intTypePromotion=1

Chỉ thị 05/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
104
lượt xem
6
download

Chỉ thị 05/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  05/2003/CT­T T g  n g µ y 18  c th¸ng 3 n¨ m  2003  v Ò   Ö c ch Ø  ®¹ o  o ¹t ® é n g   ñ a n g © n   µ n g   vi h c h c h Ý n h  s¸ch x∙ h é i Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh   è  ®Þ s 131/2002/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 04  10  2002  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, Ng ©n   µng  Ýnh  c Th t Ch ph   h Ch s¸ch    éi ®∙  îc thµnh  x∙ h   ®   lËp    ¬  ë  chøc  ¹  ©n   µng  ôc  ô  êi nghÌo  µ    ái h Ö   trªnc s tæ  li Ng h Ph v ng   v t¸ch kh   thèng  ©n   µng  Ng h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  Öt Nam.  Æc   ï  Vi   M d Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héi®∙  Ýnh        ch thøc khaitr ng  i  µo  ¹t®éng  Ó       ¬ ® v ho   k tõ ngµy  th¸ng 3    11    n¨m  2003, nhng  m ë   éng  i îng  ôc  ô; võa    do  r ®è t ph v   ph¶i  x©y  ùng  é  d b m¸y,s ¾p  Õp  è  Ý c¸n bé, võa    x b tr       ph¶ix©y  ùng  µ  µn  Ön    d v ho thi c¬  Õ   ¹t®éng, nªn  èil ng  ch ho     kh  î c«ng  Öc  Êtlín® ßi  ái ph¶icã  ÷ng  ç  vi r     h    nh n lùclín.   § Ó   ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho  ©n   µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch    éisím    nh    x∙ h   æn ®Þ tæ chøc  µ  ¹t®éng, thùc hiÖn  v ho       th«ng  èt kÕ   ¹ch  su   ho n¨m  2003 trong toµn  Ö     h thèng, Thñ íng  Ýnh  ñ    t Ch ph yªu  Çu    é,  û   c c¸c B U ban  ©n  ©n    Êp  µ  nh d c¸c c v Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn         ngay  ÷ng  nh c«ng  Öc  vi sau  y: ®© 1. V Ò   ö  ýviÖc    x l  chuyÓn giao  èn  µ    i t ng chÝnh  v v c¸c ®è   î   s¸ch tõ c¸c tæ       chøc  kh¸ccho  ©n  µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch x∙héi:    a)  é   µi chÝnh  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c Bé,    chøc  ªnquan  µ  BT  ch tr     v    c¸c tæ  li   v Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héitr Ónkhaingay  Öc  µnh  Ëp §oµn    é  ªn     i     vi th l  c¸n b li   ngµnh  theo chØ  o  ña  ñ íng  Ýnh  ñ    Óm     ¸nh    èn, tµi ®¹ c Th t Ch ph ®Ó ki kª,® gi¸v     s¶n  µ    v c¸c kho¶n  î tr c®©y  c¸c ®¬n  Þ  n   í  do    v cho vay  ®∙i, u    nay  éc ®èi t ng thu    î   phôc  ô  ña  ©n   µng  Ýnh  v c Ng h Ch s¸ch    éi;trªnc¬  ë  ,  èng  Êt  Ön  x∙ h     s ®ã th nh bi ph¸p  ö  ývµ  x l   chØ  o  µn  Êtc¸c thñ tôc chuyÓn  ®¹ ho t         giao vèn    cho  ©n   µng  Ng h ChÝnh  s¸ch x∙héitheo ®óng  êigian quy  nh.        th     ®Þ b) Trong  êigian  a  chøc  µn  th   ch tæ  b giao  xong, ®Ó   ¹t®éng    ho   cho    vay chÝnh  s¸ch kh«ng  Þ    o¹n,kh«ng  Þ    ¾c,yªu cÇu    é, ngµnh  µ    b gi¸n®   b ¸ch t     c¸cB   v ®¬n  Þ  ã  ªnquan    v c li   ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  Õp  ôc thùc hiÖn  ¬ v ®Þ ph ti t     cho    vay ®èi víi é  Ìo vµ    i t ng chÝnh      ngh   c¸c®è  î   h s¸ch m ét    c¸ch b×nh  êng    th theo  ¬  c chØ   hiÖn  µnh  n     µn  h ®Õ khib giao xong    cho  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi, ô  Ó:       th   c ­  é  µi chÝnh  BT  chØ  o  Ö   èng  ®¹ h th kho  ¹c Nhµ   íc tiÕp  ôc thùc hiÖn  b  n  t    nhiÖ m   ô  v cho  vay, thu  î ®èi  íi®èi  îng    n  v  t vay  èn    Õt  Öc  µm    v gi¶iquy vi l cho ®Õ n     µn    é  ªnngµnh  µn  µnh  Öc  Óm    ¸nh    ¹ vèn,tµi khi§o c¸n b li   ho th vi ki kª,® gi¸l  i    s¶n  µ  Õn hµnh  v ti   xong  Öc  vi chuyÓn  giao cho  ©n  µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch x∙héi.    ­  é  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héitæ  v X∙    chøc  iÓn khaiviÖc  tr     giao  Õ   k ho¹ch cho    vay    Õt  Öc  µm  gi¶iquy vi l n¨m  2003  µ  v chØ  o    a  ¬ng  ùc ®¹ c¸c®Þ ph th   hiÖn  Õ   ¹ch  k ho cho vay    Õt  Öc  µm  gi¶iquy vi l theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi cã  x∙ h   tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  Öc    ©n      th   vi gi¶ing cho vay    Õt viÖc  µm  ña  Õ   ¹ch n¨m  gi¶i quy   l c k ho   2003. ­ Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     h Nh n     chØ  o    ©n  µng  ¬ng  ¹i tiÕn ®¹ c¸c ng h th m    hµnh  Öc  Óm     ¸nh    ¹ vèn,tµis¶n  µ    vi ki kª,® gi¸l   i    v c¸c kho¶n  î ®∙  n   cho vay  ®∙i u    ®èi  íic¸c ®èi îng  Ýnh  v    t ch s¸ch,nay  éc  i îng    thu ®è t cho  vay  ña  ©n   µng  c Ng h ChÝnh  s¸ch x∙ héi ®Ó   µn       b giao  ng  êigian  ®ó th   theo quy  nh  ña  ñ íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ. Riªng  ph   cho vay  é  Ìo vµ  û    h ngh   u th¸ccho  vay  é  Ìo,chØ   o  h ngh   ®¹
  2. 2 Ng ©n   µng  h N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón N«ng   i   th«n  Öt Nam   Õp  ôc thùc Vi   ti t     hiÖn  cho vay  é  Ìo theo  ÷ng  h ngh   nh quy  nh  ña  ©n   µng  ôc  ô  êi ®Þ c Ng h Ph v ng   nghÌo tr c®©y    í  cho  n     ã    ®Õ khic v¨n b¶n  íicña  ©n  µng  Ýnh  m  Ng h Ch s¸ch x∙héi      thay thÕ,tuyÖt®èi kh«ng      ¾c  ¹t®éng         ®Ó ¸ch t ho   cho vay  é  Ìo. h ngh c) § Õn   Õt  µy  th¸ng 6    h ng 30    n¨m  2003, nÕu     c«ng    Óm   vèn, tµi t¸cki kª     s¶n  µ    v c¸ckho¶n  î cò  a  n   ch xong  × Ng ©n  µng  Ýnh  th   h Ch s¸ch x∙héithùc hiÖn         ngay  c¸c kho¶n  cho vay  íi theo  óng  m  d Quy Õt  nh   è  ®Þ s 131/2002/Q§­ TTg  ngµy  th¸ng 10  04    n¨m  2002  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.C¸c  n  Þ  Ön  ang  c Th t   ph   ®¬ v hi ® cho vay    i t ng chÝnh  c¸c®è  î   s¸ch,nay  éc ®èi t ng bµn    thu    î   giao cho  ©n  µng    Ng h ChÝnh  s¸ch    éi ph¶i chñ  ng  Èn  Þ   y       ¬  x∙ h     ®é chu b ®Ç ®ñ hæ s cho  vay  ã  ªn c li   quan  µ    iÒu  Ön  Çn  Õtkh¸c,phôc  ô  ètc«ng    Óm    ¸nh    v c¸c ® ki c thi     v t  t¸cki kª,® gi¸ vèn  µ  µis¶n  ña  µn    é  ªnngµnh. v t  c §o c¸n b li   2. V Ò   Ön  µn  Ö   èng  chøc  µ  ©n  ù  ña  ©n  µng  Ýnh     ki to h th tæ  v nh s c ng h Ch s¸ch x∙héi:    ­ Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch x∙héitËp       trung chØ  o  ×nh  µnh    ®¹ h th ngay    tæ chøc  é  b m¸y,s ¾p  Õp, bè  Ý®ñ     é  õTrung  ng  n   a  ¬ng,nhÊt   x   tr   c¸n b t   ¬ ®Õ ®Þ ph     lµ c¸c Chi nh¸nh  µ        v c¸c Phßng giao  Þch    ¬  ë; ®Ó   a  µn  é  Ö   èng  d ëc s   ® to b h th tæ  chøc  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héisím  i  µo  ¹t®éng    nh.      ® v ho   æn ®Þ ­ C¸c  ©n   µng  ¬ng  ¹i,® Æc   Öt lµ Ng ©n   µng    Ng h th m  bi     h N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n  Öt Nam,  ã  Vi   c tr¸ch nhiÖ m     chuyÓn  giao  è  s c¸n  é  ∙  b® tham    ¹t®éng  gia ho   trong lÜnh  ùc  Ýn  ông  Ýnh    vtd ch s¸ch  µ  µnh  tiªnm ét  vd u    sè c¸n  é  b kh¸c cã      ùc,phÈ m   Êt vµ  ©m   Õt  íingêi nghÌo cho    ®ñ l¨ng l   ch   t huy v       Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héi.    ­ Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ¹o®iÒu  Ön  Ën  înhÊt cho  ¹t®éng  nh d c¸c c t   ki thu l   i   ho   cña  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héi,kÓ   vÒ   ¬  ë  Ët chÊt nh  ôsë,ph¬ng        c¶  c s v     tr     tiÖn  i  ¹  µ  µm  Öc, ® Æc   Öt lµ c¸c    ® l iv l vi   bi     chi nh¸nh  µ  v phßng  giao  Þch    d ë nh÷ng  ïng s©u, vïng xa  ã  Òu  ã  v      c nhi kh kh¨n;®ång  êichñ  ng  èihîp víi   th   ®é ph       Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch x∙héichØ  o  ùc hiÖn    iÓ m   Öc  µn  Ön      ®¹ th   døt ® vi ho thi   h Ö   èng  chøc  é  th tæ  b m¸y,hoµn  Êtc¸cthñ tôcbæ   Ö m    t         nhi chøc  danh    o  l∙nh®¹ cho    Chi nh¸nh  µ    v c¸c Phßng  giao dÞch  ©n  µng  Ýnh    Ng h Ch s¸ch x∙héit¹ ®Þa       i   ph¬ng  trongthêigian ng ¾n  Êt      nh 3. Ng ©n   µng  Ýnh    h Ch s¸ch    éi khÈn  ¬ng  iÓn khaiviÖc  x∙ h   tr tr     huy  ng  ®é vèn    ë   éng  ®Ó m r cho vay  i víingêinghÌo vµ    i t ng chÝnh  ®è         c¸c ®è  î   s¸ch kh¸c;     ®¶m   b¶o  cho  Ýn  ông  Ýnh  td ch s¸ch  îc tiÕp  èi li   ôc,kh«ng  ©y  t¾c  ®  n   ªnt   g ¸ch  vµ  Ötthßicho  îÝch  Ýnh  ¸ng  ña  êid©n. Sím  ô  Ó      Ýnh  thi     l  i ch ® c ng     c th ho¸ c¸c ch s¸ch,c¬  Õ   ña  Ýnh  ñ  µnh      ch c Ch ph th c¸cquy  Õ   ch nghiÖp  ô  ô  Ó,® Æc   Öt v c th   bi   lµc¬  Õ   µ    Êt cho    ch v l∙su   i vay    ông  ¸p d cho    i t ng chÝnh  c¸c ®è  î   s¸ch;c¬  Õ   y    ch ñ th¸ccho    vay  µ  ý  îp ® æng   y  vkh  ñ th¸c;xóc  Õn viÖc  Õp nhËn  µ  ö  ông  ã    ti   ti   vsd c hiÖu  qu¶  ån  èn,tµis¶n  ngu v     sau  µn  b giao;bæ   Ö m   ñ      nhi d c¸c chøc danh   l∙nh ®¹o  ã  c n¨ng  ùc chuyªn m«n,  È m   Êt ®¹o  øc    µn  µnh  Ö m   ô  l    ph ch   ® ®Ó ho th nhi v ® îcgiao,b¶o  ¶m   ôc  ô  èth¬n    i t ng chÝnh      ® ph v t   c¸c®è  î   s¸ch. Ng ©n   µng  Ýnh  h Ch s¸ch    éi ph¶i t¨ng cêng  x∙ h       c«ng    Óm     Óm   t¸cki tra,ki so¸tho¹t®éng      cho  vay    äi  Êp  ëm c nh»m  ph¸thuy    ông  µ  Öu    t¸cd v hi qu¶  èt t  ngay  õ ngµy  u   íi thµnh  Ëp;chñ  ng  èt hîp  íic¸c ngµnh, c¸c cÊp, t  ®Ç m   l  ®é ph   v          c¸ctæ    chøc  kinh tÕ,tæ      chøc  Ýnh  Þ­ x∙héi,kiÖn  µn  µ  ë   éng  tiÕt ch tr         to v m r tæ    kiÖm  µ  v vay  èn    ¬  ë,phïhîp víi i t ng vay  èn  íi. v ë c s          î   ®è vm 4. ChÝnh  Òn    Êp, c¸c tæ    quy c¸c c     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi ë  a   ¬ng  ch tr         ®Þ ph ph¶ili   ichÞu    ªn®í   tr¸chnhiÖm     trong viÖc    cho  vay    i t ng chÝnh  c¸c®è  î   s¸ch trªn   
  3. 3 ® Þa  µn, ®¶m   b  b¶o  èn  v vay  n   êinghÌo vµ    i t ng chÝnh  ®Õ ng     c¸c ®è  î   s¸ch,ph¸t    huy  îc hiÖu  ®  qu¶: ngêi vay  èn      v ph¸ttr Ón ® îc s¶n  Êt,c¶i thiÖn  îc ®êi  i     xu     ®   sèng  µ    îc nî ng©n  µng. Ban  ¹idiÖn  éi ®ång  v tr¶®     h   §  H  qu¶n  Þ c¸c cÊp  Çn  tr     c cã  ¬ng  ×nh ho¹t®éng, tiÕn hµnh  Óm    êng  Ch tr         ki trath xuyªn viÖc    cho vay  èn  v cña  ©n  µng  Ýnh  Ng h Ch s¸ch x∙héivµ  Öc  ö  ông  èn  ña  êivay.       vi s d v c ng   C¸c  é  ëng, Thñ  ëng    ¬  B tr   tr c¸c c quan ngang  é,  ñ  ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Ng ©n   µng  Ýnh  ¬  h Ch s¸ch    éi chÞu  x∙ h   tr¸chnhiÖm     µnh    thih ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2