intTypePromotion=1

Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
253
lượt xem
38
download

Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2005/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. c hØ th Þ cña thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  sè 05/2005/CT­NHNN ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2005  vÒ viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i nî vµ trÝch lËp dù phßng  rñi ro theo quyÕt ®Þnh sè 493/2005/q®­nhnn Ngµy   22/4/2005   Thèng   ®èc   ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®∙   ký   QuyÕt  ®Þnh sè  493/2005/Q§­NHNN ban hµnh Quy  ®Þnh vÒ  ph©n   lo¹i nî, trÝch lËp vµ  sö  dông dù  phßng  ®Ó  xö  lý  rñi ro   tÝn dông trong ho¹t  ®éng ng©n hµng cña tæ chøc tÝn dông   theo   th«ng   lÖ   quèc   tÕ.   Nh»m   ®¸nh   gi¸   chÝnh   x¸c   thùc   tr¹ng,   chÊt   lîng   cña   hÖ   thèng   ng©n   hµng   ViÖt   Nam   nãi   chung vµ tõng tæ chøc tÝn dông nãi riªng trªn c¬ së chuÈn   mùc quèc tÕ, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chØ thÞ: 1. C¸c tæ chøc tÝn dông (trõ quü tÝn dông c¬ së) ph¶i  tiÕn hµnh  tæng  kiÓm tra  ®¸nh gi¸ chÊt  lîng  tÝn  dông  vµ  kh¶ n¨ng trÝch lËp dù phßng rñi ro theo c¸c néi dung sau: ­ Ph©n lo¹i nî: c¸c kho¶n nî   ®îc ph©n tõ  nhãm 1  ®Õn  nhãm 5 theo §iÒu 6 Quy ®Þnh nãi trªn. ­ Tû  lÖ  nî  xÊu (NPL)/tæng d  nî: Nî  xÊu bao gåm c¸c  kho¶n nî ®îc ph©n tõ nhãm 3 ®Õn nhãm 5. ­   T×nh   h×nh   trÝch   lËp   dù   phßng   rñi   ro:   Thùc   tÕ   ®∙  trÝch vµ kh¶ n¨ng trÝch theo Quy ®Þnh nãi trªn. Thêi ®iÓm lÊy sè liÖu b¸o c¸o: 30/6/2005. 2. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Trëng ban kiÓm so¸t vµ  Tæng gi¸m   ®èc  (Gi¸m   ®èc) tæ chøc tÝn dông  ph¶i  tæ chøc  triÓn   khai   khÈn   tr¬ng   vµ   toµn   diÖn   viÖc   tæng   kiÓm   tra  ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông. ChËm nhÊt  ®Õn 31/7/2005, tæ  chøc tÝn dông  ph¶i  göi b¸o c¸o lªn Thèng  ®èc Ng©n  hµng  Nhµ  níc theo mÉu biÓu 1A cña Quy  ®Þnh nãi trªn (qua Vô  c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng). 3.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   sÏ   xö   lý   ®èi   víi   tæ   chøc   tÝn  dông vi ph¹m nh sau: ­ Xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ  vµ ho¹t ®éng ng©n hµng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Tæ chøc thanh tra toµn diÖn  ®èi víi nh÷ng tæ chøc  tÝn dông bÞ  nghi ngê  b¸o c¸o sai sè  liÖu  ®Ó  cã  c¸c biÖn  ph¸p xö lý thÝch hîp. 4. Vô c¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng  cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Thanh tra ng©n hµng  ®Ó  tæng  hîp, ®¸nh gi¸ sè liÖu vµ tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc xö  lý  c¸c trêng hîp tæ chøc tÝn dông, c¸ nh©n vi ph¹m   ®iÓm 3 nãi trªn.
  2. 2 ChØ thÞ  nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng  C«ng b¸o. C¸c tæ chøc tÝn dông nghiªm tóc triÓn khai thùc   hiÖn ChØ thÞ nµy, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, cã vÊn ®Ò g×  víng m¾c cÇn kÞp thêi ph¶n ¸nh vÒ  Ng©n hµng Nhµ  níc (Vô  c¸c Ng©n hµng vµ  tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng)  ®Ó   ®îc  híng dÉn xö lý.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2