intTypePromotion=1

Chỉ thị 05/2005/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
110
lượt xem
7
download

Chỉ thị 05/2005/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2005/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX), Chị thị số 45-CT/TW ngày 20/10/2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04/2005/CT-TTg ngày 17/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2005/CT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. CHØ THÞ CñA Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH VIÔN TH¤NG Sè 05/2005/CT­BBCVT NGµY 05 TH¸NG 5 N¡M 2005 VÒ TIÕP TôC §ÈY M¹NH S¾P XÕP, §æI MíI DOANH NGHIÖP NHµ N¦íC THEO TINH THÇN NGHÞ QUYÕT TRUNG ¦¥NG 3, NGHÞ QUYÕT 9 (KHO¸ IX), CHØ THÞ Sè 45­CT/TW NGµY 22/10/2004 CñA Bé CHÝNH TRÞ  Vµ CHØ THÞ Sè 04/2005/CT­TTG NGµY 17/3/2005 CñA THñ T¦íNG CHÝNH  PHñ N¨m   2004   viÖc   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ   n©ng   cao   hiÖu   qu¶  doanh nghiÖp nhµ níc theo tinh thÇn NghÞ  quyÕt Trung ¬ng 3,  NghÞ  quyÕt Trung  ¬ng 9 (Kho¸ IX) vµ  ChØ thÞ  sè  11/2004/CT­ TTg  cña Thñ  tíng  ChÝnh  phñ   ®∙  ®îc  Bé  Bu chÝnh  ViÔn  th«ng  tÝch cùc triÓn khai, chØ ®¹o thùc hiÖn vµ ®¹t ®îc nhiÒu kÕt  qu¶ so víi nh÷ng n¨m tríc, t¹o ®îc chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong  c«ng t¸c  ®æi míi vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña doanh   nghiÖp,   n©ng   cao   nhËn   thøc   cho   c¸n   bé,   ®¶ng   viªn   vµ   ngêi  lao  ®éng trong doanh nghiÖp  ®èi víi chñ  tr ¬ng cæ phÇn ho¸.  TÝnh   ®Õn   nay   32   doanh   nghiÖp   vµ   bé   phËn   doanh   nghiÖp   cña  Tæng c«ng ty BCVTVN trong danh s¸ch cæ phÇn ho¸ giai  ®o¹n  2003­2005   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   vÒ   c¬   b¶n   ®∙  hoµn thµnh xong c¸c bíc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn, trong   ®ã  cßn 04  ®¬n vÞ  cha phª duyÖt ph¬ng ¸n vµ  09  ®¬n vÞ  cha  thùc   hiÖn   b¸n   ®Êu   gi¸   cæ   phÇn   ph¸t   hµnh   lÇn   ®Çu   ra   bªn   ngoµi. N¨m 2004 Bé ®∙ tËp trung chØ ®¹o Tæng c«ng ty BCVTVN   hoµn   chØnh   §Ò   ¸n   h×nh   thµnh   TËp   ®oµn   Bu   chÝnh   ViÔn   th«ng  ViÖt Nam. Ngµy 23/3/2005 Thñ  tíng ChÝnh phñ   ®∙ ký  ban hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   58/2005/Q§­TTg   vÒ   viÖc   phª   duyÖt   §Ò   ¸n   thÝ  ®iÓm h×nh thµnh TËp  ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. §èi  víi C«ng ty §Çu t vµ  Ph¸t triÓn C«ng nghÖ  truyÒn h×nh ViÖt   Nam (VTC), Bé   ®∙ chØ  ®¹o C«ng ty x©y dùng §Ò  ¸n chuyÓn  ®æi   tæ chøc ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty mÑ ­ C«ng ty con. §Ó   ®Èy   m¹nh   h¬n   n÷a   tiÕn   tr×nh   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ  níc theo tinh thÇn NghÞ  quyÕt Trung ¬ng 3, NghÞ quyÕt Trung ¬ng 9 (Kho¸ IX ) vµ ChØ  thÞ   