị 02/2009/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2009/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức đón Tết và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2009/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG C NG HÒA Xà H I CH NGHĨA VI T NAM -------------------- ð c l p – T do – H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 S : 02/2009/CT-BTTTT CH TH VT CH C ðÓN T T VÀ ð M B O THÔNG TIN LIÊN L C PH C V T T NGUYÊN ðÁN K S U NĂM 2009 Năm 2008 là năm th hai, ngành Thông tin và Truy n thông th c hi n nhi m v chính tr sau khi ñư c t ch c l i. Trong m t th i gian ng n, toàn ngành t Trung ương ñ n ñ a phương ñã nhanh chóng n ñ nh t ch c ñi vào ho t ñ ng có hi u qu . Ban cán s ð ng B Thông tin và Truy n thông ti p t c ñ i m i công tác ch ñ o, ñi u hành, ñoàn k t, t o ni m tin ñ ñ y nhanh ti n ñ công vi c. S quan tâm c a c h th ng chính tr , s ph i h p gi a các c p, các ngành, các t ch c xã h i, các doanh nghi p, các ñ a phương t o ñi u ki n thu n l i cho s nghi p phát tri n thông tin và truy n thông. Bưu chính ñi vào ho t ñ ng ñ c l p, kh i ñ u cho cho vi c nâng cao s c c nh tranh c a vi n thông và t o ñ ng l c phát tri n cho bưu chính. Lĩnh v c vi n thông .vn phát tri n m nh, s lư ng thuê bao ti p t c tăng cao. Công ngh thông tin ñ t nhi u k t qu trong h p tác và thu hút ñ u tư nư c ngoài; công tác qu n lý Nhà nư c v báo chí, xu t b n ñư c tăng cư ng, công tác qu n lý nhà nư c ñư c nâng cao, ho t ñ ng ngày càng ñi vào n n am n p kh ng ñ nh vai trò quan tr ng c a Ngành ñ i v i phát tri n kinh t - xã h i c a ñ t nư c. tn Bư c vào năm 2009, năm th 4 th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2006-2010), trong b i c nh c nư c ñ ng trư c nhi u thách th c do nh hư ng c a s suy ie thoái n n kinh t toàn c u, nguy cơ thiên tai, d ch b nh khó lư ng. tV ð ñ m b o thông tin liên l c ph c v ñón T t Nguyên ðán K S u năm 2009 ñư c t t, ua th c hi n nghiêm túc các ch trương, gi i pháp c p bách c a Chính ph nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , thúc ñ y s n xu t kinh doanh, ñ y m nh xu t kh u, b o ñ m an sinh xã h i, duy trì .L tăng trư ng kinh t , B trư ng B Thông tin và Truy n thông yêu c u Th trư ng các cơ quan, ñơn v thu c B ; Giám ñ c S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ww ương; Giám ñ c các doanh nghi p Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin t p trung ch ñ o làm t t nh ng vi c sau ñây: w 1. Kh n trương ph bi n sâu r ng và t ch c ch ñ o th c hi n Ch th s 35/2008/CT- TTg ngày 9 tháng 12 năm 2008 và Công ñi n s 11/Cð-TTg ngày 02 tháng 1 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng th c hi n các gi i pháp thúc ñ y s n xu t kinh doanh, lưu thông hàng hóa, bình n th trư ng và ph c v T t Nguyên ðán K S u 2009 t ng cơ quan, ñơn v . ð c bi t chú ý ph i h p ch t ch v i các t ch c ð ng, Công ñoàn, ðoàn thanh niên t ch c chúc t t tr s cơ quan, ñơn v vui tươi, lành m nh và tri t ñ ti t ki m; T ch c thăm h i, t ng quà chu ñáo t i thương binh, thân nhân li t s , gia ñình có công, cán b lão thành cách m ng, bà m Vi t Nam anh hùng và các ñi m tr c T t tr ng ñi m, xa xôi, ñi u ki n sinh ho t còn nhi u khó khăn. Không mang quà, hoa ñ n nhà riêng các ñ ng chí lãnh ñ o ñ chúc T t; Không dùng ti n, tài s n c a Nhà nư c, c a t p th ho c có ngu n g c t ngân sách, t công qu , t các ngu n tài tr ñ t ch c liên hoan, chiêu ñãi, thư ng, bi u, cho, t ng sai ch ñ quy ñ nh c a Nhà nư c; Không s d ng xe công ñ ph c v cho các ho t ñ ng cá nhân. 2. T ch c, tri n khai th c hi n các phương án ñ m b o an toàn m ng lư i và an ninh thông tin, b o ñ m tuy t ñ i an toàn thông tin liên l c ph c v các cơ quan ð ng, Nhà nư c, chính quy n các c p; ñáp ng t i ña các nhu c u thông tin liên l c trong d p t t Nguyên ñán c a m i t ng l p nhân dân. Ch ñ ng ph i h p v i các cơ quan, ñơn v thu c l c lư ng vũ trang liên quan ñ có k ho ch ñáp ng k p th i các nhu c u v thông tin liên l c ph c v công tác an ninh, qu c phòng, ñưa tin ñ y ñ các ho t ñ ng c a lãnh ñ o ð ng và Nhà nư c.
