Chỉ thị 11/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
3
download

Chỉ thị 11/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 11/2000/CT-TTg về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 11/2000/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2000/CT-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 6 năm 2000 CH THN V VI C U TƯ XÂY D NG TR S LÀM VI C C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C Trong nh ng năm g n ây, công tác qu n lý u tư và xây d ng tr s làm vi c c a các cơ quan bư c u ã i vào n n p, ch t lư ng xây d ng ư c m b o; ph n l n các d án xây d ng tr s làm vi c c a các cơ quan ã th c hi n ti t ki m trong xây d ng, mua s m trang thi t b , nh t là trang thi t b t ti n (thang máy, i u hoà nhi t trung tâm...). Tuy nhiên, n nay h u h t các B , ngành, a phương chưa có quy ho ch, k ho ch xây d ng h th ng tr s làm vi c. Vi c ch p hành quy nh v xây d ng tr s c a m t s B , ngành và a phương chưa nghiêm. Ch tính riêng trong 3 năm t 1997 n 1999, m i có 166 d án trong t ng s 593 (chi m 28%) d án xây d ng tr s m i c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n úng quy nh; công tác qu n lý ki n trúc, ơn giá xây d ng chưa ch t ch . Vi c áp d ng nh m c su t u tư và tiêu chuNn thi t k xây d ng chưa th ng nh t d n n tình tr ng có s khác bi t r t l n v su t u tư, thi t k , quy mô xây d ng và v n u tư gi a tr s m t s cơ quan trên cùng m t a bàn. M t s cơ quan xây d ng tr s v i quy mô quá l n so v i nh m c s d ng. Hi n t i, nhi u tr s cơ quan xây d ng t lâu ã b xu ng c p nghiêm tr ng, không b o m an toàn cho ngư i s d ng ho c không áp ng cho nhu c u công tác. Nhi u cơ quan ang ph i thuê, mư n nhà làm vi c, gây t n kém cho ngân sách nhà nư c, vì v y nhu c u u tư xây d ng tr s làm vi c c a các cơ quan hi n nay còn khá l n. Ngu n v n u tư t ngân sách Nhà nư c v n còn r t h n h p , không th áp ng ư c yêu c u xây d ng tr s làm vi c c a các B , ngành và a phương trong th i gian ng n. Nh m b o m s th ng nh t trong qu n lý xây d ng tr s và yêu c u chung v i u ki n làm vi c c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c, Th tư ng Chính ph ch th các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các quy nh v xây d ng tr s làm vi c như sau: 1. i v i các cơ quan, ơn v mà tr s làm vi c ã xu ng c p nghiêm tr ng, không b o m an toàn, di n tích làm vi c hi n tr ng m c dư i 70% so v i tiêu chuNn ư c quy nh t i Quy t nh s 147/1999/Q -TTg ngày 05 tháng 7 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph , thì ph i xây d ng d án trình cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh vi c c i t o, nâng c p, xây d ng b sung theo úng quy nh hi n hành.
  2. 2. i v i các a phương m i chia tách, các cơ quan m i thành l p, chưa có tr s làm vi c, ang ph i i thuê, mư n ho c s d ng các nhà t m làm vi c, căn c quy ho ch xây d ng ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, ch ng tính toán cân i và huy ng các ngu n v n u tư xây d ng tr s nhưng không ư c vư t quá tiêu chuNn di n tích làm vi c ã quy nh. N u có nhi u cơ quan c n xây d ng tr s m i thì khuy n khích các a phương xây d ng khu nhà làm vi c liên cơ quan ti t ki m v n u tư. 3. i v i các cơ quan Trung ương qu n lý theo h th ng ngành d c (k c cơ quan i di n nư c ngoài), ph i l p quy ho ch h th ng tr s làm vi c c a toàn ngành phù h p v i biên ch , tiêu chuNn di n tích làm vi c theo quy nh hi n hành và các ngu n v n có th huy ng ư c. T n d ng các thi t k m u, xây d ng tr s làm vi c kiên c phù h p v i quy ho ch xây d ng các khu hành chính c a a phương ti t ki m v n u tư, t xây d ng, ng th i ph i b o m s phù h p v các i u ki n làm vi c và trang thi t b n i th t gi a các cơ quan Trung ương và a phương trên cùng m t a bàn. 4. T năm 2000 tr i, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch u trách nhi m v ch trương, k ho ch u tư xây d ng, s d ng v n ngân sách ư c phân b và các ngu n v n h p pháp khác xây d ng m i, tu s a tr s làm vi c (tr các d án thu c nhóm A), cho các cơ quan, ơn v do mình qu n lý. Các d án u tư xây d ng tr s ph i th c hi n úng quy ch v qu n lý u tư và xây d ng hi n hành. 5. Giao B trư ng B K ho ch và u tư ch u trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c ch p hành các quy nh v xây d ng tr s c a các B , ngành, a phương; ư c quy n yêu c u B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xem xét, i u ch nh l i d án n u vi c b trí xây d ng tr s m i c a các B , ngành, các a phương không úng theo quy nh. 6. B Xây d ng s m nghiên c u xây d ng và ban hành thi t k m u v tr s làm vi c c a các cơ quan hành chính làm cơ s cho vi c l a ch n xây d ng. 7. Vào tháng 10 hàng năm, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n u tư xây d ng tr s làm vi c thu c B , cơ quan, a phương mình ph trách, ng g i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản