Chỉ thị 05/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
39
lượt xem
3
download

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận 3 năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 05/2009/CT-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 05/2009/CT-UBND Qu n 3, ngày 12 tháng 08 năm 2009 CH THN V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH QU N 3 NĂM 2010 Th c hi n Ch th s 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 13/2009/CT-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2010; trên cơ s d báo kh năng th c hi n các m c tiêu, nhi m v ch y u K ho ch phát tri n kinh t - xã h i qu n 3 năm 2010, y ban nhân dân qu n ch th Th trư ng các phòng - ban - ngành - oàn th , các ơn v s nghi p thu c qu n, Ch t ch y ban nhân dân 14 phư ng, Giám c Công ty D ch v Công ích qu n 3 khNn trương xây d ng k ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 c a cơ quan, ơn v , doanh nghi p mình v i nh ng yêu c u và n i dung ch y u sau: A. NHI M V CH Y U C A K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH QU N 3 NĂM 2010 Năm 2010 là năm cu i th c hi n nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 trong b i c nh tình hình kinh t th gi i có nhi u bi n ng ph c t p nh hư ng n s phát tri n kinh t nư c ta. th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n X, Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII, Ngh quy t i h i ng b qu n 3 l n th IX và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010, nhi m v tr ng tâm c a năm 2010 là: “Cùng thành ph kh c ph c t i a tác ng c a suy thoái kinh t , gi v ng n nh kinh t vĩ mô, ph n u ph c h i và t t c tăng trư ng kinh t cao, b n v ng, b o m an sinh xã h i và th c hi n th ng l i nhi m v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010”. Năm 2010 là năm có ý nghĩa r t quan tr ng trong vi c hoàn thành các m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 và cũng là cơ s xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2011 - 2015 c a qu n, do ó m i cơ quan, ơn v c n ph i ánh giá tình hình, k t qu th c hi n nhi m v và xây d ng phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i, l p d toán ngân sách năm 2010 ng th i g n v i các gi i pháp th c hi n: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C A QU N NĂM 2009 VÀ NGHN QUY T IH I NG B QU N 3 L N TH IX (2005 - 2010) 1. Trên cơ s k t qu th c hi n 6 tháng u năm 2009, yêu c u các cơ quan, ơn v t ch c ánh giá nghiêm túc, trung th c, khách quan vi c th c hi n các nhi m v tr ng
 2. tâm và các ch tiêu nhi m v kinh t - xã h i c a qu n năm 2009 theo Quy t nh s 53/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 3. 2. T p trung rà soát, ánh giá ti n th c hi n các ch tiêu nhi m v ch y u v kinh t - xã h i 5 năm (2005 - 2010) c a Ngh quy t i h i ng b qu n 3 l n th IX, c th các ơn v ư c giao nhi m v có trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n t năm 2006 n 2008, ư c th c hi n năm 2009 các ch tiêu: a) V qu n lý ô th - môi trư ng: - Các Chương trình: nghiên c u b o t n công trình ki n trúc và c nh quan bi t th khu v c qu n 3; u tư xây d ng chung cư cao t ng trên a bàn qu n 3 t năm 2006 n 2010; chương trình xây d ng qu n 3 văn minh, s ch p (ph xanh ô th - quy ho ch, t ch c, qu n lý v a hè, lòng ư ng do qu n qu n lý - xây m i, ch nh trang ki n trúc - ch nh trang nâng c p h t ng ô th , v sinh môi trư ng). - Hoàn thi n quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000 và 1/500. - M i phư ng v n ng nhân dân hi n t m r ng h m: 1 h m/phư ng/năm. - Hoàn thành các d án công trình tr ng i m: + Xây d ng m i Trung tâm Y t , Trung tâm B i dư ng chính tr . + Xây d ng m i 200 phòng h c và 1.500 căn h . + Ch nh trang, c i t o, nâng c p v a hè 26 tuy n ư ng l n. + Tráng bê tông nh a nóng 180 h m trên 6m. + H p tác xây d ng cao c Thương m i D ch v 158 Võ Văn T n; Ch Nguy n Văn Tr i; Trung tâm Văn hóa i ng. b) V kinh t : - Chuyên phát huy các ngu n l c, phát tri n ngành d ch v - thương m i trên a bàn qu n giai o n 2006 - 2010. - Doanh thu d ch v - thương m i tăng bình quân 15%/năm. - Thu ngân sách hàng năm t và vư t ch tiêu thành ph giao. - Chương trình hành ng phát tri n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. c) V văn hóa - xã h i: - Chuyên phát tri n và chăm lo gi i quy t các v n b c xúc v văn hóa - xã h i giai o n 2006 - 2010 (nâng cao ch t lư ng i s ng dân sinh - phát tri n giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao).
 3. - Chương trình hành ng phát tri n văn hóa ngh thu t trên a bàn qu n. - Ph n u gi m c tăng dân s t nhiên trong 5 năm dư i 1%. - n cu i năm 2007 xóa 100% h nghèo có thu nh p bình quân dư i 6 tri u ng/năm. - Gi i thi u gi i quy t vi c làm cho 7.500 lao ng/năm. - Gi v ng và phát huy k t qu t ư c v xóa mù ch , ph c p ti u h c, trung h c cơ s úng tu i và b c trung h c ph thông, ph n u n năm 2010: + 10/14 phư ng ăng ký xây d ng phư ng văn hóa. + 02/14 phư ng t chuN n phư ng văn hóa. + Có 05 trư ng t chuN n Qu c gia. - Gi i quy t 100% ngư i nghi n ang qu n lý ư c ưa vào cơ s cai nghi n (cơ s ch a b nh). d) V an ninh - qu c phòng: - Ph n u gi m ph m pháp hình s ít nh t 10%/năm. - Ph n u tăng t l khám phá án hàng năm t 60% tr lên. - Ph n u t t l khám phá tr ng án t 80% n 90%. - Ph n u hoàn thành 100% ch tiêu giao quân hàng năm và ch t lư ng chính tr ngày càng cao. II. XÂY D NG NHI M V VÀ CH TIÊU K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I QU N NĂM 2010 1. V kinh t : a) T ch c th c hi n các cơ ch , chính sách, gi i pháp c a Chính ph và thành ph ban hành nh m duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i; và chương trình hành ng c a Qu n y qu n 3 v phát tri n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa. b) T p trung u tư phát tri n kinh t trên a bàn qu n 3 theo hư ng duy trì t c tăng trư ng kinh t theo cơ c u d ch v - thương m i, ưu tiên khuy n khích phát tri n các ngành, s n phN m các lĩnh v c du l ch, công ngh thông tin, d ch v tài chính ngân hàng, h th ng các siêu th và trung tâm thương m i, khu ph chuyên doanh có quy mô hi n i và ch t lư ng cao.
 4. c) T o môi trư ng u tư, kinh doanh, b o m bình ng, công khai, minh b ch, thu n l i nh m thu hút các nhà u tư thu c m i thành ph n kinh t u tư vào qu n 3. d) Hoàn thành công tác s p x p doanh nghi p: phá s n Xí nghi p may xu t khN u; th c hi n bán u giá Công ty Trilimex; gi i th Công ty EPCO; hoàn t t th t c chuy n i Công ty D ch v công ích qu n 3 sang lo i hình công ty trách nhi m h u h n m t thành viên. e) Ph n u xây d ng d toán thu năm 2010 theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . f) Tăng cư ng công tác ph i h p gi a các ơn v ch c năng c a qu n và phư ng trong ho t ng ki m tra, ki m soát giá c , th trư ng; x lý nghiêm các hành vi vi ph m v giá, gian l n thương m i, u cơ, buôn l u, chây ì n thu , tr n thu . g) Huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n l c cho u tư phát tri n, nh t là nh ng công trình h t ng kinh t - xã h i c p thi t, t p trung gi i ngân nhanh các công trình, d án u tư t các ngu n v n ngân sách, N y nhanh ti n n bù gi i phóng m t b ng, tái nh cư tri n khai các d án u tư, nh t là các d án có quy mô l n. h) óng góp cho thành ph các gi i pháp cơ ch , chính sách nh m thu hút v n u tư c a các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c. 2. V phát tri n giáo d c - ào t o, b o m an sinh xã h i và các lĩnh v c khác: a) V giáo d c - ào t o, d y ngh : - Nâng cao ch t lư ng giáo d c - ào t o, ti p t c tri n khai m nh m các ch trương c a ng, Nhà nư c v “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, v cu c v n ng “Hai không” v i 4 n i dung; N y m nh ng d ng công ngh thông tin, i m i qu n lý tài chính và tri n khai phong trào xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh tích c c. - T ch c th c