  2. T ch c ki m tra, ki m soát ch t ch ho t ñ ng khai thác các d ch v bưu chính, chuy n phát ñ m b o tuy t ñ i an toàn vi c ti p nh n, chuy n phát các lo i bưu ph m, n ph m, công ñi n c a các cơ quan ð ng, Nhà nư c, l c lư ng vũ trang Trung ương và ñ a phương. 3. Các S Thông tin và Truy n thông ch ñ ng ñ xu t, tham mưu cho U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ñ o, hư ng d n và t o ñi u ki n cho các doanh nghi p Bưu chính, Vi n thông và Internet trên ñ a bàn ñ m b o t t thông tin liên l c trong d p T t. 4. Các doanh nghi p Bưu chính, Vi n thông, Chuy n phát và Internet: Ch ñ ng tăng cư ng ñ l c lư ng, phương ti n và v t tư thi t b ph c v s n xu t. Th c hi n nghiêm ch ñ tr c lãnh ñ o, tr c ñi u hành, tr c ca, tr c ng c u thông tin và tr c v n hành khai thác m ng lư i bưu chính, vi n thông, ñ m b o ho t ñ ng thông su t 24 gi trong ngày. a) Bưu chính, Chuy n phát: Niêm y t Thông báo th i gian m , ñóng c a giao d ch trong d p ñón T t t i các ñi m giao d ch; chuy n phát nhanh chóng, k p th i báo chí, bưu ph m, bưu ki n, ñi n tín, ñi n hoa, thư công phát sinh trong d p t t; ñ cao c nh giác k p th i phát hi n, ngăn ch n các hành vi l i d ng m ng lư i bưu chính, chuy n phát ñ v n chuy n, phát tán hàng c m, hàng l u và các n ph m có n i dung kích ñ ng lôi kéo các ph n t x u ch ng ñ i chính quy n. b) Vi n thông, Internet: T ch c rà soát, ki m tra ño th , b o dư ng các h th ng thi t b , ñư ng truy n; ñi u ch nh s p x p h p lý m ng lư i, b trí ñ kênh, ñ lu ng ñ m b o cho .vn m ng lư i ho t ñ ng t t; xây d ng các phương án t i ưu d phòng phân t i, ng c u tình hu ng, s c b t thư ng gây t c ngh n các m ng d ch v vi n thông, di ñ ng cũng như c ñ nh. Có bi n pháp hư ng d n khách hàng s d ng d ch v ñ phân t i lưu lư ng, ñ c bi t ñ i v i am th i ñi m giao th a. tn Nâng cao tinh th n c nh giác k p th i phát hi n, ngăn ch n các hành vi l i d ng m ng ie lư i vi n thông và Internet ñ g i, phát tán thư ñi n t , ñi n tho i, ñi n tín có n i dung ph n ñ ng, trái pháp lu t và phát tán vi rút phá ho i các trang thông tin ñi n t c a các hacker. tV c) Các doanh nghi p thông tin di ñ ng không th c hi n vi c khuy n m i n u không có ua bi n pháp ch c ch n ñ m b o ch t lư ng d ch v trong th i gian trư c và trong T t Nguyên ðán .L K S u năm 2009. d) Ho t ñ ng tuyên truy n, báo chí: Ph i h p v i các b , ngành liên quan ñ nh hư ng ww các cơ quan thông tin ñ i chúng th c hi n t t công tác thông tin và truy n thông ñ các t ch c, doanh nghi p và toàn dân hi u rõ, ñ ng thu n v i các ch trương, gi i pháp c a Nhà nư c, nh t w là ñ i v i các ch trương v thúc ñ y s n xu t, kinh doanh, ki m soát giá c , th trư ng, ngăn ng a các thông tin sai l ch gây tác ñ ng x u ñ n s n xu t kinh doanh và tâm lý ngư i tiêu dùng trong d p T t Nguyên ðán. e. Ho t ñ ng xu t b n: Các nhà xu t b n, các nhà in và m ng lư i phát hành sách, xu t b n m các ñ i lý sách gi i thi u các tác ph m v thông tin truy n thông, văn h c ngh thu t, khoa h c k thu t có giá tr tư tư ng t t; khai trương m t s nhà sách ph c v nhân dân vào d p T t Nguyên ðán K S u. B trư ng B Thông tin và Truy n thông yêu c u Th trư ng các cơ quan, ñơn v thu c B ; Giám ñ c S Thông tin và Truy n thông các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám ñ c các doanh nghi p Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin ph bi n quán tri t, ch ñ o th c hi n t t Ch th này và báo cáo k t qu v B Thông tin và Truy n thông trư c ngày 02 tháng 02 năm 2009. Chánh Văn phòng B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m ki m tra, ñôn ñ c vi c th c hi n Ch th và t ng h p báo cáo k t qu lên B trư ng. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph (ñ b/c); - B trư ng và các Th trư ng; - Các cơ quan, ñơn v thu c B ; - Các s TT&TT - Các doanh nghi p BCVT& CNTT ð Quý Doãn - Lưu VT, VP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản