intTypePromotion=1

Chỉ thị 04/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
77
lượt xem
3
download

Chỉ thị 04/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a th ñ tí ng C h Ý n h   h ñ  S è  04/2002/CT­T T g   p n g µ y   08   th¸ng 02 n¨ m   2002 V Ò  vi Ö c  Õ p t ô c s ¾ p  x Õ p,  ti ® æ i  m íi, h¸t tri Ó n v µ  n © n g  cao hi Ö u  q u ¶    p d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Nh»m   ùc  Ön  th hi NghÞ  quyÕt  éi  H nghÞ   Çn  l thø  Ban  Êp   µnh   ba  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  Kho¸  vÒ   Õp  ôc s ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng   IX  Ti t   x ® m    i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc;vµ  ¬ng  ×nh hµnh  ng  ña  Ýnh   nh n   Ch tr   ®é c Ch phñ  ùc hiÖn  th   NghÞ   Õt nµy,Thñ íng ChÝnh  ñ  quy     t  ph chØ  Þ: th 1. C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, ñy  thu Ch ph   ban  ©n   nh d©n    c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¸cTæng    ph tr     ¬    c«ng    µ  ícgãp  tynh n   ý  Õn  ki b»ng  v¨n b¶n cho    ù  c¸c d th¶o:NghÞ   nh    ®Þ thay  Õ  th NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   Ò   CP v chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   C«ng      Çn; ty cæ ph   NghÞ   nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývµ  ö  ýnî tån  ng  i  íidoanh  l   x l     ®ä ®è v   nghiÖp  µ  íc; nh n   NghÞ   nh  Ò   Ýnh  ®Þ v ch s¸ch  i  íilao ®éng      ®è v     d«i d trong  ¾p  Õp  µ  ©ng  s x vn cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc;Quy Õt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  nh n   ®Þ c Th t Ch ph vÒ     Ý, danh  ôc  ©n  ¹ doanh  tiªuch   m ph lo i   nghiÖp  µ  íc,Tæng  nh n   c«ng    µ  ­ tynh n íc vµ  öi vÒ     g   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  íc ngµy    tr   15 th¸ng02    n¨m  2002. Bé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  T    K ho   § t  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h   tiÕp thu ý  Õn  ng  ãp  ña    ¬      ki ®ã g c c¸cc quan  µ  a  ¬ng  ¹ héinghÞ  µn  èc  v ®Þ ph t    i to qu tr Ón khai NghÞ   Õt  éi  Þ   Çn  i    quy H ngh l thø  Ban  Êp  µnh  3  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  khãa      µn  IX,®Ó ho chØnh     c¸cv¨n b¶n  trªntr×nhChÝnh  ñ,Thñ íng ChÝnh  nªu      ph   t  phñ ban  µnh  h trong th¸ng 02      n¨m  2002.Riªng ®èi víi Öc    Çn           vi cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc, é  µichÝnh  Çn  Ó  Ön  îcc¸cnéidung  nh n   T   B c th hi ®       sau: ­ Trícm ¾t, vÉn    ông  Öc       ¸p d vi cho    µ  thuªv giao ®Êt    cho  doanh nghiÖp  ö  s dông  theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh. §èi víinh÷ng  Þ  Ý thuËn  î cã    Þ ®Þ hi h      v tr   l   gi¸tr   i sinh lîcao  Çn  Ýnh  ¹ gi¸cho       i ct l    i thuªcho  ïhîp.ChØ   chøc  Ý  iÓ m   Öc  ph     tæ  th ® vi ® a    ÞquyÒn  ö  ông  t  µo    Þdoanh  gi¸tr   sd ®Ê v gi¸tr   nghiÖp      Çn  ®Ó cæ ph ho¸. ­ V Ò  cæ  phÇn  b¸n theo gi¸   ®∙i u  cho ngêi lao ®éng  trong doanh  nghiÖp: kh«ng    chØ  dông  Ön  ¸p  bi ph¸p  µnh  Ýnh, m µ   Çn  ã  ù    o  h ch   c c s l∙nh®¹ cña  chøc  tæ  §¶ng  µ  ù  î óp  ña  chøc  v s tr  gi c tæ  c«ng  oµn    êi lao ®éng  ® ®Ó ng     nghÌo gi÷® îccæ   Çn, g ¾n  ã  íi       ph   b v  doanh  nghiÖp. ­ Nghiªncøu  Öc  ö  ông  ét  Çn  èn  µ  íct¹      vi s d m ph v nh n   i doanh nghiÖp  theo  nguyªn  ¾c  Õt  îp  µi hoµ  lî Ých:  µ   íc,doanh  t k h h  3  i   Nh n   nghiÖp  µ  êi lao v ng     ®éng    ×nh  µnh    Çn  ®Ó h th cæ ph kh«ng chiacho  êilao ®éng  ng  îchëng    ng     nh ®   cæ   tøc. ­C Ç n     quy  nh  â,doanh  ®Þ r  nghiÖp  ùc hiÖn    Çn    Õu  µ   íc th   cæ ph ho¸,n Nh n   gi÷ tõ 51%     Çn  ëlªnth×  Én  µ doanh     cæ ph tr     v l  nghiÖp  µ  íc,n Õu  µ thµnh  nh n   l  viªncña    Tæng  c«ng    µ  ícth×  Én  tynh n   v duy  ×lµ thµnh    ña  tr     viªnc Tæng  c«ng  tynhµ  íc.   n 2. C¸c  é: K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Tµi chÝnh, Lao  ng    ¬ng    B   ho   § t      ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi,X ©y  ùng, Ban      d   Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  Èn  ¬ng  Èn  Þ   µ  b Ch ph kh tr chu b v tr×nh  Ýnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ      li   Ch ph   t Ch ph c¸c ®Ò ¸n  ªnquan  n   ¾p   Õp, ®Õ s x   ® æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng  m    i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íctheo  Öm   nh n   nhi
  2. 2 vô  µ  êih¹n ® îcgiao t¹ Quy Õt  nh  è  v th          i ®Þ s 183/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng11  ng 20    n¨m 2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ¬ng  ×nh  µnh  ng  ña  Ýnh  c Th t Ch ph v Ch tr h ®é c Ch phñ  ùc hiÖn  th   NghÞ   Õt  éi nghÞ  Çn  quy H   l thø  Ban  Êp  µnh  ba  Ch h Trung  ng  ¬ §¶ng Kho¸ IX.   Ban    Tæ chøc  ­C¸n  é  Ýnh  ñ,trong th¸ng02  b Ch ph       n¨m  2002  ã  íng dÉn  ch   viÖc  ùc hiÖn  th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 180/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng11  ng 16    n¨m  2001  cña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   ©n  ù  ã   Th t Ch ph v nh s Ph Tæng   gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng,  ë   Gi¸m  c    n  Þ  µnh      ®è c¸c®¬ v th viªnc¸cTæng  c«ng    ã  tyc 100%   èn  µ  íc®¶m   v nh n   b¶o  ng  ®ó nguyªn t¾c    o  ña    l∙nh®¹ c §¶ng  Ò   v c«ng      é. Trong  ý     t¸cc¸n b   qu In¨m 2002  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  Ön  µn  µ  ©n  ù  ô  Ó  ña  b¸o    t  ph v vi ki to v nh s c th c Héi ®ång    qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c    ®è c¸cTæng c«ng    µ  íc. tynh n 3.C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng,Tæng    B    ph   c«ng    µ  íc: tynh n ­ Qu¸n  iÖt®Çy      tr   ®ñ NghÞ   Õt  quy Trung  ng  trong l∙nh®¹o  µ    n   ¬ 3     v c¸c ®¬ vÞ  ùcthuéc. tr   ­  é   ëng    é,  ñ  ëng    ¬  B tr c¸c B Th tr c¸c c quan  ngang  é,  ñ  ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc  Trung  ng, Chñ   Þch  éi  ng  ¬  t H ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    chÞu  ty 91  tr¸chnhiÖ m   ©y  ùng      ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón doanh    xd ®Ò ¸n s x   m    i   nghiÖp    ®Ó th«ng  qua  Êp  y  µ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  c ñ v tr   t  ph phª  Öt  ícngµy  th¸ng duy tr   30    4 n¨m  2002.  