Chỉ thị 04/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Chỉ thị 04/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện Nghị quyết 08/1999/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/1999/CT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  04/1999/CT­N H N N 1   n n g µ y 23 th¸ng 08 n¨ m   1999 V Ò  vi Ö c  ù c hi Ö n   g h Þ  q u y Õ t  th N s è  08/1999/N Q­C P  n g µ y   09/07/1999  ñ a C h Ý n h  P h ñ  v Ò  c¸c  c gi¶i h¸p ® i Ò u   µ n h  th ù c  Ö n  n hi Ö m   ô  6 th¸ng c u èi   p h hi v n¨ m  1999 T×nh  ×nh  h kinh  Õ  x∙ héi 6  t ­      th¸ng ®Ç u     n¨m 1999  éc  é nhiÒu  Æt   b l  m ®¸ng quan  ©m:  èc ®é     t t   t¨ng GDP   tthÊp  víicïng kú  Òu  ®¹   so      nhi n¨m  íc,s¶n  tr   xuÊt c«ng nghiÖp  t¨ng tr ng  Ë m, îng  µng   ë ch lh ho¸  ån  t kho  t¨ng,thÞ  êng    tr trong níckÐ m     ng... Tríct×nh  ×nh    Ýnh  ñ  ã     s«i®é    . h ®ã Ch ph c NghÞ   Õt  è  quy s 08/1999/NQ­CP   µy  ng 09/7/1999  Ò       v c¸c gi¶iph¸p  iÒu  µnh  ùc  Ön  Õ   ® h th hi k ho¹ch  th¸ng cuèi n¨m  6      1999. § Ó   iÓn khai thùc  Ön  ã  Öu    tr     hi c hi qu¶      c¸c gi¶i ph¸p  iÒu  µnh  ùc  Ön  Ö m   ô  th¸ng  èi n¨m  ña  Ýnh  ñ  ¹  ® h th hi nhi v 6  cu   c Ch ph t i NghÞ  quyÕt sè  08/1999/NQ­CP  ngµy 09/7/1999 thuéc tr¸ch  nhiÖ m  cña  ngµnh  ©n   µng, Thèng  c  ©n   µng  µ   íc yªu  Çu    ©n   µng   Ng h   ®è Ng h Nh n   c c¸c Ng h th ng  ¹ithùc hiÖn  ét  è  éidung  ¬ m    m sn  sau  y: ®© 1­  ©n   µng  Çu   vµ  Ng h § t ph¸ttr Ón ViÖt nam,  ©n   µng   i     Ng h C«ng  ¬ng  th ViÖt nam,  ©n   µng    Ng h N«ng  nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  Öt nam   ã  Õ   Vi   ck ho¹ch tr Ónkhaicô  Ó   i     th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 146/1999/Q§­ TTg  µy  ng 1/7/1999/Q§­ TTg  ña  ñ íng ChÝnh  ñ" V Ò   Öc  c Th t   ph   vi huy  ng  èn    ©n  i kÕ   ¹ch ®é v ®Ó c ®è   ho   tÝn  ông  u    cña  µ   íc n¨m  d ®Ç t Nh n   1999",tËp    trung huy  ng    ®é ®ñ 3.754  ût  ®ång, trong ®ã   ©n   µng  Çu   µ    iÓn ViÖt nam       Ng h § t v ph¸ttr     huy  ng  ®é 2.730  û t  ®ång, Ng ©n  µng    h C«ng  ¬ng  Öt nam   th Vi   huy  ng  ®é 800  û ®ång, Ng ©n   µng  t    h N«ng  nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n  Öt nam   Vi   huy  ng  ®é 224  û ®ång; s ½n   t    sµng  ¸p  ® øng    èn  ®ñ v cho  vay    ã  ù  cã  Öu  khic d ¸n  hi qu¶  theo danh  ôc    m quy ®Þnh   ¹  t iQuy Õt  nh   ®Þ trªn.Trong    qu¸  ×nh  iÓn  tr tr khai thùc  Ön    hi ph¸t sinh     nh÷ng  ã  kh kh¨n  íng  ¾ c   µm  Ë m   Õn    ùc  Ön, b¸o      Êt v m l ch ti ®é th hi   c¸o,®Ò xu   Thèng  c    ã  ÷ng  Ön  ®è ®Ó c nh bi ph¸p xö  ýkÞp  êi   l  th . 