Chỉ thị 06/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
38
lượt xem
4
download

Chỉ thị 06/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 06/CT-UB về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ phục vụ cuộc vận động cải tạo nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 06/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 06/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 1980 CH THN V VI C Y M NH CÔNG TÁC B O V PH C V CU C V N NG C I T O NÔNG NGHI P quán tri t tinh th n Ngh quy t 9, th c hi n Ch th 42/CT-UB và Ch th 44/CT c a Thành y nh m b o v v ng ch c cho công cu c h p tác hóa nông nghi p ngo i thành, xây d ng m i t p oàn, h p tác xã theo phương châm tích c c và v ng ch c, t o s oàn k t nh t trí, duy trì t t an ninh chính tr và tr t t xã h i khu v c nông thôn. y ban Nhân dân thành ph ch th cho chánh quy n các c p, các ban, ngành liên quan th c hi n t t công tác b o v ph c v c i t o nông nghi p trên các m t sau: 1. Ny m nh tuyên truy n, giáo d c, ph bi n ch trương, chánh sách c a ng và pháp lu t Nhà nư c: làm quán tri t t trong c p y ng, ng viên, cán b , công nhân viên ch c Nhà nư c ra n t p oàn, h p tác xã và t n bà con nông dân lao ng, t p trung vào các v n : c i t o và s n xu t nông nghi p, th c hi n quy n l i và nghĩa v công dân i v i T qu c xã h i ch nghĩa, phát huy cho ư c vai trò làm ch t p th c a nông dân lao ng t giác ch p hành và góp ph n giám sát vi c ch p hành các chánh sách, ch , pháp lu t Nhà nư c. Qua ó h n ch các ph n ng tiêu c c c a nông dân trên con ư ng h p tác hóa, tránh ư c s l i d ng, lôi kéo gây r i c a b n ph n ng. 2. Xóa b tri t các hình th c bóc l t c a phú nông, tư s n nông thôn: D ki n trư c ph n ng giai c p có k ho ch x lý k p th i và ngăn ch n ư c s bóc l t tr i d y tranh giành ru ng t c a t p oàn, h p tác xã và bà con nông dân lao ng ho c phá ho i s c kéo, máy móc, gây tai h i cho vi c phát tri n s n xu t nông nghi p. 3. Kiên quy t tr n áp b n ph n cách m ng: Ph i k p th i phát hi n nh ng t ch c ch ng phá cách m ng, ch ng phá trong phong trào h p tác hóa nông nghi p và s n xu t nông nghi p m i nhen nhóm lên, cũng như các lu n i u ch ng phá ch trương, chánh sách c a ng và Nhà nư c thông qua các hình th c: r tai, tung tin n nh m gây hoang mang ho c tr c ti p kích ng qu n chúng, kích cán b nhi t tình, nông dân tích c c, tung khNu hi u ch ng i, truy n ơn, thơ n c danh, hăm d a, … 4. Ngăn ng a và gi i quy t có hi u qu các lo i t i ph m hình s : tr m c p, c b c, ánh “s ”, rư u chè be bét gây m t tr t t xã h i. Chú ý các hành ng mang tính ch t phá ho i s n xu t: l n ranh t trái phép, tùy ti n ào ao, lên li p, l p vư n trên t canh tác, phá các công trình th y l i, i n, nư c, p p ngăn b làm nh hư ng s n xu t chung, phá ho i kinh t : u cơ, tích tr , buôn l u, …
  2. 5. Tăng cư ng b o v tài s n c a Nhà nư c, t p th (t p oàn, h p tác xã) và bà con nông dân lao ông: t p trung ch ng tham ô, ăn c p các khâu v t tư nông nghi p (phân, xăng, thu c…), máy móc, lương th c. 6. Tăng cư ng xây d ng và b o v i ngũ cán b cơ s trong ó có l c lư ng Công an xã, p và l c lư ng b o v trong các h p tác xã và các t p oàn. Kiên quy t kh c ph c nhanh chóng m t quan liêu, c a quy n, c hi p qu n chúng, h i l , tham ô c a cán b , ng viên, nhân viên huy n, xã, t p oàn, h p tác xã, t o i u ki n phát huy m nh m quy n làm ch t p th c a nông dân lao ng. Phát ng u tranh có hi u qu trư c tiên trong i ngũ ng viên, cán b , công nhân viên, ban qu n lý t p oàn, h p tác xã. Qua ó thanh l c và có k ho ch tăng cư ng, b o v t t i ngũ cán b cơ s . 