intTypePromotion=1

Chỉ thị 03/2003/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Chỉ thị 03/2003/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 03/2003/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 03/2003/CT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a B é  tr n g  B é  x © y  d ù n g  S è  03/2003/CT­B X D   ë n g µ y  3 th¸ng 6 n¨ m   2003 V Ò  vi Ö c  h Ê n   h Ø n h  v µ   È y  m ¹ n h  c«n g  t¸c c c ®   c æ  p h Ç n  h o¸ d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc Thùc  Ön  hi NghÞ   Õt Trung  ng  kho¸IX vÒ   Õp tôcs ¾p  Õp, ® æi   quy   ¬ ba      ti     x   míi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng     i   n cao  Öu  ña  hi q doanh  nghiÖp  µ   íc,Bé   ©y  ùng  Nh n   X d ®∙  ©y  ùng  Ò   tæng  Ó  ¾p   Õp,  æi  íi Tæng   x d § ¸n  th s x ® m  c«ng    µ   íc vµ  ty Nh n   doanh  nghiÖp  µ   íc thuéc  é   ©y  ùng    o¹n  Nh n   BX d giai® 2002­2005  µ  ®∙  îc v ®  Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt,trong®ã   étr×nh cæ   Çn    t  ph phª duy     l    ph ho¸ doanh  nghiÖp  Nhµ   íc,bé  Ën  n   ph doanh  nghiÖp  µ   íc® ßi  áiph¶i® îcthùc hiÖn  Èn  ­ Nh n   h       kh tr ¬ng,v÷ng  ¾c  µ  Öu    ch v hi qu¶. Qua  Õt  k qu¶    Çn    cæ ph ho¸ n¨m  2002  µ  ý  v qu 1/2003,cßn    næi    ét  è  lªnm s tån  ¹   íng  ¾ c   Çn  ¾c  ôc  µ  ã  Ön  t iv , m c kh ph v c bi ph¸p    ì kÞp  êi  : viÖc  th¸og   th ,   nh phèihîp ®Ó   iÓn      tr   khaic«ng      Çn    ÷a c¸c c¬    t¸ccæ ph ho¸ gi     quan  qu¶n  ýNhµ   l  nícvíic¸c Tæng       c«ng    ty,c«ng    c  Ëp  Bé   ty®é l do  qu¶n  ýcßn  Õu  l  thi chÆt  Ï, ch   viÖc chØ   o, híng  Én  ®¹   d nh»m   th¸o gì nh÷ng  íng  ¾ c   ña     v m c DNNN   a  Þp   ch k thêi  ö  ýc«ng  î d©y  a, lao ®éng    ,xö  ývèn  ãp  ªndoanh  ªnkÕt, : l  x n  d   d«id   l   g li   li     tµis¶n  ∙  u    kÐ m   Öu    ® ®Ç t hi qu¶. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ m ét  è  tr   s Tæng   c«ng    ty thiÕu  ñ  ng  µ  Èn  ¬ng  ch ®é v kh tr chØ  o,híng dÉn  õng  ®¹     t doanh  nghiÖp  µnh  th viªncã  Õ   ¹ch  µ  ¬ng    iÓn khaicæ   Çn    ã    k ho v ph ¸n tr     ph ho¸;c Tæng  c«ng      tycßn lóng  óng  t trong viÖc    nh    Þ doanh    x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp, x¸c ®Þnh  èn  iÒu  Ö     v® l vµ  ©y  ùng  ¬ng      Çn    viÖc  iÓnkhaic¸cbícc«ng  Öc  ña  xd ph ¸n cæ ph ho¸ nªn  tr       vi c c«ng      Çn    t¸ccæ ph ho¸ cßn  Ë m. ch § Ó   Ên  ch chØnh  µ  y  ¹nh  v ®È m c«ng      Çn    t¸ccæ ph ho¸ doanh nghiÖp  µ   Nh níc,®¶m     b¶o  ôc    Õ   ¹ch cæ   Çn    m tiªuk ho   ph ho¸ n¨m  2003  µ    v c¸cn¨m  Õp theo, ti     Bé   ëng  é   ©y   ùng  Tr BX d yªu  Çu  ñ   Þch  éi  ng  c Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  ®èc    c¸cTæng  c«ng    ty,Gi¸m  c    ®è c¸cdoanh  nghiÖp  c  Ëp do  é  ®é l   B qu¶n  ý: l 1.C¨n  vµo  è îng doanh    cø  sl   nghiÖp  µ  é  Ën  v b ph doanh  nghiÖp    Çn   cæ ph ho¸  ∙  îc Bé   ® ®   th«ng  b¸o,cã  Õ   ¹ch    ùc  Ön    íc c«ng  Öc      k ho ®Ó th hi c¸c b   vi cæ phÇn    ho¸ theo th¸ng,quý, ®¶m       b¶o  Ë m   Êt  n   th¸ng 11  ch nh ®Õ 30    ph¶ihoµn    thµnh  Öc    nh    Þdoanh  vi x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp,gi¸trÞphÇn  èn  µ   íct¹ doanh      v Nh n     i nghiÖp  hoÆc   é  Ën  b ph doanh  nghiÖp    Çn      Öt  ¬ng    ¾p   cæ ph ho¸,phª duy ph ¸n s xÕp    ng  ña  lao ®é c doanh  nghiÖp  µ  n   v ®Õ 31/1 n¨m    sau  Ýnh  ch thøc  a  ® c«ng  tycæ   Çn  ¹t®éng    ph ho   theo LuËt doanh      nghiÖp. 2. Ch a  Õn  µnh    Çn    ti h cæ ph ho¸  ÷ng  nh doanh nghiÖp, bé  Ën    ph doanh  nghiÖp  îcgiao qu¶n  ýc¸cm á   ®    l     nguyªn liÖu ®Ó       s¶n  ÊtvËtliÖu x©y  ùng. xu       d 3.§èivíi      doanh nghiÖp  ã  c trong danh    s¸ch cæ   Çn      ph ho¸ trong n¨m  ng    nh t×nh  ×nh  µichÝnh  Êt  ©n  i  h t  m c ®è nghiªm  äng,kinh doanh  tr     thua  çkÐo  µi l  d  kh«ng  Ó  ùc  Ön    Çn  th th hi cæ ph ho¸  îc,cÇn  ®  chuyÓn  ngay  ¬ng  ph thøc  ¾p   s xÕp kh¸cthÝch  îp,®ång  êilùachän  ÷ng    h  th     nh doanh nghiÖp,bé  Ën    ph doanh  nghiÖp  kh¸ccã    iÒu  Ön    Çn      ®ñ ® ki cæ ph ho¸ trong n¨m      ®Ó thay thÕ.   4.ChØ   o    ®¹ chÆt  ÏviÖc  iÓnkhaic¸cbícc«ng  Öc    Çn  ch   tr       vi cæ ph ho¸: 4.1.ChØ   o      ®¹ c¸cdoanh  nghiÖp,bé  Ën    ph doanh  nghiÖp  ∙  îclùachän  ®®     thùc  Ön    Çn  hi cæ ph ho¸ trong n¨m  µn  µnh  ho th b¸o c¸o  µichÝnh  n   èi t  ®Õ cu   n¨m  êi iÓ m     nh    Þdoanh  (th  ® x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp),trong ®ã       bao  å m   b¸o c¸o g c¶     
  2. 2 kiÓm     ©n  ¹  µis¶n, vèn, c¸c kho¶n  î,c¸c lo¹  ü. Lµ m   Öc  íic¬  kª,ph lo it        n     iqu   vi v   quan  Õ  cÇu  Óm     Õt    Õ  thu yªu  ki traquy to¸nthu n¨m  íccña    tr   c¸c doanh nghiÖp  nµy. Chñ   ng  µ    ×nh  ×nh  µichÝnh, ® Æc   Öt chó    ©n  ¹   i   ®é r so¸tt h t    bi   ý ph lo i ®è   , chiÕu    Ën    x¸c nh c¸c kho¶n  î,®«n  c  n  ®è thanh      to¸nc¸c kho¶n  î,cã  Ön  n   bi ph¸p  ®Ó   ö  ýhoÆc   Õn  Þ  ö  ýnh÷ng  x l  ki ngh x l   kho¶n  î khã  ã  n  c kh¶ n¨ng    åitr c thu h   í   khilËp hå  ¬    nh    Þdoanh      s x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp.  4.2.V Ò     nh    Þdoanh    x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸: ­Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    éc Bé  chøc,chØ  o  tythu   tæ    ®¹ x¸c ®Þnh    Þ doanh    gi¸tr   nghiÖp, gi¸trÞ phÇn  èn  µ   íc t¹      v Nh n   i doanh nghiÖp;  chÞu tr¸chnhiÖ m   íc Bé   ëng  µ    tr   tr v ph¸p  ËtvÒ   ù  lu   s minh  ¹ch  µ  Ýnh  Ýnh  b vt ch x¸ccña  å  ¬,sè  Öu x¸c®Þnh    Þdoanh    h s   li     gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. ViÖc    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  Çn u    n   ÷ng  Õu  è ¶nh  ­ c l ý ®Õ nh y t  h ëng  n     Þ thùc tÕ  ÷u  ×nh  µ  h×nh  : c¸c tµis¶n  è  nh  ùc ®Õ gi¸tr    hh v v«  nh       c ®Þ th   hiÖn  Êu  kh hao  nhanh,gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t;c¸c lîthÕ  Ò   µ, ®Êt,lî     sd ®Ê       i v nh     i thÕ kinh doanh, gi¸trÞ th ng  Öu          ¬ hi doanh  nghiÖp,. . iÖcxö  ýc¸c kho¶n  î . .V   l     n  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng thu  åi n Õu  õvµo  Çn  èn  µ   íc t¹  h  tr   ph v Nh n   i doanh  nghiÖp  ph¶i®¶m     b¶o  ng  Õ     µ    ñ tôcph¸p lý. ®ó ch ®é v ®ñ th       Trong  å  ¬  h s b¸o  c¸o  é   Ò     nh     Þ doanh  B v x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp, bé  Ën    ph doanh nghiÖp ph¶i cã    thuyÕt minh  â  ×nh  ×nh  Ò   µ  ëng, ®Êt  ai,. .   rt h v nh x   ® . . ®¬n  Þ  ang  v® qu¶n  ýsö  ông. l  d ­ K Õt    qu¶    nh    Þ doanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸,Chñ   Þch  éi   t H  ®ång  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ   íc thuéc  é   ×nh Bé   ëng  Õt  nh   ty Nh n   B tr   Tr quy ®Þ phª duyÖt   4.3.V Ò   ¬ng      Çn    ph ¸n cæ ph ho¸: ­ Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    éc Bé   chøc  tythu   tæ  chØ  o  ®¹ x©y  ùng  ¬ng  cæ   Çn  d ph ¸n  ph ho¸,ph¬ng  s ¾p  Õp    ng    ¸n  x lao ®é trong doanh    nghiÖp  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    ña  å  ¬  íc khitr×nh Bé    vt ch x¸c c h s tr       thÈm      Öt. traphª duy ­ Khi x©y  ùng  ¬ng      Çn    Öc    nh  èn  iÒu  Ö  Çn     d ph ¸n cæ ph ho¸,vi x¸c ®Þ v® lc ® Æc   Öt chó    n     Þ doanh  bi   ý ®Õ gi¸tr   nghiÖp  µ   m Tæng   c«ng    ty,c«ng    ¾ m   ty n gi÷,bao  å m:    Þh÷u  ×nh  ña  µis¶n,tiÒn vèn  µ    Þtµis¶n  h×nh    g gi¸tr   h c t      v gi¸tr     v«  cña doanh  nghiÖp  Þ  Ý ®Þa   ý,uy  Ýn  ña  (v tr   l   t c doanh  nghiÖp,tÝnh  Êt ®éc    ch   quyÒn  Ò   v s¶n  È m,  É u     ¬ng  Öu,. . ®Ó     ph m m∙, th hi .  ) khi b¸n    Çn  cæ ph doanh  nghiÖp    Çn    µiviÖc  ¾ m   ÷ cæ   Çn    èi(51%  èn  iÒu  cæ ph ho¸,ngo   n gi   ph chiph   v® lÖ),Tæng     c«ng    ty,C«ng   ty cßn thu thªm  èn  õ viÖc  v t  b¸n    Çn  cæ ph doanh  nghiÖp    Çn        cæ ph ho¸ ®Ó bæ sung  ån  èn  ñ  ë  ÷u; ngu v ch s h Trêng  îp ®∙  Ýnh      Õu  è nh  ãië  h t ®ñ c¸c y t   n   trªn, µ     Þ doanh    gi¸tr   m nghiÖp  do Tæng  c«ng    ty,C«ng    ¾ m   ÷ kh«ng  ín,th×    Þ cña    Çn    ty n gi   l  gi¸tr   cæ ph chi phèi (51%   èn  iÒu  Ö) kh«ng  îc lính¬n    Þ doanh    v® l  ®   gi¸tr   nghiÖp  Tæng   do  c«ng    ty,C«ng    ang  ¾ m   ÷;Kh«ng  u    ty® n gi   ®Ç tthªm  èn      èn  iÒu  Ö  v ®Ó t¨ngv ® l cña C«ng      Çn  õtr ng  îp  ty cæ ph (tr   ê h doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  ang  ùc ® th   hiÖn  ù    u    Ïx¸c®Þnh  ô  Ó). d ¸n ®Ç ts     c th ­ Khi x©y  ùng  ¬ng    ¾p  Õp    ng     d ph ¸n s x lao ®é ph¶i®¶m     b¶o  Ën  ông  èi td t  ®a     ng  ½n  ã  lao ®é s c trong doanh    nghiÖp    Çn    ã  ¬ng  bè  Ý, cæ ph ho¸,c ph ¸n  tr   s ¾p  Õp  µ  iÒu  ng    ng      x v® ®é lao ®é d«i d trong Tæng     c«ng    ty nh»m   ¹n  Õ   h ch ph¸tsinh lao ®éng          Çn    ng  êicã       d«id khicæ ph ho¸;®å th   tr¸chnhiÖ m       bæ sung  thªm  èn    ç  î   Õt lao®éng    .Ph¬ng    ¾p  Õp    ng  µ  v ®Ó h tr  gi¶iquy     d«id   ¸n s x lao®é v
  3. 3 danh s¸ch lao ®éng  éc  Ön         thu di d«id ph¶i® îc c«ng  è     b c«ng khaitrong toµn      ®¬n  Þ. v  ­  Öc  ©y  ùng  ¬ng  cæ   Çn  Vi x d ph ¸n  ph ho¸  Çn  Õn  µnh  ng  êivíi c ti h ®å th     viÖc    nh    Þdoanh  x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp      ã  Õt  nh  duyÖt    Þ ®Ó khic quy ®Þ phª  gi¸tr   doanh  nghiÖp    Çn    ã  Ó  ×nh duyÖt  ¬ng  cæ   Çn    îc cæ ph ho¸,c th tr   ph ¸n  ph ho¸ ®   ngay,®¶m     b¶o  Öc    Çn    µn  µnh  ng  êigian,®¹thiÖu  vi cæ ph ho¸ ho th ®ó th      qu¶. 4.4.V Ò       Çn:   b¸n cæ ph ­ ViÖc  cæ   Çn  îctiÕn hµnh    b¸n  ph ®    c«ng khai,minh  ¹ch;ph¶iu        b     tiªnb¸n cho  êi lao ®éng  ng     trong doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  íc vµ  êi lao ®éng  tr   ng     trongc¸cdoanh     nghiÖp  µnh    éc Tæng  th viªnthu   c«ng    ty. ­ Cã   Ön    bi ph¸p  qu¶n  ý®Ó   ¶m   l  ® b¶o  Òn  î cho  êilao ®éng  quy l i ng     trong  doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ mua     Çn  ®∙i;®ång  êing¨n  õa  Öc  cæ ph u    th   ng vi chuyÓn  îng cæ   Çn  ®∙igi¶m    ña  êilao ®éng  nh   ph u    gi¸c ng     trong doanh    nghiÖp  khicha    êigian quy  nh.   ®ñ th     ®Þ   4.5.V Ò   ¹ihéi®ång    «ng  µnh  Ëp:   §    cæ ® th l ­ ChØ   Õn hµnh  ¹ihéi®ång    «ng  µnh  Ëp    Öc  cæ   Çn    ti   §    cæ ® th l khivi b¸n  ph ®¹tvµ  îttrªntûlÖ  µ   Òu  Ö    v       m §i l c«ng      Çn  tycæ ph quy  nh. ®Þ ­ ChØ   îctæ    ®   chøc  ¹ihéi®ång    «ng  µnh  Ëp    ã  è    «ng  §    cæ ® th l khic s cæ ® dù  äp  idiÖn  iÖutËp  ng  ûlÖ  µ   Ët doanh  h ®¹   tr   ®ó t   m Lu   nghiÖp  µ  Òu  Ö  v §i l c«ng  tycæ   Çn    ph quy  nh. §¹ibiÓu  ®Þ    tham  ù  ¹ihéi®ång    «ng  µnh  Ëp ph¶i d §    cæ ® th l    së  ÷u  è    Çn  h s cæ ph hoÆc   i diÖn  ë  ÷u  è    Çn    Òu  Ö  ∙    ®¹   s h s cæ ph nh §i l ® quy ®Þnh.   4.6.V Ò   ¨ng  ý   ® k kinhdoanh:   Ch Ë m   Êt sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ihéi ®ång    «ng  µnh  Ëp, nh   15  k t  ®¹     cæ ® th l  Chñ   Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    ty,gi¸m  c  ®è c«ng    c  Ëp  éc ty®é l thu   Bé   íng  Én  éi  ng  h d H ®å qu¶n  Þ,bé  tr   m¸y  iÒu  µnh  ña  ® h c C«ng      Çn  ty cæ ph xóc  Õn viÖc  ¨ng  ý  ti   ® k kinh doanh  Ýnh    ch thøc ® a    c«ng      Çn  ¹t®éng  tycæ ph ho   theo LuËt doanh      nghiÖp.   4.7.V Ò   µn    b giao doanh    nghiÖp: Sau    ¨ng  ý  khi® k kinhdoanh,Chñ  Þch  éi ®ång      t H  qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    ty, gi¸m  c  ®è c«ng    c  Ëp  éc  é   ty ®é l thu B ph¶ikhÈn  ¬ng  µn  Êthå  ¬    µn    tr ho t   s ®Ó b giao cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ cña  tr   C«ng      Çn:    «ng,  µis¶n, tiÒn  ty cæ ph lao ® t    vèn (t¹thêi®iÓ m   µn       i b giao);   danh s¸ch cæ   «ng  µ  µn  é  å  ¬  µiliÖu cã   ® v to b h s t     li   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi chuyÓn  doanh nghiÖp  hoÆc   é  Ën  b ph doanh  nghiÖp  µ   Nh nícsang    c«ng      Çn. tycæ ph 4.8.V Ò   Õ         ch ®é b¸o c¸o: Hµng th¸ng,Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    ty,gi¸m  c  ®è c«ng    c  Ëp  éc  é   ty®é l thu B qu¶n  ýph¶ib¸o    é   Ò   Öc  iÓn khaic¸c bíc l    c¸o B v vi tr       c«ng  Öc    Çn  vi cæ ph ho¸  ña  õng  ct doanh nghiÖp  µnh    µ  n  Þ   ùc th viªn v ®¬ v tr   thuéc. Ban ChØ   o  æi  íivµ    iÓn doanh  ®¹ ® m   ph¸ttr   nghiÖp  ña  é   ©y  ùng  ã  c BX d c tr¸chnhiÖm     chØ   o, híng  Én, ®«n  c, kiÓm     µ  ®¹   d   ®è   trav tæng  îp  ×nh  ×nh  ht h thùc  Ön    Çn  hi cæ ph ho¸  ña    c c¸c Tæng   c«ng    ty,C«ng    c  Ëp  éc  é  ty ®é l thu B qu¶n  ý.KiÕn  Þ    Ön  l  ngh c¸c bi ph¸p  iÓn khaithùc hiÖn    Çn        tr       cæ ph ho¸ ®Ó b¸o c¸o Bé  ö  ýkÞp  êi.   x l  th
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2