2­ C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i tiÕp tôc m ë   éng    ng h th m     r huy  ng  èn,tr Ón khai ®é v  i     thùc hiÖn  ètQuy Õt  nh  è    t  ®Þ s 67/1999/Q§­ TTg  ña  ñ íng chÝnh  ñ  µy  c Th t   ph ng 30/3/1999  Ò   ét  è  Ýnh  vm s ch s¸ch  Ýn  ông  ©n   µng  ôc  ô  td ng h ph v ph¸ttr Ón i  n«ng  nghiÖp  vµ  n«ng  th«n, Quy Õt  ®Þnh  sè  148/1999/Q§­ TTg  ngµy  07/7/1999 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi  o¹n  u   ña  iÓ m       Th t   ph v vi s ® ® ®Ç c ® b, kho¶n  m ôc   ,®iÒu  Quy Õt  nh   è  1,  II  1  ®Þ s 67/1999/Q§­ TTg  µ  v c«ng  v¨n  è  s 320/CV­ NHNN14   µy  ng 16/04/1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   c Th ®è Ng h Nh n   viÖc  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 67/1999/Q§­ TTg  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   c Th t   ph v m ét  è  Ýnh  s ch s¸ch  Ýn  ông  ©n  µng  ôc  ô    iÓn n«ng  td ng h ph v ph¸ttr   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n, c«ng    v¨n  è  s 650/CV­ NHNN14   µy  ng 14/7/1999  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   Öc  öa  æi, bæ   h Nh n   vi s ®   sung  iÓ m   ® 2.2a c«ng    è  v¨n s 320/ CV­NHNN14   µy ng 16/4/1999;u    èn  è  Ý cho    tiªnv b tr   vay  èn  i víic¸c thµnh  v ®è       phÇn  kinh tÕ    trong c¸clÜnh  ùc     v nu«it«m  Êt khÈu,trång c©y    xu       c«ng nghiÖp,   c©y  qu¶, trång rõng,chÕ   Õn  ¨n        bi n«ng, l©m,  û      thu h¶i s¶n  íil∙ suÊt hîp  ý v   i   l  ®¶m   b¶o kinhdoanh  ã  Öu    c hi qu¶. 3­ C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i tiÕn  µnh  ©n  Ých  ×nh  ×nh    î thùc ng h th m  h ph t t h dn    tÕ  n   ®Õ 31/7/1999  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  ã    î vay  èn  ©n  µng    c dn  v ng h ®Ó s¶n  Êt kinh doanh  m Æt   µng: than,xi m¨ng, thÐp  ©y  ùng  µ  xu     3  h        x d v c¨n    cø vµo  ×nh  ×nh  ùc  Ön  t h th hi b¸n  µng    Ë m   h tr¶ ch cho c¸c  é    ïng  ña    h tiªud c c¸c
  2. 2 doanh nghiÖp  µy    n ®Ó xem   Ðt,cho  Ðp    î nh»m     ì khã  x  ph d∙n n   th¸og   kh¨n cho    doanh  nghiÖp.ViÖc    î® îcthùc hiÖn      d∙n n       nh sau: a­  è     î cña  S dn  kho¶n vay    ®Ó kinh doanh, dù  ÷c¸c m Æt   µng      tr     h than,xi    m¨ng, thÐp  ©y  ùng  îc d∙n ¬ng    x d ®  t øng  íigi¸trÞ hµng  v      ho¸ b¸n  theo  ¬ng  ph thøc    Ë m   tr¶ch cho    é    ïng  µ  c¸c h tiªud v chØ  îc d∙n  î ®èi  íisè    î cã  n   ®   n  v   d n   ®Õ 31/7/1999. b­ Thêi®iÓ m     î ®èi víi       d∙n n       kho¶n    î cha  n   ¹n,nî ®Õ n   ¹n  Ó  c¸c dn  ®Õ h     h (k c¶ kho¶n  î ®∙    ¹n  î ),nî qu¸ h¹n  îctÝnh  Ó   õ khic¸c m Æt   µng  n   gia h n         ®   k t      h than,  xim¨ng,thÐp  ©y  ùng  îcdoanh      xd ®  nghiÖp  ùc hiÖn  theo  ¬ng  th   b¸n  ph thøc tr¶    chË m   cho    é    ïng.  c¸ch tiªud   c­ Thêih¹n    î phï hîp víi êih¹n  hµng    Ë m   ng      d∙n n           b¸n  th tr¶ch nh kh«ng    qu¸ 12  th¸ngkÓ   õngµy  ùc   Ön    î.   t  th  hi d∙n n d­    Êt cho  L∙isu   vay  ña    c c¸c kho¶n  î trong thêih¹n    î ® îctÝnh  n     d∙n n     theo  l∙ suÊt cho    i   vay trong h¹n      ghi trong hîp  ng  Ýn  ông. §èi víitr ng  îp  êi   ®å td       ê h th   ®iÓ m  b¸n  µng    Ë m   h tr¶ ch ph¸t sinh    sau  êi®iÓ m   th   chuyÓn  î  n qu¸  ¹n  ×  h th kho¶ng  êigian  ∙  th   ® chuyÓn  î n qu¸  ¹n  Én  Ýnh  hv t theo  i Êt  î  l∙ su n qu¸  ¹n,   h  kh«ng  Æt  ¹viÖc  Ýnh    ® l i t l∙trongh¹n  i víi î®∙    ¹n tr ckhid∙n nî i   ®è       qu¸ h   í       n Trong    ×nh thùc hiÖn    î theo  qu¸ tr     d∙n n   quy  nh  ®Þ trªn, Õu  ã  íng m ¾ c,   n cv   c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i kÞp  êib¸o    ©n   µng  µ   íc®Ó   ö  ýkÞp    h th m  th   c¸o Ng h Nh n   x l  thêi. 4­ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i c¨n  vµo  Ng h th m  cø  kh¶  n¨ng  µ  Ýnh  Êt  ¹t vt ch ho   ®éng  ña  ©n  µng, trªnc¬  ë  c ng h     s quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ   ch cho  vay  ña  c TCTD   ®èi  íikh¸ch hµng  v    ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 324/1998/Q§­ NHNN1   ngµy  30/9/1998  µ  v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh    íng  Én  µn  lu   h ®Ó h d ho thiÖn nghiÖp  ô  v cho vay    ïng  tiªud nh»m   ë   éng  mr cho vay    ïng  i víic¸ tiªud ®è       nh©n, hé    nh, ®¶m     gia®×   b¶o cho vay  ã  Öu  c hi qu¶  µ    åi® îcnî. v thu h     5­  C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i tiÕp  ôc hoµn  Ön    b¶n  íng  Én  ng h th m  t  thi c¸c v¨n  h d nghiÖp  ô  ô  Ó  ï hîp  íi®iÒu  Ön, ® Æc   iÓ m   µ  iÒu  Ö  ña  × nh   v c th ph   v  ki   ® v® lc m trªnc¬  ë    s quy  nh  ¹ Quy  Õ   ®Þ ti  ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i víi c tæ  td ®è    kh¸ch  hµng  ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 324/1998/Q§­ NHNN1   ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc.Trong  h Nh n   qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ÷ng  íng  ¾ c   Ò   ¬  tr th hi c nh v m vc chÕ  cho  vay  Çn  Þp  êib¸o    µ    Êt kiÕn  Þ  íi ©n  µng  µ   c k th   c¸o v ®Ò xu   ngh v   Ng h Nh níc ®Ó   Þp  êichØnh  öa, bæ     k th   s  sung cho  ï hîp  íithùc tiÔn  µ  ph   v     v ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. h 6­ C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹icÇn    ng h th m  quan  ©m  n   È m   Êtc¸n bé;®µo   t ®Õ ph ch       t¹o vµ  o  ¹o l¹  i  ò    ®µ t   i ®é ng c¸n  é, tr c h Õt  µ c¸n  é  Ýn  ông, c¸n  é  Èm   b   í  l  bt d   b th ®Þnh  nh»m   ©ng  n cao  ×nh    Èm   nh  ù    ¾ m   ¾t  Þp  êit×nh  tr ®é th ®Þ d ¸n,n bk th   h×nh  s¶n  Êtkinh doanh  µ  xu     v nhu  Çu  c vay  èn  ña  v c kh¸ch hµng    u        ®Ó ®Ç tcho c¸cdù      ¸n s¶n  Êt,kinhdoanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶  ¶m   ® b¶o    åi® îcvèn. thu h     7­ C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹ikhÈn  ¬ng    Ng h th m  tr ban  µnh      h c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  h  c¸c qui®Þnh  ña  ©n   µng  µ   íc thùc hiÖn  Ët c¸c tæ     c Ng h Nh n     Lu     chøc  Ýn  ông  td vµ  öi   ©n   µng  µ   íc chË m   Êt  g   Ng h Nh n   nh sau  ngµy  Ó   õ khi Ng ©n   µng  30  k t    h Nhµ   ícban  µnh    n  h v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËt.   8­ Thñ  ëng    ô, Côc  éc Ng ©n  µng  µ   íc,Gi¸m  c      tr c¸cV   thu   h Nh n   ®è chinh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc TØnh,  µnh  è, Chñ   Þch  éi ®ång  h Nh n   Th ph   t h  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  ®è c¸c Ng h th m   tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn nghiªm  ócchØ  Þ  µy. t  th n
  3. 3
Đồng bộ tài khoản