intTypePromotion=1

Chỉ thị 08/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
90
lượt xem
3
download

Chỉ thị 08/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng ch Ý n h  p h ñ  S è  08/2003/CT­T T g   th n g µ y 04  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  n © n g   o hi Ö u  q u ¶   ca v µ  søc  ¹ nh tranh c ñ a d o a n h  n g hi Ö p c Nh÷ng  n¨m  qua, §¶ng  µ  µ   íc ®∙  ã  Òu  ñ  ¬ng, chÝnh    v Nh n   c nhi ch tr   s¸ch,   t¹om«i  êng  Ën  î ®Ó     tr thu l   i doanh  nghiÖp  ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  µ  v kh¶  n¨ng  ¹nh  c tranh trªnthÞ  êng. C¸c     tr   doanh  nghiÖp  ã  Òu  ç  c nhi n lùcv¬n    ãp  Çn  Õt  nh  µo    ×nh chuyÓn  æi  ¬  Êu  µ      lªn,g ph quy ®Þ v qu¸ tr   ® c c v duy tr× tèc ®é       t¨ng tr ng    ë cao  ña  Òn   cn kinh tÕ    trong  Òu  nhi n¨m  qua. Tuy    nhiªn,   hiÖu  qu¶ s¶n  Êt,kinh doanh  µ  xu     v søc  ¹nh  c tranh cña      c¸c doanh  nghiÖp  òng  c nh  ña  Òn    Õ  íctacßn  Êth¹n chÕ, cha  ¸p  cn kinht n     r      ® øng  îc® ßi háicña  Þ  ­ ®     th tr êng  µ    Çu  éinhËp  íi v yªu c h   v     Õ  kinht khu  ùc  µ  Õ  í  v v th gi i . T×nh  ×nh  µy  ã  Òu  h n c nhi nguyªn nh©n  ng  ñ  Õu  µ:thÓ  Õ     Õ    nh ch y l   ch kinht nhiÒu  Æt   a  ng  é  µ  Õu  Êt  m ch ®å b v thi nh qu¸n;tæ    chøc  ùc hiÖn  th   cßn  Òu  nhi bÊt cËp,thñ tôchµnh  Ýnh  Én        ch v cßn  phøc  ¹p, Òn  µ,kh«ng  t c¬  t  phi h   Ý   quan  µ   v c«ng  chøc  µ  íccha  µm  èttr¸chnhiÖm,  ©y  ã  nh n   l t    g kh kh¨n,trëng¹icho       doanh  nghiÖp; nhiÒu  ¹  Ý, cíc phÝ     lo iph     cßn  cao; nhiÒu    doanh  nghiÖp  a  ñ  ng   ch ch ®é ® æi  íic«ng  Ö,  ©ng  m  ngh n cao  ×nh®é   tr   qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ    Ò     v tayngh cho c«ng  ©n; chiphÝ  xuÊtcßn  vµ  a  nh     s¶n    cao  ch c«ng  khai,  minh  ¹ch trongqu¶n  ý b    l  doanh  nghiÖp,yÕu  Ð m     k trong l ªndoanh  µ  i   Õt  íinhau, thiÕu  ñ  ng    i   v l ªnk v     ch ®é héinhËp    Õ  èc  Õ  µ    kinht qu t v cßn  tr«ngchê,û  ¹vµo  ù  ®∙i,     l i s u    b¶o  é  ña  µ  ­ h c Nh n íc.       Öp  éidoanh    trßc¸chi h   Vai nghiÖp,hiÖp  éingµnh  µng    h  h cßn  Òu  ¹n chÕ. nhi h   § Ó   ¾c  ôc  ÷ng  Õu  Ð m   kh ph nh y k trªn, ¹obícchuyÓn  Õn  ¹nh  Ï      t bi m m trong  viÖc  ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  µ  v søc  ¹nh  c tranh  ña  c doanh  nghiÖp, t¹o thªm     nhiÒu s¶n  È m,  Þch  ô  ã  Êt l ng cao  íigi¸c¶  ¹nh  ph d v c ch  î   v    c tranh,®¸p    øng    yªu cÇu  ña  c s¶n  Êt,®êi sèng,chñ  ng  éinhËp  ã  Öu  xu       ®é h   c hi qu¶  íi Òn  v  n kinh tÕ    quèc  Õ  µ  t v khu  ùc,Thñ íng ChÝnh  ñ  v  t  ph chØ  Þ: th 1. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  y   nh©n  ©n    Êp, theo    t ñ ban d c¸c c   tr¸ch nhiÖ m   îc giao,thùc   ®      hiÖn ngay    Öc  c¸cvi sau: a) Tæ     chøc  ùc hiÖn  ètNghÞ   Õt sè  th   t  quy   02/2003/NQ­CP   µy  th¸ng ng 17    01 n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng,gi¶i c Ch ph v m s ch tr    ph¸p chñ  Õu    ùc   y ®Ó th   hiÖn NghÞ   Õt  ña  èc  éivÒ   Öm   ô    iÓn kinh tÕ      éin¨m   quy c Qu h   nhi v ph¸ttr     ­ x∙ h   2003  µ  ¬ng  ×nh  v Ch tr c«ng    ña  Ýnh  ñ  t¸c c Ch ph n¨m  2003; ®ång  êi  Õn   th ,ti   hµnh  µ so¸tl¹ tÊtc¶      r         c¸cv¨n b¶n,c¸cquy  nh  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  i    ®Þ li   ®Õ ho   c doanh  nghiÖp    iÒu  ®Ó ® chØnh  µ    v bæ sung  Þp  êinh÷ng  éidung  Çn  Õt k th   n  c thi   nh»m  th¸o gì    c¸c  ã kh kh¨n, víng  ¾ c,  óc  y     m th ®È ph¸t tr Ón    i s¶n  Êt, kinh xu     doanh,n©ng    cao  søc  ¹nh  c tranh cña    s¶n  È m,  ña  ph c doanh  nghiÖp  µ  ña    v c c¶ nÒn    Õ.  kinht   b) Trªn c¬  ë  ùa chän      sl  c¸c s¶n  È m   ã  î thÕ, cã  Þ  êng  µ  ã    ph c l  i   th tr v c kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh,tiÕn  µnh  iÒu    h ® chØnh,    bæ sung  Õn îc,quy  ¹ch    chi l   ho ph¸t tr Ón ngµnh, vïng    i    l∙nhthæ,  a   ¬ng, cã  ¬  Õ   Ýnh  ®Þ ph   c ch ch s¸ch  Ých  îp  ¹o th h t  ®iÒu  Ön  ki cho  doanh  nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ  iÒu   ® chØnh  ¬  c cÊu  u  ,c¬  Êu  ®Ç t  c s¶n  Êt ­ kinh doanh;khuyÕn  Ých    iÓn nhanh    xu         kh ph¸ttr   c¸c doanh  nghiÖp  µm  l chøc  n¨ng  ©n  èi ®ñ   ¹nh    ¾n   ph ph   m ®Ó g s¶n  Êt  íil   xu v  u
