Chỉ thị 02/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
3
download

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc trên địa bàn quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 02/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N GÒ V P NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/CT-UBND Gò V p, ngày 07 tháng 8 năm 2009 CH THN V ÁP D NG TH NG NH T B TH T C HÀNH CHÍNH C A UBND THÀNH PH H CHÍ MINH T I CÁC ƠN VN TR C THU C TRÊN NA BÀN QU N GÒ V P Ngày 31 tháng 7 năm 2009 UBND thành ph H Chí Minh ã chính th c công b các Quy t nh s 3492/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 và Quy t nh s 3451/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2009 “V vi c công b b th t c hành chính áp d ng t i y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n trên a bàn thành ph ”; Nh m m b o vi c áp d ng th ng nh t các th t c hành chính liên quan n t ch c và công dân trên a bàn qu n phù h p v i b th t c th ng nh t áp d ng nói trên, Ch t ch UBND qu n yêu c u: 1. Th trư ng các cơ quan chuyên môn, UBND các phư ng thu c UBND qu n, cán b , công ch c các ơn v liên quan ti n hành ngay vi c rà soát và tri n khai áp d ng ng b , th ng nh t b th t c hành chính áp d ng t i các cơ quan thu c y ban nhân dân qu n và UBND 16 phư ng trên a bàn qu n Gò V p theo úng các quy nh do UBND thành ph H Chí Minh ban hành. 2. Trong quá trình tri n khai áp d ng, ph i ti n hành rà soát lo i b nh ng th t c phát sinh do UBND qu n ho c do ơn v t t ra trái v i b th t c ã ư c công b , trong ó: - N u thu c thNm quy n ban hành c a UBND qu n thì ti n hành t p h p g i v Phòng N i v (T c i cách hành chính qu n th ng kê và ki n ngh Ch t ch UBND qu n ra quy t nh bãi b ); - N u do các ơn v t t ra thì Th trư ng ơn v ho c Ch t ch UBND phư ng ti n hành “Bãi b ho c ch m d t thi hành” và báo cáo Phòng N i v (T c i cách hành chính) th ng kê theo dõi qu n lý. 3. Trư ng h p nh ng th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành nhưng chưa ư c công b t i b th t c hành chính ã công b thì ph i th c hi n bi u m u th ng kê v th t c hành chính, kèm theo y các m u ơn, m u t khai hành chính có liên quan n th t c hành chính ó do UBND thành ph , các s ngành thành ph ho c UBND qu n ban hành g i v T c i cách hành chính qu n t p h p trình UBND thành ph xem xét quy t nh b sung.
  2. 4. Vi c th c hi n các th t c ã công b ph i m b o “ ơn gi n, công khai, minh b ch”. Ngư i ng u các ơn v ch u trách nhi m ki m tra, giám sát cán b , công ch c trong vi c ti p nh n và x lý công vi c c a công dân, t ch c và doanh nghi p úng quy trình công v và th i gian quy nh cho m i lo i th t c. Nghiêm c m các ơn v t ý ban hành các lo i th t c, phí, l phí hành chính trái quy nh ã ư c công b . 5. Trong quá trình th c hi n, n u các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti n hành s a i, b sung ho c bãi b các th t c hành chính trong b th t c hành chính ã công b và ban hành ho c các th t c hành chính m i thì áp d ng theo úng quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i c p nh t công b . 6. Giao Chánh Văn phòng UBND, Giám c Trung tâm Văn hóa qu n, Th trư ng các ơn v tr c thu c và Ch t ch UBND 16 phư ng ti n hành niêm y t công khai b th t c hành chính này t i a i m ti p nh n h sơ hành chính c a ơn v , trên Trang tin i n t qu n, B n tin qu n và T tin 16 phư ng cá nhân, t ch c có nhu c u nghiên c u tìm hi u, thi hành và giám sát vi c thi hành: xem ây là m t trong nh ng bi n pháp c i cách hành chính t p trung th c hi n n cu i năm 2009 và nh ng năm ti p theo. Ch th này có hi u l c sau 7 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Trương Văn Non
Đồng bộ tài khoản