intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị 05/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

145
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ   cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 05/2004/CT­TTg  ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2004 vÒ viÖc triÓn khai  thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 T¹i kú  häp thø t  Quèc héi Khãa XI  ®∙ th«ng qua LuËt   §Êt  ®ai vµ  cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2004. LuËt §Êt ®ai n¨m 2003 (sau ®©y gäi lµ LuËt §Êt ®ai)   lµ  mét  ®¹o luËt rÊt quan träng, cã   ý  nghÜa to lín trong   viÖc n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý, khuyÕn khÝch viÖc sö dông   hîp lý  vµ  cã  hiÖu qu¶ nguån lùc  ®Êt  ®ai, gãp phÇn tÝch   cùc vµo tiÕn tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa   ®Êt níc. Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   yªu   cÇu   Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   Thñ   trëng   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng tæ chøc chu ®¸o viÖc triÓn khai thi hµnh LuËt §Êt ®ai   víi   yªu   cÇu   nhanh   chãng   ®a   LuËt   vµo   cuéc   sèng,   t¹o   ra   nh÷ng chuyÓn biÕn râ  rÖt vÒ  qu¶n lý  vµ  sö  dông  ®Êt,  ®a   c«ng t¸c qu¶n lý   ®Êt  ®ai ngµy cµng  ®i vµo trËt tù, kû  c ­ ¬ng. Tríc m¾t, cÇn tËp trung thùc hiÖn mét sè  viÖc sau   ®©y: 1. KhÈn tr¬ng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thi hµnh LuËt   §Êt ®ai. Tõ nay ®Õn khi LuËt §Êt ®ai cã hiÖu lùc thi hµnh, cÇn  tËp trung lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ vÒ mäi mÆt, träng t©m  lµ nh÷ng viÖc sau: a)  X©y dùng  hÖ  thèng  v¨n  b¶n quy  ph¹m ph¸p  luËt  cã  liªn quan ®Õn viÖc thi hµnh LuËt §Êt ®ai. Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng tr×nh ChÝnh phñ  NghÞ   ®Þnh  híng dÉn thi hµnh LuËt §Êt  ®ai vµ  NghÞ   ®Þnh xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai; chñ tr×  tæ chøc viÖc  ®iÒu tra hiÖn tr¹ng tÝch tô   ®Êt n«ng nghiÖp  vµ   tr×nh   ChÝnh   phñ   ®Ó   ChÝnh   phñ   tr×nh   Uû   ban   Thêng   vô  Quèc héi quy  ®Þnh vÒ  h¹n møc nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông ®Êt n«ng nghiÖp cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n. Bé  Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ  NghÞ   ®Þnh vÒ  ph¬ng ph¸p  x¸c  ®Þnh gi¸  ®Êt vµ  khung gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt, NghÞ   ®Þnh vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt, NghÞ   ®Þnh vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i   ®Þnh   c  khi   Nhµ   níc   thu   håi   ®Êt;   chñ   tr×   so¹n   th¶o  tr×nh ChÝnh phñ ®Ó ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi c¸c luËt thuÕ   cã  liªn quan  ®Õn  ®Êt  ®ai; tr×nh ChÝnh phñ  c¸c nghÞ   ®Þnh  híng dÉn thi hµnh c¸c luËt thuÕ cã liªn quan.
  2. 2 b) TriÓn khai c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt   vÒ ®Êt ®ai. Bé  Tµi  nguyªn  vµ   M«i  trêng  c¨n  cø  vµo  QuyÕt   ®Þnh  sè  13/2003/Q§­TTg  ngµy   17   th¸ng   01   n¨m   2003   cña   Thñ   tíng  ChÝnh  phñ  vÒ   viÖc  phª  duyÖt   Ch¬ng   tr×nh  phæ  biÕn,   gi¸o  dôc ph¸p luËt  tõ  n¨m 2003   ®Õn  n¨m  2007,  cã  tr¸ch nhiÖm  chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, c¬ quan cã liªn quan  vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng chØ  ®¹o vµ  tæ chøc viÖc phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt  vÒ ®Êt ®ai. Bé  V¨n hãa ­ Th«ng tin chØ  ®¹o c¸c c¬  quan th«ng tin  ®¹i chóng tuyªn truyÒn, phæ biÕn ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®Õn   tõng ngêi d©n; chØ  ®¹o xuÊt b¶n vµ  ph¸t hµnh c¸c  Ên phÈm  vÒ  ph¸p luËt  ®Êt  ®ai, kÓ  c¶ c¸c  Ên phÈm b»ng tiÕng d©n  téc, ®Ó phæ biÕn réng r∙i trong nh©n d©n ë kh¾p c¸c vïng,  miÒn trong c¶ níc. C«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ph¶i   ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thêng xuyªn, liªn tôc víi néi dung  thiÕt  thùc  vµ  h×nh  thøc phï  hîp  ®èi víi tõng  ®èi tîng.  