intTypePromotion=1

Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
2
download

Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về tín dụng ngân hàng phục vụ nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 03/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc S è  03/2003/CT­N H N N   ® n n g µ y  21 th¸ng 5 n¨ m  2003 V Ò   Ý n  ô n g  n g © n  h µ n g  p h ô c  v ô   © n g  cao  t d  n hi Ö u   u ¶  v µ  søc  ¹ nh tranh c ñ a d o a n h  n g hi Ö p q c Ngµy  th¸ng 4  4    n¨m  2003, Thñ  íng  Ýnh  ñ    t Ch ph ban  µnh  h ChØ   Þ  è  th s 08/2003/CT­TTg  vÒ  n©ng  cao hiÖu qu¶ vµ  søc canh tranh cña doanh  nghiÖp.Thùc  Ön  Ó m   ChØ   Þ  µy,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícyªu    hi §i 5  th n   ®è Ng h Nh n   cÇu    ©n  µng  ¬ng  ¹ithùc hiÖn  ét  è  Öc  c¸cng h th m    m s vi sau  y: ®©   1. Thùc  Ön  ng  é        hi ®å b c¸c gi¶iph¸p  huy  ng  èn:®Èy  ¹nh  Öc    ®é v  m vi huy ®éng  èn  v trung  µ  µi h¹n    vd  ë trong  íc;khai th¸c vµ  ö  ông  ã  Öu    n      sd c hi qu¶ nguån  èn  µih¹n  ña    chøc  µichÝnh  èc  Õ  µitrî v d   c c¸c tæ  t  qu t t     cho  ù     i víi D ¸n ®è     doanh  nghiÖp  á  µ  õa, Dù   Tµi chÝnh  nh v v   ¸n    n«ng  th«n, Dù   Tµi chÝnh    ¸n    doanh  nghiÖp n«ng th«n,Kho¶n    vay  ¬ng  ×nh c¶ic¸ch doanh  ch tr       nghiÖp  µ  nh nícvµ    qu¶n  Þ c«ng      u    tr   ty®Ó ®Ç tcho    ù    ña  c¸c d ¸n c doanh  nghiÖp  s¶n  Êt xu   c¸c s¶n  È m   µng    ph h ho¸  ã  Êt îng  c ch l cao, cã    søc  ¹nh  c tranh    Þ  êng  trªn th tr trong níc vµ  èc  Õ. §ång  êi,   ©n  µng  ¬ng  ¹i cã  Ön      qu t   th   ng c¸c h th m   bi ph¸p  ñ  ch ®éng  Ých  ùc  t c thu  åi c¸c kho¶n  î,nhÊt  µ xö  ý thu  åi nî qu¸  ¹n,nî tån h    n  l   l  h   h      ®äng  ét  m c¸ch cã  Öu    hi qu¶      êng  ån  èn  ®Ó t¨ngc ngu v cho  vay.   2. T¹o  iÒu  Ön  Ën  îcho      ® ki thu l   i c¸c doanh nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinhtÕ  Õp cËn  ét    ti   m c¸ch thuËn  îvíi èn  Ýn  ông  ©n  µng    u        l    iv t d ng h ®Ó ®Ç ts¶n xuÊt,® æi  íi c«ng    m  nghÖ,  o  ¹o nguån  ©n  ùc theo  íng:c¶i tiÕn    ®µ t   nh l  h    quy tr×nh,®¬n    gi¶n ho¸ thñ tôc,hå  ¬          s cho  vay,rótng ¾n  êigian gi¶iquyÕt       th      cho vay  ng  ¶m   nh ® b¶o  ùc  Ön  ng    th hi ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;niªm  Õt  lu   y c«ng khaivµ  Õp cËn  ùctiÕp víi   ti   tr      doanh  nghiÖp    íng dÉn  Ò   iÒu  Ön  ®Ó h   v® ki cho vay,quy  ×nh,thñ  ôc vay  èn, thêigian  èi®a     Õt  ãn     tr   t  v   t   gi¶iquy m vay  µ  v kÞp  êithÈm   nh,  Õt  nh  th   ®Þ quy ®Þ cho vay  i  íic¸c nhu  Çu  ®è v     c vay  èn  ña  vc doanh  nghiÖp  ¸p  ® øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki cho  vay. Nh÷ng  êng  îp    tr h kh«ng    cho vay  îc,ng©n  µng  ¬ng  ¹i ph¶ith«ng  râ cho  ®  h th m    b¸o    doanh  nghiÖp  b»ng    v¨n b¶n.  3.Chñ  ng  ån  èn  ¸p    ®é ngu v ® øng  nhu  Çu  u    c ®Ç ts¶n  Êt,® æi  íic«ng  xu   m  nghÖ,  o  ¹onguån  ©n  ùc cña  ®µ t   nh l  doanh  nghiÖp  íil∙ suÊt phï hîp,kh«ng  v   i     ph©n  Öt lo¹  ×nh  bi   ih doanh nghiÖp  µ kinh  Õ  µ  íc,kinh  Õ  Ëp  Ó    l  t nh n   t t th hay kinh tÕ   ©n,  Õu      t nh n c¸c doanh nghiÖp, hîp      µy  ¸p    t¸cx∙ n ® øng  îc c¸c ®iÒu  ®   kiÖn cho vay theo c¬  Õ     ch cho  vay  µ  v b¶o  ¶m   Òn vay  Ön  µnh. ® ti   hi h   4.Chó  äng cho      tr   c¸cdoanh  nghiÖp vay  èn  u    ©y  ùng,mua  ¾ m,  v ®Ç tx d   s c¶itiÕn d©y      chuyÒn  m¸y  ãc  ÕtbÞ  ôc  ô  m thi   ph v cho  Öc  ©ng  vi n cao  Êt l ng, ch  î   h¹    µnh  gi¸th s¶n  È m   ph nh»m   ©ng  n cao kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh ngay    trong tõng     lo¹  is¶n  È m,  Êt lµc¸c s¶n  È m   ã  îthÕ  Ò   ph nh       ph c l  i v s¶n  Êt,cã  Þ  êng    xu   th tr tiªu thô vµ  ÷ng    nh s¶n  È m   éc nhã m   µng  ph thu   h n»m  trong létr×nh héinhËp  íi         v  c¸c níc trong khu  ùc.§èivíic¸c doanh      v        nghiÖp  ã  ù  s¶n  Êt c¸c s¶n  È m   c d ¸n  xu     ph hµng    ã  Êt l ng cao,cã  ho¸ c ch  î     søc  ¹nh  c tranh trªnthÞ  êng     tr trong nícvµ  èc      qu tÕ,th×    ©n  µng  ¬ng  ¹iu    è  Ý nguån  èn    c¸c ng h th m   tiªnb tr   v trung vµ  µih¹n      d   ®Ó c¸c doanh    nghiÖp  µy  n vay  èn  íithêih¹n  ï hîp  íithêigian  v v    ph   v    thu  åi vèn  h  ®Ç u    ña  ù  tc d ¸n.