  2. 2 th«ng,hç  î c   ùccho  êis¶n  Êttiªuthô s¶n  È m;  ng  êi  ¹o®iÒu    tr  ®¾ l   ng   xu       ph ®å th ,  t kiÖn cho  ù    i c¸cdoanh  s ra ®ê     nghiÖp  íi, Êtlµdoanh  m  nh     nghiÖp  á  µ  õa. nh v v c) KhuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu  Ön    kh v t  ki cho    c¸c doanh  nghiÖp,c¸chîp t¸cx∙,         c¸c hé    s¶n  Êt ­ kinh doanh  µ  é  xu       v h kinh doanh    Ó  Õp tôc ®Èy  ¹nh      c¸ th ti     m s¶n xuÊt c¸c s¶n  È m   ã  Þ  êng, cã  Õ  ¹nh  Ò   ü  Ët,tay nghÒ,     ph c th tr   th m v k thu     truyÒn  thèng,chÊt l ng     î cao  µ    Ý   Êp;® æi  íi c«ng  v chiph th   m  nghÖ,  dông  ã  Öu  ¸p  c hi qu¶  c¸c  µnh  ùu  th t khoa  äc, c«ng  h  nghÖ     Õn  tiªnti trong  s¶n  Êt  µ  xu v trong   qu¶n  ýkinh doanh,qu¶n  ýchÊtl ng s¶n  È m   µ  l      l   î   ph v qu¶n  ým«i  êng  l  tr theo tiªu    chuÈn  èc  Õ.TiÕp  ôc hç  î   qu t   t   tr  doanh  c¸c nghiÖp  o  ¹o,n©ng  ®µ t   cao n¨ng  ùc l  qu¶n  ý,®iÒu  µnh, bæ   óc n©ng  l  h   t  cao    Ò   tay ngh cho  c«ng  ©n,  ¹obíc ®ét  nh t    ph¸ trong viÖc  ©ng      n cao n¨ng  Êt,chÊt l ng s¶n  È m,  Öu  su    î   ph hi qu¶  s¶n  Êt, xu   t¨ngsøc  ¹nh    c tranh cña    s¶n  È m,  ñ  ng  íclétr×nh gi¶m  Õ  ph ch ®é tr       thu quan  µ  v chñ  ng  ®é tham    éinhËp  giah   kinh tÕ    khu  ùc  µ  èc  Õ. v v qu t   d) §Èy  ¹nh  ¾p  Õp, ® æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng    m s x   m    i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc;phª duyÖt  µ  iÓnkhaithùc hiÖn  Èn  ¬ng  ¬ng    nh n     v tr       kh tr ph ¸n tæng  thÓ  ¾p  Õp,  æi  íi doanh  s x ® m  nghiÖp  µ  íc;tËp  nh n   trung chØ   o  Ön  µn    ®¹ ki to n©ng  cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña    ho   c c¸c Tæng   c«ng    y  ty,®È nhanh  ùc hiÖn  th   cæ   Çn  ãa    ph h c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc®∙  îcphª duyÖt. nh n   ®       Kiªn quyÕt  ùc  Ön    th hi s¸p  Ëp,    Ó, ph¸  nh gi¶ith   s¶n theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi víinh÷ng  lu       doanh nghiÖp  kinh doanh    thua  çkÐo  µi;®Èy  ¹nh  l  d  m viÖc  ö  ýnîtån ®äng, lao®éng      x l         d«id nh»m   µnh m¹nh    l  ho¸,minh  ¹ch hãa  µi b  t  chÝnh,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho     ki thu l   i chuyÓn  æi  ë  ÷u  ® s h doanh  nghiÖp  µ  ­ nh n íc.§èivíi ÷ng       nh doanh  nghiÖp    iÒu  Ön  ®ñ ® ki duy  ×lµdoanh  tr     nghiÖp  µ  ­ nh n íc n ¾ m   ÷ 100%   èn, ph¶itËp    gi   v    trung kiÖn  µn  chøc    to tæ  qu¶n  ý,®Èy  ¹nh  l  m ®Ç u    t ph¸ttr Ón theo  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ∙  îc phª  Öt;söa   i   chi l   ho   ho ®®  duy   ® æi, bæ     sung  ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch,m«   ×nh  chøc   h tæ  qu¶n  ý®Ó   ©ng    l  n cao tÝnh  ù chñ, n¨ng  ng, cã  Öu  t    ®é   hi qu¶  µ  ù chÞu  v t  tr¸chnhiÖ m   ña      c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íctrong c¬  Õ   Þ  êng. nh n     ch th tr ®)  Õp  ôc ®Èy   ¹nh  ùc  Ön  Ët  Ti t   m th hi Lu Doanh  nghiÖp. Thùc  Ön  Êt   hi nh   qu¸n  ñ  ¬ng  ch tr b¶o  ¶m   Òn  ña  ® quy c doanh  nghiÖp  îctù do  ®     kinh doanh    trong  nh÷ng  µnh  Ò   µ   ng ngh m ph¸p luËtkh«ng  Ê m;     c ban  µnh  ÷ng  h nh quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th vÒ   µnh, nghÒ   ng   kinh doanh  ã  iÒu  Ön, ® Æc   Öt lµ nh÷ng  µnh  Ò   c® ki   bi     ng ngh nh¹yc¶m  Ò     ãa,x∙héi,   v v¨n h       søc  áe  ña  ©n  ©n. KiÖn  µn Tæ   kh c nh d   to   c«ng      t¸cthi hµnh  Ët Doanh  Lu   nghiÖp   ®Ó theo  âiviÖc  ùc hiÖn    ¬  Õ,  Ýnh  d  th   c¸c c ch ch s¸ch,  ph¸p luËtl ªn    i   quan  n   ®Õ doanh  nghiÖp;tæng  îpt×nh h×nh  µ  nh  ú        h    v ®Þ k b¸o c¸o, kiÕn  Þ   ñ íng  Ýnh  ñ  öa  æi, bæ   ngh Th t Ch ph s ®   sung  ¬  Õ,  Ýnh  c ch ch s¸ch  Çn  c thiÕt. e) Cã   Ön    bi ph¸p  ô  Ó  ¹o®iÒu  Ön    iÓn nhanh    Þch  ô  : c th t   ki ph¸ttr   c¸c d v nh   t Ên  Ëp  ù    ¸nh    ù     v l d ¸n, ® gi¸d ¸n, mua  b¸n  î,cho  n  thuª tµichÝnh, qu¶n  Þ      tr   doanh  nghiÖp,®µo  ¹onh©n  ùc,øng  ông    t  l  d khoa  äc,c«ng  Ö,  h  ngh th«ng   tin, tiÕp thÞ,b¶o  é  ë  ÷u     h s h c«ng  nghiÖp,x©y  ùng  ¬ng  Öu  .   d th hi .. f)TiÕp  ôc thùc hiÖn      t    c¶ic¸ch hµnh  Ýnh    ch theo  íng m ét  u   èi,m ét  h  ®Ç m   tæ chøc  ùc hiÖn  i  íim ét  ¹  th   ®è v   lo ic«ng  Öc;quy  nh  â  Òn  ¹n,tr¸ch vi   ®Þ r quy h    nhiÖ m   ña  chøc  µ    ©n;  ö  ýnghiªm  ÷ng    é, c«ng  c tæ  v c¸ nh x l  nh c¸n b   chøc,viªn    chøc  ©y  ã  g kh kh¨n,phiÒn  µ    h cho  doanh nghiÖp hoÆc     ¹m  vi ph quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËttrongthi µnh        h c«ng  ô. v  g)    Tæ chøc  êng  ú  th k c¸c  éc  cu gÆp   doanh  nghiÖp    i  ¹itrùc ®Ó ®è tho     tiÕp, c«ng     khai,gi¶iquyÕt  Þp  êic¸c  íng  ¾ c,  Õu  ¹i cña     k th   v m khi n   doanh 
  3. 3 nghiÖp.T¨ng  êng  µm  Öc  íic¸c hiÖp  éivµ  ïng hiÖp  éitæ    c l vi v     h  c   h   chøc  ÷ng  nh cuéc  i  ¹ith¼ng  ¾n  Ò   ÷ng  Ên    ªnquan  n   ®è tho   th v nh v ®Ò li   ®Õ s¶n  Êt,kinh xu     doanh;chÊn    chØnh  c«ng    t¸cthanh    Óm    tra,ki tradoanh  nghiÖp theo ®óng      c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËt,    b¶o  ¶m   ù  ® s qu¶n  ýchÆt  Ïcña  µ   ­ l  ch   Nh n ícvµ    kh«ng c¶n  ëho¹t®éng  ×nh  êng  ña  tr     b th c doanh  nghiÖp. h)    Tæ chøc  Êy ý  Õn  éng  i µ  l   ki r r∙  nghiªm  óc tiÕp  c¸c ý  Õn  ng  v t  thu    ki ®ã gãp  îp  ý cña    h l  c¸c doanh nghiÖp, c¸c hiÖp  éi trong     h  qu¸  ×nh  tr nghiªn cøu,     ban  µnh    h c¸c quy  nh  ã  ªnquan  n   ®Þ c li   ®Õ m«i  êng  tr kinh doanh,®Õ n   Òn      quy lîvµ  Üa  ô  ña    ngh v c doanh  i nghiÖp. 2.Bé  µichÝnh  ã  Ö m  ô:   T  c nhi v a) Trong  ý  I qu II n¨m 2003, tr×nh Ch Ýnh  ñ      ph ban  µnh  ¬  Õ   ö  ông  h c ch s d tiÒn chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  µ   íc ®©y   nh quy sd ®Ê m tr   doanh nghiÖp  ∙  îc ®®  giao theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   t  ai nay  lu   ®Ê ®   ph¶ididêitheo       quy  ¹ch  ho ®Ó   u    ©y  ùng  µ  æi  íic«ng  Ö   ®Ç tx d v® m  ngh theo dù    îcduyÖt.   ¸n ®   b)  èi hîp  íic¸c Bé,    a   ¬ng  µ  Ph   v    c¸c ®Þ ph v doanh  nghiÖp  µ  íc ®Èy   nh n   m¹nh  Öc  ö  ýnî tån ®äng, lµnh  ¹nh    vi x l         m ho¸,minh  ¹ch  ãa  µichÝnh  b h t  doanh  nghiÖp,sö  ông  Þp  êivµ  ng  ôc  ch  ü   ç  î   ng    ;híng  d k th   ®ó m ®Ý Qu h tr  ®é d«id   lao   dÉn  ö  ýngay  ÷ng  íng m ¾ c   x l  nh v  trong x¸c ®Þnh    Þ doanh     gi¸tr   nghiÖp  µ  ­ nh n íc,b¸n    Çn    cæ ph cho    µ  u    µi doanh  c¸c nh ®Ç t ngo   nghiÖp  th«ng qua  u     ®Ê gi¸ ®Ó   y  ®È nhanh  Õn ®é   ti   chuyÓn  æi  ë  ÷u. ® sh c)Nghiªncøu  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ      tr   t  ph ban  µnh  h Quy  Õ   Ò   chøc  ch v tæ  b¶o  Ó m  ¬ng  ç, t¹othuËn  î cho  hi t h   l  i khu  ùc  v kinh tÕ   ©n    tnh trong viÖc  µnh    th lËp c¸ctæ      chøc  b¶o  Ó m  ¬ng  ç    hi t h ®Ó chiasÎrñiro vµ ¬ng  î Én nhau        t tr    l trong  ho¹t®éng    kinh doanh.   d)  Õn  µnh  Ti h tæng  Õt  ét  km n¨m  ùc  Ön  Ët  th hi Lu H¶i  quan; söa  æi     ® hoÆc   ×nh c¬  tr   quan  ã  Èm  Òn  öa  æi, bæ   c th quy s®   sung,chÝnh    thøc      ho¸ c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v nghiÖp  ô    v h¶i quan  thay  cho quy  nh  ¹m  êi  Õp  ôc c¶i ®Þ t th ;ti t     tiÕn quy  ×nh,thñ  ôc h¶i quan, t¨ng thªm  Æt   µng  Êt khÈu  îc miÔn  tr   t        m h xu   ®  kiÓm      n   èin¨m  tra®Ó ®Õ cu   2003,rótng ¾n  êigian vµ    Ý  ùc hiÖn  ñ    th     chiph th   th   tôch¶iquan  èng     xu ngang  b»ng  íi   íctrong khu  ùc. v  n   c¸c   v ®) Nghiªncøu  ×nh ChÝnh  ñ    tr   ph quy  nh  èi  ®Þ m quan  Ö   ÷a Nhµ   ícvµ  h gi   n  doanh nghiÖp  kinh doanh    trong lÜnh  ùc  c  Òn  µ  íc theo  íng:®éc    v ®é quy nh n   h   quyÒn    kinh doanh  µnguån  îquèc      l  l i gia,khicho  Ðp  ö  ông  × Nhµ   ícthu ph s d th   n    m ét  Çn  ph tho¶ ®¸ng  õnguån  î  õtr ng  îpphôc  ô  ninh,quèc    t  l itr   ê h   , v an    phßng. e)  èi hîp  íiBé   Ph   v   Giao  th«ng  Ën  , é   v t¶i  C«ng  B nghiÖp  µ    a   ­ v c¸c ®Þ ph ¬ng chØ   o  Öc  µ    ¹ c¸c lo¹  Ý;  ®¹ vi r so¸tl i   i   ph trong n¨m    2003  iÒu  ® chØnh  gi¶m  phÝ  c¶ng  Ón, s©n  bi   bay,.     èin¨m  . ®Ó cu   . 2004  èng  xu b»ng møc   ña    íc c c¸c n   trongkhu  ùc.   v f)Chñ  ×, èihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Quü   ç  î   iÓnvµ      tr  ph       K ho   § B t  h tr  ph¸ttr   c¸c c¬ quan  ªnquan  li   nghiªncøu  ×nh ChÝnh  ñ  hÑp  i îng  îc hëng      tr   ph thu  ®è t ®   u ®∙itõ tÝn  ông     d ph¸ttr Ón cña  µ   íc;®¬n   i   Nh n   gi¶n ho¸    c¸c quy  ×nh,thñ  ôc tr   t  cho vay.T¨ng  êng  ×nh    c h thøc hç  î   Êtsau  u  ,b¶o    Ýn  ông  u     tr  i l∙su   ®Ç t  l∙nht d ®Ç t  ¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho    ;t   ki thu l   i c¸cdoanh nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh tÕ    tiÕp cËn  Ýn  ông  µ  íctrong c¸clÜnh  ùc  µ   íckhuyÕn  Ých  u      td nh n      v Nh n   kh ®Ç t. g) Nghiªn cøu    Êt viÖc  iÒu    ®Ò xu   ® chØnh gi¶m  Õ  Êt thuÕ    Þ thu su   gi¸tr   gia t¨ng,thuÕ  Ëp  Èu; bá  Õ     chªnh  Öch    i  íinguyªn  Öu      nh kh   ch ®é thu  l gi¸®è v   li ®Ç u   µo  v cho  s¶n  Êt m µ   xu   trong níccha     s¶n  Êt ® îchoÆc   a  ¸p  xu     ch ® øng  îc ® 