sè   45­CT/TW   ngµy   22/10/2004   cña   Bé   ChÝnh   trÞ   vÒ   ®Èy   m¹nh   s¾p   xÕp,   ®æi   míi,   ph¸t   triÓn   vµ   n©ng   cao   hiÖu   qu¶  doanh nghiÖp nhµ  níc trong 2 n¨m 2004­2005; Thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh sè  13/2005/Q§­TTg cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  kÕ  ho¹ch   triÓn   khai   thùc   hiÖn   ChØ   thÞ   sè   45­CT/TW   ngµy   22/10/2004   cña   Bé   ChÝnh   trÞ   vµ   ChØ   thÞ   sè   04/2005/CT­TTg   ngµy  17/3/2005 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ   ®Èy nhanh v÷ng ch¾c cæ   phÇn ho¸ c«ng ty nhµ  níc, Bé  trëng Bé  Bu chÝnh ViÔn th«ng  yªu cÇu Thñ  trëng c¸c c¬  quan,  ®¬n vÞ  trùc thuéc Bé, Tæng   c«ng ty Bu chÝnh  ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ  C«ng ty §Çu t  vµ 
  2. Ph¸t triÓn C«ng nghÖ  truyÒn h×nh ViÖt Nam (VTC) tËp trung   triÓn khai thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô träng t©m sau: 1.  Tæ   chøc   phæ   biÕn,   qu¸n   triÖt   s©u   s¾c   NghÞ   quyÕt   Trung ¬ng 3, NghÞ  quyÕt Trung ¬ng 9 (Kho¸ IX ), ChØ thÞ  sè  45­CT/TW   ngµy   22/10/2004   cña   Bé   ChÝnh   trÞ,   QuyÕt   ®Þnh   sè   13/2005/Q§­TTg vµ  ChØ thÞ  sè  04/2005/CT­TTg ngµy 17/3/2005   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ vÒ ®Èy m¹nh s¾p xÕp, ®æi míi vµ n©ng   cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ  níc nh»m t¹o ra sù thèng nhÊt  vµ  n©ng cao h¬n n÷a   nhËn thøc cña c¸n bé,  ®¶ng viªn  ®èi  víi  c«ng  t¸c s¾p  xÕp,  ®æi  míi vµ   n©ng cao  hiÖu  qu¶ doanh   nghiÖp   nhµ  níc,  ®êng lèi  ph¸t  triÓn  kinh tÕ   ­  x∙ héi cña   §¶ng vµ Nhµ níc. 2.  §Èy   m¹nh   tuyªn   truyÒn,   n©ng   cao   ý   thøc   chÊp   hµnh  NghÞ  quyÕt cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ níc cho c¸n bé,  ®¶ng  viªn,   ®a   kÕt   qu¶   viÖc   thùc   hiÖn   s¾p   xÕp,   ®æi   míi   doanh  nghiÖp nhµ níc vµo néi dung kiÓm  ®iÓm b×nh xÐt hµng n¨m ®èi   víi c¸n bé, ®¶ng viªn vµ ®¬n vÞ. 3. Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, C«ng ty  §Çu t vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam (VTC) tËp   trung triÓn khai c¸c néi dung sau: 3.1 Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam: ­ Chñ   ®éng rµ  so¸t, bæ sung kÕ  ho¹ch s¾p xÕp,  ®æi míi   doanh nghiÖp nhµ níc, ®Èy nhanh tiÕn  ®é vµ më réng diÖn c¸c  doanh   nghiÖp   nhµ   níc   cÇn   cæ   phÇn   ho¸   theo   tinh   thÇn   NghÞ  quyÕt   Héi   nghÞ   Trung  ¬ng   9   (Kho¸   IX),   QuyÕt   ®Þnh   sè  155/2004/Q§­TTg   ngµy   24/8/2004   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban  hµnh tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  n íc vµ  c«ng  ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng c«ng ty nhµ  n íc,  QuyÕt  ®Þnh 58/2005/Q§­TTg ngµy 23/3/2005 