  2. 2 5. Xem   Ðt    x cho    c¸c doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn  thu m th ph kinh  Õ    t vay vèn  îc¸p dông  Ön  ®    bi ph¸p b¶o  ¶m   Òn vay    ® ti   b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay,hoÆc   îccho    ®  vay  kh«ng  ã  c b¶o  ¶m  b»ng  µis¶n    ®   t  nh sau: a. Cho    vay  b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay    ông  i víi ¸p d ®è     c¸c tr ng  îp   ê h cho  vay  ¾n   ¹n, trung  µ  µi h¹n  ng h  vd  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  è  s 85/2002/N§­   µy  CP ng 25/10/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi, bæ   c Ch ph v s ®   sung  NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/1999/N§­   µy  CP ng 29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña    chøc  Ýn  ông  µ      c c¸c tæ  td v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ã  ªn h  c li   quan  ña  ©n  µng  µ   íc. c Ng h Nh n b. Cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  è  s 178/1999/N§­ CP, NghÞ   nh  è  ®Þ s 85/2002/N§­CP,  iÓ m   M ôc  I ® 13  II  NghÞ   Õt  è  quy s 02/2003/NQ­CP   µy  ng 17/01/2003  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ã  ªnquan  ña Ng ©n  µng  µ   íc. h  c li   c  h Nh n   6. Thùc  Ön  ãp  èn  íic¸c Quü     hi g v v     b¶o    Ýn  ông    µnh  Ëp  ü   l∙nht d ®Ó th l Qu b¶o    Ýn  ông  l∙nht d cho doanh nghiÖp  á  µ  õa  ¹    nh v v t i tØnh,thµnh  è  ùc c¸c   ph tr   thuéc Trung  ng  ¬ theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 193/2001/Q§­TTg  µy  ng 20/12/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  c Th t Ch ph v Th«ng   è t s 06/2003/TT­NHNN   µy  ng 10/4/2003  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ¹o ®iÒu  Ön  ë   éng  c Th ®è Ng h Nh n   t  ki m r cho vay  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  á  µ  õa,hîp t¸cx∙. nh v v       7. Chó  äng c«ng      ôc  µ  o  ¹oc¸n bé,nhÊt lµ®µo  ¹oc¸n bé    tr   t¸cgi¸od v ®µ t          t    tÝn  ông    ¾ m   ¾c  d ®Ó n ch c¸c quy  nh   ña  ¬  Õ   Ýn  ông  Ön  µnh, ®Þ c c ch t d hi h   n©ng  cao kh¶ n¨ng  Èm   nh  th ®Þ kho¶n  vay,®¶m     b¶o    ©n  èn  gi¶ing v vay  ï ph   hîp víi    nhu  Çu  µ  Õn ®é   ùc hiÖn    ù    u    c v ti   th   c¸c d ¸n ®Ç t s¶n  Êt,® æi  íic«ng  xu   m  nghÖ,  o  ¹onguån  ©n  ùccña    ®µ t   nh l  c¸cdoanh  nghiÖp,®ång  êilµm  ètc«ng    th   t  t¸ct vÊn     cho    c¸c doanh  nghiÖp  trong  Öc  vi vay  èn  µ  ö  ông  èn  v vsd v vay  ã  c hiÖu qu¶,®¶m     b¶o kh¶ n¨ng    î®Çy  ,  ng  êih¹n. tr¶n   ®ñ ®ó th   8.Tæ     chøc  ùc hiÖn th   a. ChØ   Þ  µy  ã  Öu  ùc sau  êi l¨m  µy, kÓ   õ ngµy  ¨ng    th n c hi l   m  ng   t   ® C«ng  b¸o. b. Thñ  ëng    n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸c ®¬ v thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  h Nh n     ph tr   Trung  ng, Héi  ng  ¬  ®å qu¶n  trÞ vµ    Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n  µng  ¬ng  ¹i cã  ®è c¸c ng h th m   tr¸chnhiÖm     thi µnh   h ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2