  4. 4 c¸c yªu  Çu  Ò   è îng  µ  Êt îng; ®iÒu  c vsl v ch l   chØnh  Õ   thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  theo  íng b×nh  ng   ÷a doanh  h  ®¼ gi   nghiÖp  trong nícvµ      doanh  nghiÖp  cã  èn  u    ícngoµi;   Õn,®¬n  v ®Ç tn     ti   c¶i gi¶n ho¸ thñ tôcthu thuÕ,hoµn  Õ  µ          thu v kiÓm       trah¶iquan; t¨ng cêng  µ  Ên     v ch chØnh  c«ng    Óm     t¸cki trasau    ùc khith   hiÖn    c¸cnghiÖp  ô  Õ  µ    v thu v h¶iquan  Ëu  Óm);t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  (h ki    ki thu l   i doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  étr×nh gi¶m    µnh,t¨ngkh¶  th   l    gi¸th    n¨ng  ¹nh tranh. c  h) Chñ   ×,phèihîp víiBé     tr         Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé   éi vô,   X∙    N     Bé Gi¸odôc  µ  µo  ¹ovµ    ¬    v § t   c¸cc quan  ªnquan  li   kh¸c,nghiªncøu  ×nh Ch Ýnh      tr   phñ ban  µnh  ¬  Õ,  Ýnh  h c ch ch s¸ch hç  î Öc  o  ¹oc¸n bé    tr  vi ®µ t     qu¶n  ývµ  ©ng   l  n cao    Ò   tayngh cho  êilao®éng  ¹ c¸cdoanh  ng     t    i nghiÖp. i)Nghiªncøu  ×nh ChÝnh  ñ  ¬  Õ   ×nh  µnh  ån  èn    iÓn     tr   ph c ch h th ngu v ph¸ttr   c«ng  Ö,    iÓn vµ    Õn s¶n  È m   ngh ph¸ttr   c¶iti   ph øng  ông  ùctiÕp vµo  d tr     s¶n  Êt xu   c«ng,n«ng    nghiÖp. 3.Bé  ¬ng  ¹icã  Öm  ô:   Th m   nhi v a) Phèihîp víi   é, c¸c ®Þa  ¬ng, c¸c hiÖp  éidoanh         B    c¸c ph    h  nghiÖp,hiÖp    héi ngµnh    nghÒ,   c¸c doanh  nghiÖp, chñ  ng  chøc  óc  Õn  ¬ng  ¹i   ®é tæ  x ti th m  trong  íc vµ  íc ngoµi nh»m   ë   éng  Þ  êng    ô  µng  n  n    mr th tr tiªuth h ho¸.C¶i  Õn   ti   c«ng    t¸cth«ng    Þ  êng, dù  tinth tr   b¸o  ×nh  ×nh    t h ®Ó doanh  nghiÖp  ñ  ng  ch ®é h¬n  trong s¶n  Êt,kinh doanh. Nghiªn cøu    xu         kh¶ n¨ng  ë   ét  è  m m s trung t©m     xóc  Õn  ¬ng  ¹i t¹  ét  è  Þ  êng  ínnh  ti th m  i m s th tr l   Hoa  ú,  Ët  K Nh B¶n, ch©u  ..    ¢u  . §Èy  ¹nh  m c«ng    t¸cqu¶n  ý thÞ  êng, ®Êu   l  tr   tranh  èng  ch gian  Ën  ¬ng  ¹i, l th m  chèng  s¶n  Êt vµ  xu   bu«n  b¸n  µng    ö  ýnghiªm  h gi¶;x l   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt®èi víi   µnh    u   ¬,g¨m  µng,n©ng      êi Êt chÝnh.      h c¸c vi®Ç c   h   gi¸, l     thu b b) Chñ   ×,phèihîp víi   é   ªnquan  ùc hiÖn  ¬ng  © m   a  ¹ng    tr         B li   c¸c th   ph ch ®d ho¸ thÞ  êng  Êt khÈu. §Èy  ¹nh  Êt khÈu  µo    Þ  êng  ñ  Õu      tr xu     m xu   v c¸c th tr ch y nh Hoa  ú, EU,  Ët  K  Nh B¶n, Trung  èc, ASEAN;    Qu   kh«iphôc    Þ  êng    c¸c th tr truyÒn  thèng  i  «i víi Öc  ë   ®®    vi m thªm    Þ  êng  Êt khÈu  íi(Trung  c¸c th tr xu   m  §«ng,ch©u    Phi,M ü   tinh).Phèi hîp  íic¸c Bé   µ  Öp  éi ®Êu     La      v     v hi h   tranh  ¾c  ôc    kh ph c¸c hµng  µo    r phiquan  Õ, hµng  µo  ü  Ëtvµ  ö  ýc¸c tranh chÊp  ¬ng  ¹i thu   r k thu   x l       th m  ®èi víi   µng    ÊtkhÈu  ña  ÖtNam.    hc¸c ho¸ xu   c Vi   c) Phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  µ    ¬      v  T   v c¸c c quan  ªnquan  iÓn khai thùc li   tr       hiÖn ngay c¸c    gi¶iph¸p  óc  y   Êt  Èu  th ®È xu kh theo chØ   o  ña  ñ   íng ®¹ c Th t   ChÝnh  phñ  t¹ v¨n b¶n sè  i 78/CP­KTTH   µy  ng 20 th¸ng 01 n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ; ®ång  êi  ph   th ,nghiªn cøu  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  ¬  Õ   ç  î   tr Th t Ch ph c ch h tr  chiphÝ  u   µo    ®Ç v thay cho  ¬  Õ   ç  î ùctiÕp ®Ç u     c ch h tr    tr   ra. d) Chñ  ×,phèihîp víi   é, c¬    tr         B   quan  ªnquan  Èn  ¬ng  c¸c li   kh tr nghiªncøu,     so¹n th¶o  ×nh Ch Ýnh  ñ    tr   ph xem   Ðt,cho    Õn  ù  ph¸p  Önh  ¬ng  ¹i x  ý ki d ¸n  l Th m  ®iÖn  ö. t 4.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã  Ö m  ô:   K ho   § tc nhi v a) Trong th¸ng 4    n¨m 2003, tr×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ    cñng  è    Th t Ch ph ®Ò ¸n  c Tæ   c«ng      µnh  Ët Doanh  t¸cthih Lu   nghiÖp. b) TiÕp  ôcnghiªncøu  ©y  ùng  µ  µn  Ön ®Ò     Ý  iÓ m     ót   t    xd v ho thi   ¸n th ® thu h   c¸c nhµ  u    ícngoµi®Ç u      ®Ç tn     tkinh doanh    trong lÜnh  ùc  Êt ®éng    v b  s¶n,ph¸t    tr Ón  i c«ng  nghÖ  cao  µ  v c¸c  ¹t ®éng  Þch  ô  ã    Þ t¨ng cao   tµi ho   d v c gi¸tr     nh   chÝnh, ng©n  hµng, vËn t¶i µng kh«ng, ® êng biÓn, ph¸p lý, ¬ng m¹i.  h  th   Nghiªn cøu    b¸o  Ch Ýnh  ñ  ñ  ¬ng  µ  Ön  c¸o  ph ch tr v bi ph¸p  ùc hiÖn  ×nh  th   h thøc  ®Ç u  ,s¸p nhËp  µ  t    v mua  ¹(M&A). l i
