Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
229
lượt xem
33
download

Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGAN HANG NHA NIToC ceNc HoAxA ser cHUucnia vrETNAM VIET NAM DQcl6p - Tg do - H4nh phric Sd : 05/2007/CT-NHNN Ha Npi, ngdy I I thang I0 ndm 2007 ' CHI THI Vd vi6c tri lucrngqua tiri khoin cho c6c ttiii tugng hu&ng lurrng tir ngin srichnhi nufc theo chi thi sii 2012007!CT-TTg ngiy z+tstzo}l cfra Tht tu6ng Chfnh phfr Ngdy 241812007 tu6ng chinh phu da ky ban hdnh chi thi s5 Thu 2012007/CT-TTg viQc lucrng tdi khoin choc6cd6i tuqnghucrng vA tri qua luong tu ngdns6chnhdnu6c(Chi thi 20).De tri6nkhai nghi6m Chi thi ndy,Th6ng tirc ti \Y ^ r \ doc NgAn hdng Nhir nu6c Vi€t Nam y€u cAu thu trucrngc6c don vi thu6c Ngdn hdng Nhd nu6c Vi€t Nam, ciic t6 chric cung img dich vu thanhto6n,c6c co quan thucrngtruc cta c6c hiQphdi trong ngdnh NgAn hirng vd cdc don vi li6n quan tri6n khai mQts6 nQidung cu th6 sau: 1. C6c dcrnvi cdn qu6n tri6t muc ti6u, 1i nghia vd tri6n khai thuc hi6n nghiOmtirc c6c nQi dung trong Chi thi 20. Trong pham vi chric ndng quydn han cria minh, ph6 bi6n Chi thi t6i toirn the c6n bQcua don vi, tich cuc tuy€n truyAn tsi circtd chirc cung fmg dich vu thanh to6n, c6c dfii tuqng duoc tri lucrngqua tii khoin, c6c dcrnvi c6 1i6nquannhim thUchien t6t Chi thi 20. 2. NgAnhattgNhh nu6c Chi nhanhtinh, thdnhph6 truc thu6ctrung ucng: - Tham muu cho Uj'ban nh6n d6n tinh, thdnh phii chi dao tuy6n truydn, ph6 bitin vi tri6n khai thgc hiOnvi6c trA luong qua tdi khoin cho c5c d5i tugng hudng luong tir ngAns6,ch noi c6 du didu ki€n theo dirngtinh thAnchi dao cua o Thir tu6ng Chfnh pht. - Ph6i hqp cdng cdc So, Ban, Ngdrnh, chfrc chinh tri, To chric chinh tri ^r {'t TO - xd hdi, Kho bpc Nhd nu6c, cdct6 chirc cung fmg dich vu thanh toan ti6p quc A- mo r6ng cung cAp,hucrng dAnst dgng c6c phucrng tign thanhto6n vd dich vu tri lucrngqua thi khoin cho c6c d5i tuqng hu&ng luong tu ngdn sach,dong thoi chi d4o c6c t6 chric cung fmg dich vu thanh to6n b5 tri hqp ly m4ng lu6i mriy rut tiAn tu dQngvd c6c diiim ch6pnhQn thanhto6n (POS)tr6n dia bdn. th6 S. Cac t6 chric cungimg dich vu thanhto6n:
  2. - Chi d4o c6c dcrnvi trong todnh0 th6ngtri6n khai nghiOm Chi rhi 20; tfc ti6n hdnh mo tiri khoin cho c6c don vi, cri nhdn; cung cdp c6c phuong ti€n thanh todn vd cric tiQnfch phuc vu cho viQctra luong qua tdi khodnm6t c6ch tfch cuc vi hi6u qud. - Cht ctgngphOitrqp cung Kho bac Nhd nucyc c6p, c6c t6 chric huong c6c luong tu Ngdn s6chNhd nuoc, ciic to chtic cung img c6c dich vU h5 tro thanh to6n khOngdung ti6n mit d6 thuc hiQnt6t Chi thi 20. - Md r0ng dich vr,rtr6 luong qua tdi khodn cho ciic dOi tuqng khiic ngoiri quy dinh cria Chi thi 20. 