Chỉ thị 08/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
9
download

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM --------------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 08/2009/CT-UBND Long Xuyên, ngày 12 tháng 8 năm 2009 CH THN V VI C CH N CH NH TÌNH TR NG TÙY TI N L Y T, CÁT NÚI LÀM NGUYÊN V T LI U XÂY D NG VÀ CHÔN C T TRÊN NÚI TRÁI PHÉP Hi n nay, tình tr ng tùy ti n l y t, cát núi trái phép làm nguyên v t li u xây d ng, san l p công trình di n ra ph bi n là m t trong nh ng nguyên nhân ch y u làm t b c màu, gi m năng su t, c bi t có nh ng nơi l y t sâu xu ng 5 - 6 m làm h y ho i t, nh hư ng n s n xu t, sinh ho t c a các h xung quanh. Tình tr ng t l p nghĩa trang, chôn c t trái phép trên núi ã làm nh hư ng n c nh quan, môi trư ng u tư và phát tri n du l ch. Nguyên nhân ch y u là do ý th c ch p hành pháp lu t c a nhân dân chưa cao, các ngành ch c năng và chính quy n a phương chưa tuyên truy n r ng rãi vi c nghiêm c m và kiên quy t x lý, ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m. ch n ch nh tình tr ng nêu trên, y ban nhân dân t nh yêu c u Th trư ng các S , ban ngành, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph khNn trương th c hi n nh ng công vi c sau ây: 1. Nghiêm c m các hành vi tùy ti n l y t, cát núi làm nguyên v t li u xây d ng, t l p nghĩa trang, chôn c t trên núi trái phép. M i trư ng h p chôn c t không thu c các khu quy ho ch nghĩa trang, nghĩa a u là chôn c t trái phép. y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph ch o t ch c ki m tra thư ng xuyên k p th i phát hi n và ngăn ch n các hành vi vi ph m. a phương nào còn x y ra tình tr ng nêu trên nh hư ng n s n xu t nông nghi p, c nh quan, môi trư ng thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph ph i ch u các hình th c k lu t trư c Ch t ch y ban nhân dân t nh. 2. y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph ch trì, ph i h p v i các S , ban ngành có liên quan làm t t công tác tuyên truy n, ph bi n sâu r ng các quy nh c a pháp lu t v s d ng t, khai thác khoáng s n và b o v môi trư ng n cán b , công ch c, doanh nghi p và nhân dân nâng cao ý th c ch p hành và tham gia b o v tài nguyên, môi trư ng. Các hành vi tùy ti n l y t, cát núi làm nguyên v t li u xây d ng, t l p nghĩa trang, chôn c t trên núi trái phép sau ngày ban hành Ch th này, Ch t ch y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ph i ngăn ch n k p th i và x lý theo thNm quy n. Trư ng h p
  2. vư t thNm quy n thì báo cáo, xu t Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph x lý. 3. y ban nhân dân huy n T nh Biên, Tri Tôn, Tho i Sơn và th xã Châu c khNn trương quy ho ch, xây d ng các khu nghĩa trang t p trung m b o các i u ki n v c nh quan, môi trư ng ph c v nhân dân có nhu c u chôn c t. T nay n năm 2012, có chính sách khuy n khích, v n ng nhân dân ã chôn c t trên núi c i táng v chôn c t t i các khu v c ã ư c quy ho ch. Sau năm 2012, có quy nh b t bu c c i táng v chôn c t t i các khu v c ã ư c quy ho ch và hoàn thành vi c c i táng này trư c năm 2015. 4. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i S Xây d ng và y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph l p quy ho ch các vùng khai thác t, cát núi làm nguyên v t li u xây d ng, san l p công trình, trình y ban nhân dân t nh xem xét phê duy t trư c tháng 12/2009 ph c v nhu c u u tư, xây d ng trong t nh. Hư ng d n các t ch c, cá nhân có nhu c u khai thác khoáng s n làm nguyên v t li u xây d ng l p các th t c v thăm dò, khai thác úng theo quy nh hi n hành. ng th i, hư ng d n t n thu các s n phNm ph , ph phNm trong quá trình khai thác khoáng s n san l p công trình ho c làm các nguyên v t li u xây d ng thích h p. 5. i v i vi c c i t o t gò cao, t tri n núi cho b ng ph ng thu n l i trong s n xu t nông nghi p, ch s d ng t làm ơn nêu rõ v trí, quy mô, m c ích, yêu c u, sâu c i t o g i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng xem xét cho phép th c hi n. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n căn c vào quy ho ch s n xu t nông nghi p, a hình, cao trung bình c a khu v c, m c nh hư ng n môi trư ng s n xu t, sinh ho t c a các h xung quanh cho phép c i t o t. Trong quá trình c i t o t, thì l p t m t ư c ch s d ng t t n thu làm nguyên v t li u xây d ng ho c san l p công trình. Ch th này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký, yêu c u Th trư ng các S , ban ngành, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph khNn trương t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra và báo cáo k p th i tình hình th c hi n Ch th này v y ban nhân dân t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: - TT T nh y, H ND, UBND t nh ( b/c); KT. CH TNCH - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp ( b/c); PHÓ CH TNCH - Website Chính ph ; - Lãnh o Văn phòng UBND t nh; - S , Ban ngành c p t nh; - UBND huy n, TX, TP; - Báo AG, ài PTTH AG; - Các Phòng KT, XDCB, TH, NC; - Lưu VT. Huỳnh Th Năng
Đồng bộ tài khoản