  5. 5 c) H íng  Én  Öc    d vi chuyÓn  æi  ét  è  ® m s doanh  nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµisang  ¹t®éng    ho   theo  ×nh  h thøc C«ng      Çn  ty cæ ph sau    Ýnh  ñ  khiCh ph ban  µnh  h NghÞ   nh  µy; híng  Én  ñ  ôc ®¨ng  ý  Êp  Ðp  u       ®Þ n  d th t   kc ph ®Ç t ®Ó gi¶m  ñ tôchµnh  Ýnh  th     ch cho    µ  u    ícngoµi. c¸cnh ®Ç tn   5. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h Nh n     chØ   o  Ö   èng  ©n  µng  ¬ng  ®¹ h th ng h th m¹itiÕp tôcc¶itiÕn quy  ×nh,thñ tôcthÕ  Êp,cho    ¹o®iÒu  Ön  Ën          tr     ch   vay,t   ki thu lîcho      i c¸cdoanh  nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn    Õ  Õp cËn    ån  èn  thu   th ph kinht ti   c¸cngu v ®Ó   u    ®Ç ts¶n  Êt,® æi  íic«ng  Ö,  o  ¹onguån  ©n  ùc;® Æc   Ötlµ xu   m  ngh ®µ t   nh l   bi     ®Èy  ¹nh  m cho  vay  trung h¹n,dµih¹n  i víi   ù    Õu          ®è     d ¸n,n c¸c c¸ckh¸ch hµng      vay vµ  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  t  h th t  vay  ¸p  ® øng  îc c¸c ®iÒu  Ön  ®   ki theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h 6.Bé  u  Ýnh,ViÔn    B ch   th«ng  ã  Ö m  ô: c nhi v a) §Èy    nhanh    ×nh thùc hiÖn  étr×nh gi¶m    ícviÔn  qu¸ tr     l    gi¸c   th«ng  èng  xu b»ng  hoÆc   Êp  ¬n  th h møc   íc trung  ×nh  ña    íc trong  c  b c c¸c n   khu  ùc; ®ång  v  thêi  èihîp víiBé   µi chÝnh  ,ph       T   nghiªncøu  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ¬  Õ     tr   t  ph c ch qu¶n  ý gi¸ cíc bu  Ýnh,  Ôn  l       ch vi th«ng  theo  íng  ¹o chñ  ng  h t  ®é cho doanh  nghiÖp,chèng      © m   ¹ilîÝch  èc      ph¸ gi¸,x h   i qu gia. b) Chñ   ×,phèihîp víi   ¬    tr         c quan  ªnquan  ©y  ùng  ¬ng  ×nh øng  c¸c li   xd ch tr   dông c«ng nghÖ  th«ng    ¹ng  tin,m Internet®Ó     qu¶ng c¸o s¶n  È m,  ph doanh  nghiÖp,    ótkh¸ch hµng,m ë   éng  Þ  êng.  thu h      r th tr   c) Cã   Ýnh    ch s¸ch  µ    v gi¶iph¸p  ô  Ó  ç  î khuyÕn  Ých    c th h tr   , kh c¸c doanh  nghiÖp  kinh doanh    trong lÜnh  ùc  u  Ýnh, viÔn    v b ch   th«ng,nhÊt lµ c¸c doanh         nghiÖp  íi tham   m  gia  Þ  êng. TiÕn  µnh  µ  th tr   h r so¸t l¹  Öc  Êp  Ðp    ivi c ph kinh  doanh  theo  quy  ¹ch, b¶o  ¶m   ho   ® cho  Þ  êng  Ôn  th tr vi th«ng  ph¸t tr Ón  µnh  i l   m¹nh. Trong  ý      qu IIn¨m  2003, hoµn  µnh  Öc  Êp  Êy  Ðp    th vi c gi ph kinh  doanh  cho  ÷ng  nh doanh  nghiÖp  ∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  ®®  t Ch ph cho  Ðp  ¹t®éng  ph ho   trong lÜnh  ùc  µy.Quy  ¹ch  ¹ viÖc  ©n    vn  ho l i ph chia tµinguyªn viÔn       th«ng  theo  nguyªn  ¾c  ×nh  ng,  Öu  tb ®¼ hi qu¶, hîp  ýgi÷a      l  c¸c doanh  nghiÖp, n©ng      cao chÊt l ng  Þch  ô  µ   î d v v b¶o  ¶m   Òn  î ngêi tiªudïng;chØ   o  Öc  ® quy l  i      ®¹ vi cung  cÊp  Õt  èi®óng  êigian,dung îng vµ  Êt l ng cho    k n  th     l   ch  î   c¸cdoanh  nghiÖp  íi, m  b¶o  ¶m   ¹nh tranh b×nh  ng   ÷a c¸cdoanh  ® c    ®¼ gi     nghiÖp.   d)  Èn  ¬ng  ©y  ùng  µ  Kh tr x d v ban  µnh  h hoÆc   ×nh  ¬  tr c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy ban  µnh    h v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  ü   ç  î h  th   Qu h tr  phæ   Ëp  Þch  cd vô  u  Ýnh, viÔn  b ch   th«ng.Phèi hîp víiBé   µi chÝnh  ©y  ùng         T  xd quy  nh  Ò   ®Þ v viÖc  ©n  nh  â phÇn  ph ®Þ r  kinh doanh  u  Ýnh,viÔn    b ch   th«ng  µ  Çn  ôc  ô  v ph ph v c«ng  ch  Ý trong ho¹t®éng  u  Ýnh,viÔn     b ch   th«ng.  7.Bé    C«ng  nghiÖp  ã  Ö m  ô: c nhi v a) Trong  ý    qu IIn¨m 2003, tr×nh  Ýnh  ñ    gi¶m    Ý       Ch ph ®Ò ¸n  chi ph s¶n xuÊtvµ    gi¶m  ûlÖ  t   tæn  Êt®iÖn  th   n¨ng.  b) TiÕp tôc hoµn chØnh  dù  th¶o NghÞ  ®Þnh  cña Ch Ýnh  phñ  vÒ   khuyÕn  Ých    iÓns¶n  Êtc«ng  kh ph¸ttr   xu   nghiÖp  ¹ n«ng  t  i th«n.   c) Cã   Õ   ¹ch  µ  Ýnh    k ho v ch s¸ch  ph¸ttr Ón ngµnh   i   s¶n  Êt nguyªn  Öu xu   li   ®Ç u   µo, cung  Êp  Òu  ¬n  ©y  v  c nhi h d chuyÒn  ÕtbÞ   µn  é, phô  ïng,linh thi   to b   t   kiÖn cho c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp víi  hîp lý, Êt l ng cao.  gi¸  ch î   KhuyÕn  Ých  Ëp  kh t trung ®Ç u    íc h Õt    vïng    t tr   ë 3  kinh tÕ  äng ®iÓ m     tr   nh»m   t¨ngnhanh    s¶n  Êtc¸cd©y  xu     chuyÒn  ÕtbÞ  µn  é,phô  ïng,linhkiÖn    thi   to b   t   cho nh÷ng  s¶n  È m   ph c«ng nghiÖp  µ     ã  îthÕ  ¹nh tranh. m tac l   ic 
  6. 6 8. Bé     N«ng  nghiÖp  µ v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   û    Thu s¶n  ñ  ×,phèi ch tr     hîp víiñy      ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Ëp    ph tr     ¬ t trung   chØ  o,tr Ón khaithùc hiÖn  ã  Öu  ®¹   i       c hi qu¶  ¬ng  ×nh gièng  ©y  ång,vËt ch tr   c tr    nu«i, b¶o  ¶m     èng  èt, èng cã  ® ®ñ gi t  gi   n¨ng  Êt vµ  Êt l ng cao,cã  su   ch  î     kh¶  n¨ng  cung  Êp    nh  íi   phïhîp;khÈn  ¬ng  íng dÉn  ¬  Õ   Ýnh  c æn ®Þ v   c¶      gi¸ tr h  c ch ch s¸ch   khuyÕn  Ých  äi  chøc,c¸ nh©n  kh m tæ     tham    gia nghiªncøu    ¹ovµ    lait   s¶n  Êtxu   gièng.§ång  êi    êng    th ,t¨ng c c«ng    t¸cthanh    Óm     tra,ki tra,gi¸m    ö  ýc¸c tr s¸t, l     ­ x êng  îp viph¹m  h    trong viÖc  ö  ông    Êt,chÊt kh¸ng    sd ho¸ ch     sinh trong trång trät       , ch¨n nu«inh»m       b¶o  ¶m   ® s¶n  È m   µng        Èn  Ö   ph h ho¸ ®ñ tiªuchu v sinh an  µn    to thùc phÈ m     cho    ïng  µ  Êt khÈu; cÇn  Æc   Öt chó    y  ¹nh    tiªud v xu     ® bi   ý ®È m ph¸t tr Ónc«ng  i  nghiÖp  Õ   Õn,b¶o  ch bi   qu¶n n«ng  s¶n,thùc phÈ m.     9. Bé   tÕ  ã  Öm   ô: phèi hîp  íic¸c c¬    Y  c nhi v    v     quan  ªnquan  Èn  ¬ng  li   kh tr tr Ón khaithùc hiÖn  Õn îc ph¸ttr Ón ngµnh  îc,trong ®ã   ó  äng ph¸t i      chi l    i   d    ch tr     tr Ón s¶n  Êt dîc liÖu,nguyªn  Öu  i  xu       li ho¸  îc ®Ó   d  thay  Õ  Ëp  Èu; ®ång  th nh kh   thêi  µn  Ön c¬  Õ   ,ho thi   ch qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   µnh  îcvµ  Ò     èc. l  n   ng d   v gi¸thu 10.Bé  ©y  ùng  ã  Ö m  ô:  X d c nhi v a)  ©y  ùng  µ  ×nh  Ýnh  ñ    ® æi  íi tæ  X d v tr Ch ph ®Ò ¸n  m   chøc, ho¹t®éng      cña  µnh  Êp  íc;nghiªncøu  Öc  ng c n    vi chuyÓn  æi    ® c¸c doanh nghiÖp  Êp  íc c n  tõ lo¹  ×nh  ¹t®éng   i h ho   c«ng  ch  Ý sang  kinh doanh,nh»m   ©ng      n cao  Öu    hi qu¶ ho¹t®éng  ña      c c¸cdoanh  nghiÖp tronglÜnh  ùc  µy.   vn  b) Phèihîp víi é          Giao  B th«ng  Ën    íng dÉn    a  ¬ng  ©y  ùng  v t¶i h  c¸c®Þ ph xd quy  ¹ch cô  Ó  µ  ¬  Õ   ho   th v c ch qu¶n  ý®«  Þ,ph¸ttr Óngiao th«ng  l   th     i     c«ng  éng; c   t¹om äi  iÒu  Ön  Ën  î®Ó     îp t¸cx∙vµ   ©n  u    µo  µnh    ® ki thu l   i c¸c h       tnh ®Ç tv ng giao  th«ng  Ën    Ó   kinh doanh  Õn  , v t¶i k c¶  ,   b b∙i theo ®óng      quy  ¹ch. ho   11.Bé    Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö   ã  Ö m  ô: ngh c nhi v a) Cã   Ýnh    ch s¸ch khuyÕn  Ých  y  ¹nh    kh ®È m øng  ông  µ    iÓnc«ng  d v ph¸ttr   nghÖ  cao, ® æi  íi vµ  ©ng    m  n cao  ×nh    tr ®é c«ng  nghÖ  trong  Ünh  ùc    l v s¶n xuÊt c¸c s¶n  È m   Êt khÈu, c¸c s¶n  È m   ã  thÕ  Ò      ph xu      ph c u  v nguyªn liÖu vµ        c¸c s¶n  È m   ùc  Ön  ph th hi theo  ¬ng  ×nh  ch tr AFTA.  Õp  ôc ph¸ttr Ón øng  ông  Ti t    i   d kÕt qu¶  nghiªn cøu  ña    c c¸c  ¬ng  ×nh  ch tr c«ng nghÖ  sinh  äc, c«ng  h  nghÖ   th«ng    tin,c«ng  nghÖ   ù ®éng  t  ho¸  µ  v c«ng  Ö   Ët liÖu míi.X ©y  ùng  ¬  ngh v      d c chÕ   khuyÕn  Ých  ªnkÕt  µ  îp t¸cgi÷a c¸c c¬  ë  kh li   vh       s nghiªncøu  µ  ¬  ë      v c s s¶n xuÊt. b) Tuyªn    truyÒn,phæ   Õn    bi ph¸p luËtvÒ   ë  ÷u      s h c«ng  nghiÖp  cho doanh  nghiÖp; híng  Én,    Õn  ñ  ôc    d c¶i ti th t nh»m   ¹o ®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó     t  ki thu l i   c¸c doanh nghiÖp  ¨ng  ý,b¶o  Ö   ¬ng  Öu  ® k  v th hi cho  µng    Þch  ô  ña  ×nh. h ho¸,d vc m 12.Bé  éi vô  ã  Öm  ô:   N   c nhi v  a) Trong  ý      qu IIn¨m 2003,hoµn    chØnh  ù  d th¶o NghÞ   nh  Ò   chøc    ®Þ v tæ  ho¹t®éng  ña  éi,trong ®ã   ã    Öp  éidoanh    cH    c c¸c hi h   nghiÖp, hiÖp  éingµnh    h  hµng  theo  íng:quy  nh  â  h   ®Þ r chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  Öp  éi,m èi    v c hi h   quan  h Ö   ÷a hiÖp  éivíi ¬  gi   h     quan  µ  íc;hiÖp  éiho¹t®éng  c nh n   h    theo  nguyªn t¾c  ù   t  trangtr¶i    kinhphÝ.   b) Nghiªncøu  ×nh ChÝnh  ñ  ©n      tr   ph ph c«ng  ét  ¬  m c quan  èng  Êt lµm  th nh   ®Ç u   èi  m qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Ö   l  n   v sinh an  µn  ùc phÈ m     to th   chung cho  µng    h ho¸ tiªudïng trong nícvµ  ÊtkhÈu.         xu   13.Bé  ¹igiao cã  Ö m  ô:   Ngo     nhi v