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n thÝ  ®iÓm h×nh thµnh TËp ®oµn B u  chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. ­   Phèi   hîp   víi   C«ng   ®oµn   Bu   ®iÖn   ViÖt   Nam   tæ   chøc  tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn   chñ   tr¬ng,   chÝnh   s¸ch,   chÕ   ®é   cña  §¶ng   vµ   Nhµ   níc,   qu¸n   triÖt   s©u   s¾c   NghÞ   quyÕt   cña   §¶ng,  ChØ   thÞ   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   c«ng   t¸c   s¾p   xÕp,   ®æi   míi, ph¸t triÓn vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ  níc  ®Ó  t¹o sù  thèng nhÊt, n©ng cao nhËn thøc cho c¸n bé,  ®¶ng   viªn   vµ   æn   ®Þnh   t  tëng   cho   ngêi   lao   ®éng   trong   doanh  nghiÖp. ­   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   tèt   viÖc   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp, gi¶i quyÕt c¸c tån  ®äng vÒ  tµi chÝnh, lao  ®éng d«i   d  trong   doanh   nghiÖp.   ViÖc   b¸n   cæ   phÇn   cña   doanh   nghiÖp   ph¶i   thùc   hiÖn   c«ng   khai   trong   doanh   nghiÖp   còng   nh  trªn  thÞ  trêng, kiªn quyÕt kh«ng  ®Ó  cæ phÇn ho¸ khÐp kÝn trong  néi bé doanh nghiÖp.
  3. ­   §èi   víi   32   doanh   nghiÖp   ®∙   c¬   b¶n   hoµn   thµnh   xong  quy tr×nh chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn thùc  hiÖn   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   64/2002/N§­CP   ngµy   19/6/2002   cña   ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty BCVTVN tËp trung chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ   tiÕp   tôc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   theo   c¸c   quy   ®Þnh   míi   t¹i  NghÞ   ®Þnh   sè   187/2004/N§­CP   ngµy   16/11/2004   cña   ChÝnh   phñ  vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn, Th«ng  t  126/2004/TT­BTC   ngµy   24/12/2004   vµ   V¨n   b¶n   sè   2499/TC­ TCDN ngµy 04/3/2005 cña Bé Tµi chÝnh. ­  Cã   kÕ  ho¹ch  triÓn  khai   cô  thÓ  cæ  phÇn  ho¸   ®èi  víi  C«ng ty Th«ng tin di ®éng (VMS), Trung t©m tin häc thuéc Bu  ®iÖn TP Hµ  Néi  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt bæ sung   danh s¸ch cæ phÇn ho¸ n¨m 2005 vµ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ®∙ ®îc  Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt   trong   §Ò   ¸n   thÝ   ®iÓm   h×nh  thµnh TËp ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. ­   Tæ   chøc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   §Ò   ¸n   thÝ   ®iÓm   h×nh   thµnh TËp  ®oµn Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam theo néi dung  vµ  lé  tr×nh  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt t¹i QuyÕt   ®Þnh   sè   58/2005/Q§­TTg   ngµy   23/3/2005,   lËp   kÕ   ho¹ch   chi   tiÕt   cho   tõng   th¸ng,   tõng   quý   víi   nhiÖm   vô   cô   thÓ,   ph©n  c«ng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o  ®Ó  hoµn thµnh nhiÖm vô  kÕ   ho¹ch   ®Ò   ra.ViÖc   triÓn   khai   thùc   hiÖn   §Ò   ¸n   thÝ   ®iÓm  h×nh  thµnh  TËp  ®oµn ph¶i  dùa  trªn c¬   së  c¸c quy   ®Þnh  cña   ph¸p   luËt   hiÖn   hµnh.   §Ò   xuÊt,   kiÕn   nghÞ   c¸c   vÊn   ®Ò   ph¸t  sinh, míi so víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ ViÖc s¾p xÕp,  ®æi míi doanh nghiÖp nhµ  níc cÇn ph¶i  ®îc   tiÕn   hµnh   khÈn   tr¬ng   vµ   kiªn   quyÕt   h¬n,   xö   lý   nghiªm  nh÷ng   doanh   nghiÖp   kh«ng   thùc   hiÖn   s¾p   xÕp,   chuyÓn   ®æi   doanh nghiÖp theo ®óng tiÕn ®é quy ®Þnh. 3.2 C«ng ty §Çu t   vµ  Ph¸t triÓn C«ng nghÖ  truyÒn h×nh  ViÖt Nam: TËp trung x©y dùng vµ  hoµn thiÖn viÖc triÓn khai c¸c  ph¬ng ¸n chuyÓn ®æi m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty VTC theo m«   h×nh C«ng ty mÑ­ C«ng ty con phï  hîp víi yªu cÇu cña nÒn  kinh   tÕ   thÞ   trêng;   trong   ®ã   thÓ   hiÖn   râ   ®Þnh   híng   ph¸t  triÓn cña C«ng ty mÑ  víi chøc n¨ng  ®Çu t  tµi chÝnh vµ  chi  phèi   c¸c   C«ng   ty   con   vÒ   vèn,   bÝ   quyÕt,   thÞ   trêng,   c«ng  nghÖ,   th¬ng   hiÖu,   t¹o   kh¶   n¨ng   c¹nh   tranh   trªn   thÞ   trêng  trong níc vµ quèc tÕ. 4. Tæ chøc thùc hiÖn: ­   Thñ   trëng   c¸c   c¬   quan,   ®¬n   vÞ   trùc   thuéc   Bé,   Tæng  c«ng ty Bu chÝnh  ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ  C«ng ty §Çu t  vµ  Ph¸t   triÓn   C«ng   nghÖ   truyÒn   h×nh   ViÖt   Nam   (VTC)   tæ   chøc   qu¸n triÖt, tËp trung x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó thùc hiÖn   c¸c néi dung cña ChØ thÞ nµy.
  4. ­ Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam vµ C«ng ty   §Çu t vµ Ph¸t triÓn C«ng nghÖ truyÒn h×nh ViÖt Nam, ®Þnh kú   hµng th¸ng b¸o c¸o Bé  trëng Bé  Bu chÝnh ViÔn th«ng vÒ  t×nh  h×nh, tiÕn  ®é  triÓn khai s¾p xÕp,  ®æi míi doanh nghiÖp nhµ   níc vµ viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy. ­   Ban   ChØ   ®¹o   §æi   míi   doanh   nghiÖp   Bé   tiÕp   tôc   kiÖn  toµn  ®Ó  thùc hiÖn tèt h¬n n÷a chøc n¨ng tham mu, kiÓm tra,  ®«n ®èc, híng dÉn, phæ biÕn c¸c v¨n b¶n míi cña §¶ng vµ Nhµ   níc, ChÝnh phñ  vÒ  c«ng t¸c s¾p xÕp,  ®æi míi, ph¸t triÓn vµ   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   doanh   nghiÖp   nhµ   níc,   b¸m   s¸t   thùc   tÕ,  rót   kinh   nghiÖm,   kÞp   thêi   ph¸t   hiÖn   nh÷ng   víng   m¾c,   ph¸t  sinh  ®Ó   ®Ò  xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi, cã  hiÖu   qu¶   trong   viÖc   thùc   hiÖn   kÕ   ho¹ch   s¾p   xÕp,   ®æi   míi,   ph¸t  triÓn vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp nhµ  níc  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt;  ®Þnh kú  b¸o c¸o L∙nh  ®¹o Bé  viÖc   thùc hiÖn ChØ thÞ nµy./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2