Chỉ thị 11/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Chỉ thị 11/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 11/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 11/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  11/2000/CT­T T g   n g µ y 07  th¸ng   n¨ m  2000 V Ò  vi Ö c ® Ç u  t x © y  d ù n g   6  trô s ë  lµ m  vi Ö c  ñ a c¸c c ¬  q u a n  q u ¶ n  lý N h µ  n íc   c Trong  ÷ng  nh n¨m  Çn  y,  g ®© c«ng   t¸cqu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ôsë  l  tv x d tr   lµm  Öc  ña    ¬  vi c c¸cc quan  íc®Ç u   ∙  i  µo  Ò   Õp,  Êt l ng x©y  ùng ® ­ b  ®®v n n ch  î   d   îc®¶m     b¶o;phÇn  ínc¸c dù    ©y  ùng  ôsë  µm  Öc  ña    ¬    l     ¸n x d tr   l vi c c¸c c quan  ∙  ® thùc hiÖn  ÕtkiÖm     ti   trong x©y  ùng, mua   ¾ m     d   s trang thiÕtbÞ, nhÊt lµ trang          thiÕtbÞ  t  Òn (thang m¸y,®iÒu  µ  Öt®é     ®¾ ti       ho nhi   trung t©m...     ). Tuy  nhiªn,®Õ n     nay  Çu  Õt    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  a  ã    h h c¸c B ng   ph ch c quy ho¹ch,kÕ   ¹ch  ©y  ùng  Ö   èng  ô së  µm  Öc. ViÖc  Êp  µnh      ho x d h th tr   l vi   ch h quy ®Þnh  Ò   ©y  ùng  ôsë  ña  ét  è  é, ngµnh  µ  a   ¬ng  a  vx d tr   c m s B   v ®Þ ph ch nghiªm.   ChØ   Ýnh  t riªngtrong 3      n¨m  õ 1997  n   t  ®Õ 1999, míicã      166  ù    d ¸n trong tæng     sè 593  (chiÕm  28%)  ù    ©y  ùng  ôsë  íicña    d ¸n x d tr   m   c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ùc hiÖn  ng    ¬ th   ®ó quy  nh;  ®Þ c«ng    t¸cqu¶n  ýkiÕn  óc,®¬n   l  tr   gi¸ x©y  ùng  a    d ch chÆt  Ï.ViÖc  dông  nh   ch   ¸p  ®Þ møc   Êt  u    vµ    su ®Ç t tiªu chuÈn  ÕtkÕ   ©y  ùng  a  èng  Êt dÉn  n   ×nh  ¹ngcã  ù  thi   x d ch th nh   ®Õ t tr   s kh¸cbiÖt    rÊtlínvÒ   Êt ®Ç u  , thiÕtkÕ,      su   t    quy    ©y  ùng  µ  èn  u    ÷a trôsë  m« x d v v ®Ç t gi     m ét  è  ¬  s c quan    ïng  ét  a   µn. M ét  è  ¬  trªnc m ®Þ b   s c quan  ©y  ùng  ôsë  íi xd tr   v   quy      ínso  íi nh  m« qu¸ l   v   ®Þ møc  ö  ông. sd HiÖn  ¹   Òu  ôsë  ¬  t inhi tr   c quan  ©y  ùng  õl©u  ∙  Þ  èng  Êp  , xd t   ® b xu c nghiªm  träng,kh«ng    b¶o  ¶m   toµn  ® an  cho  êi sö  ông  ng   d hoÆc  kh«ng  ¸p  ® øng    cho nhu  Çu  c c«ng    Òu  ¬  t¸c.Nhi c quan  ang  ® ph¶ithuª, înnhµ    µm  Öc,g©y        m ®Ó l vi   tèn kÐ m     cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íc,v×  Ëy    n   v nhu  Çu  u    ©y  ùng  ôsë  µm   c ®Ç tx d tr   l viÖc  ña    ¬  c c¸cc quan  Ön  hi nay  cßn    ín. kh¸l Nguån  èn  u    õng©n  v ®Ç tt   s¸ch Nhµ   ícvÉn    n  cßn  Êth¹n hÑp, kh«ng  Ó   r      th ®¸p øng  îcyªu cÇu  ©y  ùng  ôsë  µm  Öc  ña    é, ngµnh  µ  a  ­ ®   xd tr   l vi c c¸cB   v ®Þ ph ¬ng  trong thêigian  ¾n.     ng Nh»m  b¶o  ¶m   ù  èng  Êt trong qu¶n  ýx©y   ® s th nh     l  dùng  ôsë  µ  cÇu  tr   v yªu  chung  Ò   iÒu  Ön  µm  Öc  ña    ¬  v® ki l vi c c¸c c quan  qu¶n  lý Nhµ   íc,Thñ íng  Ýnh  ñ    n  t Ch ph chØ   Þ    é,  µnh, ñy  th c¸c B ng   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ùc hiÖn      ph tr     ¬ th   c¸c quy  nh  Ò   ©y  ùng  ®Þ vx d trôsë  µm  Öc      l vi nh sau:           èivíi   ¬  1. §     c quan,®¬n  Þ  µ   ôsë  µm  Öc  ∙  èng  Êp  c¸c   v m tr   l vi ® xu c nghiªm  träng,kh«ng    b¶o  ¶m   toµn,diÖn  Ých  µm  Öc  Ön  ¹ngë  ® an    t l vi hi tr   møc  íi d 70%   so  íi   Èn  îcquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  v   chu ®   tiªu ®Þ ti   ®Þ s 147/1999/Q§­TTg  µy    ng 05 th¸ng 7    n¨m  1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ,th×  c Th t   ph   ph¶ix©y  ùng  ù    ×nh c¬    d d ¸n tr   quan  ã  Èm  Òn  c th quy xem  Ðt,quyÕt ®Þnh  Öc    ¹o, ©ng  