Chỉ thị 03/2000/CT-TTg về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
84
lượt xem
9
download

Chỉ thị 03/2000/CT-TTg về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị 03/2000/ct-ttg về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 03/2000/CT-TTg về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2000/CT-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 1 năm 2000 CH THN V VI C Y M NH CÁC HO T NG VĂN HOÁ, VUI CHƠI, GI I TRÍ CHO TR EM Sau g n 10 năm th c hi n Lu t B o v , Chăm sóc và Giáo d c tr em, Lu t ph c p Giáo d c ti u h c và Chương trình hành ng qu c gia Vì tr em giai o n 1991- 2000, s nghi p b o v , chăm sóc, giáo d c tr em nói chung, chăm sóc i s ng văn hoá, vui chơi, gi i trí cho tr em nói riêng ã có nhi u ti n b c v nh n th c, t ch c và k t qu th c hi n. Tuy nhiên, nhi u a phương, c bi t là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn, còn thi u cơ s , trang thi t b t ch c các ho t ng văn hoá, vui chơi, gi i trí cho tr em; n i dung và hình th c ho t ng ơn i u, kém h p d n, chưa phù h p và áp ng ư c yêu c u. Trên th trư ng còn lưu hành m t s s n phNm văn hoá và chơi tr em có nh hư ng x u n giáo d c nhân cách, s c kho c a tr em và nh hư ng t i tr t t , an toàn xã h i. Có tình tr ng trên, m t ph n là do còn khó khăn v kinh t , m t khác cũng do s quan tâm chưa y c a các ngành, các c p, các oàn th , nhà trư ng, gia ình và xã h i i v i các ho t ng văn hoá, vui chơi, gi i trí c a tr em. th c hi n t t hơn Lu t B o v , Chăm sóc và Giáo d c tr em, Lu t Giáo d c và th c hi n th ng l i Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban ch p hành Trung ương ng khoá VIII, nh m tăng cư ng công tác giáo d c, b i dư ng o c, tri th c, s c kho và thNm m , hình thành nhân cách và nâng cao không ng ng phNm ch t t t p cho tr em Vi t Nam, Th tư ng Chính ph ch th : 1- B Văn hoá, thông tin: a) C h trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan và U ban nhân dân các c p: xây d ng quy ho ch t ng th và chính sách h tr phát tri n các cơ s văn hoá, vui chơi, gi i trí cho tr em trình Th tư ng Chính ph ; Ny m nh công tác ào t o cán b làm công tác văn hoá cơ s ; hư ng d n n i dung ho t ng văn hoá - thông tin ph c v tr em trên m i a bàn, c bi t là cơ s , theo úng ư ng l i, chính sách c a ng và pháp lu t c a nhà nư c. b) Tăng cư ng qu n lý và ki m tra các ho t ng kinh doanh các s n phNm văn hoá và d ch v văn hoá, nh m ngăn ch n vi c kinh doanh các s n phNm và d ch v văn hoá có nh hư ng x u n nhân cách, s c kho c a tr em. 2- B Giáo d c và ào t o:
  2. a) Cùng v i các B , ngành có liên quan ch o các Vi n nghiên c u khoa h c, các Trư ng i h c tr c thu c, nghiên c u và chuy n giao công ngh s n xu t chơi tr em phù h p v i tâm lý, sinh lý tr em, b o m m c tiêu giáo d c, gi gìn truy n th ng và b n s c văn hoá dân t c Vi t Nam. b) Ch trì, ph i h p v i B Văn hoá, thông tin ch o và t ch c ào t o, b i dư ng giáo viên gi ng d y m h c cho tr em. 3- B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan nghiên c u chính sách và ch o phát tri n công nghi p s n xu t chơi tr em, ban hành tiêu chuNn chơi tr em phù h p v i yêu c u giáo d c cho t ng l a tu i. 4- B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan th c hi n úng các quy nh v qu n lý nhà nư c i v i m t s s n phNm văn hoá và chơi cho tr em nêu t i Ngh nh s 11/1999/N -C P ngày 03 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v hàng hoá c m lưu thông, d ch v thương m i c m th c hi n, hàng hoá, d ch v thương m i h n ch kinh doanh, kinh doanh có i u ki n. 5- B Tư pháp ch trì ph i h p v i U ban b o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam và các cơ quan có liên quan tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t liên quan n vi c b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. 6- U ban Th d c, Th thao ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan, các oàn th nhân dân và các t ch c xã h i Ny m nh phong trào th d c, th thao trong thanh niên, thi u niên và ào t o tài năng th thao tr . 7- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Xây d ng quy ho ch phát tri n các khu ho t ng văn hoá, vui chơi gi i trí. th d c th thao g n v i các khu dân cư và các trư ng h c trong quy ho ch phát tri n a phương; b) Huy ng m i ngu n l c và Ny m nh xã h i hoá u tư xây d ng m i ho c nâng c p ng b các cơ s văn hoá, vui chơi, gi i trí, th d c th thao cho tr em các a phương; ưu tiên các vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng c bi t khó khăn và vùng ng bào các dân t c thi u s ; c) Th c hi n chính sách ưu ãi s d ng t ai theo quy nh c a pháp lu t xây d ng nhà thi u nhi, khu vui chơi, gi i trí, th d c th thao cho tr em; ) Ch trì, ph i h p v i M t tr n T qu c và các oàn th xã h i ch o phát tri n a d ng các ho t ng văn hoá, vui chơi, gi i trí cho tr em trong phong trào "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hoá". 8- ngh Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh ch o, hư ng d n các ho t ng vui chơi, gi i trí trong h th ng nhà thi u nhi; ch o t ch c l c lư ng ph trách vui chơi, gi i trí cho thi u nhi cơ s ;
  3. 9- Khuy n khích các ơn v thu c m i thành ph n kinh t , t ch c xã h i và các cá nhân u tư xây d ng các cơ s văn hoá, vui chơi, gi i trí, th d c th thao cho tr em, theo chính sách ưu ãi c a ng và nhà nư c. 10- Các cơ quan thông tin i chúng dành th i lư ng thích áng v i n i dung và hình th c phù h p cho các chương trình ph c v tr em; chú tr ng tuyên truy n gương ngư i t t, vi c t t, i n hình tiên ti n trong các ho t ng b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; tuyên truy n, ph bi n các hình th c vui chơi, gi i trí, các s n phNm văn hoá, chơi có ích cho s phát tri n v trí th c, o c, thNm m c a tr em. 11- U ban B o v và Chăm sóc tr em Vi t Nam ch trí, ph i h p v i B Văn hoá, thông tin và Trung ương oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Ch th này, hàng năm báo cáo k t qu v i Th tư ng Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th tư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản