intTypePromotion=1

Chỉ thị 05/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
82
lượt xem
14
download

Chỉ thị 05/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh triển khai Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2004/CT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA CHØ TH Þ   CñA Bé TRUëNG Bé TµI CHÝNH Sè 05/2004/CT­BTC  ngµy 30 th¸ng 7 n¨m 2004 VÒ viÖc ®Èy m¹nh triÓn khai  LuËt KÕ to¸n vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn LuËt KÕ to¸n LuËt KÕ  to¸n  ®∙  ®îc Quèc héi kho¸ XI th«ng qua ngµy   17/6/2003   vµ   Chñ   tÞch   níc   c«ng   bè   ngµy   26/6/2003.   NghÞ   ®Þnh sè  128/2004/N§­CP quy  ®Þnh chi tiÕt vµ  híng dÉn thi   hµnh mét sè   ®iÒu cña LuËt KÕ  to¸n ¸p dông trong lÜnh vùc   kÕ  to¸n nhµ  níc vµ  NghÞ   ®Þnh sè  129/2004/N§­CP quy  ®Þnh   chi   tiÕt   vµ   híng   dÉn   thi   hµnh   mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   KÕ   to¸n ¸p dông trong ho¹t  ®éng kinh doanh  ®∙  ®îc Thñ  tíng   ChÝnh phñ ký ban hµnh ngµy 31/5/2004. Trong   t×nh   h×nh   hiÖn   nay,   viÖc   triÓn   khai   LuËt   KÕ   to¸n vµ  c¸c NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  lµ  gi¶i ph¸p hÕt søc   quan träng ®Ó thèng nhÊt qu¶n lý kÕ to¸n, b¶o ®¶m kÕ to¸n   lµ  c«ng cô  qu¶n lý, gi¸m s¸t chÆt chÏ  mäi ho¹t  ®éng kinh   tÕ,   tµi   chÝnh;   cung   cÊp   th«ng   tin   ®Çy   ®ñ,   trung   thùc,   c«ng khai, minh b¹ch,  ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý,  ®iÒu hµnh   cña doanh nghiÖp, tæ chøc, c¬  quan nhµ  níc vµ  c¸ nh©n,   gãp phÇn t¨ng cêng kû  c¬ng trong c«ng t¸c qu¶n lý  kinh   tÕ, tµi chÝnh vµ  lµnh m¹nh ho¸ c¸c quan hÖ  kinh tÕ  ­ x∙   héi, t¹o  ®iÒu kiÖn  ®a c¬  chÕ  qu¶n lý  kinh tÕ  míi  ®i vµo   cuéc sèng. §Ó triÓn khai thùc hiÖn LuËt KÕ to¸n vµ c¸c NghÞ ®Þnh   cña ChÝnh phñ   ®¹t kÕt qu¶ trong n¨m 2004 vµ  c¸c n¨m tiÕp   theo, Bé trëng Bé Tµi chÝnh chØ thÞ Thñ trëng c¬ quan tµi   chÝnh c¸c cÊp chñ   ®éng phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa   ph¬ng, c¸c Tæng c«ng ty vµ   ®¬n vÞ  c¬  së  triÓn khai c¸c   c«ng viÖc sau ®©y: 1. Tõ  nay  ®Õn hÕt n¨m 2004 vµ   ®Çu n¨m 2005 tæ chøc  nghiªn   cøu,   phæ   biÕn,   tuyªn   truyÒn   ®Ó   qu¸n   triÖt   tinh  thÇn vµ  néi dung cña LuËt kÕ  to¸n vµ  c¸c NghÞ   ®Þnh híng  dÉn thi hµnh LuËt KÕ to¸n ®Õn c¸c ®¬n vÞ c¬ së. §Ó lµm ®îc c«ng viÖc nµy, thñ trëng c¬ quan tµi chÝnh  c¸c cÊp chñ   ®éng phèi hîp víi Héi kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n  ViÖt Nam, héi kÕ to¸n c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c c¬ quan vµ  c¬  së   ®µo t¹o tµi chÝnh, kÕ  to¸n (nh häc viÖn Tµi chÝnh,  c¸c   trêng   §¹i   häc,   Cao   ®¼ng,   Trung   häc   tµi   chÝnh,   kÕ   to¸n...)   tæ   chøc   giíi  thiÖu   néi   dung   LuËt  KÕ   to¸n,   c¸c   NghÞ   ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt KÕ  to¸n  ®Õn tõng  ®¬n vÞ  tµi chÝnh, kÕ to¸n vµ tõng c¸n bé, nh©n viªn lµm c«ng t¸c  tµi chÝnh, kÕ to¸n. 2. Trong n¨m 2004 ­ 2005, tiÕn hµnh söa ®æi, bæ sung,   hoµn thiÖn c¨n b¶n hÖ thèng c¸c chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh: 