4.V Ò   Ý  iÓ m       ×nh  chøc    th ® c¸cm« h tæ  qu¶n  ýmíi: l  C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng,  B ng   ph Tæng  c«ng    µ   íc lùa  än  ét  è  ty nh n   ch m s doanh  nghiÖp    ®Ó chØ  o  iÓ m   ®¹ ® chuyÓn  µnh  th C«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n    hh m ét  µnh  th viªn.Cuèi n¨m      2002  ¬  Õt,®¸nh    Õt  sk   gi¸k qu¶    iÓn khaithùc ®Ó tr       hiÖn  cho  Êtc¶    t   c¸cdoanh  nghiÖp. Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ    iÓn doanh  m   ph¸ttr   nghiÖp  èng  Êt víi   é,  th nh     Bc¸c c¸c ®Þa   ¬ng  µ    ph v Tæng  c«ng    ×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  è  ty tr   t Ch ph quy ®Þ s doanh  nghiÖp  Çn  Õn  µnh  Ý  iÓ m   ùc hiÖn  ¹t®éng  c ti h th ® th   ho   theo    ×nh  m« h C«ng    Ñ    tym ­C«ng   tycon. Sau    ¬  Õt  Öc  ùc hiÖn  Ý  iÓ m,  Êtc¶    khis k vi th   th ® t   c¸cTæng c«ng    µ  ­ tynh n íc®ñ   iÒu  Ön   ® ki duy  ×lµ Tæng   tr     c«ng    Ï® îctæ  ty s     chøc  ¹t®éng  ho   theo    m« h×nh C«ng    Ñ    tym ­C«ng    tycon      Çn  nh tinhth NghÞ   Õt §¹ihéiIX. quy       ThÝ   iÓ m   µnh  Ëp  Ëp  oµn  ® th lt® kinh doanh  Çu  Ý, viÔn    d kh   th«ng,®iÖn    lùc,x©y  ùng.   d K Õt  óc viÖc  Ý  iÓ m     ×nh  ñ  Þch  éi ®ång  th   th ® m« h Ch t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  µ m ét  êi.Ban    ®è l   ng   Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, Bé   ëng    é, b Ch ph   tr c¸c B   Chñ  Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n    µnh  è  ã  nh d c¸cth ph c Tæng  c«ng    µ  íckiÖn  µn  tynh n   to bé m¸y  éi ®ång  H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è theo NghÞ   Õt Trung  ng    quy   ¬ 3. 5.C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng,Tæng    B    ph   c«ng    kiÖn  µn  ty91  to ngay  Ban    §æi míivµ    Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  ña  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  µ  c B    ph v Tæng  c«ng    ty ®Ó   óp l∙nh®¹o  ¬  gi     c quan  ©y  ùng, híng dÉn  µ  xd     v theo  âithùc hiÖn      d    c¸c ®Ò ¸n s ¾p  Õp, ® æi  íi,   x   m     iÓnvµ  ©ng  ph¸ttr   n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  µ  íc nh n   cña  n  Þ  × nh. ®¬ v m
  3. 3 C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  écthu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng,Héi ®ång     qu¶n  Þc¸c Tæng  tr     c«ng    µ  ícchÞu  tynh n   tr¸chnhiÖ m     µnh    thih ChØ   Þ  µy. th n Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón    i doanh  nghiÖp  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     ®«n  c,  ®è theo  âi vµ  nh   ú  d   ®Þ k b¸o c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ùc Th t Ch ph v vi th   hiÖn  ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2