hi n quy ho ch m ng lư i trư ng h c c a Qu n, tăng cư ng xây d ng cơ s v t ch t theo quy ho ch, u tư trang thi t b theo tiêu chuN n qu c gia; t ch c t t công khai quy ho ch a i m xây d ng m i trư ng h c; nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên và cán b qu n lý giáo d c; tăng cư ng công tác ki m nh ch t lư ng giáo d c. - C ng c nâng cao ch t lư ng ho t ng c a Trư ng Trung c p ngh Nhân o; xây d ng phương án a d ng hóa các hình th c ào t o công nhân k thu t, cán b qu n lý và cán b k thu t. - Ph n u hoàn thành ch tiêu Ngh quy t i h i ng b qu n n năm 2010 có 05 trư ng ư c công nh n t chuN n qu c gia. b) V y t : - Nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh nh m chăm sóc t t s c kh e cho nhân dân.
 5. - Nâng cao ch t lư ng h th ng y t d phòng và tăng cư ng các bi n pháp ch ng phòng ng a, ki m soát các d ch b nh. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát ch t lư ng và giá thu c. Tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phN m trên a bàn. Kiên quy t không x y ra d ch b nh, ng c th c phN m trên a bàn. - N y m nh xã h i hóa, huy ng ngu n l c c a xã h i u tư vào lĩnh v c y t , m r ng d ch v , chăm sóc s c kh e nhân dân. - Hoàn ch nh quy ho ch phát tri n ngành y t n năm 2020. c) V b o m an sinh xã h i, văn hóa, th d c th thao: - Th c hi n có hi u qu các chính sách an sinh xã h i, c bi t là công tác gi m nghèo, t o công ăn vi c làm (phát huy ho t ng c a các trung tâm gi i thi u vi c làm, ho t ng c a Ngân hàng Chính sách xã h i). N y m nh phong trào n ơn áp nghĩa, tích c c chăm lo cho di n chính sách, các i tư ng xã h i, ngư i già, ngư i khuy t t t, tr em m côi, cơ nh . - N y m nh ti n và ch t lư ng th c hi n chương trình 3 gi m g n v i vi c th c hi n các chương trình văn hóa - xã h i, như chương trình xóa ói gi m nghèo, tr t t ô th , phong trào Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư, gia ình văn hóa, khu ph văn hóa, phư ng văn hóa. - Ti p t c tri n khai vi c th c hi n Quy t nh s 106/2005/Q -TTg ngày 16 tháng 5 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t chi n lư c gia ình Vi t Nam giai o n 2005 - 2010. Nâng cao nh n th c v trí, vai trò và trách nhi m c a các thành viên trong gia ình và toàn xã h i v b o v , chăm sóc và giáo d c tr em. m b o m i tr em ư c b o v và chăm sóc; ư c th c hi n các quy n v giáo d c, chăm sóc s c kh e và phát tri n th l c, trí l c. Không tình tr ng tr em b xâm h i, b b o hành, lang thang, lao ng trong i u ki n n ng nh c, c h i, nguy hi m; phòng ch ng tai n n thương tích cho tr em. - Gi i quy t có hi u qu nh ng v n xã h i b c xúc, tăng cư ng chăm lo c i thi n và nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân. Thư ng xuyên rà soát, tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và chính sách huy ng, s d ng các kho n óng góp c a nhân dân. - Ti p t c th c hi n Ngh quy t Trung ương 10 (Khóa IX) v xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c. - Ti p t c th c hi n ch n p s ng văn minh ô th và cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”, ch “Nâng cao ý th c trách nhi m, h t lòng, h t s c ph ng s T qu c, ph c v nhân dân”. Ti p t c th c hi n Chi n lư c phát tri n thanh niên n năm 2010 theo Ngh quy t s 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ N y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa.
 6. - C ng c , nâng cao ch t lư ng ho t ng c a Trung tâm Văn hóa, l p án v b o tàng, b o t n các di tích l ch s ; xây d ng các nhà văn hóa theo c m liên phư ng phù h p c i m a bàn qu n. - N y m nh phong trào luy n t p th thao thư ng xuyên trong nhân dân. Tri n khai th c hi n t t chương trình ào t o th h tr c a th thao qu n, nh t là l c lư ng năng khi u v n ng viên các môn th thao nh cao; c ng c và nâng cao hi u qu ào t o, gi v ng thành tích trong thi u các gi i c a thành ph , qu c gia, qu c t . - Ph n u th c hi n các chuyên , chương trình, ch tiêu k ho ch phát tri n văn hóa, y t , xã h i c a Qu n y ra. d) V an ninh - qu c phòng: - B o m gi v ng n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i. K t h p ch t ch phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh. N y m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c g n v i công tác u tranh phòng, ch ng t i ph m hình s , t n n xã h i. Tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c ki n th c v phòng cháy và ch a cháy, phát ng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và ch a cháy; quy t tâm kéo gi m s v cháy, n và thi t h i do cháy n x y ra trên a bàn qu n. Tri n khai công tác phòng, ch ng thiên tai, l t, bão. - Th c hi n t t công tác tuy n quân nghĩa v quân s ; th c hi n công tác di n t p phòng th , h i thao qu c phòng sát v i th c t , ch t lư ng, ti t ki m và an toàn; phát huy s c m nh và hi u qu ho t ng c a l c lư ng B o v dân ph , tri n khai ngày h i toàn dân phòng ch ng t i ph m; ti p t c h tr u tư cơ s v t ch t cho l c lư ng vũ trang c a qu n. - Ph n u t các ch tiêu sau: + Gi m ph m pháp hình s : ít nh t 10% so v i năm 2009. + T l khám phá án: t 60% tr lên. + T l khám phá tr ng án: t 80% tr lên. + Hoàn thành 100% ch tiêu giao quân c hai c p qu n - phư ng. 3. V qu n lý ô th và b o v môi trư ng: a) V qu n lý ô th : - T p trung th c hi n các nhi m v ch y u: + Cung c p, nh hư ng cho các ch u tư thông tin v quy ho ch ki n trúc như: các quy nh v b o t n, tôn t o các di s n văn hóa, dân t c, khu v c c nh quan bi t th ; ch c năng, m t xây d ng, s t ng, chi u cao công trình theo phân c p…
 7. + Hoàn thành và công khai các án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th t l 1/2000; th c hi n quy ho ch m ng lư i giáo d c - y t - văn hóa, th d c - th thao, xây d ng nâng c p tr s cơ quan qu n lý hành chính nhà nư c qu n và phư ng. + Qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn, tăng cư ng l p l i tr t t k cương trong qu n lý ô th , xây d ng, v sinh môi trư ng. + Tri n khai k ho ch u tư phát tri n h t ng ô th trong ó t p trung lĩnh v c giao thông, v a hè, m r ng h m, ph m ng xanh các i m sinh ho t công c ng và các tuy n ư ng tr ng i m, h th ng c p, thoát nư c… + T p trung th c hi n k ho ch phát tri n nhà , trong ó chú tr ng c i t o và nâng c p các chung cư hư h ng, xu ng c p theo chương trình ra. - Tri n khai ng b các bi n pháp gi m thi u tình tr ng ùn t c giao thông khu v c tr ng i m; cương quy t ngăn ch n và x lý các trư ng h p l n chi m v a hè, lòng ư ng. - Ph n u hoàn thành các ch tiêu Ngh quy t ih i ng b qu n, c th v : + Các chương trình v qu n lý ô th , nhà , h t ng k thu t ô th c a Qu n y. + Hoàn t t các án quy ho ch xây d ng t l 1/2000, th c hi n công khai quy ho ch h m t phư ng 1 n phư ng 14. +V n ng nhân dân hi n t m r ng h m: 14 h m/14 phư ng. + Hoàn t t vi c ch nh trang c i t o nâng c p v a hè 26 tuy n ư ng l n. + Hoàn t t tráng bê tông nh a nóng 180 h m trên 6m. + Tri n khai vi c h p tác xây d ng cao c Thương m i D ch v 158 Võ Văn T n; Ch Nguy n Văn Tr i; Trung tâm Văn hóa i ng. + Ph n u xây d ng m i Trung tâm Y t , Trung tâm B i dư ng chính tr , 200 phòng h c, 1.500 căn h . b) V b o v tài nguyên và môi trư ng và phát tri n b n v ng: - Tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c và ý th c trách nhi m c a toàn xã h i trong gìn gi và b o v môi trư ng. Có gi i pháp gi i quy t môi trư ng xanh, s ch, p; ng c u k p th i và kh c ph c h u qu do thiên tai gây ra. - Gi i quy t cơ b n tình tr ng ô nhi m môi trư ng trong các khu dân cư, tăng cư ng ki m soát và x lý tri t các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng và ch t th i nguy h i, ch t th i y t . - Hoàn thi n chương trình chuy n i th i gian thu gom rác dân l p t ban ngày sang ban êm.
