Chỉ thị 11/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
4
download

Chỉ thị 11/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 11/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đối với các đơn vị thuộc ngành xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 11/2006/CT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. CHỈ THỊ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG SỐ 11/2006/CT-TTG NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 2006 VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006 - 2010) THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÀNH XÂY DỰNG Thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT - TTg ngày 08/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, và xuất phát từ thực tiễn phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng, cấp uỷ Đảng các đơn vị thuộc ngành Xây dựng triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới một số công việc cụ thể như sau: 1. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 8/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức lao động trong toàn đơn vị. 2. Phát động phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của đơn vị mình với nội dung thiết thực, hiệu quả; và phổ biến đến từng người lao động, phải làm cho phong trào thi đua thực sự là nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống người lao động. Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động lớn do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động - cuộc vận động "Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm xây dựng"; "Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức ngành Xây dựng"; " Xây dựng và phát triển lực lượng công nhân viên chức - lao động ngành Xây dựng trong tình hình mới". 3. Triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình của Bộ về chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và cải cách hành chính. Đó là những nhiệm vụ quan trọng, nhằm thiết thực nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy quản lý, của công tác xây dựng Đảng, của chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong từng đơn vị. 4. Thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ về thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện phong trào thi đua theo các tiêu chí đã đăng ký, tiến hành sơ kết, tổng kết, bình bầu suy tôn những đơn vị tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới của các đơn vị trong toàn Ngành. 5. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp, cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có năng lực, vừa có phẩm chất đáp ứng được yêu cầu về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, góp phần đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào cuộc sống; đảm bảo cho công tác khen thưởng được kịp thời, chính xác, đúng đối tượng, đúng thành tích để thi đua và khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo an ninh, quốc phòng và xây dựng con người mới. 6. Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định về thi đua khen thưởng. Biểu dương, những đơn vị thực hiện tốt, phê bình những đơn vị không
  2. thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. Xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng, cấp uỷ Đảng các đơn vị trong toàn Ngành có trách nhiệm phổ biến nội dung Chỉ thị; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; sơ kết, tổng kết và báo cáo (sáu tháng, một năm) về Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Xây dựng. Toàn ngành Xây dựng quan tâm tổ chức phong trào thi đua có hiệu quả cao nhất, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010) theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng. Ban Thi đua, khen thưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện./. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Hồng Quân
Đồng bộ tài khoản