Tríc m¾t trong quý  II n¨m 2004 më   ®ît tuyªn truyÒn, phæ  biÕn LuËt §Êt  ®ai réng r∙i trong nh©n d©n tríc khi LuËt  cã hiÖu lùc thi hµnh. c) KiÖn toµn tæ chøc bé m¸y vµ ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh  chÝnh trong qu¶n lý ®Êt ®ai. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm kiÖn toµn bé  m¸y vµ  c¸n bé  lµm c«ng  t¸c qu¶n lý   ®Êt  ®ai phï  hîp víi sù  ph©n cÊp qu¶n lý  theo   LuËt §Êt  ®ai vµ   ®¸p øng yªu cÇu t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n  lý ®Êt ®ai. Bé  Néi vô  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i  trêng   ®¸nh   gi¸   t×nh   h×nh   tæ   chøc   bé   m¸y   vµ   c¸n   bé   lµm  c«ng t¸c qu¶n lý   ®Êt  ®ai  ë  cÊp huyÖn vµ  tr×nh ChÝnh phñ  ®Ò  ¸n kiÖn toµn c¬  quan qu¶n lý   ®Êt  ®ai g¾n víi qu¶n lý  tµi nguyªn vµ m«i trêng cÊp huyÖn. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh trong   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   ®Êt   ®ai;   híng   dÉn   viÖc   thµnh   lËp   V¨n  phßng  ®¨ng ký   ®Êt  ®ai g¾n víi m« h×nh gi¶i quyÕt thñ  tôc  hµnh chÝnh "mét cöa", tríc hÕt  ®èi víi nh÷ng n¬i cã  nhu  cÇu lín vÒ   ®¨ng ký  giao dÞch quyÒn sö  dông  ®Êt; híng dÉn  viÖc  ®µo t¹o, båi dìng, n©ng cao tr×nh  ®é, n¨ng lùc cho  ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc lµm c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai. 2. Tæ chøc thùc hiÖn tèt LuËt §Êt  ®ai, t¹o ra nh÷ng  chuyÓn biÕn râ rÖt vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt. ViÖc tæ chøc thi hµnh LuËt §Êt  ®ai lµ  mét qu¸ tr×nh  vµ ph¶i ®îc triÓn khai toµn diÖn, ®ång bé; tríc m¾t trong 
  3. 3 hai n¨m 2004 vµ 2005 ph¶i t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn râ rÖt  trªn c¸c mÆt sau ®©y: a)   Hoµn   thiÖn   c«ng   t¸c   quy   ho¹ch,   kÕ   ho¹ch   sö   dông  ®Êt, ®Æc biÖt lµ kh¾c phôc t×nh tr¹ng quy ho¹ch "treo". Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn viÖc so¸t xÐt  ®Ó  cã  sù   ®iÒu  chØnh cÇn thiÕt  quy ho¹ch,  kÕ  ho¹ch  sö  dông  ®Êt cña c¸c  ®Þa ph¬ng; hoµn chØnh quy ho¹ch sö  dông  ®Êt  c¶ níc  ®Õn n¨m 2010 vµ  kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®Õn n¨m 2005   tr×nh ChÝnh phñ ®Ó ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng rµ  so¸t viÖc thùc  hiÖn  quy ho¹ch,  kÕ  ho¹ch  sö  dông  ®Êt  ®∙  ®îc xÐt duyÖt;  tæ chøc  viÖc  lËp, xÐt duyÖt  hoÆc  tr×nh c¬  quan cã  thÈm quyÒn xÐt duyÖt theo quy  ®Þnh cña  LuËt §Êt  ®ai,  ®Æc biÖt chó   ý  viÖc  ®æi míi c«ng t¸c lËp  quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt t¹i c¸c  ®« thÞ  phï  hîp  víi nhu cÇu c«ng nghiÖp hãa, hiÖn  ®¹i hãa vµ  tèc  ®é   ®«  thÞ  hãa cña tõng  ®Þa ph¬ng; thùc hiÖn ngay viÖc c«ng bè  c«ng khai quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµ cã biÖn ph¸p  kiÓm   tra,  theo   dâi   viÖc   thùc   hiÖn,   kÞp   thêi   ®iÒu   chØnh   cho phï  hîp víi nhu cÇu vµ  kh¶ n¨ng sö  dông  ®Êt thùc tÕ,   kh¾c phôc t×nh tr¹ng quy ho¹ch ''treo''. b)   ChÊn   chØnh   c«ng   t¸c   giao   ®Êt,   cho   thuª   ®Êt,   thu  håi ®Êt Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o thùc hiÖn  mét  c¸ch  chÆt chÏ  quy tr×nh  giao  ®Êt,   cho   thuª   ®Êt,   kh¾c   phôc   t×nh   tr¹ng   giao   ®Êt,   cho  thuª  ®Êt tïy tiÖn,  l∙ng phÝ. ViÖc  giao   ®Êt sö  dông  cho  môc  ®Ých kinh doanh vµ  lµm nhµ   ë  thùc hiÖn chñ  yÕu b»ng  h×nh thøc  ®Êu gi¸ quyÒn sö  dông  ®Êt hoÆc  ®Êu thÇu dù  ¸n  cã  quyÒn sö  dông  ®Êt trªn c¬  së  quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông ®Êt ®∙ ®îc xÐt duyÖt. Trong n¨m 2004, Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   ph¶i   lµm   xong   viÖc   thu   håi   nh÷ng  diÖn tÝch   ®Êt   ®∙ giao  hoÆc  cho thuª nhng kh«ng  sö  dông  hoÆc sö  dông kh«ng b¶o  ®¶m tiÕn  ®é  theo quy  ®Þnh;  ®Êt sö  dông kh«ng ®óng môc ®Ých ®îc giao hoÆc cho thuª; ®Êt n«ng  nghiÖp cña c¸c  ®¬n vÞ  hµnh chÝnh, sù  nghiÖp, lùc lîng vò  trang dïng cho s¶n xuÊt c¶i thiÖn  ®êi sèng. §èi víi  ®Êt  n«ng   trêng,   l©m   trêng,   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  264/2003/Q§­TTg   ngµy   16   th¸ng   12   n¨m   2003   cña   Thñ   tíng  ChÝnh phñ. c)   §Èy   nhanh   tiÕn   ®é   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö  dông ®Êt Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chØ  ®¹o  ®Èy nhanh tiÕn  ®é  cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn  sö  dông  ®Êt, träng t©m lµ   ®Êt  ë  t¹i  ®« thÞ  vµ   ®Êt rõng 
  4. 4 s¶n xuÊt, phÊn  ®Êu  ®Õn n¨m 2005 hoµn thµnh viÖc cÊp giÊy  chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   c¸c   lo¹i.   §ång   thêi   ph¶i  khÈn tr¬ng hoµn chØnh hÖ  thèng b¶n  ®å   ®Þa chÝnh vµ  hå  s¬  ®Þa chÝnh chÝnh quy, tin häc hãa hÖ thèng qu¶n lý ®Êt ®ai  nh»m n©ng cao hiÖu lùc, hiÖu qu¶ qu¶n lý   ®Êt  ®ai vµ  t¹o  thuËn lîi cho ph¸t triÓn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   cã   tr¸ch   nhiÖm   chØ   ®¹o,  ®«n  ®èc viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt; h íng  dÉn thèng nhÊt viÖc hiÖn ®¹i hãa c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai  trong ph¹m vi c¶ níc. Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi  chÝnh, Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng t×m nguån ODA ngoµi níc  vµ  bè  trÝ   ®ñ  vèn  ®èi øng trong níc  ®Ó  x©y dùng vµ  thùc  hiÖn Dù  ¸n ''Hoµn thiÖn vµ  hiÖn  ®¹i hãa hÖ  thèng hå  s¬  ®Þa chÝnh, cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt cho c¶  níc''. d)  §æi míi  c«ng t¸c  qu¶n  lý  gi¸  ®Êt,  kh¾c  phôc  bao  cÊp vÒ gi¸ ®Êt Bé  Tµi chÝnh x©y dùng tr×nh ChÝnh phñ  §Ò  ¸n  ®æi míi  c«ng t¸c qu¶n lý  gi¸  ®Êt theo quy  ®Þnh cña LuËt §Êt  ®ai;  chñ tr×, phèi hîp cïng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng chØ ®¹o  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng  tiÕn hµnh viÖc ®iÒu tra gi¸ ®Êt ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ban   hµnh NghÞ   ®Þnh  vÒ  ph¬ng  ph¸p  x¸c  ®Þnh gi¸  ®Êt vµ  khung  gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt thay thÕ  NghÞ   ®Þnh sè  87/N§­CP ngµy 17  th¸ng 8 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng tiÕn hµnh ngay trong s¸u th¸ng ®Çu n¨m 2004 viÖc ®iÒu   chØnh gi¸  ®Êt  ®èi víi nh÷ng khu vùc cã  gi¸  ®Êt qu¸ bÊt  hîp lý,  ®ång thêi dùa vµo c¸c quy  ®Þnh vÒ  ph¬ng ph¸p x¸c  ®Þnh gi¸  ®Êt vµ  khung gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt do ChÝnh phñ  ban  hµnh  ®Ó  quyÕt  ®Þnh gi¸  ®Êt cô  thÓ  t¹i  ®Þa ph¬ng ¸p dông  tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005; kiÖn toµn tæ chøc  ®Þnh gi¸  ®Êt vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn tæ chøc t  vÊn vÒ  gi¸  ®Êt  theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. ®) Kh¾c phôc cã hiÖu qu¶ nh÷ng yÕu kÐm trong c«ng t¸c   båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c. Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng so¸t xÐt cô  thÓ  viÖc båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng  trong thêi gian qua, kh¾c phôc cã  hiÖu qu¶ nh÷ng mÆt yÕu  kÐm ®Ó ®Èy nhanh c«ng t¸c båi thêng, gi¶i phãng mÆt b»ng,  tríc hÕt tËp trung cho nh÷ng dù ¸n träng ®iÓm cña Nhµ níc  vµ cña ®Þa ph¬ng ®∙ cã quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt,  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ  dÞch vô  cña mäi  thµnh phÇn kinh tÕ; ¸p dông réng r∙i h×nh thøc nhµ   ®Çu t  cã nhu cÇu sö dông ®Êt tháa thuËn víi ngêi sö dông ®Êt d­