 8. - Ti p t c th c hi n có hi u qu chương trình ch ng và xóa ng p nư c; gi i quy t 100% nư c s ch cho các h dân. - Tri n khai t ch c th c hi n phí v sinh và phí môi trư ng. 4. y m nh c i cách hành chính; nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý c a b máy nhà nư c; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng: - N y m nh c i cách hành chính tr ng tâm là “ ơn gi n, công khai, minh b ch th t c hành chính”, ti p t c hoàn thi n mô hình “m t c a liên thông” gi a qu n và 14 phư ng, rút ng n th i gian gi i quy t h sơ c a công dân và doanh nghi p. - N y m nh vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý nhà nư c; công khai các quy trình và b th t c hành chính chung c p qu n, phư ng cho công dân, doanh nghi p và giám sát thông qua Website qu n 3. Phát huy dân ch cơ s , tăng cư ng i tho i gi a các ngành, các c p v i c ng ng doanh nghi p và dân cư. - C ng c t ch c b máy, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c qu n và phư ng. - Tăng cư ng công tác th c hành ti t ki m và ch ng lãng phí, nâng cao hi u qu s d ng ngân sách nhà nư c. K p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý nghiêm minh các hành vi vi ph m v u tư và xây d ng, gây lãng phí, th t thoát v n u tư c a Nhà nư c. - Tăng cư ng công tác phòng, ch ng tham nhũng; nh t là trong các lĩnh v c qu n lý t ai, u tư xây d ng, thu chi ngân sách, qu n lý tài chính công, b trí, luân chuy n, b t cán b - công ch c. Th c hi n t t công tác ti p công dân và gi i quy t khi u n i, t cáo; thi t l p quy trình ph i h p ng b gi a các phòng, ban qu n và phư ng trong vi c gi i quy t d t i m nh ng v khi u n i, t cáo c a công dân. III. NHI M V XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH QU N 3 NĂM 2010 1. D toán thu ngân sách nhà nư c năm 2010 ph i ư c: - Xây d ng theo úng chính sách, ch và trên cơ s bám sát d báo tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i, thu - chi ngân sách năm 2009 và d báo tăng trư ng kinh t và ngu n thu năm 2010. - m b o tính tích c c, tính úng, tính t ng lĩnh v c thu, t ng s c thu , bám sát các gi i pháp trong vi c tăng cư ng qu n lý thu, ch ng th t thu, tr n l u thu , ch ng buôn l u và gian l n thương m i, x lý các kho n n ng thu . 2. D toán chi ngân sách nhà nư c năm 2010 ư c xây d ng trên cơ s các quy nh pháp lu t v ch , chính sách, nh m c hi n hành và yêu c u kinh phí th c hi n các ch c năng, nhi m v quan tr ng, m b o yêu c u tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngay t khâu xây d ng d toán. D toán chi cân i ngân sách ư c xây d ng trong ph m vi ngu n thu qu n ư c hư ng trong th i kỳ n nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; theo hư ng ti p t c quán tri t các gi i pháp v ti t ki m chi tiêu, nâng cao hi u qu u tư t ngân
