Chỉ thị 03/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Chỉ thị 03/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 03/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý các khoản nợ của ngân sách xã

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 03/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  03/2003/CT­T T g   th n g µ y 07 th¸ng 3 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c x ö  lý  c¸c k h o ¶ n   î  ñ a n g © n   nc s¸ch x∙ Trong  ÷ng  nh n¨m  Çn  y  Êt lµtõkhithùc hiÖn  Ët Ng ©n  g ®© nh           Lu   s¸ch nhµ     níc(n¨m    1997),c«ng      t¸cqu¶n  ýng©n  l  s¸ch x∙®∙  îcn©ng       ®   lªn,quy        m« thu chi ng©n  s¸ch    µng  x∙ h n¨m  u   ®Ò t¨ng,c¬  Êu  ­ chi®∙  ã    c thu      c chuyÓn  Õn  Ých  bi t cùc,chÊtl ng c«ng       î   t¸cqu¶n  ýng©n  l  s¸ch x∙tõng bíc® îchoµn  Ön,c¸chiÖn         thi     t ng bu«ng  áng qu¶n  ý,   ùc  î  l  l   c trong qu¶n  ýsö  ông  µichÝnh    ©n  tiªu   l  d t  ­ ng s¸ch  ®∙  îcchÊn  ®  chØnh  ét  íc.Tuy  m b  nhiªn,tån t¹   Õu  Ð m       iy , k trong c«ng      t¸cqu¶n  lý cßn    x¶y  ë   Òu  a   ¬ng, t×nh  ¹ng nî  ña  ©n  ra  nhi ®Þ ph   tr   c ng s¸ch    x∙ cßn  ín. l  T×nh  ×nh    µm  h ®ã l cho  ¹t®éng  µichÝnh    ©n  ho   t  ­ ng s¸ch  ña    Õu  µnh  c x∙ thi l m¹nh,gi¶m    lßng tincña  ©n  ©n.    nh d Nguyªn  ©n  ña  ×nh  ×nh    µdo  ÷ng  n  Þ, c¸ nh©n  îcgiao  nh ct h trªnl   nh ®¬ v     ®  nhiÖ m  ô  v chØ  o  ®¹ c«ng    t¸cqu¶n  ýng©n  l  s¸ch x∙cha  ùc sù     th   quan  ©m  ng   t ®ó møc,  Õu  Óm     «n  c  êng  thi ki tra® ®è th xuyªn.ViÖc    qu¶n  ývµ      ïytiÖn, l   chitiªut     hiÖn îng  è  Ý vèn  u     µn lan kh«ng  ©n  i  íikh¶  t b tr   ®Ç t tr     c ®è v   n¨ng  ©n  ng s¸ch  cßn phæ   Õn  ©y    îchång  ÊtkÐo  µi. bi g ra n   ch   d § Ó   Ê m     ×nh  ¹ngnî nÇn, lµm  µnh m¹nh    ¹t®éng  µichÝnh   ch døt t tr       l  c¸c ho   t  ­ ng©n    s¸ch vµ  ¹o®iÒu  Ön  ñ  ng  Ò   µichÝnh    ©n    t  ki ch ®é v t   ­ ng s¸ch cho  Ýnh     ch quyÒn  ¬  ë, Thñ íng  Ýnh  ñ  cs  t Ch ph yªu  Çu  ñ   Þch  û   c Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ùc hiÖn  ¬ tæ  th   ngay  ét  è  m s c«ng  viÖc sau  y: ®© 1.Thêng    xuyªn híng dÉn  µ  Óm      Êp  Ýnh  Òn  Ön  µ        v ki trac¸cc ch quy huy v x∙ thùc hiÖn  ng, ®Çy         ®ó   ®ñ c¸c quy  nh  Ò   ©n  Êp  µ  ®Þ v ph c v qu¶n  ýng©n  l  s¸ch  theo  Ët Ng ©n   Lu   s¸ch Nhµ   íc(söa  æi    n  ® n¨m 2002),c¸c quy  nh       ®Þ (v¨nb¶n  ­ h íng  Én)  Ò   d v qu¶n  ý ng©n  l  s¸ch    ña  Ýnh  ñ  µ  é   µi chÝnh. Trong  x∙ c Ch ph v B T     qu¶n  ýchi, l    ph¶ib¶o  ¶m     ® thanh    ,  Þp  êic¸ckho¶n  to¸n®ñ k th     sinh ho¹tphÝ  µ     v phô  Êp  ña    é    Öc  Õt  nh  u      c c c¸n b x∙.Vi quy ®Þ ®Ç tc¸c c«ng  ×nh ph¶idùa    tr     trªn nguån  èn  îcphÐp  u    µ  v ®  ®Ç tv ph¶i® îcHéi ®ång  ©n  ©n    Õt  nh,      nh d x∙quy ®Þ c«ng  khaicho  ©n  µn  µ  Óm    ©n    d b v ki tra. Ng s¸ch x∙kh«ng  îcvay    u  .    ®  ®Ó ®Ç t 2. ChØ   o    µnh  ªnquan  Óm    Öc    ®¹ c¸c ng li   ki travi qu¶n  ýtµichÝnh    ©n   l    ­ ng s¸ch      ë x∙,nh»m  ph¸thiÖn, chÊn      chØnh  Þp  êinh÷ng  ån  ¹     ãt trong k th   t t i sais   ,   c«ng    t¸cqu¶n  ý;®ång  êi    nh  ô  Ó  ×nh  ×nh  î cña  ©n  l  th , ®Þ x¸c c th t h n  ng s¸ch x∙    t¹ ®Þa  ¬ng.   i ph Trªn c¬  ë  è  îthùc tÕ    a  ¬ng,chØ  o  Öc  ©n  ¹  î ®Ó   ã    s s n    ë ®Þ ph   ®¹ vi ph lo i   n c biÖn  ph¸p xö  ýcho  ïhîp vµ  ng    l  ph     ®ó quy  nh, cô  Ó  µ: ®Þ   th l a)  èi víinî sinh ho¹tphÝ   ña  bé    ã  Ön  §        c c¸n  x∙,c bi ph¸p  ö  ýdøt ®iÓ m,  x l    kh«ng  îc®Ó   îkÐo  µi.Trêng  îp: ®   n  d  h ­N Õ u   thiÕu nguån  × ng©n    do    th   s¸ch tØnh  µ  Ön  Êp      v huy c bæ sung. ­ N Õ u   ån    ngu kinh phÝ  ∙  îcc©n  i ®ñ,  ng      µo  Öc    ®®  ®è   nh x∙chiv vi kh¸cth×    nhÊt thiÕtph¶ic ¾t        gi¶m    c¸c kho¶n    a  Çn  Õtcña      chich c thi   x∙®Ó b¶o  ¶m   ã  ® c ®ñ   ån  ngu thanh    to¸nngay cho    i t ng m µ   ©n  c¸c®è  î   ng s¸ch x∙cßn  î.    n
  2. 2 b)  èi víinî vèn  u    ©y  ùng  ¬  §     ®Ç t x d c b¶n, chØ  o  Öc  ©n  ¹  î cô    ®¹ vi ph lo i   n thÓ  µ  ©y  ùng      ö  ýtheo híng: vx d ®Ò ¸n x l     ­ N Õu     c«ng  ×nh cã  Êu  Öu    ¹m    tr   d hi viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   ®Ç u   x©y  ùng  ¬  t d c b¶n, lµm  Êt tho¸tvèn, tµis¶n  ×    th        th ph¶i lËp  éi  ng    H ®å thÈm   nh   ¹  ù  ®Þ l i to¸n,quyÕt  d   to¸n c«ng  ×nh  µ  ö  ý nghiªm      ¹m    tr v x l  c¸c vi ph (nÕu  ã),theo  ng  c  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët. lu  Sau    ö  ýc¸c viph¹m  Õu  khix l       (n cã)ph¶ikiªnquyÕt thu håitheo ®óng             quy  nh    ®Þ ®Ó thanh    î. to¸nn ­ C¸c kho¶n  î  a  ã  ån  n ch c ngu thanh to¸n,ph¶i cã  Õ   ¹ch  ¾p   Õp       k ho s x thanh    to¸ntheo híng:   +  èi víic«ng  ×nh  u    éc  èn  ©n  §   tr ®Ç t thu v ng s¸ch  µ  íc b¶o  ¶m,  × nh n   ® th   tØnh, thµnh  è    ph ph¶ichñ  ng  µnh  ét  Çn    ®é d m ph trong nguån  èn  u    ©y    v ®Ç t x dùng  ¬  c b¶n  µng  h n¨m  ña  ©n  c ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ö  ý.   ph ®Ó x l +  èivíi §   c«ng  ×nh ®Ç u    õ nguån  tr   tt   huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n   ®é ®ã g c nh d th×  îctiÕp  ôc thùc hiÖn  Ön  ®  t    bi ph¸p  huy  ng    ®é ®Ó thanh    î vµ  to¸nn   c«ng  è  b c«ng khaicho  ©n  Õt®Ó   èng  Êt chñ  ¬ng  ùc hiÖn.   d bi   th nh   tr th   +  èivíic«ng  ×nh thuéc lÜnh  ùc  ¬ng  ¹i,dÞch  ô  ã  §   tr     v th m  v c kh¶ n¨ng    thu håivèn,®Ó   y      ®È nhanh  Öc    åivèn  ×  vi thu h   th tØnh,thµnh  è    ph chØ  o    ã  ®¹ x∙c thÓ  dông  ¬  Õ     ¸p  c ch b¸n,kho¸n hoÆc     cho thuªtheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   cho  chøc,c¸nh©n  ã  tæ     c nhu  Çu. c +  èi víic¸c c«ng  ×nh  éc    ån  èn  §     tr thu c¸c ngu v kh¸c,cÇn    b¶o  ¶m   Ýnh  ® t nhÊt qu¸n trongviÖc        Ön        ®Ò ra c¸cbi ph¸p xö  ýphïhîp.   l    3.Tr¸chnhiÖ m  µ  êih¹n  ö  ýc¸ckho¶n  îcña  ©n      v th   x l     n  ng s¸ch x∙:   a)  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖ m    chØ  o  µn  µnh  ®¹ ho th trong n¨m    2003  Öc  ö  ýthanh    vi x l   to¸n nî ®èi  íic¸c kho¶n  î sinh  ¹tphÝ   ¹  a   ¬ng. Trêng  îp  ùc  ù  ã    v    n  ho   ti®Þ ph   h th s kh kh¨n,viÖc    thanh    to¸nkho¶n  î nµy  ã  Ó  Ðo  µi,nhng  n  c th k d  ph¶i® îc døt ®iÓ m       tr cquý  n¨m  í  2  2004.Riªng nîx©y  ùng  ¬       d c b¶n,c¨n cø      møc    îcô  Ó    ã  d n   th ®Ó c biÖn  ph¸p  ö  ýthÝch  îp,tÝch  ùc  Êt,nhng  êigian  ö  ýdøt ®iÓ m   èi x l  h  c nh   th   x l    t  ®a   µ 3  l   n¨m.  C¸c  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  îc sö  ông  ån  ¬ ® d ngu vèn  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç t x d c b¶n  µng  h n¨m  Ó  nguån  èn  u     îc ®Ó   ¹   (k c¶  v ®Ç t ®   li ) ®Ó   ¾p  Õp    îdÇn, b¶o  ¶m   êigian xö  ýnînhanh  Êt. s x tr¶n     ® th     l    nh b)  µng  H n¨m,    c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ tæng  îp  ×nh  ht h×nh  µ  Õt  v k qu¶  ö  ýnî b¸o  Bé   µi chÝnh    x l    c¸o  T   ®Ó tæng  îp  h chung b¸o    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph c) Bé   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu , Thèng  c    tr BT    tr B K ho v§ t  ®è Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µ  ñ  ëng    ¬  h Nh n     v Th tr c¸cc quan  ã  ªnquan phèihîp c li        víiChñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  iÓn ¬ tr   khaithùc hiÖn      ngay    Ö m   ô  c¸c nhi v theo  ChØ   Þ  µy; ®ång  êi, th n   th   b¸o  vµ  c¸o  ®Ò   Êt víiThñ íng ChÝnh  ñ  ÷ng  Ên    íng m ¾ c     ã  Ön  xu     t  ph nh v ®Ò v   ®Ó c bi ph¸p  gi¶i   Õt kÞp  êi. quy   th
Đồng bộ tài khoản