intTypePromotion=1

Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ   Th c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc s è  05/2003/CT­N H N N   ® n n g µ y  09 th¸ng 9 n¨ m  2003 v Ò   Ö c t¨ng  ê n g  v µ  n © n g  cao c h Ê t  î ng  vi c l h o ¹t ® é n g  T h « n g  tin  Ý n  ô n g t d Thùc  Ön  hi Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   Th«ng    Ýn  ông  tint d ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 415/1999/Q§­ NHNN23   µy  th¸ng 11  ng 18    n¨m  1999  µ  v Quy   chÕ  qu¶n  ý,cung  Êp  µ  l  c v khaith¸csö  ông    d Th«ng    Ýn  ông  iÖn  ö ban   tint d ® t  hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 987/2001/Q§­ NHNN   µy  th¸ng  n¨m   ng 02  8  2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc,thêigian qua  ¹t®éng  c Th ®è Ng h Nh n       ho   Th«ng    tin tÝn  ông  ∙  i  µo  Ò   Õp  µ  t® îcnh÷ng  µnh  d ®®v n n v ®¹     th c«ng  ¸ng  Ó. ® k § Õn nay,t¹   i kho  ÷  Öu Trung  ©m   d li   t Th«ng    Ýn  ông  tint d (CIC) ®∙ u  ÷    l gi ® îcgÇn    300  ×n  å  ¬  ngh h s kh¸ch hµng  ã    c quan  Ö   Ýn  ông  íic¸c Tæ   htd v    chøc  tÝn  ông,víitæng    î theo  âi® îckho¶ng  d    dn  d    240  ×n  û ®ång. B×nh  ©n   ngh t     qu hµng  th¸ngTrung  ©m    t Th«ng    Ýn  ông  µ  tint d v Phßng  th«ng    Ýn  ông  ©n   tint d ng hµng  µ  íc chi nh¸nh  µnh  è  å   Ý   nh n     th ph H Ch Minh  ∙  ® cung  Êp  c cho      c¸c Tæ chøc  Ýn  ông, Chi nh¸nh  chøc  Ýn  ông    td    tæ  td trªn3000 îtb¶n    êitin. l  tr¶l     Qua   ®ã   ∙  ¹othªm  ét  ®t  m kªnh  th«ng    ôc  ô  Ö m   ô  tinph v nhi v qu¶n  ýcña  ©n  µng   l  Ng h Nhµ   íc vµ  ç  îc¸c Tæ   nu   h tr    chøc  Ýn  ông  T d ng¨n  õa, h¹n  Õ   ñiro  ng   ch r   trong  kinhdoanh,gãp  Çn  ¶m       ph ® b¶o  toµn  µ    nh  Ö   èng  ©n  µng. an  v æn ®Þ h th ng h Tuy  nhiªn,bªn  ¹nh  ÷ng  Õt    c nh k qu¶  t ® îc,ho¹t®éng  ®¹       Th«ng    Ýn  tint dông  ¹  ét  è  n  Þ  ti m s ®¬ v trong h Ö   èng  ©n   µng    th Ng h cßn  a  èt,   a    ch t   ch b¸o nh c¸o th«ng    ét    tinm c¸ch ®Çy  ,  Ýnh    Þp  êi    o  ét  è      ®ñ ch x¸ck th , l∙nh®¹ m s chinh¸nh  Tæ  chøc  Ýn  ông  a  ùc sù  td ch th   quan  ©m   êng  t th xuyªn,cha  ×m  Óu    t hi th«ng  tintr c khicho    í    vay.§ Ó     êng  µ  ©ng    t¨ng c vn cao  Êt l ng ho¹t®éng  ch  î     th«ng    tin tÝn  ông,®¸p  d   øng nhu  Çu  µy  µng  Êp  c ng c c b¸ch  ña  ©n   µng  µ   ícvµ  c Ng h Nh n   c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông, Thèng  c  ©n   µng  µ   ícchØ  Þ    n  Þ   td   ®è Ng h Nh n   th c¸c ®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   íc,c¸c Tæ     h Nh n     chøc  Ýn  ông  Çn  ùc hiÖn  ètc¸c viÖc  td c th   t    sau: 1.C¸c      Tæ chøc  Ýn  ông  Çn  td c ph¶inhËn    thøc ®óng  Öc  c¸o vµ    vi b¸o    khai   th¸csö  ông   d Th«ng    Ýn  ông  µ nghÜa  ô  µ  Òn  î cña      tint d l  v v quy l i c¸c Tæ chøc  tÝn  ông  d nh»m   ôc  ô  ôc    ph v m tiªuqu¶n  ýNhµ   ícvµ  ¶m   l  n  ® b¶o  Öu  hi qu¶  kinh  doanh  ña    ©n   µng, ng¨n  õa  µ  ¹n  Õ   ñiro  Ýn  ông. C¸c    c c¸c Ng h   ng v h ch r   t d   Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶ith ng    ê xuyªn  Ëp  Ët  c nh th«ng    tinkh¸ch hµng  ã    c quan  Ö   h tÝn  ông  íim ×nh  µ  d v  v b¸o  c¸o  y   ,  Ýnh    Þp  êicho  ®Ç ®ñ ch x¸c,k th   Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  ©n   µng  µ   íc theo  tint d Ng h Nh n   quy  nh,  ng  êicÇn  ®Þ ®å th   ph¶i  ®Èy  ¹nh  m khaith¸csö  ông    d th«ng    õ CIC    ã  tint   ®Ó c thªm  th«ng    ôc  ô  tinph v ho¹t®éng  Ýn  ông.   td C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  Çn    nh  td c æn ®Þ c¸n  é  ¾ m   ÷ng  bn v nghÒ  nghiÖp  Th«ng    Ýn  ông, tr ng  îp  ©n  tint d   ê h lu chuyÓn  ph¶i®µo  ¹o,bæ     t  sung  Þp  êi, k th   kh«ng      o¹n,¸ch t¾c  ®Ó gi¸n®    th«ng  tin. C¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  Èn  ¬ng  µn  Ön  td kh tr ho thi c«ng  nghÖ, trang  Õt thi   bÞ   ¸p  ® øng  cÇu  c¸o vµ  yªu  b¸o    khaith¸cTh«ng    Ýn  ông,®¶m      tint d   b¶o th«ng  tinnhanh  ãng,kÞp  êi, y  .   ch   th  ®Ç ®ñ 2. Trung  ©m     t Th«ng    Ýn  ông  tint d nhanh  ãng  ©ng  ch n cao c«ng nghÖ   míi,nghiªn cøu  ¹o ra  Òu      t   nhi s¶n  È m   ph th«ng    y  ¹nh  Öc  tin,®È m vi cung  Êp  c
  2. 2 th«ng    tinqua Web   CIC  ¶m   –  ® b¶o  Ën  î  Ô   µng,nhanh  ãng,khÈn  ­ thu l id d ,   ch   ch ¬ng  èng  Êt vµ  µn  Ön  ¬ng  ×nh phÇn  Ò m   th nh   ho thi ch tr   m nghiÖp  ô  v Th«ng    tin tÝn  ông. §i s©u  ©n  Ých,®¸nh    Õp  ¹  Ýn  ông  d    ph t   gi¸x lo itd doanh nghiÖp, kÞp    thêidù  vµ    b¸o  c¶nh  nh»m   ¹n  Õ   ñiro vµ  ©ng  b¸o  h ch r     n cao  Êt l ng th«ng    ch  î   tin tÝn  ông. d 3. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam       h Nh n     chinh¸nh tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  µ  ¬ v Trung  ©m   t Th«ng    Ýn  ông  Çn  èi hîp  tint d c ph   chÆt  Ï trong ch     viÖc  «n  c      ® ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  td cung  Êp  y   ,  Þp  êith«ng    c ®Ç ®ñ k th   tin, chñ  ng  ®é khaith¸cc¸c nguån       th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ doanh  nghiÖp    ë trong   vµ  µingµnh  ngo   nh»m   a  ¹ng  µ  ©ng  ®d vn cao  Êtl ng kho  ÷  Öu th«ng  ch  î   d li   tin. 4.Thanh    ©n  µng  µ   íccÇn    êng    traNg h Nh n   t¨ngc c«ng    t¸cthanh    Óm   tra,ki traviÖc  Êp  µnh        ch h b¸o c¸o th«ng    ña      tinc c¸cTæ chøc  Ýn  ông. td Thñ  ëng    ô,  ôc  µ    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  tr c¸c V C v c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®èc  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam     chi nh¸nh tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Tæng   ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)      ®è c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸ch   nhiÖ m  nghiªn cøu, qu¸n  iÖtvµ  iÓn      tr   tr khai thùc  Ön    hi nghiªm  óc  t ChØ   Þ  th nµy. Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã      qu¸ tr       c ph¸tsinh víng m ¾ c,    n  Þ        c¸c ®¬ v b¸o c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   ícxem   Ðt,gi¶i   ®è Ng h Nh n   x     Õt.quy ChØ   Þ  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  th n c hi l     sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng  b¸o.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2