Chỉ thị 08/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
143
lượt xem
55
download

Chỉ thị 08/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/2003/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ   cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc Sè 08/2003/CT­NHNN  Ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ viÖc n©ng cao chÊt lîng  tÝn dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông Ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c tæ chøc tÝn dông thêi gian   qua   ®∙   cã   nh÷ng   chuyÓn   biÕn   tÝch   cùc,   c¸c   tæ   chøc   tÝn   dông  ®∙ cã  sù  nhËn thøc  ®óng vµ  chÊp hµnh quy chÕ  ch vay   cña tæ chøc tÝn dông ®èi víi kh¸ch hµng do Thèng ®èc Ng©n   hµng Nhµ  níc ban hµnh. C«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc  ®èi víi   ho¹t  ®éng tÝn dông còng  ®îc t¨ng cêng mét bíc, kiÓm so¸t   ®îc sù gia t¨ng khèi lîng tÝn dông ë møc hîp lý, gãp phÇn   thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ vµ æn ®Þnh tiÒn tÖ, chÊt lîng   tÝn   dông   ®îc   c¶i   thiÖn   mét   bíc   theo   híng   gi¶m   dÇn   tû   träng nî xÊu trªn tæng d nî. Tuy nhiªn, nî xÊu vÉn tiÕp tôc ph¸t sinh, nhiÒu kho¶n   cho vay cßn tiÒm Èn rñi ro. Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ mét sè   tæ   chøc   tÝn   dông   chÊp   hµnh   Quy   chÕ   cho   vay   cha   nghiªm   tóc, nh  cha thùc hiÖn tèt kh©u thÈm  ®Þnh dù  ¸n tríc khi   cho vay, cha x¸c  ®Þnh nguån tr¶ nî  mét c¸ch kh¶ thi; cßn   hiÖn   tîng   che   dÊu   nî   qu¸   h¹n   ch¹y   theo   thµnh   tÝch   ®Ó   kh«ng trÝch dù  phßng rñi ro, gia h¹n nî  phæ biÕn  ë  nhiÒu   kho¶n vay vµ  víi thêi gian dµi, kh«ng chuyÓn nî  qu¸ h¹n,   h¹ch to¸n nî  qu¸ h¹n kh«ng  ®óng tµi kho¶n. C«ng t¸c kiÓm   tra, kiÓm so¸t néi bé  cña tæ chøc tÝn dông vµ  thanh tra   cña Ng©n hµng Nhµ  níc ph¸t hiÖn vµ  xö  lý  cha nghiªm minh   nh÷ng sai ph¹m, cha coi träng viÖc theo dâi vµ  c¶nh b¸o   ®èi víi c¸c kho¶n vay cã tiÒm Èn rñi ro. §Ó   kh¾c  phôc   nh÷ng   tån   t¹i  nªu   trªn,   nh»m  n©ng   cao   chÊt lîng tÝn dông vµ  h¹n chÕ  rñi ro  ®Õn møc thÊp nhÊt,   Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chØ thÞ thùc hiÖn mét sè biÖn   ph¸p sau ®©y: 1. C¸c tæ chøc tÝn dông ph¶i chÊp hµnh nghiªm tóc Quy   chÕ  cho vay cña tæ chøc tÝn dông  ®èi víi kh¸ch hµng ban  hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   1627/2001/Q§­NHNN   ngµy  31/12/2001   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè   688/2002/Q§­NHNN   ngµy  1/7/2002   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vÒ   viÖc   thùc  hiÖn chuyÓn  nî  qu¸ h¹n c¸c kho¶n nî  vay cña kh¸ch  hµng  t¹i tæ chøc tÝn dông, ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò sau: 1.1. Rµ  so¸t  ®Ó  söa  ®æi, bæ sung viÖc híng dÉn thùc  hiÖn Quy chÕ  cho vay, x©y dùng quy tr×nh kiÓm tra, gi¸m  s¸t   qu¸   tr×nh   vay   vèn,   sö   dông   vèn   vay   vµ   tr¶   nî   cña   kh¸ch  hµng  phï  hîp víi quy  ®Þnh cña Ng©n hµng  Nhµ  níc,  ®iÒu kiÖn cña tæ chøc tÝn dông vµ kh¸ch hµng vay nh»m võa  ®¶m b¶o thùc hiÖn   ®óng  Quy chÕ  cho vay, võa linh ho¹t,  chñ ®éng nhng b¶o ®¶m an toµn.
  2. 2 1.2. Trong qu¸ tr×nh xem xÐt cho vay ph¶i chó  träng   n©ng cao n¨ng lùc thÈm ®Þnh dù ¸n, ®Æc biÖt lµ xem xÐt kü   kh¶   n¨ng   tµi   chÝnh,   nguån   tr¶   nî   cña   kh¸ch   hµng,   khai  th¸c th«ng  tin cña Trung t©m th«ng  tin tÝn dông vµ  c¸c  nguån  th«ng  tin kh¸c  ®Ó  n¾m ch¾c t×nh  h×nh  c«ng nî  cña  kh¸ch hµng, nhÊt lµ  kh¸ch hµng vay  ë  nhiÒu n¬i, vay  ®Çu  t dµi h¹n, vay dù ¸n lín, vay ®Çu t vµo bÊt ®éng s¶n, c¸c  ®¬n   vÞ   nhËn   thÇu   vay   ng¾n   h¹n   ®Ó   thùc   hiÖn   dù   ¸n   nh»m  tr¸nh   viÖc   chuyÓn   nî   xÊu   vµ   rñi   ro   tõ   c¸c   ®¬n   vÞ   kh¸c  sang hÖ thèng ng©n hµng. 1.3.   LËp   hîp   ®ång   tÝn   dông   ph¶i   ®Çy   ®ñ   c¸c   yÕu   tè  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, ghi cô  thÓ  ngµy, th¸ng, n¨m  cña tõng kú h¹n tr¶ nî gèc, nî l∙i ®Ó cã c¬ së ®iÒu chØnh  kú  h¹n tr¶ nî, gia h¹n nî  vµ  chuyÓn nî  qu¸ h¹n  ® îc chÝnh  x¸c. 1.4. ViÖc ®Þnh kú h¹n tr¶ nî gèc, l∙i vay ph¶i c¨n cø  vµo chu kú  lu©n chuyÓn vèn cña  ®èi tîng vay, phï  hîp víi  kh¶   n¨ng   tr¶   nî   cña   tõng   kh¸ch   hµng   vµ   ph¬ng   thøc   cho  vay; kh¾c phôc t×nh tr¹ng  ®Þnh kú  h¹n tr¶ nî  gèc, nî  l∙i  m¸y mãc, thêi h¹n tr¶ nî  qu¸ ng¾n trong cho vay hé  s¶n  xuÊt, cho vay tiªu dïng vµ  cho vay tr¶ gãp dÉn  ®Õn ph¶i  gia h¹n nî vµ ph¶n ¸nh nî qu¸ h¹n kh«ng chÝnh x¸c. 1.5. §iÒu chØnh kú h¹n nî, gia h¹n nî ph¶i xem xÐt kü  c¸c nguyªn nh©n cña kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî ®óng h¹n,  chØ   nh÷ng  trêng  hîp   ®Æc  biÖt   do  nguyªn   nh©n  kh¸ch   quan   kh«ng tr¶  ®îc nî   ®óng h¹n míi gia h¹n nî  vît thêi gian  quy  ®Þnh, tr¸nh t×nh tr¹ng  ®iÒu chØnh kú  h¹n tr¶ nî, gia  h¹n nî  mét c¸ch trµn lan, lµm cho nî  vay khã  cã  kh¶ n¨ng   thu håi nhng vÉn kh«ng ®îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n nî qu¸  h¹n. 1.6. C¸c kho¶n nî  sau khi gi¶i quyÕt cho gia h¹n nî  vît qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh, tæ chøc tÝn dông ph¶i b¸o c¸o  ngay víi Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc (göi Thanh tra Ng©n  hµng   Nhµ   níc,   Thanh  tra  chi  nh¸nh   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng) theo quy  ®Þnh vÒ  ph©n cÊp  ®èi tîng gi¸m  s¸t vµ thanh tra t¹i Môc III Ch¬ng II Th«ng t sè 04/2000/ TT­NHNN3 ngµy 28/3/2000 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh   sè   91/1999/N§­CP   ngµy   4/9/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Thanh  tra Ng©n hµng. Ngµy 5 hµng th¸ng, tæ chøc tÝn dông ph¶i  tæng hîp c¸c kho¶n vay  ®∙ cho gia h¹n vît thêi gian quy  ®Þnh cña th¸ng tríc b¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  (göi vÒ Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc t¹i Trung ¬ng). 1.7. ChÊp hµnh nghiªm tóc viÖc chuyÓn nî qu¸ h¹n theo   quy  ®Þnh. Nh÷ng kho¶n nî  gèc, l∙i vay  ®Õn h¹n tr¶, kh¸ch  hµng kh«ng tr¶  ®îc nî  vµ  kh«ng  ®îc tæ chøc tÝn dông gia  h¹n nî, ph¶i kiªn quyÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n nî  qu¸ h¹n  mét c¸ch kÞp thêi,  ®Çy  ®ñ   ®Ó  ph¶n ¸nh  ®óng chÊt lîng tÝn 
  3. 3 dông nh»m c¶nh b¸o rñi ro vµ  trÝch lËp dù  phßng rñi ro,  nghiªm cÊm mäi h×nh thøc che dÊu nî qu¸ h¹n. 2. Tæ chøc tÝn dông ph¶i n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c  kiÓm tra tríc, trong vµ  sau khi cho vay; kiÓm tra, kiÓm  so¸t néi bé   ®èi víi ho¹t  ®éng tÝn dông, ph¸t hiÖn vµ  xö  lý   nghiªm   c¸c   trêng   hîp   vi   ph¹m;   ph¸t   hiÖn   vµ   cã   biÖn  ph¸p xö lý c¸c kho¶n cho vay cã rñi ro. 3.   T¨ng   cêng   c«ng   t¸c   thanh   tra,   kiÓm   tra   cña   Ng©n   hµng Nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng tÝn dông: 3.1. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc cÇn thùc hiÖn thêng  xuyªn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra  ®èi víi ho¹t  ®éng tÝn  dông nh»m  qu¶n  lý  tèt  chÊt  lîng  tÝn  dông,  ph¸t hiÖn  vµ  c¶nh b¸o kÞp thêi nh÷ng kho¶n vay cã rñi ro; xö lý nghiªm  c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n cã sai ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt. 3.2. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng tæng hîp, theo dâi, ph©n  tÝch c¸c kho¶n vay  ®îc gia h¹n nî  vît qu¸ thêi h¹n quy  ®Þnh theo b¸o c¸o cña c¸c tæ chøc tÝn dông  ®Ó  c¶nh b¸o  víi tæ chøc tÝn dông vÒ  rñi ro  ®èi víi c¸c kho¶n vay  ® îc  gia h¹n nî thêi gian dµi mµ vÉn kh«ng thu håi ®îc nî. 3.3. Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc (t¹i Trung ¬ng) chÞu  tr¸ch  nhiÖm   vÒ   viÖc   theo   dâi,  tæng   hîp   ph©n   tÝch,   ®¸nh   gia vÒ  t×nh h×nh nî  xÊu (bao gåm nî  qu¸ h¹n, nî  khoanh,  nî  chê  xö  lý), t×nh h×nh kÕt qu¶ xö  lý  nî  tån  ®äng cña  toµn hÖ  thèng c¸c tæ chøc tÝn dông vµ   ®Ò  xuÊt víi Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc biÖn ph¸p xö  lý; c¶nh b¸o víi c¸c  tæ chøc tÝn dông trong trêng hîp cã rñi ro. 3.4. C¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c Vô, Côc,  ®¬n vÞ  thuéc  Ng©n hµng Nhµ  níc trong ph¹m vi chøc n¨ng cã  tr¸ch nhiÖm   cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan  ®Õn chÊt lîng tÝn dông  cho Thanh tra Ng©n hµng Nhµ níc. 4.   ChØ   thÞ   nµy   cã   hiÖu   lùc   sau   15   ngµy   kÓ   tõ   ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 5. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc, Gi¸m  ®èc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Héi  ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc tÝn  dông cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản