Chỉ thị 08/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
37
lượt xem
1
download

Chỉ thị 08/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA chØ th Þ   cña thñ tíng ChÝnh phñ Sè 08/2004/CT­TTg  ngµy 08 th¸ng 3 n¨m 2004 VÒ viÖc triÓn khai thi hµnh  LuËt X©y dùng LuËt   X©y   dùng   ®îc   Quèc   héi   kho¸   XI,   kú   häp   thø   t,   th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003, cã hiÖu lùc thi hµnh   tõ  ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004. Thñ  tíng ChÝnh phñ  yªu cÇu   Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch ñy   ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng tæ   chøc chu  ®¸o c«ng t¸c chuÈn bÞ  triÓn khai thi hµnh LuËt   X©y dùng nh»m nhanh chãng ®a LuËt X©y dùng vµo cuéc sèng,   t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc trong qu¶n lý ho¹t ®éng   x©y dùng vµ ®Çu t x©y dùng, ®a c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng   x©y   dùng   vµo   trËt   tù,   kû   c¬ng.   Tríc   m¾t   cÇn   tËp   trung   thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau ®©y: 1. KhÈn tr¬ng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thi hµnh LuËt  X©y dùng: Tõ nay ®Õn khi LuËt X©y dùng cã hiÖu lùc thi hµnh cÇn  tËp trung lµm tèt c¸c c«ng viÖc träng t©m sau ®©y: a)  X©y   dùng  hÖ   thèng   v¨n  b¶n   quy  ph¹m   ph¸p   luËt  cã   liªn quan ®Õn LuËt X©y dùng ®Ó ban hµnh ®ång bé: ­ Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm so¹n th¶o c¸c NghÞ ®Þnh,  c¸c v¨n b¶n liªn quan   ®Ó  tr×nh  ChÝnh phñ  ban hµnh  hoÆc  ban hµnh kÌm theo  thÈm  quyÒn kÞp thêi  khi  LuËt  cã  hiÖu  lùc;   rµ   so¸t   hÖ   thèng   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   hiÖn  hµnh   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   x©y   dùng,   hÖ   thèng   quy  chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng  ®Ó  söa  ®æi, bæ sung, ban hµnh  míi cho phï hîp víi LuËt X©y dùng; ­ Bé  Quèc phßng, Bé  C«ng an, Bé  N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t  triÓn   n«ng   th«n   phèi   hîp   víi   Bé   X©y   dùng   khÈn   tr¬ng  nghiªn cøu so¹n th¶o quy  ®Þnh vÒ  viÖc x©y dùng c¸c c«ng  tr×nh quèc phßng, an ninh... thuéc bÝ  mËt nhµ  níc, c«ng  tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp; ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  tr¸ch nhiÖm: rµ  so¸t, söa  ®æi, bæ sung, ban hµnh míi theo  thÈm   quyÒn   hoÆc   tr×nh   ChÝnh   phñ,   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban  hµnh c¸c v¨n b¶n cña ngµnh m×nh phï hîp víi LuËt X©y dùng; b) TriÓn khai c«ng t¸c phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt: ­   Bé   X©y   dùng   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   c¸c   Bé,   ngµnh   liªn quan tæ chøc phæ biÕn LuËt X©y dùng vµ  c¸c v¨n b¶n  ph¸p luËt liªn quan cho c¸n bé  qu¶n lý  vÒ  x©y dùng t¹i  c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng; tuyªn truyÒn, phæ biÕn s©u réng 
  2. 2 ®Õn mäi ®èi tîng nh»m lµm cho mäi ngêi hiÓu ®îc nh÷ng néi  dung cña LuËt, tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ  thÓ  tham gia ho¹t  ®éng x©y dùng, tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ho¹t ®éng x©y dùng cña   c¸c cÊp, c¸c ngµnh;  ®Ò  cao  ý  thøc chÊp hµnh nghiªm chØnh  c¸c quy ®Þnh cña LuËt trong nh©n d©n; ­   Bé   X©y   dùng   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   V¨n   ho¸   ­  Th«ng tin, §µi TiÕng nãi ViÖt Nam, §µi TruyÒn h×nh ViÖt  Nam, Bé  T  ph¸p tæ chøc tuyªn  truyÒn  LuËt  X©y  dùng  trªn  c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng; ­  ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp tæ chøc tuyªn truyªn, phæ  biÕn LuËt X©y dùng t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó cho mäi ngêi d©n biÕt  vµ thùc hiÖn LuËt X©y dùng. c)   KiÖn   toµn   tæ   chøc   bé   m¸y   ®Ó   thùc   hiÖn   LuËt   X©y   dùng: ­ Bé  Néi vô  chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  X©y dùng nghiªn   cøu, kiÕn nghÞ hoµn thiÖn tæ chøc ®Ó gióp ñy ban nh©n d©n  cÊp x∙, cÊp huyÖn, cÊp tØnh t¨ng cêng thùc hiÖn qu¶n lý  ho¹t ®éng x©y dùng trªn ®Þa bµn theo ph©n cÊp; ­ ñy ban nh©n d©n c¸c cÊp cã  tr¸ch nhiÖm chÊn chØnh,  tæ chøc s¾p xÕp l¹i tæ chøc qu¶n lý  x©y dùng  ®¶m b¶o cã  ®ñ ngêi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n  lý  nhµ  níc vÒ  x©y dùng t¹i  ®Þa ph¬ng theo quy  ®Þnh cña  LuËt X©y dùng; ­ Bé  X©y dùng cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc  ®µo t¹o, båi d­ ìng n©ng cao tr×nh  ®é  n¨ng lùc qu¶n lý  vÒ  x©y dùng cho  c¸n bé, nh÷ng  c«ng  chøc trùc tiÕp  lµm  c«ng  t¸c qu¶n lý  x©y dùng, ®Æc biÖt ®èi víi cÊp phêng, x∙; ­ C¸c doanh nghiÖp ho¹t  ®éng x©y dùng cã  tr¸ch nhiÖm   t¨ng cêng ®Çu t vÒ ngêi, thiÕt bÞ, n©ng cao n¨ng lùc ho¹t  ®éng x©y dùng   ®Ó  thùc  hiÖn  viÖc ph©n cÊp n¨ng  lùc  ho¹t  ®éng x©y dùng theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng. 2.  Tæ  chøc   thùc   hiÖn   tèt  c¸c   v¨n  b¶n   quy  ph¹m   ph¸p   luËt hiÖn hµnh vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng ®Ó tiÕn tíi thùc  hiÖn LuËt X©y dùng: ViÖc   tæ   chøc   thi   hµnh   LuËt   X©y   dùng   ph¶i   ®îc   triÓn  khai  ®ång bé  vµ  toµn diÖn. Tõ  nay  ®Õn khi LuËt X©y dùng  cã  hiÖu lùc ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh Quy chÕ  qu¶n lý  ®Çu t vµ x©y dùng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/ N§­CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999, NghÞ   ®Þnh sè  12/2000/N§­ CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2000, NghÞ   ®Þnh sè  07/2003/N§­CP  ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2003 vµ  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh kh¸c  cã  liªn quan;   ®ång  thêi lµm tèt mét sè  c«ng viÖc chÝnh  sau ®©y: 
  3. 3 a) Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp, xÐt duyÖt, qu¶n lý quy ho¹ch   x©y dùng, kh¾c phôc t×nh tr¹ng quy ho¹ch kh«ng  ®i vµo cuéc   sèng, t×nh tr¹ng quy ho¹ch "treo": ­ Bé  X©y dùng cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c  ®Þa ph¬ng  thùc hiÖn quy tr×nh lËp quy ho¹ch x©y dùng  ®« thÞ,  ®iÓm   d©n   c  n«ng   th«n,   ®¶m   b¶o   ®¬n   gi¶n   vÒ   thñ   tôc,   dÔ   thùc   hiÖn, cã hiÖu qu¶; híng dÉn c«ng t¸c thiÕt kÕ ®« thÞ nh»m  qu¶n lý  kiÕn tróc  ®« thÞ  phôc vô  cho viÖc cÊp GiÊy phÐp  x©y dùng vµ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng; c¶i tiÕn quy tr×nh cÊp  GiÊy phÐp x©y dùng ®¬n gi¶n, chÆt chÏ, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn  lîi cho nh©n d©n khi xin cÊp GiÊy phÐp x©y dùng; ­ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh cã  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o ñy  ban nh©n d©n cÊp díi rµ  so¸t quy ho¹ch x©y dùng  ®« thÞ,  c¸c  ®iÓm d©n c n«ng th«n trªn  ®Þa bµn do m×nh qu¶n lý   ®Ó   kÞp thêi  ®iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng phï  hîp víi t×nh  h×nh thùc tÕ,  ®ång thêi cã  kÕ  ho¹ch cô  thÓ  vÒ  thêi gian,  nguån vèn  ®Ó  lËp quy ho¹ch x©y dùng c¸c  ®« thÞ, c¸c  ®iÓm  d©n c n«ng th«n cha cã quy ho¹ch. Trong n¨m 2004 vµ 2005,  vÒ  c¬  b¶n t¹i c¸c  ®« thÞ, c¸c  ®iÓm d©n c  n«ng th«n ph¶i  cã  quy ho¹ch x©y dùng  ®îc duyÖt,  ®¶m b¶o quy ho¹ch ph¶i  ®i tríc mét bíc trong c¸c ho¹t  ®éng x©y dùng. Quy ho¹ch  x©y dùng  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt ph¶i   ®îc c«ng  khai,   th«ng   tin   réng   r∙i   ®Õn   mäi   tÇng   líp   nh©n   d©n   ®Ó  thùc hiÖn  vµ  gi¸m  s¸t  thùc  hiÖn theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt. Kiªn quyÕt xö lý t×nh tr¹ng x©y dùng sai quy ho¹ch,   sai GiÊy phÐp x©y dùng, x©y dùng kh«ng cã  giÊy phÐp, x©y  dùng   tr¸i  giÊy   phÐp,   x©y   dùng  lÊn  chiÕm.   