  5. 5 íi c¸c h×nh thøc chuyÓn nhîng quyÒn sö  dông  ®Êt, gãp vèn  hoÆc cho thuª b»ng quyÒn sö dông ®Êt. Trong khi chê  LuËt §Êt  ®ai cã  hiÖu lùc thi hµnh, cho  phÐp Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng thµnh lËp tæ chøc cã  chøc n¨ng ph¸t triÓn quü   ®Êt vµ  thùc   hiÖn   thÝ   ®iÓm   viÖc   thu   håi   ®Êt   ngay   sau   khi   quy  ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn xÐt duyÖt vµ ®îc c«ng bè mµ kh«ng ph¶i ®îi cã dù ¸n  ®îc phª duyÖt theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh. Tõ  nay, viÖc gi¶i   phãng mÆt b»ng  ®èi víi nh÷ng n¬i cÇn ph¶i t¸i  ®Þnh c chØ  ®îc thùc hiÖn sau khi ®∙ b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn t¸i   ®Þnh c. 3.   Lµm   tèt   c«ng   t¸c   kiÓm   tra,   thanh   tra   viÖc   chÊp  hµnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o  vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt. a) T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra viÖc chÊp  hµnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o thêng xuyªn c«ng t¸c kiÓm tra,  thanh tra viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai, coi ®©y lµ  nhiÖm vô ®Æc biÖt quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc  vÒ ®Êt ®ai cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp ë ®Þa ph¬ng. Trong   n¨m   2004,   c¸c   Bé,   ngµnh,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng tËp trung thùc hiÖn  nhiÖm vô kiÓm tra, thanh tra theo ý kiÕn cña Bé ChÝnh trÞ  t¹i Th«ng  b¸o  sè  108/TB­TW ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ  viÖc kiÓm tra  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n vµ  qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai vµ  QuyÕt  ®Þnh sè  273/Q§­TTg ngµy 12 th¸ng 4 n¨m  2002 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc kiÓm tra viÖc  ®Çu t  x©y dùng vµ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®ai. Qua kiÓm tra, thanh tra, ph¶i kiªn quyÕt xö lý, kÓ c¶   ®Ò  nghÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù   ®èi víi nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m, nhÊt lµ   ®èi víi nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc lîi  dông chøc quyÒn  ®Ó  tham nhòng, hèi lé  hoÆc giao  ®Êt, cho  thuª ®Êt tr¸i quy ®Þnh, g©y thiÖt h¹i cho Nhµ níc. b)   Gi¶i   quyÕt   døt   ®iÓm   nh÷ng   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vÒ  qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ang tån ®äng C¸c Bé, ngµnh, Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp cã  tr¸ch nhiÖm   gi¶i quyÕt døt  ®iÓm theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh  ®èi víi c¸c   khiÕu n¹i, tè c¸o cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý vµ sö dông  ®Êt tån  ®äng tõ  n¨m 2003 trë  vÒ  tríc, tËp trung tríc hÕt  cho nh÷ng khiÕu n¹i vÒ  viÖc  ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng;  ng¨n ngõa c¸c hµnh vi vi ph¹m vÒ qu¶n lý vµ sö dông ®Êt dÉn  tíi tranh chÊp, khiÕu n¹i, tè c¸o. Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng phèi hîp víi Tßa ¸n nh©n  d©n tèi cao ban hµnh Th«ng t liªn tÞch híng dÉn viÖc xÐt 
  6. 6 xö  c¸c tranh chÊp vÒ   ®Êt  ®ai  ®Ó  ¸p dông sau khi LuËt §Êt   ®ai cã hiÖu lùc thi hµnh. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c  tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  cã   tr¸ch   nhiÖm   tæ  chøc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã  tr¸ch nhiÖm theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn cña c¸c Bé,   ngµnh,  ®Þa ph¬ng vµ  b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  t×nh h×nh  thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2