Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
65
lượt xem
4
download

Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay ngoài địa bàn của các TCTD Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2001/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ  th c ñ a  h è n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  05/2001/CT­N H N N   T n g µ y  20 th¸ng 06 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c ch o  vay  v n g o µ i ® Þ a  b µ n   ñ a c¸c T C T D   Ö t N a m c Vi Võa  qua      c¸c chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  µ  ét  è  Ng h Nh n     ph v m s Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  ã  h Th m   ph c b¸o  vµ  Õn  Þ  èng  c  ©n   c¸o  ki ngh Th ®è Ng hµng  µ   ícvÒ   Öc  ë   iÓ m   Nh n   vi m ® giao dÞch    hoÆc   Ëp tæ  Ýn  ông  ¹t®éng   l  t d ho   ngoµi®Þa  µn  ôsë  Ýnh  µ      b tr   ch v chinh¸nh  ña  chøc  Ýn  ông    c tæ  td ®Ó cho    vay phôc  ô  v nhu  Çu  c s¶n  Êt,kinh doanh, sinh ho¹tvµ  i  èng. V Ò   Ên    xu           ®ê s   v ®Ò nµy,Thèng  c  ©n   µng  µ   ícyªu  Çu    ô, Côc  éc  ©n   µng     ®è Ng h Nh n   c c¸c V   thu Ng h Nhµ   ícViÖtNam,  ñ  Þch  éi ®ång  n    Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông, Gi¸m  c    td   ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc c¸c tØnh, Ng h Nh n       thµnh  è  ùc hiÖn  ét  è  éidung  ph th   m sn  sau: 1.C¸c  chøc  Ýn  ông  ë     iÓ m     tæ  td m c¸c® giao dÞch    hoÆc   Ëp tæ  Ýn  ông  l  t d ho¹t®éng  ¹ c¸ckhu  ùc    t    i v kinhtÕ,d©n    ang  ã     c® c nhu  Çu  c vay  èn  ©n  µng  v ng h ®Ó   Õp  Ën  ùc tiÕp  íingêi cÇn  ti c tr   v    vay  èn  v nh»m   ôc  ô  ph v s¶n  Êt,kinh xu     doanh, sinh ho¹tvµ  i  èng  èth¬n  µ phï hîp  íichñ  ¬ng  ña  µ   íc vµ        ®ê s t  l    v   tr c Nh n   cña  µnh. Do   ,  èng  c  ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  ng   ®ã Th ®è Ng h Nh n   thu cho      c¸c tæ chøc  Ýn  ông  Öt Nam,  td Vi   bao  å m:  chøc  Ýn  ông  µ   íc,tæ  g tæ  td Nh n   chøc  Ýn  t dông    Çn  õc¸ctæ  cæ ph (tr     chøc  Ýn  ông  ang  Þ  Æt  td ® b® trong t×nh  ¹ngkiÓm     tr   so¸t® Æc   Öt,gi¸m    Æc   Öt vµ    ü   Ýn  ông  ¬  ë) ® îc m ë       bi   s¸t® bi   c¸c Qu t d cs    c¸c ®iÓ m  giao  Þch  d hoÆc   Ëp  tÝn  ông  ¹t ®éng  µi ®Þa   µn  ô së  l tæ  d ho   ngo   b tr   chÝnh  µ    v chinh¸nh    ®Ó cho vay  èn  ôc  ô  v ph v kh¸ch hµng.  2. § Ó   îc m ë   iÓ m     ®  ® giao  Þch  d hoÆc   Ëp  tÝn  ông  µi ®Þa   µn  l tæ  d ngo   b trô së  Ýnh  µ      ch v chi nh¸nh, c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  td ph¶i ®¶m     b¶o  ùc  Ön  th hi ®óng      Çu  c¸cyªu c sau: 2.1.V Ò   éidung  ¹t®éng:   n  ho   2.1.1.  Nghiªncøu,t×m  Óu,giíthiÖu kh¸ch hµng;     hi     i     2.1.2.TiÕp  Ën  å  ¬      nh h s xinvay  ña  c kh¸ch hµng  ã    c nhu  Çu  c vay  èn    v ®Ó chuyÓn cho  éisë  Ýnh,chinh¸nh  ©n  µng  ¬ng  ¹ithÈm  nh, xÐt   h   ch    Ng h Th m  ®Þ    duyÖt,chÊp  Ën    thu cho vay theo thÈm  Òn;   quy 2.1.3.Gi¶ing©n     theo  Õn ®é   ti   vay  èn  µ  îp ®ång  Ýn  ông  ∙  îcSë  v vh  td ®®  giao dÞch    hoÆc     chinh¸nh  ©n  µng  ý  Õt  íi ng h k k v  kh¸ch hµng;   2.1.4. ùc  Ön    îtheo c¸chîp ®ång  Ýn  ông  ∙  îcSë   Th hi thu n       td ® ®   giao dÞch    hoÆc     chinh¸nh  ©n  µng  ý  Õt  íi ng h k k v  kh¸ch hµng.   2.2.§iÓ m     giao  Þch  d hoÆc   tÝn  ông  tæ  d chØ  îc thùc hiÖn  ét  ®    m hoÆc   m ét  è  éi dung  ¹t®éng  sn  ho   nªu    trªntheo  ù  û  Òn  ña  s u quy c Tæng   Gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  chøc  Ýn  ông;kh«ng  îcthùc hiÖn    tæ  td   ®    c¸cnghiÖp  vô kh¸c. 2.3. C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶i ®¨ng  ý  Öc  ë   iÓ m     k vi m ® giao  Þch  d (hoÆc  Ëp  tÝn  ông) t¹  l tæ  d  iChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph n¬i m ë   iÓ m     ® giao  Þch  d (hoÆc  tÝn  ông) tr c khiho¹t®éng  Ýnh  tæ  d   í      ch thøc  15  µy  µ  ng v b¸o    íc10  µy    Ê m     ¹t®éng. Tæ   c¸o tr   ng khich døt ho     chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ph¶i xin giÊy  Ðp   ë   iÓ m      ph m® giao  Þch  d (hoÆc   tÝn  ông)  ña  tæ  d c
  2. 2 Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng  h Nh n   ¬ hoÆc     chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc®Þa  ­ Ng h Nh n   ph ¬ng  ¬im ë   iÓ m   n  ® giao dÞch    (hoÆc  tÝn  ông). tæ  d 2.4.§Þnh  ú  µng    kh th¸ng cã    b¸o  göi Chi  c¸o    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   n¬i ® Æt   iÓ m     ® giao  Þch  d (hoÆc   tÝn  ông)  ×nh  ×nh  ¹t ®éng  ña  tæ  d t h ho   c ®iÓ m   giao dÞch    (hoÆc  tÝn  ông). tæ  d 2.5.Héi ®ång     qu¶n  Þtæ  tr   chøc  Ýn  ông  td ban  µnh  h quy  nh  éibé  Ò   ®Þ n  v tæ chøc, ho¹t®éng,      b¶o  ¶m   toµn  µ  Õt  nh  Öc  ë   iÓ m   ® an  v quy ®Þ vi m ® giao  dÞch  (hoÆc  Ëp  tÝn  ông) ngoµi ®Þa   µn  l tæ  d     b theo  ng  éi dung  ®ó n  chØ   Þ  th nµy. 3.  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ¬i cã  Ng h Nh n     ph n   ®iÓ m  giao  Þch  d (hoÆc   tÝn  ông)  ña  chøc  Ýn  ông  Þu  tæ  d c tæ  td ch tr¸ch  nhiÖ m  qu¶n  ý,kiÓm     äi  ¹t®éng  ña  iÓ m   l  tram ho   c® giao  Þch  d (hoÆc  tÝn  tæ  dông);®ång  êiphèihîp víiChi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è    th          Ng h Nh n     ph n¬i trôsë  Ýnh      ch hoÆc     chinh¸nh  chøc  Ýn  ông  ã  ë   iÓ m   tæ  td cm ® giao  Þch  d (hoÆc  tÝn  ông) xö  ýnh÷ng  Ên      tæ  d   l  v ®Ò ph¸tsinh nh»m   ¹o®iÒu  Ön      t  ki cho ®iÓ m  giao  Þch  d (hoÆc  tÝn  ông)  ña  chøc  Ýn  ông  ¹t®éng  ã  tæ  d c tæ  td ho   c hiÖu qu¶  µ  toµn. v an  4. Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc;Gi¸m    tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®èc    chinh¸nh  NHNN  tØnh,thµnh  è;Chñ  Þch  éi ®ång    ph   t H  qu¶n  Þvµ  tr   Tæng   gi¸m  c    chøc  Ýn  ông  ®è c¸c tæ  td quy  nh  ¹  iÓ m   cã  ®Þ t i® 1  tr¸ch nhiÖ m   ùc   th   hiÖn nghiªm  ócchØ  Þ  µy.Qu¸  ×nh tr Ónkhain Õu  ã  íng m ¾ c   t  th n   tr   i     cv   ph¶i® îc    ph¶n ¶nh,b¸o    Þp  êib»ng      c¸o k th   v¨n b¶n    èng  c  ©n  µng  µ   íc ®Ó Th ®è Ng h Nh n   xem   Ðt xö  ý. x l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản