intTypePromotion=1

Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
120
lượt xem
8
download

Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VI T NAM ð c l p – T do – H nh phúc S : 06/2008/CT-NHNN Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 CH TH V TH C HI N CÁC BI N PHÁP NH M GÓP PH N THÚC ð Y S N XU T KINH DOANH, LƯU THÔNG HÀNG HOÁ, NGĂN CH N SUY GI M KINH T , DUY TRÌ TĂNG TRƯ NG KINH T , B O ð M AN SINH XÃ H I Bư c vào th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, n n kinh t nư c ta có ñi u ki n ñ duy trì tăng trư ng kinh t nhưng s g p khó khăn, do tác ñ ng tiêu c c c a cu c kh ng ho ng tài chính và suy gi m kinh t th gi i. ð tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v nh ng gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o ñ m an sinh xã h i và Ch th s 35/2008/CT-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng th c hi n .vn các gi i pháp thúc ñ y s n xu t kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bình n th trư ng và ph c v T t Nguyên ñán K S u 2009, Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c yêu c u các t ch c tín d ng như sau: tnam 1. Ti p t c theo dõi ch t ch di n bi n và d báo v nh hư ng c a kh ng ho ng tài chính và suy thoái kinh t th gi i ñ i v i n n kinh t , th trư ng ti n t và ho t ñ ng ngân hàng ie trong nư c ñ ch ñ ng th c hi n các bi n pháp ngăn ng a r i ro có th x y ra theo Ch th s 05/2008/CT-NHNN ngày 09 tháng 10 năm 2008 c a Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c v m t s uatV bi n pháp ñ m b o an toàn, hi u qu ho t ñ ng kinh doanh c a các t ch c tín d ng. 2. Th c hi n ñ ng b các gi i pháp huy ñ ng v n; ñi u ch nh cơ c u và kỳ h n ngu n .L v n huy ñ ng phù h p v i cơ c u và kỳ h n tín d ng, ñ m b o an toàn ho t ñ ng kinh doanh; ñáp ng k p th i các nhu c u chi tr ti n g i, nh t là d p T t Nguyên ñán K S u 2009. ww 3. M r ng tín d ng có hi u qu , phù h p v i quy ñ nh c a pháp lu t; áp d ng lãi su t cho vay h p lý trong ñi u ki n doanh nghi p, h s n xu t ñang g p khó khăn v s n xu t, kinh w doanh; x lý k p th i các vư ng m c v n vay và ti p c n tín d ng c a khách hàng, c th : a) ðánh giá tình hình ho t ñ ng tín d ng năm 2008 ñ th c hi n phương án thích h p v quy mô, cơ c u, t c ñ tăng tín d ng năm 2009, phù h p v i kh năng và cơ c u v n huy ñ ng, theo ñ nh hư ng và m c tiêu tăng trư ng tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v tăng trư ng tín d ng ñ i v i n n kinh t trong năm 2009; ki m soát ch t ch ch t lư ng tín d ng. b) Xây d ng và tri n khai k p th i các chương trình tín d ng c th ngay t ñ u năm 2009, b trí v n và áp d ng lãi su t h p lý theo chính sách ưu tiên khách hàng c a mình ñ i v i nông nghi p và nông thôn, xu t kh u, doanh nghi p nh và v a, s n xu t hàng tiêu dùng, s n xu t hàng hoá thay th hàng nh p kh u và s d ng nguyên li u trong nư c, t o nhi u vi c làm cho ngư i lao ñ ng. Cho vay mua lúa, g o và các chương trình tín d ng khác theo ch ñ o c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; b trí ñ v n ñ gi i ngân các h p ñ ng tín d ng ñã ký k t ñ i v i các d án l n, tr ng ñi m qu c gia, các d án ñư c ñ u tư theo ch trương kích c u ñ u tư c a Chính ph . c) Th c hi n vi c cơ c u l i th i h n tr n theo quy ñ nh t i Quy t ñ nh s 783/2005/Qð-NHNN ngày 31 tháng 5 năm 2005 c a Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c ñ i v i các kho n vay không tr n ñúng h n c a h nông dân b thi t h i do thiên tai, các doanh nghi p g p khó khăn trong tiêu th s n ph m, hàng hoá và ñ i v i các kho n vay không tr n ñúng h n do tác ñ ng c a cu c kh ng ho ng tài chính th gi i làm cho s n xu t, kinh doanh g p khó khăn, ch m tiêu th và xu t kh u s n ph m; ti p t c xem xét cho vay m i ñ i v i các nhu c u v n vay