4. Ban Thanh toiin Ngdn hdngNhd nudc: - Ld don vi dAumOigiup Thdng ddc trong viQcph6i hgp cung circ coquan tham muu cira c6c BQ, Ban, Ngdnh Trung ucrng,Uj,ban nhdn d6n cdc tinh, thdnh phd truc thuQctrung uong tri6n khai thgc hi€n ciic quy dinh trong Chi thi 20. - Tiiip tpc cung cOUgmriy td chfc, trmg budc hodn thign m6i trucrngph6p ly vir co ch6 chinh siich thanhto6n, chu tri phOihgp vdi Cr,rcCOngnghCtin hoc Ngdn hdng lpp DC rin ktlt n6i m4ng dti sdm hinh thinh trung tam chuy6nmach the thdng nh6t theo 16trinh trong Quy6t dinh s6 zglleD-TTg ngdy 29 th6ngt2 ndm 2006 cua Thu tu6rngChinh phu trinh Ban l6nh dao Ng6n hdng Nhd nuoc chAmnh6tvdo ngdy30/1112007. - PhOi hqp vdi Kho b4c Nhd nudc trung uong vit citc t6 chric cung img dich vu thanh to6n nghi€n cuu, hucrngddn su dpng c6c phucrngtiQnthanh to6n vd dich vg tri luong qua tdi khoan cho c6c d6i tuqng hucrnglucrngtu ngdn s6ch nhii nudc. 5. Cpc C6ng nghetin hoc Ng6n hdng: - Day manh ti6n d0 tri6n khai giai doan 2 cuaDg 6n Hi€n dai hoa ngdn hdng va hd thdng thanh to6n; t6 chric x6y dpg c6c ti6u chu6n chung vA cong nghe thdng tin d€ ddm b6o t6t nOi c6c mang thanh to6n, t4o co so ha tAngc6ng nghe thdng tin nhim sdm hinh thdnhdua vdo ho4t ddng trung tdm chuy6nm4ch th6 thdng nhdt cria qudc gia. - Ph6i hqp vdi Ban Thanh to6n, c6c t6 chuc cung tmg dich vu thanh to6n vit circ dcrn vi cung cAp dich vu duong truyAn dir li6u dAm bio duong truydn thdng tin 6n d!nh, thdng su6t uA, bao mdt cho hopt clQng thanh to6n. Dinh huong cho c6c 16chirc cung img dich vu thanh to6n dAutu ph6t tri€n cdng nghetin hgc ldm co so d6 phrit tri6n dich vU thanh toiin khdng dung ti€n m4t trong thoi gian t6'i,tru6c mit phuc vU kip thoi cho vi€c tri6n khai Chi thi 20.
  3. ' 6. VIn phongNgin hing Nha nucyc: Cht tri phOihqp voi chcdcrnv! Brio chi trongngirnhNgdn hdng,c6cco i ,, quanthdngtdnb6ochi tuy6ntruy€nrQng sg cdn thi6t ve loi ich criaviQctri rdi lucrngqua tdi khoin, quy trinh ti6n hinh m0, st dUngtdi khoAncfrngnhu sri dUng dfchvp thanhto6nkh6ngdirngtiAnmdt. cac 7. COngfy C6 phAnchuy6nmachtdi chinh qt',6cgia (BanknetVN) cAn ,IL't cungco vCtd chric,t[ng cuongquy md ho4tdQng, chudn thattOtcli€u bi kiQnk] thuflt,nhdnsg d6pimg nhu cAuk6t n6i udi c6ctd chriccungimg dich vu thanh to5n,t0 chucdugcph6pho4tdQng dichvUthdvd c6 hQthdngthanhto6nth6. 8. VC biio ciio : - Trong quii trinh tri6n khai Chi th1 20, n6u ph6t sinh kho khdn, vuong mic c6c dcrnvi cAnb6o ciio ngay vC Ngan hdngNhd nudc (Ban Thanh to6n) tl€ xem x6t vd xri lf kip thoi. - Dinh kj, 6 th6ng,hdng n6m Ngdn hdng Nhd nuoc chi nh6nh tinh, thdnh ,l phd tryc thuQcTrung uong tdng hgp tinh hinh thWchi€n Chi thi 20 trdn dia biin, d6ng thiti cdct0 chric cung ung dich vp thanh to6n tdng hqp tinh hinh thr;c hi€n Chi thi 20 theo hQthdng cria minh, n€u nhimg thudn loi, kho kh6n, hucrnggiai A. quy€t vi c6c 1i ki€n dd xudt gti vONgdn hdngNhi nudc (Ban Thanh to6n) chdm nh6t vio c6c ngiy 3016vit3l/12 hdng nam d6 t6ng hqp vd b6o c6o Thri tucrng Chinh phu. 9. Chi thf ndy c6 hi€u lgc sau 15 ngiy, tC tu ngey ddng Cong b6o.Ch6nh Vdn phong, Truong Ban Thanh to6n vd Thu trucrngc6c dcrnvi thudc Ngdn hdng Nhd nudc ViQt Nam, Gi6m d6c Ngan hdng Nhir nudc Chi nhrinh chctinh, thdnh phd tr.ucthuQcTrung uong; Hgi ddng quin tri vd Tdng gi6m d6c (Gi6m ddc) c5c to chuc cung rmg dich vg thanh to6n vd c6c dcrnvi 1i6nquan chiu trach nhiEm thi hdnhChi thi niry.l.y Noi nhQn: - C6cdcrn n€utai di6m9; vi - Thn tudngvA PTT Nguy6nSinhHtng (d€b6oc6o); - Vdn phongChinhpht (2 bnn); - C6ngb6o - B0 Tu phip (dc kt); - Ban ldnhdaoNHNN; - Luu: VP-'Vu PC;BTT. Vin Giiru
Đồng bộ tài khoản