  7. 7 a) ChØ   o    ¬    ®¹ c¸c c quan  idiÖn  ña  Öt Nam     ícngoµithùc hiÖn  èt ®¹   c Vi   ën       t  NghÞ   nh  è  ®Þ s 08/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 10    n¨m  2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   ôc  c Ch ph v ph vô  Öm   ô    iÓn kinh tÕ.Chñ   ng  nhi v ph¸ttr      ®é cung  Êp  y  ,  Þp  êicho    c ®Ç ®ñ k th   c¸c doanh  nghiÖp  µ    Öp  éidoanh  v c¸c hi h   nghiÖp th«ng    Ò   Þ  êng,ph¸p  Ët, tinv th tr   lu   tËp qu¸n kinhdoanh      ícvµ    chøc  èc  Õ;hç  î    ë c¸cn   c¸ctæ  qu t   tr  doanh nghiÖp  Õt thi   lËp quan  Ö,  ùchiÖn    ¹t®éng  óc  Õn th ng  ¹i, u  ,du  Þch,hîp t¸c   h th   c¸cho   x ti   ¬ m   ®Ç t  l      lao®éng,khoa  äc,c«ng  Ö   µ  o  ¹ovíi   it¸cnícngoµi.     h  ngh v ®µ t     ®è       c¸c b) Phèihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Phßng  ¬ng  ¹ivµ          K ho   § B t  Th m   C«ng  nghiÖp  ViÖt Nam   chøc    oµn    tæ  c¸c ® doanh  ©n  i  ×m  Óu  Þ  êng, ký  Õt    nh ® t hi th tr   k c¸c hîp  ng  Êt nhËp  Èu, ®Ç u    ®å xu   kh   t trong dÞp    µn  Êp    c¸c §o c cao  ña  c §¶ng  µ  v Nhµ   íc®i  n   c«ng    ícngoµi. t¸cn     c) Phèi hîp  íiBé       v   C«ng    íic¸c Sø   an, v     qu¸n  íc ngoµi t¹  Öt Nam   µ  n   i Vi   v chØ  o  ¬  ®¹ c quan  idiÖn  ña  ÖtNam     ícngoµit¹om äi  iÒu  Ön  Ën  ®¹   c Vi   ën      ® ki thu lî nhÊt    i cho    c¸c doanh  ©n  éc  äi  µnh  Çn  nh thu m th ph kinh  Õ  t trong  Öc  Êp  vi c visavµ    ñ tôckh¸cphôc  ô      c¸cth       v c¸cchuyÕn  i  ® c«ng    ícngoµi. t¸cn   14.Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ã  Öm  ô: nh d c¸cc c nhi v  a)  C¨n  quy  ¹ch  cø  ho ph¸t tr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi ®∙  îc cÊp  ã  Èm   t ­      ®   c th quyÒn  phª  Öt,x©y  ùng  µ  duy   d v c«ng  è  â    b r c¸c quy  ¹ch  ö  ông  t, ph¸t ho sd ®Ê     tr Ón ®«   Þ, ph¸ttr Ón c¸c khu  i   th    i     c«ng  nghiÖp, c¸c vïng     nguyªn  Öu,. .Chó   li .  . träng  µnh  ü  t  d qu ®Ê cho    c¸c khu, cô m     c«ng  nghiÖp  á    ¹o m Æt   nh ®Ó t   b»ng  s¶n  Êt,kinhdoanh  xu     cho    µng nghÒ,    c¸cl   c¸cdoanh  nghiÖp  á  µ  õa;®ång   nh v v   thêi  ôc  ô  ,ph v cho  Öc    êi c¸c c¬  ë  vi di d     s s¶n  Êt g©y  nhiÔ m   éi ®«   µnh  xu   «  n   th phè,thÞ      x∙hoÆc     ¬  ë  c¸c c s s¶n  Êt thuéc diÖn    êitheo  xu     did   quy  ¹ch  ∙  îc ho ®®  phª  Öt.C«ng  è  duy   b c«ng  khai,réng  i ÷ng  ñ  ¬ng, chÝnh    r∙ nh ch tr   s¸ch ®Ò n   ï   b  gi¶i ãng  Æt    ph m b»ng  íckhithùc hiÖn    ù    u  . tr       c¸cd ¸n ®Ç t b) T¨ng  êng  Óm      c ki tra,gi¸m    Öc  ö  ông  Ön  Ých  t  ∙  Êp    s¸tvi s d di t ®Ê ® c cho tæ chøc,c¸nh©n, kÓ   doanh       c¶  nghiÖp  µ  íc;kiªnquyÕt xö  ý,   åidiÖn  nh n       l  h   thu tÝch  t  Þ   ö  ông    Ý, kh«ng  a  µo  ö  ông  ®Ê b s d l∙ngph   ® v sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ®óng  ôc   ch  m ®Ý theo  quy  nh   ®Þ nh»m     bæ sung  ü   t  Qu ®Ê cho  c¸c doanh  nghiÖp  ã  c nhu  Çu    µ  ö  ông  t  ã  Öu  c thuªv s d ®Ê c hi qu¶. c) Giao    cho  ét  ¬  m c quan    a   ¬ng  µm  u   èi  èng  Êt  Öc  ë ®Þ ph l ®Ç m th nh vi theo  âi,tæng  îp t×nh  ×nh, ph¸thiÖn  µ    Êt nh÷ng  Ön  d  h  h    v ®Ò xu   bi ph¸p    ì th¸og   kÞp  êikhã  th   kh¨n,víng m ¾ c   ña      c doanh  nghiÖp,t¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho     ki thu l  i doanh  nghiÖp  éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh tÕ    ph¸ttr Ón vµ    Öp  éi ho¹t   i   c¸c hi h     ®éng  ã  Öu  c hi qu¶. d)  óc  y   ¹t ®éng   ña  ü   Th ®È ho   c Qu b¶o  l∙nh tÝn  ông    d cho c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa, dµnh  ét  Çn  èn  ©n  nh v v   m ph v ng s¸ch    µnh  Ëp  ü   µy  ®Ó th l Qu n theo  chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;t¹o®iÒu  Ön  Ën  î®Ó     ®¹ c Th t   ph     ki thu l   i c¸c doanh  nghiÖp  á  µ  õa  Õp cËn  îcc¸cnguån  èn  Ýn  ông. nh v v ti   ®   vtd 15. C¸c    doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  Çn  thu m th ph kinh  Õ, c¸c hîp    . t    t¸cx∙.   . (gäit¾tlµdoanh       nghiÖp)cã  Ö m  ô:   nhi v a)  ó   äng  Ch tr nghiªn cøu  ©y  ùng  Õn îc ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh   x d chi l    i   xu     doanh  ña  c doanh  nghiÖp;trªnc¬  ë  ¸nh    Þ  êng  µ  î thÕ  ¹nh      s® gi¸th tr v l  i c tranh,   x¸c ®Þnh  â  ¬  Êu    r c c s¶n  È m,  Þch  ô, thÞ  êng, ph¬ng  ph d v  tr   thøc  kinh doanh,     øng  ông  d khoa  äc  h c«ng  Ö     Õn,gi¶m    µnh,n©ng  ngh tiªnti   gi¸th   cao  Êt l ng ch  î   hµng    Þch  ô,x©y  ùng  ¬ng  Öu. ho¸,d v  d th hi
  8. 8 b) Thùc  Ön    hi nghiªm  ócc¸cquy  nh  ña  t    ®Þ c ph¸p luËt, ùc hiÖn  y       th   ®Ç ®ñ nghÜa  ô  ép  Õ  v n thu cho  µ   íc;®Ò   Nh n   cao      v¨n ho¸ trong kinh doanh,x©y  ùng        d truyÒn  èng  µ  tÝn  ña  th v uy  c doanh  nghiÖp; ph¶itrung thùc vµ          minh  ¹ch  µi b t  chÝnh  trong qu¸  ×nh    tr kinh doanh; thùc  Ön  ètqu¶n  Þ néi bé, chó  äng     hi t   tr       tr   ®µo  ¹ovµ  Ýnh  t   ch s¸ch ®∙ingé  i víingêilao ®éng      iÓn æn   nh      ®è        ®Ó ph¸ttr   ®Þ vµ  Òn  ÷ng. b v c) Cã   Õ   ¹ch vµ      k ho   gi¶iph¸p  ô  Ó  ùc hµnh  ÕtkiÖm  µ  c th th   ti   v gi¶m      c¸c chi phÝ  Ò   v nguyªn li , Ët liÖu,n¨ng îng trong s¶n  Êt;®iÒu    ªu    v   l    xu   chØnh, bæ     sung  c¸c ®Þnh    møc     ng, b¶o  ¶m     lao ®é   ® t¨ng n¨ng  Êt lao ®éng  µ  ÕtkiÖm     su     v ti   chi phÝ    ng; tæ  lao ®é   chøc  ¹ s¶n  Êt nh»m   l  i xu   gi¶m    Ý  chiph trong tõng  ©u; ® æi    kh   míitæ    chøc  qu¶n  ý, Êt lµqu¶n  ýn¨ng  Êtvµ  Êtl ng. l  nh     l  su   ch  î   d) §Èy  ¹nh  ªndoanh,li   Õt      Õt  u   µo,®Ç u       m li     ªnk ®Ó gi¶iquy ®Ç v   ra;nghiªn  cøu chuyÓn  giao c«ng  Ö   µ  o  ¹o;gãp  Çn  ¹ovèn, t¹om¹ng íikinh ngh v ®µ t   ph t     l    doanh, trao ® æi      th«ng    ö  ông    Þch  ô  ç  îkinh  tin,s d c¸c d v h tr  doanh  ã  Öu  c hi qu¶. ®)  ùc  Ön  ètviÖc    ô n«ng  Th hi t   tiªuth   s¶n th«ng  qua  îp ®ång  ÷a doanh  h  gi   nghiÖp  íin«ng  ©n,  v  d nh»m   ¾n   Õt  g k s¶n  Êt, chÕ   Õn  µ    ô    xu   bi v tiªuth s¶n phÈ m,  b¶o  ¶m     nh  ån  ® æn ®Þ ngu nguyªn liÖu cho     s¶n  Êt,kinh doanh. xu     16. C¸c  Öp  éidoanh    hi h   nghiÖp,hiÖp  éingµnh  µng  Çn  æi  íiph­   h  h c ® m  ¬ng  thøc  ¹t®éng, tËp  îp réng  i   µnh  ho     h  r∙  th c¸c viªn,m ë   éng  îp t¸cquèc  Õ;  r h   t  tiÕp  ôc n©ng  t  cao      idiÖn  vaitrß®¹   cho    c¸c doanh  nghiÖp,lµm  u   èi  èi   ®Ç m ph   hîp  µnh  ng  ÷a c¸c doanh  h ®é gi     nghiÖp,thóc ®Èy  ªndoanh, li   Õt  ïng  ã      li     ªnk c c lî   ç  îc¸c  i h tr  , doanh  nghiÖp  trong chuyÓn  giao  Ý   b quyÕt  c«ng  nghÖ, kinh  nghiÖ m  qu¶n  ý,trong xóc  Õn  ¬ng  ¹i,b¶o  Ö   Òn  îhîp ph¸p  ña    l    ti th m  v quy l    i c c¸c thµnh    viªntrong tranh chÊp  ¬ng  ¹i vµ  ö  ýtètm èi      th m   x l    quan  Ö   h kinh tÕ  ÷a   gi   c¸chéiviªn.    17.Phßng  ¬ng  ¹ivµ    Th m   C«ng  nghiÖp  ÖtNam,    Vi   Liªnminh    îp t¸cx∙ c¸ch       ViÖt  Nam   èi hîp  íic¸c c¬  ph   v     quan  ña  Ýnh  ñ  µ    Öp  éi doanh  c Ch ph v c¸c hi h   nghiÖp, hiÖp  éi ngµnh  µng  ùc hiÖn    h  h th   c«ng    óc  Õn  ¬ng  ¹i,®Ç u  , t¸cx ti th m  t  thóc ®Èy  ©y  ùng    x d quan  Ö     ng  µi hßa  ¹  h lao ®é h  tidoanh  nghiÖp. Hîp    íi   t¸cv   c¸chiÖp  éidoanh    h  nghiÖp,hiÖp  éingµnh  µng    h  h trong c«ng    idiÖn,b¶o    t¸c®¹     vÖ   Òn  îcña  quy l  i doanh nghiÖp  µ  î óp ph¸ttr Ón doanh  v tr gi     i   nghiÖp.TËp  îp   h  ý  Õn  ña    ki c c¸c doanh  nghiÖp  tham    ©y  ùng  gia x d ph¸p  Ëtvµ    Ýnh  lu   c¸c ch s¸ch  kinhtÕ     éicña  µ   íc.   ­x∙h   Nh n 18. C¸c  ¬    c quan  th«ng    i chóng  tin®¹   t¨ng cêng    c«ng    t¸ctuyªn truyÒn,     phæ   Õn  ñ  ¬ng,chÝnh  bi ch tr   s¸ch cña    §¶ng  µ  µ   íccho    v Nh n   c¸c doanh  nghiÖp  vµ  ©n  ©n;  Þp  êibiÓu  ¬ng, t«n  nh d k th   d   vinh c¸c doanh     nghiÖp, doanh  ©n     nh lµm  cã  Öu  ¨n  hi qu¶, ®óng    ph¸p  Ët;phæ   Õn  ÷ng  lu   bi nh kinh nghiÖ m   ètcña    t  c¸cdoanh    nghiÖp trong nícvµ  µiníc;kÞp  êiph¸thiÖn,®Êu      ngo     th       tranh víi      c¸c hiÖn îng    ùc,tham  òng  t tiªuc   nh trong bé    m¸y  µ  íc,g©y  ã  nh n   kh kh¨n,c¶n  ë   tr   cho  ¹t®éng  ña  ho   c doanh  nghiÖp  µ  ÷ng  µnh      ¹m  v nh h viviph ph¸p  Ëtcña    lu   c¸c doanh  nghiÖp.§ång  êi,   ¬    th   c quan  c¸c th«ng    ichóng  Çn  a    Ýnh  tin®¹   c ® tinch x¸c,cã  än  äc®Ó     ch l   b¶o  Ö   îÝch  ña  t  ícvµ  ña  v l  i c ®Ê n   c doanh  nghiÖp. 19. V¨n    phßng  Ýnh  ñ  Ch ph tæng  îp    Õn  Þ,  íng  ¾ c   ô  Ó  h c¸c ki ngh v m c th cña    c¸c doanh  nghiÖp, c¸c hiÖp  éi ®∙     h   nªu  íc vµ  tr   trong thêigian  éi  Þ     H ngh Thñ íng gÆp   t  doanh nghiÖp  n¨m  2003,ph©n  ¹    lo itheo  õng  Ên  ,  õng  ¬  t v ®Ò t c quan    öi cho    é,    ¬  ®Ó g   c¸c B c¸c c quan  ªnquan  ö  ý,tr¶lêisím  li   x l      cho doanh  nghiÖp,hiÖp  éivµ  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt    h   b¸o    t  ph k qu¶  ö  ý. xl
  9. 9 20. C¸c  é   ëng, thñ tr ng  ¬    B tr     ë c quan  ngang  é, thñ tr ng  ¬  B     ë c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n    Êp, Chñ   Þch  éi  ng  nh d c¸c c   t H ®å qu¶n  trÞ,Tæng    gi¸m  c, Gi¸m  c    ®è   ®è c¸cdoanh  nghiÖp  µ  ñ tr ng    n  Þ,c¸c v th   ë c¸c®¬ v     tæ chøc  ªnquan  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h ChØ   Þ  µy. th n 21. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×,phèihîp víi   K ho v§ tch tr        Ban ChØ   o  ®¹ §æi  íivµ  m  Ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp, Phßng  ¬ng  ¹i vµ    Th m   c«ng  nghiÖp  Öt Nam   «n   Vi   ® ®èc, theo  âi vµ  µng  ý  d  h qu b¸o c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  Th t Ch ph k qu¶  ùc  Ön  th hi ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2