Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
4
download

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 03/2009/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác thí nghiệm - kiểm định chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 03/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KL K c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 03/2009/CT-UBND Buôn Ma Thu t, ngày 12 tháng 8 năm 2009 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ CÔNG TÁC THÍ NGHI M - KI M NNH CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN T NH KL K Th c hi n Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph , v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph , v i u ch nh b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph ; Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 c a B Xây d ng, hư ng d n m t s n i dung v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và i u ki n năng l c c a m t s t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng. Trong nh ng năm qua, tình hình qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a các các Ch u tư và các ơn v ho t ng xây d ng ã có nhi u chuy n bi n tích c c, t ng bư c hoàn thi n, trong quá trình th c hi n ã theo úng các quy nh c a nhà nư c. Tuy nhiên, m t s công trình v n còn sai sót và y u kém v thí nghi m, ki m nh xây d ng. Nh m tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng và m b o ch t lư ng công trình xây d ng, m b o công tác thí nghi m là m t y u t ph n nh trung th c k t qu ch t lư ng v t li u xây d ng trư c khi ưa vào xây d ng công trình và ki m nh ch t lư ng s n phNm xây d ng nghi m thu ưa công trình vào s d ng ư c th c hi n m t cách nghiêm túc, theo úng các quy nh c a pháp lu t; UBND t nh Ch th : 1. S Xây d ng: a) Có trách nhi m t ch c ki m tra, thanh tra và rà soát ho t ng c a các t ch c ho t ng thí nghi m, ki m nh xây d ng trên a bàn t nh theo n i dung quy nh t i Quy t nh s 11/2008/Q - BXD ngày 01/7/2008 c a B Xây d ng, v vi c ban hành Quy ch công nh n và qu n lý ho t ng phòng thí nghi m chuyên ngành xây d ng. b) Hư ng d n và ki m tra Phòng Công thương các huy n, Phòng Qu n lý ô th t i th xã và thành ph ; trong quá trình th c hi n nhi m v qu n lý ch t lư ng công trình trên a bàn, theo n i dung nêu t i chương V, Ngh nh s 209/2004/N -CP; trong ó, c n lưu ý ki m tra vi c th c hi n thí nghi m, ki m nh xây d ng t i công trình theo úng quy nh, quy chuNn, tiêu chuNn thi công và nghi m thu, các tiêu chuNn thí nghi m hi n hành trong công tác xây d ng công trình. c) K t qu ki m tra, thanh tra ph i t ng h p báo cáo UBND t nh và B Xây d ng th ng nh t hình th c x lý. 2. UBND các huy n, th xã, thành ph : Tăng cư ng ch o Phòng Công thương, Phòng Qu n lý ô th trong quá trình ki m tra ch t lư ng công trình theo phân c p, ph i lưu ý: thư ng xuyên ki m tra, ki m soát k p th i ch n ch nh công tác thí nghi m, ki m nh i v i các công trình xây d ng trên a bàn trong quá trình th c hi n nhi m v qu n lý ch t lư ng công trình. 3. Các Ch u tư có công trình xây d ng: a) Ph i tuân th các quy trình l y m u và thí nghi m xây d ng khi tri n khai thi công xây d ng công trình ư c quy nh t i i m c kho n 1 i u 21 Ngh nh s 209/2004/N -CP; Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam hi n hành, trong công tác thi công, nghi m thu và công tác thí nghi m xây d ng.
  2. b) Ph i ki m tra năng l c phòng thí nghi m c a ơn v thi công (n u có năng l c) ho c h p ng ki m nghi m, ki m nh xây d ng c a các ơn v thí nghi m chuyên ngành v i ơn v thi công; c n lưu ý: ph i xem xét h sơ năng l c hành ngh c a t ch c, cá nhân phù h p v i các yêu c u phép th và quy mô, tính ch t công trình xây d ng. c) Cán b giám sát k thu t công trình ph i giám sát vi c l y m u, b o dư ng, b o qu n m u thí nghi m t i hi n trư ng và giám sát vi c th c hi n x lý m u t i phòng thí nghi m chuyên ngành ư c cơ quan có thNm quy n công nh n. d) Trư ng h p n u có d u hi u nghi ng v k t qu thí nghi m, ki m nh, thì ph i ti n hành phúc tra k t qu thí nghi m ó. e) Kiên quy t không nghi m thu s n phNm xây d ng, nghi m thu bàn giao ưa vào s d ng và thanh quy t toán v n u tư khi công trình không th c hi n y các yêu c u v công tác thí nghi m, ki m nh xây d ng theo úng quy nh. 4. Các Ban qu n lý d án, t ch c tư v n giám sát ch t lư ng công trình: a) Căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, ph i thư ng xuyên ki m tra, giám sát c th vi c th c hi n thí nghi m, ki m nh xây d ng t i các công trình ang tri n khai thi công theo úng quy nh hi n hành. b) Ph i c cán b k thu t có năng l c và kinh nghi m tham gia và giám sát công tác thí nghi m, ki m nh xây d ng th t nghiêm túc theo úng quy nh t khâu l y m u n vi c ra k t qu m u. Ph i ghi nh t ký công trình theo dõi và l p biên b n khi l y m u thí nghi m ho c biên b n ki m nh k t c u xây d ng. c) Kiên quy t x lý nh ng cá nhân ho c t ch c vi ph m vi c thí nghi m, ki m nh xây d ng như: thông ng v i các ơn v liên quan l p báo cáo kh ng v k t qu m u i phó ho c tham gia th c hi n thí nghi m m u không úng quy nh Nhà nư c. d) T ch i và xu t Ch u tư không thanh quy t toán kh i lư ng công trình th c hi n thí nghi m, ki m nh không úng quy nh. e) Ph i ch u hoàn toàn trách nhi m trư c Ch u tư và pháp lu t v k t qu thí nghi m, ki m nh xây d ng và ch t lư ng công trình xây d ng do mình m nh n. 5. Các t ch c tư v n thí nghi m, ki m nh: a) Trư c khi tri n khai công tác thí nghi m, ki m nh xây d ng công trình, ph i g i thông báo cho S Xây d ng theo dõi, ki m tra trong quá trình th c hi n. b) Ph i ti n hành h p ng v vi c tư v n thí nghi m, ki m nh v i Ch u tư ho c ơn v thi công trư c khi th c hi n công tác này. c) Ph i ki n toàn i ngũ thí nghi m viên v chuyên môn và trách nhi m ngh nghi p. Phòng thí nghi m ph i thư ng xuyên ho c nh kỳ t ch c ki m tra ki n th c, tay ngh c a thí nghi m viên khi th c hi n công vi c. Kiên quy t ch m d t h p ng v i thí nghi m viên thi u trách nhi m và vi ph m công tác thí nghi m. d) Ph i có y trang thi t b máy móc thí nghi m và ph i h p chuNn các thi t b thí nghi m theo nh kỳ và theo các yêu c u phép th ã ăng ký m i ư c phép ho t ng. b) Ph i l p h sơ qu n lý ch t lư ng thí nghi m t khâu h p ng, phi u giao nh n, các biên b n l y m u, s li u thí nghi m g c, m u lưu….theo các quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn xây d ng hi n hành.
  3. d) Quá trình th c hi n thí nghi m, ki m nh xây d ng ph i m b o khách quan, ph n nh trung th c k t qu ch t lư ng, m b o tin c y và i u ki n kh ng nh ch t lư ng. e) Nghiêm c m t ch c thí nghi m có hành vi gian l n, không có m u thí nghi m nhưng ra k t qu thí nghi m thu ti n b t chính. 6. i v i các ơn v thi công xây d ng công trình: a) Ph i ki n toàn i ngũ cán b k thu t và ch huy thi công t i hi n trư ng, năng l c theo úng quy nh Nhà nư c t ch c thi công các công trình và th c hi n nghiêm túc công tác thí nghi m, ki m nh. b) T t c v t tư ch y u t p k t t i hi n trư ng, yêu c u ơn v thi công ph i cung c p ch ng ch ch t lư ng xu t xư ng, ng th i ph i t ch c l y m u thí nghi m theo các lô hàng nh p, qu n lý m u theo úng quy nh c a các Tiêu chuNn xây d ng Vi t Nam có liên quan, m b o phù h p v i các tiêu chuNn quy nh và ph i ư c nghi m thu trư c khi ưa vào s d ng cho công trình. c) Khi l y m u ki m tra ch t lư ng bê tông và m t s k t c u chính t i hi n trư ng ph i l p biên b n và có m u lưu i ch ng ph c v cho công tác ki m tra và thanh tra. d) Nghiêm c m các ơn v thi công không t ch c l y m u ki m nghi m, ki m nh xây d ng, nhưng thông ng v i tư v n giám sát và ơn v thí nghi m ra kh ng k t qu thí nghi m ho c k t qu thí nghi m không úng v i v t tư th c t ưa vào công trình. 7. Các S chuyên ngành: Ph i thư ng xuyên ki m tra, ch n ch nh k p th i vi c th c hi n công tác thí nghi m, ki m nh xây d ng trong quá trình ki m tra ch t lư ng công trình theo phân c p t i Quy t nh s 23/2008/Q - UBND ngày 20/6/2008 c a UBND t nh, v ph n c p qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh. nh kỳ báo cáo S Xây d ng v ch t lư ng công trình, trong ó lưu ý công tác thí nghi m, ki m nh. 8. UBND t nh yêu c u Th trư ng các S , ban, ngành liên quan; Ch t ch UBND các huy n, th xã và thành ph ; các Ch u tư, các Doanh nghi p hành ngh xây d ng và Tư v n xây d ng, nghiêm ch nh th c hi n Ch th này; Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, k p th i ph n ánh v S Xây d ng t ng h p, trình UBND t nh xem xét i u ch nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH -Như m c 8; -B Xây d ng (báo cáo); -TT T nh y, TT H ND t nh (báo cáo); - oàn i bi u Qu c h i t nh (báo cáo); -UBMTTQ t nh (báo cáo); -C c ki m tra văn b n-B Tư pháp (báo cáo); L Ng c Cư -V Pháp ch - B Xây d ng (báo cáo); -CT, các PCT UBND t nh; -Các Ban thu c H ND t nh; - ài PT-TH t nh; Báo ăkLăk; -Công báo t nh; Website t nh; -Lãnh o VP UBND t nh;-S Tư pháp; -Lưu VT,TH,TM,NC,NL,VX,CN(CH-300); (Ch th thí nghi m-ki m nh công trình)
Đồng bộ tài khoản