7. Bi n pháp th c hi n: a) Ph i g n ch t công tác b o v c i t o nông nghi p v i phong trào h p tác hóa và s n xu t nông nghi p: v n m u ch t là các ban, ngành liên quan t thành, huy n, qu n n xã, phư ng ph i n m v ng và quán tri t cao ch trương, chánh sách c i t o nông nghi p c a ng và Nhà nư c trên các m t: m c ích, ý nghĩa, bư c i, hình th c, nguyên t c, quy mô, i u ki n, chánh sách, phương châm xây d ng t p oàn, h p tác xã. + Dư i s lãnh o toàn di n c a c p y t i ch , chánh quy n các c p óng vai trò t ch c ch o, ph i h p các ban , ngành th c hi n các nhi m v trên. + Ngành tr c ti p làm tham mưu cho c p y và y ban Nhân dân các c p là Ban c i t o nông nghi p và l c lư ng công an. b) Trên cơ s n m v ng ch trương, chánh sách c a ng và pháp lu t Nhà nư c, ph i i sâu, n m ch t tình hình: Qua ó phân lo i i tư ng, thành ph n, th ng kê, phân tích nghiên c u có h th ng các v , vi c, các hi n tư ng di n bi n ph c t p có k ho ch bi n pháp x lý th a áng và k p th i. C n lưu ý: vi c xác nh i tư ng, thành ph n ph i xem xét k , nh t thi t ph i thông qua c p y a phương và tham kh o ý ki n c a qu n chúng t t. + i v i lo i ph n cách m ng, các t ch c ch ng phá h p tác hóa nông nghi p thì kiên quy t tr n áp b ng nhi u hình th c k c vi c ưa ra qu n chúng u tranh phê phán; t p trung c i t o lao ng và x lý b ng lu t pháp. + i v i thành ph n bóc l t, kiên quy t xóa ph n bóc l t theo chánh sách (quy t nh s 188-CP ngày 25-9-1978 và quy t nh 318-CP ngày 14-12-1978 c a H i ng Chánh ph ). + i v i các lo i t i ph m hình s , căn c vào m c vi ph m mà x lý theo pháp lu t hi n hành. + i v i các ph n ng tiêu c c c a nông dân lao ng, c p y và chánh quy n a phương ph i ki m tra vi c th c hi n các chánh sách c a ng và Nhà nư c i v i bà con ra sao? Sai, úng ch nào? kh c ph c thi u sót k p th i và giáo d c bà con nông dân u n n n m t sai v i phương châm, kiên quy t thuy t ph c, giáo d c cho bà
  3. con nh n rõ, ph n kh i i vào làm ăn t p th . Nh ng ph n t quá l c h u nên ưa ra qu n chúng góp ý xây d ng, phê phán tư tư ng và hành ng sai có lý có tình. + M i bi n pháp x lý ph i làm nhanh chóng và k p th i thông báo k t qu ra qu n chúng có tác d ng giáo d c chung. c) Công tác b o v tài s n c a Nhà nư c, t p th và c a nông dân lao ng: + Xây d ng cho ư c ch , n i quy b o v tài s n t ng t p oàn, h p tác xã và các ơn v v t tư nông nghi p, kho tàng và các cơ quan qu n lý. + T p oàn, h p tác xã ph i th c hi n t t ch 5 công khai, trong ó h t s c chú ý n ch công khai v t tư, ti n v n. Các c p y, y ban ph i thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n ch công khai và có bi n pháp gi i quy t k p th i. i ôi vi c x lý các hành ng tham ô, ăn c p b ng bi n pháp hành chánh, c n th c hi n d n ch trách nhi m v t ch t i v i t ng cá nhân và t ch c. d) Tăng cư ng phát ng phong trào b o v an ninh T qu c, t n công chánh tr và c i t o t i ch các lo i i tư ng, ph i g n n i dung phong trào b o v an ninh T qu c, công tác phát ng qu n chúng t n công chánh tr , c i t o ch các lo i i tư ng vào công cu c v n ng c i t o và s n xu t nông nghi p t i t ng a phương, t ng t p oàn, h p tác xã. ng th i ph i g n ch t và ti n hành ng b v i vi c th c hi n Ch th 44 c a Thành y vùng nông thôn ngo i thành. - C n phát hi n và phát huy gương ngư i t t vi c t t ng viên khen thư ng k p th i, ng th i quan tâm b i dư ng, xây d ng, c ng c l c lư ng nòng c t cho phong trào, c bi t là m b o