Êp,x©y  ùng  x    vi c¶it   n c  d bæ  sung  theo ®óng    quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   2. §èivíi   a  ¬ng  íichiat¸ch,c¸c c¬        ®Þ ph c¸c m        quan  íithµnh  Ëp,cha  ã  m  l  c trôsë  µm  Öc,®ang    l vi   ph¶i®i    thuª,m în hoÆc   ö  ông    µ  ¹m    µm     sd c¸c nh t ®Ó l viÖc,c¨n cø      quy  ¹ch x©y  ùng  îcc¬  ho   d ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt,chñ  c th quy phª duy   ®éng  Ýnh    ©n  i vµ  t to¸nc ®è   huy  ng    ån  èn    u    ©y  ùng  ô ®é c¸c ngu v ®Ó ®Ç tx d tr   së  ng  nh kh«ng  îcvîtqu¸ tiªuchuÈn  Ön  Ých  µm  Öc  ∙  ®       di t l vi ® quy  nh.  Õ u   ®Þ N cã  Òu  ¬  nhi c quan  Çn  ©y  ùng  ôsë  íith× khuyÕn  Ých    a  ¬ng  cxd tr   m     kh c¸c®Þ ph x©y  ùng  d khu  µ  µm  Öc  ªnc¬  nh l vi li   quan    ÕtkiÖm  èn  u  . ®Ó ti   v ®Ç t 
  2. 2 3. §èivíic¸c c¬          quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ýtheo  Ö   èng  µnh  äc  Ó  l  h th ng d (k c¶  ¬  c quan  i diÖn    íc ngoµi),ph¶i lËp  ®¹   ën       quy  ¹ch  Ö   èng  ô së  µm  ho h th tr   l viÖc  ña  µn  µnh  ïhîp víi c to ng ph         Õ,    Èn  Ön  Ých  µm  Öc  biªnch tiªuchu di t l vi theo   quy  nh  Ön  µnh  µ    ån  èn  ã  Ó  ®Þ hi h v c¸c ngu v c th huy  ng  îc.TËn  ông    ®é ®  d c¸c thiÕtkÕ   É u,  ©y  ùng  ô së  µm  Öc    è  ï hîp  íiquy  ¹ch  ©y   m x d tr   l vi kiªn c ph   v  ho x dùng    c¸c khu  µnh  Ýnh  ña  a  ¬ng    ÕtkiÖm  èn  u  ,®Êt  ©y  h ch c ®Þ ph ®Ó ti   v ®Ç t  x dùng,®ång  êiph¶ib¶o  ¶m   ù  ïhîp vÒ     iÒu  Ön  µm  Öc  µ    th     ® s ph     c¸c® ki l vi v trang   thiÕtbÞ   éi thÊt gi÷a    ¬    n    c¸c c quan  Trung  ng  µ  a   ¬ng    ïng  ét  ¬ v ®Þ ph trªnc m ®Þa  µn. b 4. Tõ    n¨m  2000  ë®i,Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr     tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc Ch Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û     ph v Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng  ù chÞu  ¬ t  tr¸chnhiÖ m   Ò   ñ  ¬ng, kÕ   ¹ch  u    ©y  ùng, sö    v ch tr   ho ®Ç tx d   dông  èn  ©n  v ng s¸ch  îc ph©n    µ    ån  èn  îp  ®  bæ v c¸c ngu v h ph¸p  kh¸c ®Ó   ©y    x dùng  íi,tu söa  ô së  µm  Öc  õc¸c dù  thuéc  ã m     m    tr   l vi (tr     ¸n  nh A), cho    ¬  c¸c c quan,®¬n  Þ  m × nh    v do  qu¶n  ý. l  C¸c  ù    u    ©y  ùng  ôsë  d ¸n ®Ç tx d tr   ph¶ithùc hiÖn  ng      ®ó quy  Õ   Ò   ch v qu¶n  lý®Ç u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh.   tv x d hi h 5.Giao  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Þu    B tr B K ho   § tch tr¸chnhiÖ m    theo dâi, Óm      ki tra viÖc  Êp  µnh      ch h c¸c quy  nh   Ò   ©y  ùng  ô së  ña    é,  µnh, ®Þ vx d tr   c c¸c B ng   ®Þa   ¬ng; ® îc quyÒn  ph    yªu  Çu  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  c B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ xem   Ðt,®iÒu  x  chØnh  ¹ dù    Õu  Öc  è  Ýx©y  ùng  ô l   ¸n n i vi b tr   d tr   së  íicña    é, ngµnh,c¸c®Þa  ¬ng  m  c¸cB      ph kh«ng  ng  ®ó theo quy  nh.   ®Þ 6. Bé   ©y  ùng  ím   X d s nghiªn cøu  ©y  ùng  µ    x d v ban  µnh  ÕtkÕ   É u   h thi   m vÒ   ôsë  µm  Öc  ña    ¬  tr   l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh    µm  ¬  ë  h ch ®Ó l c s cho  Öc  ùa vi l   chän  ©y  ùng. xd 7. Vµo    th¸ng 10  µng   h n¨m,  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  y  thu Ch ph v Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  u      ¬ b¸o    t  ph v t h th   ®Ç t x©y  ùng  ô së  µm  Öc  éc  é,  ¬  d tr   l vi thu B c quan, ®Þa   ¬ng  × nh   ô    ph m ph tr¸ch,  ®ång  öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,Bé  ©y  ùng. g   K ho   § t  T    X d
Đồng bộ tài khoản