ChÊm  døt  t×nh   tr¹ng   ph¹t   cho   tån   t¹i,   lËp   l¹i   trËt   tù   kû   c¬ng   trong  viÖc cÊp GiÊy phÐp x©y dùng; b)   Kh¾c   phôc   yÕu   kÐm   trong   qu¶n   lý   ®Çu   t  x©y   dùng  c«ng tr×nh vµ chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng: ­ ChÊn chØnh t×nh tr¹ng ®Çu t dµn tr¶i, kÐm hiÖu qu¶,  nî   ®äng kÐo dµi do c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng qu¶n lý   ®èi  víi   nguån   vèn   nhµ   níc;   mäi   dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng   c«ng  tr×nh x©y dùng ph¶i ®¶m b¶o theo quy ho¹ch ®îc duyÖt, ®¶m  b¶o cã hiÖu qu¶; ­ Thùc hiÖn nghiªm c¸c quy  ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  ph©n  cÊp phª duyÖt, qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng, lµm râ  tr¸ch  nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, chñ ®Çu t, c¸c chñ thÓ tham  gia ho¹t ®éng x©y dùng vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng, cã  biÖn ph¸p ng¨n ngõa c¸c hiÖn tîng tiªu cùc, g©y l∙ng phÝ  thÊt tho¸t trong ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh lµm dù ¸n ®Çu t   x©y dùng kh«ng cã hiÖu qu¶; ­ Cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa t×nh tr¹ng tiªu cùc trong ®Êu  thÇu, bá  thÇu thÊp lµm ¶nh hëng  ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh,  gi¶m hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n;
  4. 4 ­  §Çu t  chiÒu s©u, n©ng cao n¨ng lùc cña tæ chøc t vÊn x©y dùng, c¸c Ban qu¶n lý dù ¸n, c¸c doanh nghiÖp thi  c«ng x©y dùng  ®¶m b¶o cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy  ®Þnh, lËp l¹i trËt tù  trong ho¹t  ®éng x©y dùng. Tõng bíc  chuyªn nghiÖp hãa tæ chøc qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  ®Æc biÖt lµ tæ chøc t vÊn gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng; ­ ViÖc lùa chän nhµ thÇu trong ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i   ®¶m b¶o  lùa chän   ®îc  nhµ  thÇu  cã   ®ñ   ®iÒu  kiÖn  n¨ng  lùc  ho¹t ®éng t¬ng øng. Mäi nguyªn nh©n dÉn ®Õn chÊt lîng c«ng  tr×nh kh«ng ®¶m b¶o ph¶i lµm ®îc râ, quy tr¸ch nhiÖm vµ xö  lý   kiªn   quyÕt.   ChÊm   døt   t×nh   tr¹ng   x©y   dùng   c«ng   tr×nh   kh«ng  ®¶m b¶o chÊt lîng, dÉn  ®Õn sù  cè  g©y thiÖt h¹i vÒ  ngêi vµ tµi s¶n. 3. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra trong c«ng   t¸c ®Çu t x©y dùng: a) T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra viÖc chÊp  hµnh ph¸p luËt vÒ x©y dùng. Trong n¨m 2004, Bé  X©y dùng, Thanh tra Nhµ  níc, c¸c  Bé, ngµnh, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng  tËp  trung   thùc   hiÖn  nhiÖm   vô   kiÓm   tra,   thanh   tra theo ý kiÕn cña Bé ChÝnh trÞ t¹i Th«ng b¸o sè 108 TB/ TW ngµy 14 th¸ng 5 n¨m 2003 vÒ  viÖc kiÓm tra  ®Çu t  x©y  dùng c¬  b¶n vµ  qu¶n lý, sö  dông  ®Êt  ®ai vµ  QuyÕt  ®Þnh sè   273/Q§­TTg ngµy 12  th¸ng 4  n¨m 2002 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  vÒ  viÖc kiÓm tra viÖc  ®Çu t  x©y dùng vµ  qu¶n lý, sö  dông ®Êt ®ai. Qua kiÓm tra, thanh tra, ph¶i kiªn quyÕt xö  lý  nh÷ng   hµnh vi vi ph¹m, nhÊt lµ   ®èi víi nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc  lîi dông chøc quyÒn  ®Ó  tham nhòng, hèi lé, g©y thiÖt h¹i  cho nhµ níc. b)   Gi¶i   quyÕt   døt   ®iÓm   nh÷ng   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   vÒ  qu¶n lý ®Çu t x©y dùng. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  Chñ  tÞch  ñy ban nh©n d©n c¸c  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   theo   chøc   n¨ng,  nhiÖm vô   ®îc giao cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc triÓn khai thùc  hiÖn ChØ thÞ  nµy.  Bé  X©y dùng  cã  tr¸ch  nhiÖm theo  dâi,  ®«n  ®èc viÖc thùc  hiÖn  cña c¸c Bé, ngµnh,   ®Þa  ph¬ng vµ  b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  t×nh h×nh  thùc  hiÖn ChØ thÞ  nµy.
Đồng bộ tài khoản