trong ban ch p hành c a m i oàn th , m i ban qu n lý t p oàn, qu n tr h p tác xã ph i l a ch n phân công m t ng chí ng viên ho c oàn viên t t, tích c c làm y viên chuyên lo công tác b o v , có k ho ch b i dư ng các ng chí này phát huy vai trò, hoàn thành tôt nhi m v . - Trong quá trình ch o m i qu n, huy n, phư ng, xã ph i ch n m t s i m t p trung ch o rút kinh nghi m nh m xây d ng và nhân i n hình, y ban Nhân dân thành ph ch n xã Bình M huy n C Chi và xã Phư c Long huy n Th c t p trung ch o. e) Nhanh chóng c ng c thêm ngành công an nh t là c p huy n, xã: T ch c b ph n chuyên trách làm l c lư ng nòng c t cho công tác b o v ph c v c i t o nông nghi p v m t t ch c n i b ngành: + Các b ph n b o v chánh tr , b o v kinh t , b o v n i b , c nh sát hình s cùng c p ph i ph i h p ch t ch nhau th ng nh t ánh giá, bi n pháp và cách x lý. + Tích c c d a vào qu n chúng xây d ng m ng lư i làm ch d a cho công cu c b o v c i t o nông nghi p và gi gìn tr t t tr an nông thôn. 8. Phân công và t ch c th c hi n: a) C p thành:
  4. + Ban C i t o nông nghi p có nhi m v giúp y ban Nhân dân thành ph t ch c, ch o phong trào h p tác hóa nông nghi p ngo i thành. Có trách nhi m ph i h p ch t ch v i S công an, c p y, chánh quy n a phương và các oàn th th c hi n t t các nhi m v trên. + S Công an làm cơ quan tham mưu giúp y ban Nhân dân thành ph t ch c ch o th c hi n và ki m tra, ôn c vi c th c hi n các nhi m v c a công tác b o v c i t o nông nghi p ngo i thành, có nhi m v b i dư ng, hư ng d n và ch o ch t ch nghi p v chuyên môn cho các ngành các c p dư i. + Các ngành thanh tra, Vi n Ki m sát nhân dân, k t h p ch t ch v i công an t p trung gi i quy t k p th i các ơn khi u t , i u tra x lý các vi ph m tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa. + Ngành văn hóa thông tin phát thanh và truy n hình có k ho ch tuyên truy n r ng rãi trên ài, báo các ch trương, chánh sách, pháp lu t n t n cơ s và bà con nông dân, ng viên qu n chúng tích c c tham gia c i t o và s n xu t nông nghi p, ưa sinh khí m i vào sinh ho t, i s ng hàng ngày nông thôn. b) C p huy n, qu n, phư ng, xã: + Chánh quy n ph i tr c ti p t ch c và ch o toàn di n, làm quán tri t cho t ng xã, p, t p oàn, h p tác xã và nông dân lao ng. Huy ng l c lư ng a phương gi i quy t t ng yêu c u trong t ng th i gian nh t nh, ch n và ch o rút kinh nghi m nh m th c hi n t t nhi m v ra. + oàn thanh niên, H i ph n và t ch c nông h i m i huy n, qu n, xã, phư ng, có k ho ch ph i h p ch t ch trong vi c phát d ng, giáo d c oàn viên, h i viên c a mình tinh th n làm ch t p th , gương m u th c hi n ch trương, chánh sách v c i t o và b o v công cu c h p tác hóa nông nghi p, m nh d n phát hi n và u tranh nh ng bi u hi n tiêu c c, tham ô, tr m c p, c hi p qu n chúng và nh ng bi u hi n ch ng i cách m ng c a các ph n t ph n cách m ng và ph n t x u. + Trư c khi ti n hành tri n khai, c p y và y ban Nhân dân huy n, xã ph i t ch c ki m i m, ánh giá y tình hình, k t qu công tác b o v ph c v c i t o nông nghi p th i gian qua (1978 – 1979). Ch n i n hình t t ph bi n rút kinh nghi m, có k ho ch, bi n pháp c th th c hi n ch th này. S Công an thành ph có k ho ch c th hư ng d n các nơi t ch c th c hi n và giúp y ban Nhân dân thành ph theo dõi, ki m tra, ôn c chung và riêng cho các i m. Trong quá trình th c hi n, các c p, các ngành c n m b o ch th nh th , báo cáo v y ban Nhân dân thành ph và S Công an như quy nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  5. Phan Minh Tánh
Đồng bộ tài khoản