Chỉ thị 09/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Chỉ thị 09/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 09/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác thiết kế đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 09/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ch Ø   Þ  th c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  09/2003/CT­T T g   th n g µ y 07  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  c«n g  t¸c  thi Õt k Õ  ® «  th Þ Trong  ÷ng  nh n¨m  qua, c«ng      t¸cquy  ¹ch  ©y  ùng  µ    iÓn kiÕn  ho xd v ph¸ttr   tróc ®«   Þ    íc ta ®∙  ã  Õn  é. NhiÒu  «   Þ, nhiÒu    th ë n     c ti b   ® th   c«ng  ×nh,® êng  tr   phè, khu  «   Þ  íi ® îc h×nh  µnh  µm    ® th m     th l cho  c¶nh quan    µnh  è, ®«   c¸c th ph   thÞ,khu  ©n    ã  Òu  æi  íi.Tuy    d c c nhi ® m  nhiªn,bªn  ¹nh  ÷ng  Õt    c nh k qu¶  ∙  t ® ®¹   ® îc,trËttù kiÕn  óc ®«   Þ  Én  a  îc thiÕtlËp;kiÕn  óc ph¸ttr Ón kh¸       tr   th v ch ®      tr    i   ®a   ¹ng  ng  d nh mang   nÆng   Ýnh  ù  t t ph¸tvµ  a  ×nh  µnh    ch h th b¶n  ¾c.  ét  s M trong nh÷ng    nguyªn nh©n  ñ  Õu  ña  ×nh  ¹ngnµy  µdo    ch y ct tr   l   c«ng    ÕtkÕ   t¸cthi   ®«  Þ  a  îccoiträng. th ch ®     § Ó   ¾c  ôc  ×nh  ¹ng trªn,nh»m   ùc  Ön  ôc     ©y  ùng  µ   kh ph t tr     th hi m tiªux d v ph¸ttr ÓnkiÕn  óchiÖn  i, µu b¶n  ¾c  ©n  éc,Thñ íng Ch Ýnh  ñ   i   tr   ®¹  gi   s d t  t  ph chØ   thÞ: 1.Bé  ©y  ùng:  X d a) Ban  µnh    h quy  nh  Ëp,xÐt duyÖt thiÕtkÕ   «  Þ  µ  nh  ®Þ l       ® th v ®Þ møc    chi phÝ  cho  c«ng    µy. t¸cn b) H íng dÉn        c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ  û     ph tr     ¬ v U ban  ©n  nh d©n    µnh  è,thÞ    iÓnkhaic«ng    ÕtkÕ   «  Þ. c¸cth ph   x∙tr     t¸cthi   ® th c) Phèihîp víi û           ban  ©n  ©n    U nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  ùa chän  µ  chøc  ©y  ùng  Ý  iÓ m   ét  è  ù    ÕtkÕ   «  Þ; l  v tæ  xd th ® m s d ¸n thi   ® th   trong  êng  îp  Çn  Õt,cã  Ó  êi   Ên  íc ngoµi cã  tr hc thi   th m t v n    kinh  nghiÖm   óp gi   thùc hiÖn    ù    ÕtkÕ   «  Þ  Ý  iÓ m;    c¸cd ¸n thi   ® th th ® tæng  Õt  ótkinh nghiÖ m    k r    ®Ó chØ  o  ®¹ chung. d) Tæ     chøc  Öc  o  ¹o, åidìng c¸cchuyªn giathiÕtkÕ   «  Þ. vi ®µ t     b         ® th ®)  Þnh  ú  § k b¸o c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ùc  Ön  Th t Ch ph v vi th hi ChØ   Þ  th nµy. 2.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t a)  È m   nh  µ    Th ®Þ v bæ sung  Õ   ¹ch  èn  ©n  k ho v ng s¸ch n¨m    2003 cho    c¸c dù    Ý  iÓ m   ÕtkÕ   «  Þ  ¸n th ® thi   ® th theo ®Ò   Êtcña  é  ©y  ùng,tr×nh Thñ ­   xu   BX d     t íng Ch Ýnh  ñ    ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    b) Trªn c¬  ë  Õt      s k qu¶  ùc hiÖn    ù    Ý  iÓ m   ÕtkÕ   «  Þ  ña  th   c¸cd ¸n th ® thi   ® th c Bé   ©y  ùng, c©n  i  X d   ®è møc   èn    Õ   ¹ch  v ghi k ho cho c«ng    ÕtkÕ   «   Þ  t¸cthi   ® th cña    a  ¬ng  c¸c®Þ ph theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3. Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc  Êp    T  h d vi c ph¸t,qu¶n  ý,thanh    l  to¸n vµ  Õt    quy to¸nvèn  ©n    ng s¸ch nhµ  íc®èi víi   ù    ÕtkÕ   «  Þ.   n       d ¸n thi   ® th c¸c 4. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  phè  ùc thuéc      tr   Trung  ng  Ëp  ¬ t trung   chØ  o    êng  ùc hiÖn  ®¹ t¨ngc th   c«ng    ÕtkÕ   «  Þ,tr ch Õt: t¸cthi   ® th   í          a) Tæ chøc  Öc  ùa chän,lËp  µ  vi l     v phª  Öt  duy danh  ôc    m c¸c khu  ùc  ã  vc nhu  Çu  ÕtkÕ   «   Þ  ¹  a   ¬ng  × nh  c thi   ® th t i ®Þ ph m trong kÕ   ¹ch    ù  quy    ho c¸c d ¸n  ho¹ch x©y  ùng  ö  ông  èn  ©n    d sd v ng s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m; tr cm ¾t  tiªncho    í  u    c¸c®«  Þ  õlo¹ II ëlªnvµ    «  Þ  Æc   ï.   th t   i       c¸c® th ®   tr th
  2. 2 b) ChØ   o  ©y  ùng,thÈm  nh, phª duyÖt  µ    ®¹ x d   ®Þ    v c«ng  è  b c«ng  khaic¸c    ®å     ÕtkÕ   «  Þ. ¸n thi   ® th 5.Bé  ©y  ùng,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,Chñ  Þch  û      X d   K ho   § t  T     t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m     chØ  o, ®¹   tæ  chøc  ùc hiÖn  ètChØ   Þ  µy. th   t  th n
Đồng bộ tài khoản