  2. có hi u qu và ñ m b o kh năng tr n ; ph i h p ch t ch v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ñ th c hi n vi c nh n b o lãnh, cho vay v n ñ i v i doanh nghi p nh và v a. d) Mi n, gi m lãi v n vay theo quy ñ nh t i Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng ñ i v i khách hàng ban hành theo Quy t ñ nh s 1627/2001/Qð-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c. ñ) Cho vay ñ i v i các doanh nghi p s n xu t, d tr , kinh doanh hàng hoá ñ ñáp ng yêu c u c a th trư ng trư c và trong d p T t Nguyên ñán, nh t là hàng hoá tiêu dùng thi t y u, không ñ x y ra tình tr ng thi u hàng, s t giá. e) Xem xét ñi u ch nh áp d ng lãi su t cho vay c a các h p ñ ng tín d ng xu ng theo m c lãi su t cho vay hi n hành; không ph t do quá h n tr n vay ñ i v i doanh nghi p nh và v a g p khó khăn trong s n xu t, kinh doanh, tiêu th s n ph m, hàng hoá do tác ñ ng c a kh ng ho ng tài chính th gi i. g) Các ngân hàng thương m i nhà nư c mà ch ñ o là Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Vi t Nam, h th ng Qu tín d ng nhân dân ñ y m nh vi c m r ng tín d ng ñ i v i khu v c nông nghi p và nông thôn; các ngân hàng thương m i khác dành t l v n thích h p ñ m r ng tín d ng ñ i v i khu vùc nông nghi p, nông thôn. 4. Ngân hàng Chính sách Xã h i ch ñ ng xây d ng phương án huy ñ ng v n theo cơ .vn ch hi n hành và trình cơ quan có th m quy n b sung các ngu n v n khác ñ ñ m b o có thêm v n cho vay h nghèo, h c sinh, sinh viên và các ñ i tư ng chính sách khác; rà soát, ch nh s a các quy ñ nh v nghi p v , thñ tôc cho vay ñ t o ñi u ki n thu n l i cho các ñ i tư ng chính am sách vay v n k p th i. tn 5. Tăng cư ng công tác ki m tra và ki m toán n i b , qu n lý v n kh d ng, ch p hành ñúng quy ñ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v các t l b o ñ m an toàn trong ho t ñ ng tVie kinh doanh, trích l p và s d ng d phòng r i ro; rà soát, ch nh s a và hoàn thi n các quy trình n i b v ho t ñ ng tín d ng, kinh doanh ti n t , ngo i h i, thanh toán, chuy n ti n, ng d ng ua công ngh thông tin phù h p v i các quy ñ nh c a pháp lu t; ñánh giá các r i ro có th x y ra trong t ng quy trình nghi p v ñ tri n khai ngay các bi n pháp phòng ng a, x lý r i ro. .L 6. ð y nhanh vi c th c hi n các d án hi n ñ i hoá công ngh ngân hàng nh m nâng ww cao năng l c qu n tr kinh doanh, t p trung thanh toán t i tr s chính và k t n i toàn h th ng; chú tr ng nâng cao các d ch v và ti n ích ngân hàng cho khách hàng. w 7. Th c hi n ñúng th i h n và ñ m b o tính chính xác c a các thông tin, báo cáo theo quy ñ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 8. T ch c th c hi n: a) Ch th này có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ñăng Công báo. b) Chánh Văn phòng, V trư ng V Chính sách ti n t và Th trư ng các ñơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám ñ c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ñ ng qu n tr và T ng giám ñ c (Giám ñ c) t ch c tín d ng ch u trách nhi m thi hành Ch th này. c) Văn phòng ch trì, ph i h p v i các V liên quan ki m tra và ñôn ñ c, t ng h p và báo cáo Th ng ñ c Ngân hàng Nhà nư c vi c th c hi n Ch th này./.
  3. Ni nh n: TH NG ð C - Như ñi m b Kho n 8; - Th tư ng và các Phó Th tư ng (ñ báo cáo); - Ban Lãnh ñ o NHNN; - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp (ñ ki m tra); Nguy n Văn Giàu - Lưu: VP, V PC, V CSTT. .vn tnam tVie .Lua www
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2