 9. sách góp ph n thúc N y tăng trư ng kinh t b n v ng và m b o an sinh xã h i. Khi b trí d toán chi ngân sách c n chú ý: 2.1. Xây d ng d toán chi u tư phát tri n theo hư ng ti p t c quán tri t vi c th c hi n các gi i pháp v rà soát, s p x p, i u ch nh l i v n u tư, t p trung nâng cao hi u qu s d ng v n u tư trong quá trình t ch c th c hi n, góp ph n n nh kinh t vĩ mô, thúc N y tăng trư ng kinh t . T p trung b trí chi u tư phát tri n cho các chương trình phát tri n kinh t - xã h i, công tác gi m nghèo giai o n 2006 - 2010, trong ó ưu tiên b trí v n u tư phát tri n ngu n nhân l c cho lĩnh v c giáo d c - ào t o, y t , khoa h c - công ngh , chăm sóc s c kh e nhân dân, b o v môi trư ng, an ninh, qu c phòng. Quá trình xây d ng d toán c n chú ý b o m v n cho các công trình, d án chuy n ti p có hi u qu , các d án, công trình tr ng i m s hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2010, thanh toán kho n n kh i lư ng xây d ng cơ b n ã hoàn thành c a các công trình năm 2009. Kiên quy t ình hoãn, giãn kh i công và không b trí v n các d án không có trong quy ho ch ư c duy t, chưa th t c theo quy nh, còn nhi u vư ng m c v th t c u tư, chưa gi i phóng m t b ng, các d án chưa th t s c p bách, không mang l i hi u qu . 2.2. Chi s nghi p giáo d c - ào t o, văn hóa, y t , môi trư ng, khoa h c - công ngh , xã h i, qu c phòng, an ninh, qu n lý hành chính nhà nư c, ho t ng các oàn th theo úng chính sách, ch , nh m c hi n hành. 2.3. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, ph i cơ c u l i nhi m v chi ngân sách nhà nư c cho phù h p, trên cơ s th c hi n giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c; ơn v s nghi p công l p. 2.4. Ch ng cân i ngu n chi t ngân sách nhà nư c b o m th c hi n chi c i cách ti n lương. Các phòng - ban - ngành, phư ng, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ch ng ti p t c th c hi n y , úng quy nh các bi n pháp t o ngu n c i cách ti n lương theo quy nh. 2.5. Ưu tiên dành các kho n tăng thu ngân sách b trí cho các nhi m v chi u tư phát tri n, chi s nghi p giáo d c và ào t o, d y ngh , d phòng ngân sách và các nhi m v chi c p bách, các nhi m v chi th c t phát sinh theo ch trương c a Qu n y, y ban nhân dân qu n. 2.6. Cùng v i vi c xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, các phòng - ban - ngành, phư ng, các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c ch ng ánh giá, phân tích c th k t qu chi tiêu ngân sách năm 2009; t p trung th c hi n công tác quy t toán và ki m tra phê duy t quy t toán ngân sách năm 2008 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; th c hi n công khai quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2008; ti n hành x lý, gi i quy t ngay nh ng t n t i, sai ph m ã ư c cơ quan thanh tra, ki m toán phát hi n và ki n ngh theo úng quy nh c a pháp lu t. 2.7. Trong quá trình xây d ng d toán ngân sách nhà nư c năm 2010, các phòng - ban - ngành, phư ng, ơn v ph i quán tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, b o m vi c xây d ng d toán ngân sách, b trí, s d ng ngân sách th c s ti t ki m và có hi u qu .
 10. B. PHÂN CÔNG TH C HI N VÀ TI N XÂY D NG K HO CH KINH T - XÃ H I, D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2010 I. PHÂN CÔNG TH C HI N: K ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách qu n năm 2010 c n ư c chuN n b khN n trương, nghiêm túc, do ó y ban nhân dân qu n yêu c u: 1. Chi c c Thu qu n 3: - Căn c k t qu thu ngân sách nhà nư c 6 tháng u năm, ánh giá k t qu ư c th c hi n thu ngân sách nhà nư c năm 2009, trong ó t p trung ánh giá khách quan, trung th c các n i dung sau: + ánh giá, phân tích tác ng c a suy gi m kinh t , c a vi c th c hi n các chính sách mi n, gi m, giãn thu nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , kích thích u tư và tiêu dùng, b o m an sinh xã h i n k t qu th c hi n thu ngân sách năm 2009. + ánh giá k t qu ph i h p gi a các ngành, các c p có liên quan trong công tác qu n lý thu ngân sách và t ch c th c hi n ki m tra, ki m soát thu h i n ng, ch ng th t thu, ch ng buôn l u gian l n thương m i… ánh giá tình hình n ng thu năm 2009 và k t qu x lý n ng. + ánh giá tình hình th c hi n thu năm 2009: t ng s thu, s thu n p ngân sách, s chuy n sang thu năm 2010 do th c hi n giãn thu trong năm 2009; ng th i so sánh v i m c tiêu, nhi m v ã ra trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010 theo Ngh quy t i h i ng b qu n l n th IX. - Xây d ng d toán thu ngân sách năm 2010 theo hư ng tích c c trên cơ s tính úng, tính các ngu n thu theo quy nh c a Lu t Thu và các ch thu hi n hành; m b o th c hi n chính sách khuy n khích s n xu t kinh doanh theo m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2005 - 2010; có các gi i pháp hi u qu nh m tăng cư ng qu n lý thu, ch ng th t thu, ch ng buôn l u và gian l n thương m i, h n ch n ng thu . 2. Phòng Qu n lý ô th qu n 3: - Căn c k t qu th c hi n 6 tháng u năm, t ng h p và ánh giá úng th c tr ng, k t qu th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong lĩnh v c qu n lý ô th năm 2009 theo Quy t nh s 53/Q -UBND ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 3, có so sánh v i ch tiêu, nhi m v giao cho Phòng trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010 theo Ngh quy t i h i ng b qu n l n th IX xây d ng k ho ch nhi m v và d toán chi (ho c khái toán chi) năm 2009, trong ó chú tr ng: + Các chương trình qu n lý quy ho ch ki n trúc, phát tri n nhà , c i t o nâng c p chung cư, cư xá xu ng c p, hư h ng, u tư ch nh trang ô th , h t ng k thu t ô th , qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng m i, c i ti n th t c hành chính ph c v công dân…
 11. + Nâng c p s a ch a h m, duy tu b o dư ng các tuy n ư ng ư c phân c p qu n lý, h th ng bi n báo giao thông, danh m c v a hè c n ch nh trang, c i t o, nâng c p, c i t o h th ng thoát nư c và các i m ch ng ng p nư c: c n ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch và y ban nhân dân các phư ng, Công ty D ch v công ích l p danh m c s p x p theo th t ưu tiên, trong ó phân nh rõ ngu n v n ngân sách qu n và ngu n v n v n ng nhân dân óng góp (n u có). + V n ng nhân dân hi n t m r ng h m: ph i h p v i các phư ng xây d ng s lư ng và danh m c h m, di n tích m r ng so v i hi n h u, kinh phí d ki n th c hi n (k c h tr các h có khó khăn khi th c hi n k ho ch). + L p danh m c và kinh phí th c hi n gi i t a các i m ùn t c giao thông. 3. Công ty D ch v công ích qu n 3: - Căn c ch c năng nhi m v c a ơn v , xây d ng các ch tiêu, nh m c chi phí và m c ngh thanh toán cho các lo i công vi c d ch v công ích qu n ã giao trong năm 2009 và s giao trong năm 2010. 4. y ban nhân dân 14 phư ng: - Căn c tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 6 tháng u năm, t ch c ánh giá th c tr ng, khách quan vi c th c hi n các nhi m v , ch tiêu c a phư ng, có so sánh v i m c tiêu, nhi m v ã ra trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010 theo Ngh quy t i h i ng b qu n l n th IX và Ngh quy t i h i ng b phư ng xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu - chi ngân sách phư ng năm 2010. 5. Các phòng, ban, ngành, oàn th , ơn v s nghi p thu c qu n: Qua ánh giá tình hình th c hi n nhi m v 6 tháng u năm và ư c th c hi n 6 tháng cu i năm 2009 xây d ng phương hư ng nhi m v , ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách năm 2010 c a ơn v , cơ quan mình. + Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i: ngoài vi c xây d ng nhi m v qu n lý nhà nư c v lao ng, th c hi n chính sách thương binh - li t sĩ và chính sách xã h i, l p d toán chi cho các i tư ng chính sách, c n l p d toán chi ti t cho các ho t ng khác theo th c t ã phát sinh hàng năm t i qu n. + Phòng N i v : xem xét và t ng h p các nhu c u v b i dư ng, t p hu n, chuyên , h tr chi phí h c t p cho cán b , công ch c các ơn v thu c qu n; Chương trình c i cách hành chính, chi phí th c hi n Website c a qu n. + Phòng Giáo d c và ào t o, B nh vi n qu n 3, Trung tâm Y t D phòng: do kinh phí s nghi p giáo d c - ào t o, s nghi p y t u ph i thông qua S Giáo d c và ào t o và S Y t nên ngh ơn v ch ng liên h S ch qu n chuyên ngành ư c hư ng d n vi c xác nh cơ s , i tư ng, m c chi nh m thuy t minh và tính toán kinh phí ho t ng cho năm 2010.
