Chỉ thị 08/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
55
lượt xem
1
download

Chỉ thị 08/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giám định đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ thÞ cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 08/2002/CT-TTg ngµy 25 th¸ng 02 n¨m 2002 vÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t C«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t ®· ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 20 Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®· cã Th«ng t sè 01/2000/TT-BKH ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2000 h íng dÉn thùc hiÖn. Tuy nhiªn, c«ng t¸c nµy cha ®îc c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng quan t©m ®Çy ®ñ nªn hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t cßn h¹n chÕ; mét sè Bé, ngµnh, ®Þa ph - ¬ng cßn cha tæ chøc thùc hiÖn. Nh»m t¨ng cêng qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, b¶o ®¶m ®Çu t cã hiÖu qu¶ vµ n©ng cao chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh, Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, chñ ®Çu t tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn nghiªm chØnh c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999, trong ®ã lu ý mét sè c«ng viÖc sau ®©y: 1. Chñ ®Çu t: - Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n, lËp vµ göi b¸o c¸o ®Þnh kú viÖc thùc hiÖn dù ¸n cho c¬ quan ®îc giao lµm ®Çu mèi gi¸m ®Þnh ®Çu t ®Ó theo dâi, gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸, hç trî qu¶n lý dù ¸n. Néi dung b¸o c¸o theo h íng dÉn t¹i Th«ng t sè 01/2000/TT-BKH ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2000 cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t; - B¸o c¸o kÞp thêi víi cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ c¬ quan tæ chøc gi¸m ®Þnh ®Çu t vÒ nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t dù ¸n; kiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p ®Ó c¬ quan tæ chøc gi¸m ®Þnh ®Çu t tæng hîp, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt; - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi mäi ph¸t sinh, do kh«ng ® îc xö lý kÞp thêi vµ kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ gi¸m ®Þnh ®Çu t; c¸c cÊp cã thÈm quyÒn kh«ng gi¶i quyÕt ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t khi dù ¸n kh«ng thùc hiÖn gi¸m ®Þnh ®Çu t. 2. C¬ quan trùc tiÕp qu¶n lý chñ ®Çu t : - Theo dâi, ®«n ®èc c¸c Chñ ®Çu t thùc hiÖn ®Çy ®ñ quy ®Þnh vÒ gi¸m ®Þnh ®Çu t; - Tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n, ph¸t hiÖn khã kh¨n, cïng c¬ quan gi¸m ®Þnh ®Çu t th¸o gì víng m¾c ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é triÓn khai dù ¸n. 3. C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng : - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan ®Çu mèi gióp ChÝnh phñ theo dâi, híng dÉn nghiÖp vô, kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m ®Þnh ®Çu t, trùc tiÕp tæ chøc gi¸m ®Þnh ®Çu t c¸c dù ¸n nhãm A, ®Þnh kú tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c chung vÒ ®Çu t. - C¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng kh«ng h×nh thµnh tæ chøc míi chuyªn tr¸ch nhng ph¶i chØ ®Þnh ngay bé phËn c«ng t¸c lµm ®Çu mèi chÞu tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn vÒ gi¸m ®Þnh ®Çu t.
  2. 2 Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c Tæng c«ng ty, Gi¸m ®èc c¸c doanh nghiÖp chØ ®¹o vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn tèt ChØ thÞ nµy. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæng hîp b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµo th¸ng 7 n¨m 2002 vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn ChØ thÞ nµy cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản