intTypePromotion=1
ADSENSE

Chỉ thị 07/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

202
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 07/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 07/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA chØ th Þ   cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 07/2004/CT­TTg  ngµy 27 th¸ng 02 n¨m 2004 VÒ viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt  sè 23/2003/QH11 cña Quèc héi vÒ nhµ ®Êt do Nhµ níc  ®∙ qu¶n lý, bè trÝ sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch c¶i t¹o  x∙ héi chñ nghÜa tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991 §Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 23/2003/QH11 vÒ nhµ ®Êt do   Nhµ  níc  ®∙ qu¶n lý, bè  trÝ  sö  dông trong qu¸ tr×nh thùc   hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch c¶i t¹o   x∙ héi chñ  nghÜa tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991, Thñ  tíng   ChÝnh phñ chØ thÞ: 1. C¸c Bé, ngµnh vµ  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh  phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   t¹m   dõng   kh«ng   xem   xÐt,   gi¶i  quyÕt ®èi víi c¸c khiÕu n¹i ®ßi l¹i nhµ ®Êt mµ Nhµ n íc ®∙  qu¶n   lý,   bè   trÝ   sö   dông   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   c¸c  chÝnh s¸ch vÒ  qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  chÝnh s¸ch c¶i t¹o x∙  héi chñ  nghÜa liªn quan  ®Õn nhµ   ®Êt tríc ngµy 01 th¸ng 7  n¨m 1991 (trõ trêng hîp ®∙ cã ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng  ChÝnh phñ b»ng v¨n b¶n tríc ngµy ban hµnh ChØ thÞ nµy). 2. Bé X©y dùng chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan khÈn tr¬ng chuÈn bÞ  dù  th¶o NghÞ  quyÕt cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi vµ  dù  th¶o NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   quyÕt   sè   23/2003/QH11   cña   Quèc  héi, tr×nh ChÝnh phñ trong th¸ng 3 n¨m 2004. 3. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ®Þa ph­ ¬ng tiÕn hµnh rµ  so¸t, thèng kª vµ  tæng hîp quü  nhµ   ®Êt  mµ   Nhµ   níc   ®∙   qu¶n   lý,   bè   trÝ   sö   dông   trong   qu¸   tr×nh  thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch  c¶i t¹o x∙ héi chñ  nghÜa liªn quan  ®Õn nhµ   ®Êt tríc ngµy  01 th¸ng 7 n¨m 1991 theo tinh thÇn NghÞ quyÕt sè 23/2003/ QH11 cña Quèc héi, b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  Bé  X©y  dùng tríc ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2004  ®Ó  phôc vô  cho viÖc  x©y dùng NghÞ  quyÕt cña Uû  ban Thêng vô  Quèc héi vµ  NghÞ  ®Þnh cña ChÝnh phñ. 4. Bé X©y dùng chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, tæng hîp sè  liÖu vÒ  qòy nhµ   ®Êt Nhµ  níc hiÖn  ®ang qu¶n lý  bè  trÝ  sö  dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch vÒ  qu¶n lý  nhµ  ®Êt vµ  c¶i t¹o x∙ héi chñ  nghÜa tr íc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m  1991; kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy. 5. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c 
  2. 2 tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm  thùc hiÖn nghiªm chØnh ChØ thÞ nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2