 12. 6. Phòng Tài chính - K ho ch qu n 3: - T ch c t ng h p và ánh giá tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i năm 2009 toàn qu n, có so sánh v i m c tiêu, nhi m v ã ra trong k ho ch 5 năm 2006 - 2010 theo Ngh quy t i h i ng b qu n l n th IX. - Trên cơ s ánh giá th c hi n năm 2009, xây d ng khung hư ng d n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 2010 cho t ng phòng, ban, t ng lĩnh v c chuyên môn; thông báo ch tiêu ki m tra d toán chi ngân sách năm 2010 cho các phòng, ban, ngành, ơn v , y ban nhân dân 14 phư ng; ph i h p v i các ơn v xây d ng và t ng h p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, d toán thu - chi ngân sách nhà nư c năm 2010 toàn qu n trình y ban nhân dân qu n xem xét và làm vi c v i các S , Ngành c a thành ph . II. TI N TH C HI N 1. T ch c hư ng d n khung K ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 cho các phòng, ban, ngành, oàn th , các ơn v s nghi p thu c qu n, y ban nhân dân 14 phư ng, Công ty D ch v công ích trư c ngày 15 tháng 8 năm 2009. 2. Trên cơ s khung hư ng d n, Phòng Tài chính - K ho ch thông báo s ki m tra chi năm 2010, hư ng d n bi u m u xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 trư c ngày 15 tháng 8 năm 2009. 3. Các phòng - ban - ngành, phư ng, oàn th , ơn v s nghi p thu c qu n, Công ty D ch v công ích xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 (kèm theo các bi u m u), g i v Phòng Tài chính - K ho ch trư c ngày 25 tháng 8 năm 2009. 3. Giao Phòng Tài chính - K ho ch ch trì ph i h p v i Chi c c Thu qu n 3, Văn phòng y ban nhân dân qu n 3 t ng h p n i dung báo cáo các phòng - ban - ngành, phư ng, Công ty D ch v công ích hoàn ch nh K ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách qu n năm 2010, trình y ban nhân dân qu n xem xét, chuN n b làm vi c v i các S , Ngành c a thành ph trư c ngày 30 tháng 8 năm 2009. 4. Căn c k t qu th o lu n d toán ngân sách qu n v i các S , Ngành thành ph , giao Phòng Tài chính - K ho ch ph i h p v i Văn phòng y ban nhân dân qu n hoàn ch nh k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2010 trình Qu n y - y ban nhân dân qu n xem xét, thông qua. 5. Căn c nhi m v , ch tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, d toán thu - chi ngân sách năm 2010 do y ban nhân dân thành ph và Qu n y giao, y ban nhân dân qu n 3 ra quy t nh giao ch tiêu, nhi m v và phân b d toán thu chi ngân sách năm 2010 cho các phòng, ban, ơn v và y ban nhân dân phư ng trư c ngày 15 tháng 12 năm 2009. Yêu c u Th trư ng các phòng, ban, ngành, oàn th , phư ng, Công ty D ch v công ích t p trung ch o và t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này./.
 13. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Ph m Ng c H u
Đồng bộ tài khoản