  2. 2 ChÕ   ®é  kÕ  to¸n thu, chi ng©n s¸ch, chÕ   ®é  kÕ  to¸n hµnh  chÝnh sù nghiÖp, chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp lµm c¬ së ®Ó  x©y dùng, söa  ®æi, bæ sung chÕ   ®é  kÕ  to¸n cña c¸c ngµnh,  lÜnh vùc cô thÓ, ®Æc thï ­ Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Bé  Tµi chÝnh (Vô  ChÕ   ®é  kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n. Vô Ng©n s¸ch Nhµ níc, Vô Hµnh chÝnh  sù  nghiÖp, Vô  Tµi chÝnh ng©n hµng, Vô  B¶o hiÓm, Côc tµi  chÝnh doanh nghiÖp, Kho b¹c Nhµ níc):  KhÈn tr¬ng phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¸c   Tæng   c«ng   ty   ®Ó   x©y   dùng   vµ   sím   tr×nh   Bé   trëng   Bé   Tµi  chÝnh hoÆc Thñ trëng c¸c c¬ quan theo uû quyÒn cña Bé Tµi  chÝnh  ®Ó  ban hµnh c¸c v¨n b¶n, c¸c chÕ   ®é  kÕ  to¸n cô  thÓ   cho   tõng   lÜnh   vùc   thu,   chi   ng©n   s¸ch,   hµnh   chÝnh   sù  nghiÖp,  chÕ   ®é  kÕ  to¸n  doanh nghiÖp  (nh  chÕ   ®é  kÕ  to¸n  dÇu   khÝ,   x©y   l¾p,  hµng   kh«ng...),  chÕ   ®é   kÕ   to¸n   doanh   nghiÖp võa vµ nhá, hîp t¸c x∙, hé kinh doanh c¸ thÓ... Chñ   ®éng tham gia víi c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¸c  ®¬n vÞ  c¨n cø LuËt KÕ  to¸n, c¸c v¨n b¶n h íng dÉn LuËt KÕ  to¸n vµ  chÕ   ®é  kÕ  to¸n  chung nghiªn  cøu x©y dùng,  híng  dÉn   chÕ   ®é   kÕ   to¸n   ®Æc   thï   phï   hîp   víi   ®Æc   ®iÓm   ho¹t   ®éng, quy m« vµ  tr×nh  ®é  kÕ  to¸n cña tõng lÜnh vùc ho¹t  ®éng cô  thÓ, trong  ®ã  chó   ý   ®èi víi nh÷ng lÜnh vùc ho¹t  ®éng   míi   hoÆc   ®∙   cã   nhiÒu   thay   ®æi   nh  ho¹t   ®éng   ng©n  hµng, b¶o hiÓm, chøng kho¸n,  ®Çu t tµi chÝnh, tæ chøc kÕ  to¸n trong  trêng  hîp  sö  dông  phÇn  mÒm vi tÝnh,  kÕ  to¸n  thanh to¸n ®iÖn tö,  m¹ng ®iÖn tö... ­ Thñ  trëng c¬  quan tµi chÝnh c¸c cÊp chñ   ®éng tham  mu víi L∙nh ®¹o c¸c doanh nghiÖp, ®¬n vÞ c¬ së c¨n cø vµo   v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ  KÕ  to¸n vµ  híng dÉn cña ngµnh,  ®Þa  ph¬ng nghiªn cøu lùa chän chÕ   ®é  kÕ  to¸n ¸p dông vµ  x©y  dùng quy tr×nh h¹ch to¸n cô thÓ cho ®¬n vÞ m×nh. 3. X©y dùng kÕ ho¹ch vµ triÓn khai thùc hiÖn båi d ìng  vµ   ®µo t¹o l¹i  ®éi ngò  c¸n bé  kÕ  to¸n lµ  kÕ  to¸n trëng  theo qui ®Þnh cña LuËt KÕ to¸n vµ c¸c NghÞ ®Þnh  quy ®Þnh   chi tiÕt vµ  híng dÉn thi hµnh LuËt KÕ  to¸n, trong  ®ã  chó  träng c«ng t¸c ®µo t¹o, båi dìng ®Ó thùc hiÖn bæ nhiÖm kÕ  to¸n trëng  ë  c¸c  ®¬n vÞ  thu, chi ng©n s¸ch,  ®¬n vÞ  hµnh  chÝnh sù  nghiÖp,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp kh«ng sö  dông kinh phÝ  ng©n s¸ch Nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh (Vô ChÕ ®é kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n,  Vô  Ng©n  s¸ch Nhµ  níc, Côc Tµi chÝnh  doanh   nghiÖp,   Kho   b¹c   Nhµ   níc,   Vô   Tæ  chøc   c¸n   bé,   Häc  viÖn tµi chÝnh) phèi hîp víi c¸c trêng §¹i häc, Cao  ®¼ng  vµ Trung häc Tµi chÝnh, kÕ to¸n ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng,  c¸c Trung t©m  ®µo t¹o, båi dìng tµi chÝnh, kÕ  to¸n khÈn  tr¬ng rµ  so¸t l¹i ch¬ng tr×nh vµ  néi dung  ®µo t¹o, biªn  so¹n l¹i hoÆc bæ sung gi¸o khoa, gi¸o tr×nh phï  hîp víi 
  3. 3 c¸c qui  ®Þnh cña LuËt KÕ  to¸n, c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi  hµnh   LuËt   KÕ   to¸n,   c¸c   chÕ   ®é   kÕ   to¸n   míi   vµ   hÖ   thèng  chøc danh,  tiªu chuÈn  c¸n  bé  kÕ  to¸n  ®∙ ban hµnh,  thùc  hiÖn gi¶ng d¹y kÕ  to¸n theo gi¸o khoa, gi¸o tr×nh míi tõ  n¨m häc 2004 ­ 2005 trë ®i. 4. Tæ chøc chØ  ®¹o thùc hiÖn LuËt KÕ  to¸n vµ  c¸c v¨n  b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt KÕ  to¸n;  ®ång thêi thùc hiÖn  qui ®Þnh vÒ kiÓm tra kÕ to¸n ®èi víi c¸c ®¬n vÞ c¬ së Trong   n¨m   2004   ­  2005,   thñ   trëng   c¬   quan   tµi   chÝnh  c¸c cÊp tham mu cho L∙nh  ®¹o doanh nghiÖp,  ®¬n vÞ  c¬  së  vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   bè   trÝ   c¸n   bé   híng   dÉn   c¸c   ®¬n   vÞ  triÓn khai thùc hiÖn LuËt KÕ to¸n vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn  thi hµnh LuËt  theo  kÕ  ho¹ch  vµ  tham gia gi¶i quyÕt  c¸c  khã kh¨n, tån t¹i trong c«ng t¸c kÕ to¸n. §ång thêi, tiÕn   hµnh kiÓm tra,  ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ  ph©n lo¹i c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n trong viÖc thùc hiÖn LuËt KÕ  to¸n vµ  c¸c v¨n b¶n  híng dÉn thi hµnh LuËt KÕ  to¸n  ®Ó  t¨ng cêng trËt tù, nÒn  nÕp c«ng t¸c kÕ  to¸n t¹i c¬  së. §èi víi  ®¬n vÞ  lµm tèt  cÇn cã  h×nh thøc  ®éng viªn, khen thëng kÞp thêi vÒ  tinh  thÇn   vµ   vËt   chÊt;   ®èi   víi   ®¬n   vÞ   yÕu,   kÐm   cÇn   cã   biÖn  ph¸p chÊn chØnh ®Ó v¬n lªn trong n¨m 2006 vµ c¸c n¨m sau. 5.   KiÖn   toµn   hÖ   thèng   tæ   chøc   chØ   ®¹o   c«ng   t¸c   kÕ  to¸n ë c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng Trong n¨m 2004 vµ  2005, Thñ  trëng c¬  quan tµi chÝnh  c¸c cÊp chñ   ®éng tham mu víi L∙nh  ®¹o Bé, ngµnh,  ®Þa ph­ ¬ng vµ  doanh nghiÖp tiÕn hµnh kiÓm tra,  ®¸nh gi¸ viÖc bè  trÝ,   sö   dông   ®éi   ngò   kÕ   to¸n   trëng   qua   ®ã   ®Ó   lùa   chän  nh÷ng c¸n bé  kÕ  to¸n cã   ®ñ  tiªu chuÈn  ®¹o  ®øc vµ  chuyªn  m«n, thùc hiÖn bæ nhiÖm chøc danh kÕ to¸n tr ëng theo ®óng  quy ®Þnh cña LuËt KÕ to¸n vµ c¸c v¨n b¶n h íng dÉn LuËt KÕ  to¸n. ë  c¸c  ®¬n vÞ  cha cã  kÕ  to¸n trëng ph¶i bæ nhiÖm kÕ  to¸n   trëng.  ë  ®¬n   vÞ   thu   ­   chi   ng©n   s¸ch,   ®¬n   vÞ   hµnh  chÝnh  sù  nghiÖp  c¸c  ®¬n vÞ  kh«ng sö  dông kinh  phÝ  ng©n  s¸ch nhµ níc kh«ng ®Ó chøc vô trëng phßng kÕ to¸n mµ ph¶i  bæ nhiÖm kÕ  to¸n trëng theo  ®óng tiªu chuÈn vµ   ®iÒu kiÖn   qui ®Þnh cho kÕ to¸n trëng. Thñ trëng ®¬n vÞ tµi chÝnh, kÕ to¸n ë  c¸c Bé, c¬ quan  ngang Bé, Së  Tµi chÝnh vµ  c¸c Së  chñ  qu¶n, c¸c tæ chøc  cÊp trªn c¬  së  khÈn tr¬ng kiÖn toµn bé  m¸y lµm nhiÖm vô  chØ   ®¹o   vµ   kiÓm   tra   kÕ   to¸n   theo   híng   gän   nhÑ,   ®ñ   kh¶  n¨ng  ®Ó  gióp l∙nh  ®¹o c¸c cÊp cô  thÓ  hãa vµ  h íng dÉn thi  hµnh LuËt  KÕ  to¸n,  chÕ   ®é  kÕ  to¸n;  nghiªn  cøu  x©y  dùng  c¸c m« h×nh kÕ  to¸n tiªn tiÕn, tæ chøc chØ  ®¹o thùc hiÖn  ë  c¸c  ®¬n vÞ  c¬  së; tæ chøc kiÓm tra, tæng kÕt  ®¸nh gi¸  t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n cña ngµnh vµ ®Þa ph­ ¬ng.
  4. 4 6. TiÕp tôc t¨ng cêng vai trß cña Héi kÕ to¸n vµ kiÓm  to¸n ViÖt Nam Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé Tµi chÝnh (Vô ChÕ ®é kÕ  to¸n   vµ   kiÓm   to¸n,   Vô   Hµnh   chÝnh   sù   nghiÖp,   Vô   Tµi   vô  qu¶n trÞ)  ®Ò  xuÊt c¸c gi¶i ph¸p  ®Ó  phèi hîp víi c¸c Bé,  ngµnh,   UBND   tØnh,   thµnh   phè   cñng   cè   vµ   t¨ng   cêng   ho¹t  ®éng cña Héi kÕ  to¸n vµ  kiÓm to¸n ViÖt Nam, héi kÕ  to¸n  c¸c tØnh, thµnh phè, C©u l¹c bé  KÕ  to¸n trëng toµn quèc,  híng  ®Õn giao nhiÖm vô  gi¸m s¸t chÊt   lîng dÞch vô, qu¶n  lý ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp kÕ to¸n, kiÓm to¸n; tæ chøc båi d­ ìng,   cËp   nhËt   kiÕn   thøc   cho   kÕ   to¸n   trëng,   kiÓm   to¸n  viªn, ngêi hµnh nghÒ  kÕ  to¸n, vµ  c¸c chøc n¨ng kh¸c cho  Héi KÕ  to¸n ViÖt Nam;  ®Ò  xuÊt híng më  réng hîp t¸c quèc  tÕ  vÒ  kÕ  to¸n, phèi hîp víi c¸c tæ chøc kÕ  to¸n quèc tÕ,   c¸c chuyªn gia kÕ  to¸n níc ngoµi  ®µo t¹o, huÊn luyÖn x©y  dùng chuÈn mùc kÕ  to¸n vµ  ph¸t triÓn hµnh nghÒ  kÕ  to¸n  ë  ViÖt Nam.   Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  ®Ò  nghÞ  Thñ  trëng c¬  quan tµi  chÝnh  c¸c  cÊp  chñ   ®éng  phèi hîp chÆt chÏ  víi Thñ  trëng  c¸c c¬ quan tµi chÝnh c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ®Ó tham m­ u,  ®Ò  xuÊt víi L∙nh  ®¹o c¸c Bé, ngµnh, Chñ  tÞch UBND  c¸c  ®Þa ph¬ng x©y dùng kÕ  ho¹ch, biÖn ph¸p triÓn khai cô  thÓ  cho Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, ®ång thêi phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan tæ chøc chØ  ®¹o, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn  LuËt KÕ  to¸n vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt t¹i  c¸c  ®¬n vÞ  trùc thuéc,   ®Þnh kú  (th¸ng,  quý) cã  b¸o c¸o  t×nh   h×nh   göi   Bé   Tµi   chÝnh   (Vô   ChÕ   ®é   kÕ   to¸n   vµ   kiÓm  to¸n) ®Ó kÞp thêi xö lý nh÷ng víng m¾c ph¸t sinh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2